Pest Megyei Hirlap, 1964. február (8. évfolyam, 26-50. szám)

1964-02-13 / 36. szám

42 területi csapat - 3 csoportban A PTS tanácsának elnöksé­ge jóváhagyta az 1964. évi megyei bajnokság versenyki­írását. E szerint egycsoportos megyei I. osztály, háromcso­portos területi és tíz járási I. osztályú bajnokság lesz. Az I. osztály változatlanul 16 csapatos, s a félfordulós baj­nokságban szerepelt együtte­sek küzdenek a pontokért. A három területi csoport­ban egyaránt 14—14-es a létszám. A csoportbeosztás figyelembe ..veszi az utazási távolságokat, és költségeket.- - Középcsoport: Dunavarsány I. kér., Budakalászi TSZ SK. Budaörs, Csepel Autó II, Diósd, Érdi Traktor, Kiskun- lacháza. Pilisi Bányász II. Pi- lisvörösvári KSK, Jtáckeve, Szentendrei Építők, Szigetha­lom, Érdi Építők, Törökbálint. Északi csoport: Aszódi Va­sas, Dunakeszi Vasutas, Fel- sőg'úd, Fóti SE, Fóti Vasutas, Hévízgyörk, Isaszeg, Kartal II, Kistarcsa, Nógrádverőce, Szód, Túra, Váci Vasas II, Ve­resegyház. Déli csoport: Ceglédi Hon­véd, Ceglédi VSE II, Ecser. Gyömrő, Maglód, Mende, Nagykáta, Nagykőrösi Építők, Nagykőrösi Kinizsi II, Öcsa, Örkény, Pilisi KSK, Tábor­falva, Tápiószele. Miként a fenti csoportbe- j osztásokból kiderül, NB III-as í csapataink tartalék együtte- J sei a területi bajnokságban j vesznek részt. Ezzel biztosít­ják az NB III-as tartalékosok, ! valamint az NB III-as csapa- J tok'ifjúsági gárdáinak a meg- I felelő szereplési lehetőséget. Ugyanis a megyei, a területi, va­lamint a járási bajnok­ságokban a felnőttekkel párhuzamosan az ifjúsági bajnokság megrendezése is kötelező. Az NB III-as tartalékcsapa­tok eredményei teljes joguak a bajnokságban. Mivel azon­ban az első csapat és a tar­talék együttes között egy osz­tálykülönbségnek kell lenni, ezért ha valamelyik tartalék­csapat megnyeri a területit, bár bajnoknak tekintendő, de csak abban az esetben jut­hat feljebb, ha az első csapat is feljebb kerül az NB III-ból az NB II-be. Ellenkező eset­ben a tartalékcsapat feljebb nem juthat, s a csoport má­sodik helyezettje szerez jogot a. felsőbb osztályba kerülés­hez. A járási I. osztályú bajnok­ságokat tíz csoportban bo­nyolítják le. Az, összevont já­rási bajnokságok helyett ez évben a járások önállóan ren­dezik meg küzdelmüket, kivé­ve a szentendrei járást, amely csapatainak kis száma miatt beolvad a budai járásba. A területi és a járási baj­nokok osztályozó nélkül jutnak feljebb. A kiesés kérdését természete­sen befolyásolják NB III-as csapataink eredményei. Amennyiben az NB. III-ból nem esik ki Pest megyei csa­pat, a megyebajnokságból a 15. és a 16. helyezett esik ki. Az NB III-ból történő kiesé­sek ezek számát növelik. A területi bajnokság mindhá­rom csoportjából az utolsó há­rom esik ki és a 11. helye­zettek közül a legkevesebb pontot szerzett csapat (illetve pontszámegyezés esetén a gyengébb gólarányú). A sportkörök felelnek ifjú­sági csapataikért és annak kétszeri ki nem állása esetén a felnőtt csapatot büntetésben