Pest Megyei Hirlap, 1964. január (8. évfolyam, 1-25. szám)

1964-01-03 / 1. szám

wammv‘ PEST MEGYEI Yttft PMlElJlJAI, EÍYESÖtJETElt! ARA 50 FILLER 1964. JANUÄR 3, PÉNTEK TOVÁBBRA IS FESZÜLT A HELYZET CIPRUSON Makaríosz nyilatkozott a Pravdának Görög és török minisztertanács - Kutsuk elölnék állásfoglalása Makaríosz elnök szerdán be­jelentette kormányának azt a szándékát, hogy hatálytala­nítja az Angliával Görögor­szággal és Törökországgal kö­tött garanciális és szövetségi szerződéseket. Tekintettel azonban arra, hogy a ciprusi közleményt Nyugaton máris a szerződések azonnali felbontá­saként értelmezték, Makaríosz elnök szerdán este újabb nyi­latkozatot tett közzé. Ebben a nyilatkozatában utal rá, hogy a ciprusi kormány még nem érvénytelenítette ezeket a szerződéseket, csupán kifejezte azt az eltökélt­ségét, hogy „megfelelő eszközökkel biztosítani kívánja a szerződések megszűnését”, A hírügynökségi jelentések arról is beszámolnak, hogy Sandys, a brit nemzetközössé­gi ügyek minisztere — aki je­lenleg Cipruson tartózkodik Törökország felhívásban fordult az Európa Tanács­hoz, kérte, hogy küldjön ki .bizottságot a ciprusi heiy- ,(T zet megvizsgálására. Az AFP Gürsel elnök nyi­latkozatát ismerteti. A török államfő kijelentette, hogy a ciprusi probléma megoldását a sziget kettéosztásában látja. Ugyanezt az elgondolást támo­gatta szerdán a török sajtó nagy része is. Makariosz érsek, a Ciprus Köztársaság elnöke hétfőn este dolgozószobájában fogadta a moszkvai Pravda két tudósító­ját és a következő nyilatkoza­tot adta a lapnak: A Ciprusi Köztársaság előtt nagy nehézségek tornyosul­nak, de szilárdan hisszük, hogy a szigetország népe és kor­mánya le tudja küzdeni ezeket a nehézségeket és megtalálja azt a kiurab eb- ből a bonyolult helyzetből, amely megfelel a ciprusiak ér­dekeinek, a köztársaság szuve­renitása és függetlensége meg­szilárdításának. A köztársasági elnök ezután elmondotta, hogy a ciprusi al­kotmány, amely az úgyneve­zett biztosítékokról szóló szer­ződésen,'valamint a Zürich; és londoni megállapodásokat alá­író országokkal való szövetsé­gi szerződéseken alapszik, számos olyan tételt tartalmaz, amelyek elkerülhetetlenül ki­váltják a sziget görög és török lakossága között a helyzet ki­éleződését. A kormány három év alatt sokat fáradozott azon, hogy csökkentse a két nemzeti­lést tartott Kücsük ciprusi al- elnökkel, a török ajkú kisebb­ség vezetőjével, majd pedig Makariosz elnököt kereste fel és két órán át tárgyalt vele. Nem sokkal ezután Kücsük nyilatkozatot tett közzé, amelyben elfogadhatatlannak minősíti Makariosz érseknek azt az elhatározását, hogy felbontja a szóban forgó szer­ződéseket: Hangoztatta, hogy ehhez a török kisebbség nem járul hozzá. A Reuter londoni jelentése szerint az angol hadügyminiszté­rium 800 ejtőernyős kato­nát készültségi állapotba helyezett. A hadügyminisztérium szóvi­vője szerint a katonák még nem kaptak utasítást arra, hogy Ciprusba menjenek. Szerdán egyébként hatszáz angol katona ment repülőgé­pen Ciprusba és csatlakozott ahhoz az ötszáz katonához, akik december 26. óta tartóz­kodnak a szigeten. Mint az AP megjegyzi. Anglia Ciprusra > küldött katonáinak rendőri J szerepet szán, de törekvései ^ mindeddig nem sok sikerrel^ jártak. í A görög fővárosból érkezett^ jelentések arról tájékoztatnak,^ hogy Paraszkevopylosz minisz-J terelnök | csütörtökre virradó éjsza- J ka rendkívüli megbeszé- £ lésre ült össze a hadsereg ^ képviselőivel és több pali- ^ tikussal. ^ Jól tájékozott források szerint^ a görög kormány tudtára adta^ az angolszáz hatalmaknak,^ hogy katonailag beavatkozikfj Cipruson, ha Törökország egy-fj oldalú katonai akcióba kezd/j Úgy hírlik, hogy Görögország^ a NATO-t is tájékoztatta erről fj az elhatározásáról. ^ Szerdán éjszaka a török kor-'j mány