Pest Megyei Hirlap, 1964. január (8. évfolyam, 1-25. szám)

1964-01-17 / 13. szám

BIS ég taxin is olcsóbb lett volna Bírósági tárgyaláson folytatódik a vidám kiruccanás A PEST MEGYEI HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA Vili. ÉVFOLYAM. 13. SZÁM 196 í. TANüAR 17 PÉNTEK Körutazás Csehszlovákiában és Ausztriában A-. IBUSZ utazási iroda nyolcnapos körutazást szer­vez Prágába és Bécbe. Az autóbusz Nagykőrös.öl indul, március 30-án. Részvételi díj: 2350 forint, költőpénz 160 Kcs. 238, 150 Sch. 176 forint. Jelentkezni lehet február 1-ig a művelődési ház irodá­jában. iVY'gvc* (aláíat - í)7 OOO lóriní A második lottó játékhéten négyes találat volt városunk­ban. Az állami gazdaság egyik brigádja töltötte ki kollektíván a szerencsés számokat. Nyereményük közel 97 090 forint. Felár, többlctbevélel, biztonság A körösi saláta világszerte keresett cikk Kössünk minél nagyobb mennyiségre iemolési szerződéstj — ötven férőhelyes óvoda építése. A tervek szerint 1934. j évben kezdik el a Batthyány J utcában egy 50 férőhelyes i óvoda és nevelői lakás építé- ] sét, amely előreláthatólag, egy- ! millió forintba kerül. Városunk keltjeinek földje salétromos tartalma miatt, igen jó hatással van a saláta fejlődésére. különleges ízt kölcsönöz a salátának. A sa­látatermelés varosunkban már az 1930-as években magas szintet ért el. Az 1929. évi statisztikai zsebkönyv adatai szerint évi S—9 millió fej sa­látái vásároltak fel az akkori kereskedők és továbbítottak a nyugati államokba. A kasokban összezsúfolt sa­láta a körülményes szállítás miatt sokat vesztett értékéből, de még így is mind nagyobb keresletre tett szert a nyugati piacokon. A sok évi értékesítés fo­lyamán jó minősege, ki­váló ize miatt világhírnév­re tett szert a körösi salá­ta. Még a 48—49-es évben is ter­meltek városunkban 5—6 mil­lió fej salátát. Az 50-es évek­től kezdődően fokozatosan csökkent a termelés, egészen 1959-ig. amikor is 987 ezer fej saláta került csak felvásárlás­ra. Már 1960-ban 1 millió 400 ezer. 1962-ben 1 millió 800 ezer fej, 1963-ban 3 millió 625 ezer fej saláta került felvásárlásra. örvendetes, hogy évről évre ugrásszerűen emel­kedik a saláta termelése, az már azonban kevésbé vigasztaló, hogy termelő­ink egy része még min­dig idegenkedik a szerző­déstől. A múlt évben 1 millió 868 ezer fej salátára kötöttek szer­ződést szövetkezetünkkel a termelők, amely a felvásárolt mennyiségnek csupán az 50 százaléka. Természetesen ilyen esetekben zavarok keletkez­hetnek a felvásárlásban. A jó szervezési munka következtében részben si­került az elmúlt esztendő­ben a zavarokat megelőz­ni, Nagyon vidám napja volt november tizenhatodikán ifj. Kiss Jenő konzervgyári dolgo­zónak. Este, mint muzsikus részt vett a művelődési ház össztáncán, s miután beleme­legedett a mulatásba, egy kis szórakozásra átment a kon­zervgyárba, ahol a jókedvű gyáriak kedélyes pacalvacso­rát rendeztek. A mulatság belehajolt a ko­ra reggeli órákba és Kiss Je­nő virágos jókedvvel ballagott hazafelé. Akkor már régen