részesítik. A tavaszi rajt a megyei és a területi bajnokságban március 22-én lesz, s az idény június 28-án fejező­dik be. Az őszi szezon augusztus 2- től.november 29-ig tart. A já­rási bajnokságok kezdési idő­pontját a járási szövetségek állapítják meg, a tavaszi for­dulót azonban úgy kell meg­kezdeni. hogy július 28-ig, az őszi pedig november 15-ig be­fejeződjön. A megyei, területi felnőtt, illetve ifjúsági bajnokságok nevezési határideje március 1. Átadták a díjakat A Magyar Sajtó Házában ttn- 1 nepélyes keretek között adták át a Magyar Sportújságírók Orszá­gos Szervezete díjait 1963 leg­eredményesebb sportolóinak. A díszes kupákat, emlék vereteket. A okleveleket Lukács László, a szer­vezet elnöke és Saombathy István főtitkár nyújtotta át Rejtő Ildikó­nak, Bognár Juditnak, Makrai Katalinnak. Veres Győzőnek. Bal- czó Andrásnak. Varga Jánosnak, az öttusa-, a röplabda- és a női tőrvívó-v ál o gatottn a k. Világcsúccsal kezdődött Alig; néhány nappal a téli olim­piai játékok gyorskorcsolyázó- versenyei után. nagyszabású nem­zetközi viadal kezdődött Oslóban. A mezőnyben többek között szov­jet. norvég, nyugatnémet, hol­land. japán és amerikai verseny­zők mérik össze tudásukat. Az első napon két hivatalos és égy meghívásos számot bonyolí­tottak le. 500 méteren a norvég Thomassen győzött elég mérsékelt idővel, de annál kitűnőbb volt 30(H) méteren az olimpiai és Európa-bajnok szovjet Antson teljesítménye. 4:27.3 perces idő­vel új világrekordot állított fel és a svéd J. Nilsson 4:27.8 perces eddigi világcsúcsát adta át a múltnak. Antson az összetett ver- senyben is az első helyen áll. CÉL: A DÖNTŐBE .JUTÁS VASAS ÚTINAPLO Befejeződött a megyei sport-akadémia. Az utolsó előadás a hagyományokhoz híven, élménybeszámoló volt. Rózner (Syőző, a Vasas’ SC elnökhelyettese és Kárpáti Béla tizennyolc- szoros magyar válogatott labdarúgó lépett a Kismotor- és Gépgyár kultúrtermének színipadára. Rózner Győző színesen ecsetelte a piros-kékek két téli portyájának eseményeit, Kár­páti pedig, aki 1950 óta járja a világot — ott volt az 1954-es és 58-as VB-n —, a hallgatók kérdéseire válaszolt. „Az utóbbi évek egyik leg­nagyobb versenye lesz”, így ír a Sportul Popular a Bu­karestben csütörtökön kez­dődő romáin nemzetközi asz- talitenöszrbajnokségról. A sportág újabb nagy sareg- szemléjépe nagyszerű mezőny gyűl össze a román főváros­ban. ,A férfiak viadalán részt vesz többek köizött a jugoszláv Markovics II, a magyar Rózsás és Piginiczky, a román Negulescu, Réti, Giurgiuca és Cofairzám, a női versenyben az angol Rowe és Enannon, a csehszlovák Kar- lifcova testvérpár, a magyar Földiné és Lukácsné, vala­mim a románok legjobbjai, Alexandrái, Constamtjneseu és Pi'tica. A verseny csütörtököm a Floreasca sportcsarnokban, a Davis Kupa rendszert csa­pattalálkozókkal kezdődik. Ezeket szombatig bonyolít­ják le, de már szambát dél­előtt egyéni és páros mér­kőzéseket is játszanak. A csapatdümitők szombat dél­utáni, aiz egyéni és páros