is összeült háromórás $ tanácskozásra. Az AP közli, fj hogy a török külügyminiszté-^ rium szóvivője nem sokkal £ később kijelentette, még nem^ értesültek hivatalosan a cipru- £ sí kormánynak arról az elha-^ tározásáról, hogy felbontja a^ garanciális és szövetségi szer-í ződéseket. Mindazonáltal egyj ilyen elhatározást Törökország% jogtalannak tekint és szükség'j esetén megteszi a kellő intéz-fj kedéseket. í, y A török külügyminisztérium ^ álláspontját nem sokkal ké-^ sőbb hivatalos jegyzékben is^ Anglia. Görögország és ázz Egyesült Államok tudomására? hozta. | Ezenkívül 4 ség között a feszültséget. A nézeteltéréseket békés úton szeretnénk megoldani — szögezte le Makaríosz. A súlyos áldozatokhoz veze­tő fegyveres összetűzés kirob­banásának okairól a köztár­sasági elnök kijelentette, hogy a fegyveres összetűzést el le­hetett volna kerülni, ha nem gyakoroltak volna a köztársa­ságra külső nyomást. Szovjet vezetők tcv> .h Nyikita Hruscsor, az SZKI Központi Bizottságánál, < só titkára, a szovjet mm.»/.; f- tanacs elnöke és Lnmyid Brezsnyev, a Legfelsőbb Ta­nács Elnökségének’ elnöke táv­iratban üdvözölte Fidel Cast- rót, a Kubai Szocialista For­radalmi Egységpárt országos vezetőségének első titkárát, a kubai kormány vezetőjét és Osvaldo Dorticos köztársasági elnököt, a kubai forradalom győzelmének 5. évfordulója és az új esztendő alkalmából. ■ Hruscsov és Brezsnyev ismét j kijelentik, hogy a forradalmi I Kuba nem marad egyedül, ha ' az Egyesült Államok agresszív militarista körei rátámadnak. A szovjet kormány következe­tesen síkraszáll a karib-ten- geri helyzet normalizálásáért, s úgy véli, hogy ennek alap­jául Fidel Castro által előter­jesztett öt pont teljesítése szol­gálna. Dahomey panaszt emeit az ENSZ-né! a Niger Köztársaság ellen Christophe Soglo ezredes, ideiglenes dahomeyi államfő szerdán táviratot intézett | U Thant ENSZ-főtitkárhoz, I tiltakozva az ellen, hogy a Niger Köztársaság kormánya ..Dahomey állampolgárainak ezreit tartja embertelen kö­rülmények között őrizetben”. í A távirat, hivatkozik a Niger Köztársaság kormányának ar- I ra a döntésére, amelynek ér­telmében még december 31. j előtt mintegy 16 000, a Niger ! Köztársaság területén dolgozó dahomeyi állampolgárt kí- í várt talc hazatelepíteni. A da­homeyi kormánynak decem­ber 28-án tudomására jutott. i hogy több ezer dahomeyi ál- ; lampolgárt — köztük nőket, | gyermekeket és idős embere­ket — Gaya közelében ember­telen körülmények között in­ternáló táborban tartanak, j víz. élelmiszer és orvosi se­gítség nélkül. A távirat szerint a rossz 1 bánásmód következtében töb­ben meghaltak. „Erélyesen tiltakozunk a Niger Köztársa­ság kormányának ezen ember­telen, barbár és kegyetlen ma­gatartása ellen, amely sem­mibe veszi az emberi jogokat és az ENSZ alapokmányában lefektetett alapelveket'’ — szö­gezi le Soglo ezredes U Thant- hoz intézett táviratában. Dobi István, a NépKÖztár- msAg Elnöki Tanácsánn k eV nőké január 1-én, délben: uj cévi köszöntőt mondott r rá­dióban és a televízióban. — Kedves hallgatóim! — Lsjív’ ' A ánk köszöntött egy vj ‘ ztendö első napja. A is v.észter éjszaka játékos öröme, vigassága után fcő*- szontsük mi is őt, és rövid számvetéssel búcsúztassuk el a magunk mögött hagyott óesztendót. * — Elégedett szívvel rágjut le az 1963-as esztendő tzám-j adását. — Megvoltak az évnek c \ gondjai, ^kézségei, csalódá­sai. puszii és veszteségei, egyéni, csemdi es közösségi értelemben. Ez elmaradhatat­lan az élettől. Voltak ter­veink, szándékaink, amelyek ; nem teljesülték, matyót ' el­hanyagolt és félretett mun­kánk. ..