ki- világosodott. Kiss Jenőnek eszébe ötlött, hogy neki pedig halaszthatatlanul sürgős dol­ga lene Kocséron. Igen ám, ^sakhogy a kocséri autóbusz már messze száguldott. Hogyan segített magán Kiss Jenő, aki tartotta magát ah­hoz, hogy valami módon át­ruccan a szomszéd faluba? Észrevette, hogy a Központi Étterem udvarán alkalmatlan­kodik Lovastyik József Da- núviája. Okoskodás a tett ha­lála — gondolta magában Kiss Jenő és gyors elhatározással kitolta a járművet. Felpattant a nyeregbe és elhajtott Ko- csárra. Nem is került elő, csak a délutáni órákban és dicséreté­re legyen mondva, visfzavitte a helyére a motorkerékpárt. A hiba azonban ott követke­zett, hogy Kiss Jenő nemcsak a jogtalan használat bűntettét követte el. hanem alaposan meg is rongálta a Danúviát. Eltört a sárhányó, a kuplung­tárcsa megrepedt a benzin­tank és mindezek tetejébe va­lahol útközben elvesztette a szerszámkészletet. A tulajdo­nosnak négyszázharminchat forint kárt okozott. Ugye nem csoda, hogy ha­marosan bírósági tárgyalás lesz a kedélyes kirándulás ügyében?! — 20 000 forint összeg állt a városi tanács rendelkezésire 1963. évben tanulmányi ösz­töndíjak folyósítására. — Megkezdődött a szabás- varrás tanfolyam a művelő­dési házban. A tanfolyamra tizenhat kezdő és négy haladó tanuló jelentkezett. Ken<jer^<3rc ~ (Fakan karikatúrája) — 1 millió forinttal túltel­jesítette 1963. évi forgalmi tervét a KERAVILL-szaküz- let. I-?y a tervteljesítés több mint 110 százalék. — Ittas állapotban kerékpá­rozott, s kétszáz forint bír­ságot fizetett a rendőrség sza­bálysértési hatóságának Kiss Sándor (Eötvös Károly u. 46.). — 500 forintos pénzbírság az óra. Szabó János (Háromszék u. 4.) nem rendelkezett motor­kerékpár-vezetői igazolvány­nyal, és úgy közlekedett, A rendőrség . szabálysértési ható­sága 500 forintra bírságolta. — Román televíziós szekré­nyek érkeztek a földműves- szövetkezet bútorüzletébe, 690 forintos árban. SPORT VIVAS illetve kiküszöbölni. így is előfordult. hogy ládahiány vagy egyéb technikai akadály miatt a termelőknek sokat kellett várakozniok a felvásár­lási helyeken. Ez rossz a ter­melőknek, de rossz nekünk, felvásárlóknak is. mert a reggel felvásárolt salátának aznap 10 óráig el kellene hagy­ni a várost, hogy 24 óra múl­va friss áruval jelenhessünk meg Becs, Berlin vagy Prága piacain. A szerződési rendszer nagy előnye, hogy a le­szerződött mennyiséget minden körülmények közt átvesszük, továbbá a mindenkori szabad- felvásárlási áron felül 10 szá­zalék felárat fizetünk, amely általában darabonként 10 fil­lért jelent a termelőknek. Sok termelő óvatosságból az elültetett mennyiség felére köt csak szerződést. Erre az óvatosságra nincs szükség, mert ha a szerződésben fog­laltak szerint járnak el. sen­kit sem kötbéretünk. nem teljesítés esetén sem. Javasol­juk, hogy a szerződés nyomtat­ványt olvassák el, s az abban foglaltak szerint járjanak el. Az 1ÍI61. évre megkezdtük a sál átaszerződések kö­tését. Azokat a termelőinket, akik az elmúlt esztendőben szer- zödtek .velünk