dön­tőik vasárnap . délután lesz­nek. A magyar játékosok: Pig- niczky. Rózsás, Földiné és Lukácsné mór elutaztak a román fővárosba. Földiné Kóczián Éva az elutazás előtt a következőket mondta: — Az utóbbi időben — saj­nos — elég váltakozó siker­rel szereplőink a nagy nem­zetközi, találkozókon. Most Bukarestben főleg nekünk, női játékosoknak lesz nehéz dolgunk, mert Alexamdruék otthon szánt® verhetetlenek. Arra törekszünk, hogy töibb számban döntőbe jussunk és legalább jó helyezésekkel ér­kezzünk haza. Érdekesség, hogy 1962 és 1963 decemberében mindkétszer 18-án kelt útra a Vasas. S mint általában a nemzetközi talál- kózókon szokott, derekasan helytállt. Sok kedvezőtlen körül­mény (éghajlat, az ellenfelek „rámenős” stílusa) ellenére. A dél-amerikai túra nyolc mérkőzéséből csak kettőt vesztett el, kétszer döntetlenül végzett: a közel-keleti kirándulás hat ta­lálkozóján pedig a két döntetlen volt a legrosszabb eredmény. S most nézzük csak az útinaplót. rrizennégy órás repülőút, s / Columbiában. Caliban, nagykalapos sheriff colttal az az Övében idézi a vadnyugati hangulatot. A pályán pedig sörösüveg, amely a kitörő Szimcsákot éri. Másnap a tettes 40 hozzátartozója ostro- >noljg a Vasas vezetőket, ké­rik: papíron igazolják az üvegbedobáló á rtatla nságát, akit közben a rendőrség elfo­gott. Costa Rica-ban köszönt rá­juk a karácsony és a szilvesz­ter. Karácsonykor is szilvesz­teri a hangulat, Konfettiien- ger az utcákon. Kiegyensúlyo­zott, nyugodt ország, nem így a következő állomás: Guate­mala. A csodálatos színű vi­rágoknak itt sincs illata. A közmondás „mányána” — majd holnap. A Vasas az első csa­pat népi demokratikus or­szágból, s az „újonc” 6:3-ra nyer. Mexikó következik, majd a négyes torna döntője. Előtte 900 kilométeres kirándulás, egff közbeiktatott mérkőzés. Az „otthonmaradt” két sérültet, Mészölyt és Machost a Pal- meiras játékosai ápolják. Majd a döntő első félidejében l:0-ra vezet a Vasas a Pal- rfieiras elten. Ezután megvál­toznak a „betegápolók". Zi- 2inho, Vava, D. Santos, s a többiek bemutatják a dél­amerikai labdarúgást. Az 50. percben lerúgják Machost. Percenként színészkednek. El­el terülnek a földön a brazi­lok. Berepülnek az ülőpárnák a nézőtérről. S a lendületéből kizökkentett Vasas 3:l-re ki­kap. gy évvel később ... Éjfél helyett reggel 7-kor in­dul a Keletiből á vonat, s a csapat Belgrádban lekési a kairói repülőcsatlakozást. Mí­nusz 22 fokos hidegben „or­kán” kabátban fagyoskodnak a játékosok. Húszadikán haj­nalban érkezés Kuwaitba. Olyan országba, amelynek még nincs semmi kapcsolata hazánkkal. Délután piros-kék győzelem. Kuwait kincse az olaj, de vize az nincs. Iraktól vásárolják. Érdekes kont­raszt; modern házak szom­szédságában végtelen, sivatag. Üjabb utazási probléma. Bagdadban a repülőgép hat órát várt a Vasas fiúkra. (De mit szólhatott a többi utas? Talárt azt, hogy „males?’-nyu­galom. Nyugi-nyugi, hiszen itt ez a szólásmondás.) S 22-én bár fáradtan, mégis győz a Vasas a következő állomáson: Teheránban. A második mér­kőzés időpontja eltolódik. 