me|látMaJjuk és hélybén megbáf'jliif a szer­ződést, akik ellenben mégnem szerződtek, azok haladéktala­nul jöjjenek be hozzánk (Széchenyi tér 15.) a központi irodába, hogy a szerződést mi­előbb meg tudjuk kötni. Szerződjünk minél több sa­látára. -mert ez érdeke a ter­melőknek, de érdeke népgaz­daságunknak is. Városunk la­kóinak a saláta. évente 3—4 millió forintot jelent abban az időszakban, amikor még más termékből nincs bevételük. Re­méljük, hogy termelőink meg­értik a szerződés fontosságát és mindenki leszerződi az elülte­tett salátát. Vida János fm.sz. felvásárlási üzemágvezető TIZENEGY ÓRAKOR a nyolcadik C jelentkezett. A fiúk még ott voltak az igaz­gatói irodában. amikor a nyolcadik B-ből lerohant három süvölvény. — Mi sem maradunk el, igazgató úr leérem! Az osz­tály úgy döntött, hogy me­gyünk. A mienk a legné­pesebb nyolcadik. Mind a harminchdtan megyünk. — Várjatok! — rázták n kezüket a plafon felé a nyolc C-sek. — Mi verseny­re hívtuk ki a nyolcadik A-t. — Annyi baj legyen! Mi versenyre hívunk titeket, meg az Á-t is. Hajrá nyolc B. Előre az eredményes burgonyabogár-irtásért! DÓZSA PETINEK olyan vas'ag szálú haja, volt, mint a sörte. Es csak krampusz­nálc lehetett olyan pokolfe- kete üstöké. Ha egy meg­veszekedett légy belegaba­lyodott a fekete gubancba, onnan bizony ki nem ta­lált. Jumbó ilyenkor össze­fente a mutatóujját a hü­velykujjával. belekotorá­szott a hajába és már meg is fogta a legyet. — Ja, hogy honnan vette a Jumbó nevet? Dózsa Peti lomhasága fogalom volt. Mindig las­san, tohonyán szedte a lá­bait. Először lajhárnak ne­vezték. De erre még el is Futball-labda a krumpliföldön 4. rész Annyira vigyorogta magát, tetszett neki. Egyszer vándorcirkusz ütött sátrat a disznó pia­con. A plakáton nagy ele­fántfej csalogatta a közönsé­get. Másnap Kliegl megállt szemtől-szcmben Péterrel. Elhúzta a száját, majd öb­lösen elröhögte magát. — Nézzétek ezt az ele­fántot! Peti felemelte a fejét. — Pontosan olyan, mint a cirkuszi elefánt. Olyan lusta is. Dózsa felhajtotta aí pad, lapját. Nyugodtan felállt, Bunkós öklét előre lendí­tette. Nem érhette el Tö­köst, mert az idejében el- ugrott előle. Röhögve ló­dult a katedra mögé. To­vább piszkálta Pétert. — Jumbó legyen a te ne­ved is! A szó gyorsan átragadt a többiek szájára is. — Jumbó! — ordították viharosan. Dózsa nem tudta, hogy merre ugorjon. Merre csap­jon. Mindenki elpattant előle. — Ide gyere, Jumbó! — Az elefánt az állatok királya! — Ne hülyéskedj! Talán az oroszlán! — Álé. Jumbó! Mutasd, az ormányodat! Két napon át tartott a ker­ge lés. Néhányan meg is adták az árát. Krizantinnak még az orra vére is eleredt. Jumbó ököllel nyomta or­ron, KÉSŐBB Jumbó már csak vállvonással intézte el. Sőt újabban úgy viselte a csúf­nevet, mint valami magas kitüntetést. Sokszor nem is jutott eszébe elég gyorsan a rendes neve. Bögyösen vág­ta maga elé a bemutatko­zást. — Jumbó vagyok! Értsé­tek meg, Jumbó vagyok! Vasárnap minden mama a drágalátos fiának csoma­golt. Csirkét rántottak. Pi­rosra sütöttek remegő