18 év után ismét havat lát Tehe­rán. A gyerekek mezítláb ug­rálnak a puha fehér hótaka- , róba. Azt hiszik meleg. Micso­da csalódás! Az iráni váloga­tott elleni meccset, ha késve is, megtartják: 5:2-es Vasas si­kerrel. S Teheránban a sah kincseskamrájában csodála­tos értékek, mesebeli kincsek. Ámulvg nézik a játékosok. S az utolsó ország Egyip- tom, DamahUrban 0:0 az ered­mény. Kairó enyhe csalódást jelent: Világhírű bazárjában mindont lehet kapni, főleg undort. A tisztasággal vagyon is hadilábon állnak. Alexand­ria már' sokkal jobban tet­szik. Még jobban, a várva várt hazautazás. Igaz, ez sem megy simán. Athénből felszállva Becs nem fogadja a gépet, Mi­lanóban landolnak. Majd 21 nap után végre itthon, Buda­pesten. — reitter — Eladó ingatlanok a Dunaiiaxayzti: kirendeltség termetén: Tököl: 1 szoba, konyha, speiz, kút, 1800 n-öl gyümöl­csössel. Beköltözhető. Ara: 70 000.— Ft. Szigetszentmiklós: 1 szoba, konyha, speiz, 460 n-öl telekkel. Beköltözhető. Ara; 50 000.— Ft. Ráckeve: 2 szoba, konyha, nyár ri konyha, kamra, 116 n-öl telekkel. Beköltözhető. Ara; 65 000.— Ft. 1 szoba, konyha, speiz, vályog épület. Beköltözhető. Ara: 60 000.— Ft. 1 mosókonyha, kamra, alatta pince. Vályog épület. Beköltözhető. Ara: 50 000.— Ft. Szigetújfalu: 3 szoba, konyha, speiz, előszoba, pince, sertés ól, 3 tyúkól, 600 n-öl telekkel. Beköltözhető. Ara: 150 000 — Ft. Érdeklődni lehet: PIK. VI., Dunaharaszti, Dó­zsa György út 1. A Nagykőrösi Állami Gazdaság állami gaz­dasági gyakorlattal és képesített oklevéllel rendelkező pénzügyi előadót, valamint be­ruházási ügyekben és állami gazdasági gya­korlattal rendelkező beruházási adminiszt­rátort azonnali belé­péssel felveszi. Érdek­lődni lehet személye­sen. vagy levélben a Nagykőrösi Állami Gazdaság, Nagykőrös, 8 járás. Fekete-dűlő. Útiköltséget csak al­kalmazás esetében té­rítünk. Fizetés az ér­vényben levő rendel­kezések értelmében megállapított bérhatá­rok között. A Váci Vendéglátó- ipari Vállalat nagy gyakorlattal rendelke­ző gyors- és géplrónőt keres azonnali belé­pésre. Jelentkez-i le­het a munkai:-;-.-' .- *z- tályon: Vác. Csanyj út 1. Telefon; 339. Figyelem! Az ÉM 25. sz. Állami Építőipari Vállalat Budapest, XXI. kér., (Csepel), Kiss János altábornagy u. 19—21. felhívja a 14—16 éves. nyolc általános iskolai végzettséggel rendel­kező ifjúmunkások figyelmét, hogy kőműves szakmunkára jelentkezzenek a vállalatnál ipari tanulónak. • A tanulókat tanuló­szálláson helyezzük el a rendeletben elő­írtak szerint. Munkaruhát, bakancsot és teljes ellátást biztosítunk. Jelentkezési határidő 1964. március 15. Bokorrózsa, futórózsa. Nemzetközi újdonsá­gok kaphatók. Árjegy­zéket küld, Szálkái ró­zsakertészete, Puszta­szabolcs. ___________ Mellékfoglalkozásban, fúr ós. marós, lakatos, csiszoló, köszörűs és polírozó szakmunká­sokat alkalmazunk. Jelentkezni lehet a vállalatunk munka­ügyi osztályán. Cím: Szentendrei