disz­nóhús szeleteket. A papa a hátizsákot drótozta. A hő­sök a kerékpárokat zsíroz­ták. — Kell a fenének a trak­tor. Köpködjön másnak az orra alá. (Fakan karikatúrája) A Kinizsi Sportkör vívó- szakosztálya vasárnap tartot­ta házi versenyét. Fegyver­nemenkénti eredmények a különböző korosztályban a kö­vetkezők: Legifjabb fiú tőr: 1. Konrád Zoltán, 2. Rédai András, 3. Gál Dénes. Legifjabb kard: 1. Kovács Gábor, 2. Rédai József. Úttörő fiú tör: 1. György Endre, 2. Kecskeméti István, 3. Dónát-h Dénes. Úttörő kard: 1. Kecskés Zol­tán, 2. Körösi Sándor, 3. Man- del Tibor, 4. Dónáth Dénes, 5. Faludi György, 6. Fruttus Pé­ter. Úttörő női tőr: 1. Thiringer Judit, 2. Körösi Irma, 3. Ku­nos Irma, 4. Vajda Éva. Ifjúsági női tör: 1. Juhász Ibolya, 2. K. Varga Emma, 3. Vágó Gabriella, 4. Vári Zsuzsa. A kevésszámú közönség igen sportszerű versenyt láthatott, A fiatalok lelkesedése, küzdő szelleme,' akarása kiemelke­dő, s igen biztató a jövőre vonatkozóan. Joós Miklós ví­vómester is büszke és bol­dog lehet. hogy neveltjei igen biztató és szép mérkő­zéseket vívtak. •k A Pest megyei Vívó Szö­vetség közli: 1964. január 19-én megyei egyéni ifjúsági bajnokság Cegléden. Ezen a versenyen az eddig elért eredmények , alapján Juhász Ibolya, K. Varga Emma, Vágó Gabri­ella és Vári Zsuzsa képvi­selik a Kinizsit. 1964. január 26-án: megyei ifjúsági csapatbajnokság Cegléden. Ezen a versenyen is indulnak ifjúsági női táro­zóink a következő felállítás­ban: Juhász Ibolya, K. Var­ga Emma, Vágó Gabriella és Vári Zsuzsa. Hisszük, hogy nevezettek méltóan fogják képviselni városunk legnagyobb egye­sületét, a Kinizsit. — K. Varga — Az óvatos í — Mama. miért kolyvasz- 4 fasz nekem? Hiszen pará-} dés ebéddel vámok a tsz-} tagok. Lehet, hogy ökör-} sütés is lesz. } * I REGGEL négy órakor gyülekeztek a dinnyepiacon. $ A tanárok pisskafa lábai $ lötyögős bricsesz-nadrágok-} ból nőttek ki. Miklósi biz-} tosíló tűvel akasztotta meg % a pantallóját. Harminc év ^ előtti kerékpárokra támasz-4, kodtak. jj Innen-ovnan sivkotlak elő } a gyerekek. ^ Tökös egy flaska palin-} kát babusgatott a belső zse-^ bében. Jumbó ijedtében 4, majdnem elnyelte a esik- ^ Izet, amiltor a tanárokat ^ meglátta. Görény röhögve 4 produkálta magát. Az ősz- f tálytársak fintorogva olda-} lógtak félre. — Ez a piszok sose mode-} rálja magát. Pfuj, disznó!} Elöl három és hátul is £ három tanár hajtott. Utá-£ nuk tapostak a nyolcadikf Á-sok, majd a B-sek, a sor} végén a C-sek. } A VÁROS néptelen volt.} Csak az utcaseprők soroz-} tak a flaszteron hosszú nyír-} faseprőkkel. A háromkerekű £ utcaseprőgép az út szélére }, tuszkolta azt. amit a lo- ^ vak előtte való napon széf-{ potyoglattak. } } (Folytatjuk.) } Rossi Károly: hanem el tud mélyülni azok mondanivalóiban, az komoly segítséget kap. Másrészt óriási előnye lesz az „iskola-tv‘-«iek, hogy a tantermi fizikaórák szem­léltető méreteit, lehetősé­geit messze túlszárnyalja. A legjobban felszerelt fizika­szertárak sem tudnak mindent bemutatni, amit az „iskola-tv" filmek beiktatásával kapcsol­hat az előadás menetébe. A felszerelésben szegény iskolák számárá egy csapásra megold­ja a problémákat, nagyon megkönnyíti majd a fizika tanítását. Bízom a sikerben. Páhán tanar úr nagy fon­tosságú vállalkozásához kívá­nunk sok sikert. jó adást, az esti tagosat második osztályá­nak pedig jó tanulást, zavar­talan vételt.