Kézis ^er- számgyár, Szentendre. Lénin út 144. Telefon: 219;_________________ £ M Szentendrei Be- fccnárugyár azonnali belépésre felvesz női munkaerőket. Üzemi étkezés van. Női mun­kásszállás nincs. Je­lentkezni lehet a vál­lalat munkaügyi osz­tályán. Szentendre. Dózsa György út 34. szám alatt. Azonnal felveszünk építőipari szakmunká­sokat, és 18 éven fe­lüli férfi segédmunká­sokat, állandó munká­ra. Munkaruhát, mun­kásszállást és ebédet biztosítunk. Tanácsi igazolás szükséges. EM Bács Megyei Ál­lami Építőipari Válla­lat, Kecskemét, Klap­kái u. 34. Mélyfúró Berendezé­sek Gyára (Bp., X., Fertő u. 8.) azonnali belépésre felvesz hori­zontal esztergályos, TMK-lakatos szak­munkásokat és brigá- di segédmunkásokat. Munkásszálló van. Az KM 25. sz. Állami Építőipari Vállalata Nagykáta és környékén folyó munkáira felvesz: kőműves, kubikos és segédmunka­erőket. Tanácsi igazolás szükséges. Jelent­kezés: Nagykáta, Dózsa György út. 36. szám. Nagykőrös Városi Ta­nács vb pályázatot hirdet a megüresedett városfejlesztési műsza­ki főelőadói állásra. Felsőfokú műszaki végzettség. esetleg technikumi végzettség szükséges. Fizetés kol- lektiv szerint. ______ Bú torozott szoba ki­adó. ,,Két személy ré­szére” jeligére, a nagy­kőrösi Hirdetőbe, Csoportgyőztesek fekete napja Szigetszentmiklóson Szigetszentmikióson a fér­finknél megkezdődtek a me­gyei teremkézilabda-torna eso- portdöatői. Az ifjúságiaknál a Csíllagtelepi Gimnázium nagy­arányú vereséget szenvedett a csoport második helyén vég­zett Tököltől, majd pedig az A^idi Gimnázium győzte le a csoportelső Szigethalmi ITSK-t. Túra együttese is vesztesen hagyta el a termet a kisebb képzettségű, de lelkes Alsógöddel szemben. A nőknél a visszavágó for­dulót kezdték. Megszakadt a Csepel Autó veretlenségi so­rozata. most már csak Alsó­sod nem kapott ki. Három együttes nem jelent meg, a Váci Híradástechnika. Buda­örs, valamint a nőknél a Rác­kevei Gimnázium második csapata. Férfimérkőzések Az 1—I. helyért Tököl—Szigethalmi Vasas 23:11 <11:4» V: Katona. A tartalékos Szágethalom nem késztette nagyobb erőkifejtésre a .ió formában levő csoportgyőztest. Szünet után a tököli kapuba, a kitűnően védő Czwick helyére Szilágyi áüt. A Vasasok 13:*-ra feljöttek, azután ellenállhatatlanul húzott el Tököl. G: Füredi (7). Deák <»), Monos­tori I, Rimóczi. (S—m. ». Acs (51. Kún (31. Bndrődi. Jüszía. To­rnáim. Jó: Czwick Füredi, Deák, Ri- móczi. ill, Kún. Acs, Jiisztl. Ráckevei Gimnázium—Kartal 25:14 (10:8» V: Mohai. tes. kemény lcüzdietómibem a pon­tosabb ösisziátékot nyújtó gimna­zisták megérdemelten nyertek G: Sima (4). Remenár, Lőriincz, Nádaskúíi (3—3). ili. Afíócs. Kócs (3—3). Paulheim. Tóth, Herendi (3-2). Az 5—8. helyért Budakeszi—Szigethalmi FTSB H 8:8 (6:6). V: Könczöl. G: Deme­ter (5). Németh <Z), Beelitoäd. E.. ÍR. Kiss. Depsik, Oláh, Rákóczi (3-2). Szentendrei Gimnázium—Verséi 10:7 (5:4). V: Tvanosevics, G: Vé­szi ts (3). Markolt (4), Golub ML Bardócz. Balogh J.. Mátyás (3—a), Monger. A 9—1«. helyért Ráckevei Gimnázium—Vád Hú­sos 12.-H (5:6). V: Roda. G: Tézlí (5). Cx: inger (4) Kalmár (2). olasz, ill. Kratisz. Sípos, Tóth (3—3), Gyúr csók. Zságil. 4. sz. ITS K—Szigethalmi Tams 12:5 (5:2). V: Herendi. G: Németh (2), Horváth. Baikisi, Stoelcbauer. Női mérkőzések Vád Finomfonó—Fóti VSC 5SS 2d V: Balogh. Bartók jó védése nagyban hoz­zájárult a Finomfonó győzelmié­hez.. G: Dán. Sebestyénné (3—2) Rák, MI, Naigy A.. Szűcs. Jó; Bartók. Sebestyénné. Kenyeres, lil. Da- róczi. Szűcs. Nagy A. Alsógöd—Szobi VSC «3 f5:l) V: Könceöl. A kapusok közötti különítse - döntött. G: Gergely (4). Holló, Bem.vife ill. Tóth M. (2). Jó: Ny árai. Mes­ter. Gergely. Hl. Tóth M, Csaj­ka M. A gimnazisták az első félidőben neon tudtak komolyabb előnyre szert tenni a ceereiátékos nélkül kiálló KartaMal szemben. Fordu­lás után a kartaliakmál Lados megsérült egy összecsapásnál, s az öt főre olvadt MEDOSZ fel­adta a küzdelmet. G: Nagy R. (10). Fegvó (5). Szálé (4). Kulcsár (S). Borkovito. Horváth, Vona, Hl. Ebner (8), Nyíri (3). Fábis (2). Bereezky, Jó: Horváth. Nagy R„ Fogyó. Hí. Kimer Nyiry. Az 5—8. helyért Alsógöd—Túra 13:7 <5:4» V: Rueznyák. A turaiak sokat kapkodtak, pontatLanul lőttek, a lelkes Alsó­göd ezeket a hibákat okosan ki­használta. G: Nagy (Sb -Oóts (4), Németh Öl. Bordás Hegedűs. Hl. Bánszki, Mészáros (2—2), Nagy. Molnár, Tóth. Jó: Gombos. Nagy. Góts. ill. Tetézi, Mészáros. A Csepel Autó—Budaörs mérkő­zésen a budaönsiek nem jelentek meg. A S—12. helyért A Szlgetójfalu—'Váci Híradás­technika találkozóit a váciak le­mondták. Férfi ifjúsági mérkőzések Az 4—s. helyért Töiköl—Csiliagtelepi Gimnázium 12:3 (4:2). V: Tóth. G: Monostori L. (4). Eisemanm A.. Szilágyi ti— 3) Eisietmnn F. (2). Aszódi Gimnázium—Szigethalmi ITSK I 13:12 (7:6). Végig élveze­Váci Híradós—Csepel Autó 4:2 (2:2) V: Ivancsevlcs. 1 ősről nyert a Híradás. G: Kurdi (3). Madár. Hl. Dá­vid (2). Jó: Prochaska. Kurdi Madár. Hl. Keleti Zs„ Dávid. Eszes E. Váci Ftnoorfonó—Szobi VSC 6:2 (20) V: Herendi. A lelkes vasutasok eilen csak nehezen győzött a tapaszt akatob Fonó. G: Dán (3), Rák (3». Sebestyén­né. ill. Csajka M. (2). Jó: Dán. Rakonczatné. Rák. Hl. Csajka M Hajdú. Tóth E. 1. Alsógöd 2— 3. Csepel a. 3— 3. Váci Hír. 4. Váci Finomf. 5. Fóti VSC . 6. Szobi VSC Női ifjúsági 6 3 3 — 3*:16 4 «411 27:15 9 « 4 I 1 27:15 9 7-4.13 34:19 8 6 — 1 5 20:45 1 7—16 14:42 l mérkőzések Ráckevei Gimnázium I—Buda­keszi 13:4 (8:2). V: MSftlóssy. Tar­talékosán is jobb volt Ráckeve. G: Vish (5), Budai, Nyéki (3—3), Draspó (3), il'L Bagoly. Etsztierle Kiss, Major. Ráckevei Gimnázium X—Váci Húsos 8:6 (4:2). V: Tóth. Ráckeve már 4:0-ra vezetett, a Húsos dön­tetlent érdemek volna. G: Budai. Draspó (3—3). Vish (2). ifi. Oer- gély I (3). Gergely H (2), Csébri. 