-el bizonyos „tv-vizsgára”. Meg- íeieltem. Saját választotta té­mámmal. saját szemléltető eszk őz címméfa mii mii n y óm, előadásmód szerem megfelelt a követelményeknek. Hát így valahogy. — Első, február ölödiki előadásom tárgya Newton II. törvényének ismerteté­se iesz. Meg keil említenem, hogy eh­hez a szemléltető eszközöket is nekem kellett elkészíteni, ami nem kis munka volt s ez egyben bizonyos mértékű újí­tás is ... — Várjuk február ötödikét. Országos szereplésedre kíván­csiak a körösiek is. Te mit vársz ettől az új pedagógiai mozgalomtól? — Aki tanulni akar és aki nem szóra kozásszerűen nézi majd ezeket a tv-adásokat, Nagy eroeModessel olvastuk a Képes Újság legutóbbi szá­mában Kelemen Endre: Isko­la ..a képerny őn című riport iát. A riportot az teszi részünkre érdekessé, érdekeltté, mert szereplője mondhatjuk úgy is: hőse — nagykőrösi. A cikk lé­nyege mellett — hogy tudni­illik az iskolareform végre­hajtása során környezetisme­ret elnevezésű tantárgyat ve­zetnek be, ennek keretében többek között a fizika tan­tárgy sugárzására is sor ke­rül a televízióban — nem kö­zömbös, hogy az iákola-tv el­ső adásának tanára Páhán Ist­ván, az Arany János gimná­zium fizikatanára lesz. (A cikkel közölt illusztratív kép Páhán tanárt mutatja be ma­gyarázat közben a próbafelvé­telen.) — „Óráinkat” kiváló gya­korló pedagógusok tartják, akiket előzőleg levizsgáztat-', tunk „televízióból” — írja a: lap. ; A cikk e’olvasása után fel­kerestük Páhán Istvánt. Rend-: kívül érdekelt, vajon hogy: vizsgázik egy tanár az idéző-: jelbe tett „iantárgy”-ból. — Az iskola-ív ma már • nem új — mondta. —Kül­földön ennek fejlettebb : formáját ismerjük. Japán : például az óvodáskort <1 az : egyetemig sugároz oktató- ; műsort. A magyar- televízió február-; ban kísérleti adássorozatot in-; dít. : — Ami az én szereplésemet: illeti, az általános glmnáziu-, mok levelező, esti tagozaté-: rak második osztálya részére: tartok majd televízióadásokat.; Tizennyolc fizikaóra lesz a te-; levízióban. Ezt a 13 órát négy; fizikatanár adja le s ezek; egyike én vagyok. Nekem két-; szer háromórás sorozatom: lesz. : Az első sorozat február- ; ban kerül tv-műsorra, és- ; pedig 5-én, 12-én és 1!)- ■ én, mindig szerdai napo- í kom, amiket a rákövetkező vasár-; nap délelőtti műsorokban; megismételnek. ; — Engedd meg így kérdez-\ nem: hogy fedeztek fel, hogy\ esett rád a tv választása? : — Fontos ez? Hát ha kívá-: nőd?! A tv javaslatot kért az: Országos Pedagógiai Intézet-: töl. Az említett intézet 26 fi - i fcikeszakost küldött be arra a; Nagykőrösi tanár az ..iskola-tv“ adásában Kétszer háromórás sorozatot tart a gimnázium fizikatanáig

Next

/
Oldalképek
Tartalom