1. Ráckeve I 6 5 1 — 52:26 11 2. Budakeszi 5 3 — 3 10:28 6 3. Ráckeve II 5 11 3 11:15 3 4. Vád Húsos 4------1 4 17:26 — S PORTAKADÉMIA | Négy országos tanácsülést tart A CSEPEL AUTÓGYÁRBAN 1964-ben az MTS A Csepel Autó és a Sziget­halmi. Vasas sportköre ma dél­után 3 órakor a Csepel Autógyár kultúrtermében sportakadémia előadást rendez. Saiga Lajos a PTS főelőadója a magyar sport időszerű kérdéseit ismerteti, majd a világversenyek érdekességei­ről beszél. Kedden este a menetrendszerű bécsi gyorsvonattal hazaérkeztek az innsbrucki IX. téli olimpiai já­tékokon részt vett magyar spor- tolók. Csak 3 versenyző hiányzott a küldöttségből. Ihászné. aki már hétfőn Budapesten volt és kedden elutazott a világbajnokságra. Al- mássy Zsuzsa, aki Davosban ké­szül a dortmundi VB-re és Geller, aki a hét végén az NSZK-ban részt vesz egy versenyen. A magyar férfi kézilabda-válo­gatott éppenlhogy hazaérkezett a bukaresti nemzetközi tornáról, máris úiaibb külföldi vendégsze­replésre készük Az együttes va­sárnap B.ratiszlaván egy csehszJo- vák csapattal — valószínűiéig a válogatottal —^ játszik — *? ugyan­éit pályára lép a magyar női válogatott is. Mindkét m;agyar együttes Budapest néven, szere­pel. Kolozsvárott nagy érdeklődés. 1500 néző előtt játszották le CSM Cluj—Bp. V. Meteor férfi asztali- tenisz Európa Kupa elődöntő mérkőzést. A találkozó a román csapat fölényes. 5:0 arányú győ­zelmével végződött, s a magyarok még iátszmát sem tudtak nyerni. A CSM Clui ezzel bekerült az Ek döntőjébe, s ellenfele a Vasút­építők együttese lesz. amely a kupa védője. A találkozót már­ciusban Budapesten játsszák le. A BVSC meghívására hétfőn délelőtt Budapestre érkezik az osztrák Erwald jégkorong-csapat, Nz együttes hétfőn 18.30 órai kez­dettel a Kisstadionban a BVSC- vel barátságos mérkőzést játszik. Elkészült a Magyar Test­nevelési és Sportszövetség 1961. évi feladatterve, amelynek leglényegesebb pontjait a két kongresszus között erre hivatott országos tanács tár­gyalja majd meg évközben! négy ülésén, A tömegsport kérdései (Ki­lián testnevelési mozgalom, természetjárás, falu sportja stb.). A versenysport néhány fon­tos kérdése (az általános szín­vonal fejlesztése, az általá­nos edzésrendszer kidolgozása és bevezetése). A minősítési és átigazolás! szabályzat megreformálása, és az olimpiával kapcsolatos ten­nivalók. A csaknem 20 ooo nézőt befo­gadó űortmimdi Westfalen-Hallé- ban gyorsított ütemben folynak a műkorcsolyázó világbajnokság előkészületei, a február 25-én kez­dődő viadalra 16 ország küldte el nevezését és a négy számban 122 sportoló áll rajthoz. "■ — •'"vviuuc KJ IVJLUIIXa; Pest meevel Bizottsága SS a Pest megvet Tanács lac Főszerkesztő- Suha Andor Kiadja a Hírlaúkiadó Vállal Felelős kiadó Csollánv Pert Szerkesztőség és kiadóhivat Budaoest. vm. Blaha Luíza t .. Egész naD hívható Központi telefon: 343—jno 142- Génírószoba (hívható 20 órái 140—447 — Belnolitikal és so rovat- 140—440 _ mari rov 141—462. — Művelődési róva . 141—2SS Előáll itt a Szikra Laonvomd Budaoest. Index- 25 064 Teriesz*' a Masvar Posta. Előfizethető a heivi oosta- hivataloknál és kézbesítőkul Előfizetési dli i hónaora 12 fo

Next

/
Oldalképek
Tartalom