•>/ a magutó: Árjájá­ból, hol a másokéból. Mégis jószívvel, barátsággal köszö­nünk el az óesztendőtől mert ha egészében nézzük a ma­gunk mögött hagyott évet, az eredményeket, a fejlődést, az ország állapotát, a népjólétet, hazánk nemzetközi tekinté­lyének növekedését, hírünk alakulását a világban —■ pa­naszkodásra kevés okunk vanj A csúcsoktól még messze va- gyunk, de általában jobb, I szervezettebb, eredménye­| sebb és gazdaságosabb a mun­ka. A társadalmi életben, a kultúra területein, a közszel­lemben szaporodtak a szocia­lista jellemvonások, a párt okos emberséges, kommunis­ta politikája köré kialakul a nemzeti egység. Ez volt a si­kerek forrása 1963-ban és ez további fejlődésünk biztosíté­ka 1964-re. — Lépten-nyomon érezhet­jük, hogy a szeretethet és ba­rátsághoz, amit a szocialista országok családjában élvezhe­tünk, nyugat felöl mind több tisztelet és megbecsülés csat­lakozik. Jólesik ezt megálla­pítani, főleg azért, mert nem valami bonyolult világpoliti­kai, játék következménye, ha­nem annak eredménye, hogy a magunk népe, hazánk bol­dogulása és az emberi hala­dás becsületes szolgálata ér­dekében választott úton já­runk, több sikerrel, mint amennyi ellenségeinknek kedvére lehet. Nem a barát­ságos, vagy a kényszerű elis­Atadta megbízólevelét hazánk új kairói nagykövete Rácz Pál, a Magyar Nép- köztársaság kairói nagykövete január 2-án átadta megbízó- levelét Gamal Abdel Nasszer- nék, az EAK elnökének. A megbízólevél átadásakor a magyar nagykövet beszédet mondott, amelyre Nasszer el­nök válaszolt. A megbízólevél átadása után Nasszer elnök magánbeszélgetésen fogadta a magyar nagykövetet. m2 halaA’-*' * %•; } KÁnlJ: ' — A hidegháború ß A vHág halad a • sjöciafizní felé. Az emberi árelem &zi1WS Ve mipmtn áj ragokat ájK dít meg, hinnünk l^S^abtrnm, hogy a népek V és az államférfiak érzete kialakítja a verseny a fejlődés békés módszerei megóvja j az emberiséget az ato-n i Ittáasztrófától. — A Szovjetunió 1963-ban t is )■ ^almas erőfeszitúpckzf. tettM 'ágyának, 4L SZOCUS—’ U I ir&jpfr létének. ** szói ict kormány> állhat * • erőfeszítéseinek ffW^WTető, hogy megszületett az atom-, csend-egyezmény, amely, ha szerény kezdet is, de biztató, a béke híveit további harcok­ra ösztönző siker. — Ma már történelmi kény­szernek tűnik, hogy a tőkés államok vezetői is felelősség­gel foglalkozzanak nemcsak a béke és a háború, hanem az emberi haladás egyéb kérdé­seivel is. Ilyen körülmények között a szovjet békepolitika újabb sikereire és a szocializ­mus eszméinek továWm tér­hódítására számíthatunk az 1964. évben. — Belső fejlődésünkkel elé­gedetten, a világhelyzetre bi­zakodással tekintve zárjuk le az óesztendő számadását és jogos reményekkel nyitjuk meg az új év lapjait. — 1963-ban elértünk vala­mit és ezt nemcsak megtarta­ni akarjuk, hanem az a törek­vésünk, hogy továbbfejlesz- szük. Ma már tudjuk, nagy­részt tőlünk függ, hogyan bol­dogulunk azokkal a lehetősé­gekkel, amelyeket ennek a szép országnak különböző természeti kincsei, gazdagsága, népünknek szorgalma és te­hetsége kínál. — Ezekkel a gondolatokkal köszöntöm kedves hallgatói­mat az 1964. év első napján. Kívánok mindenkinek sike­rekben gazdag boldog új esz­tendőt. (MTI) Az Elnöki Tanács elnöke fogadta a diplomáciai képviseletek vezetőit A budapesti diplomáciai képviseletek vezetői január 1-én új évi jókívánságaikat fejezték ki Dobi Istvánnak, az Elnöki Tanács elnökének. Az Elnöki Tanács, fogadásán részt vettek Gáspár Sándor és Kis- , házi Ödön, az Elnöki Tanács {helyettes elnökei. Kiss Károly, í az Elnöki Tanács titkára és \ Gergely Miklós, a Külügymi- 5 nisztérium protokollosztályá- Jnak vezetője. ; A diplomáciai testület részé- ! ről megjelentek: Henryk Gro- ! chulski, a Lengyel Népköztár- : saság nagykövete, a diplomá- i ciai testület doyenje, Zsambe- fj Un Banzar, a Mongol Népköz- fj társaság; Frantisek Pisek, a fj Csehszlovák Szocialista Köz- ^ társaság; Wilhelm Meissner, a ^ Német Demokratikus Köztár- ^ saság; Csei Ce-min, a Kínai j, Népköztársaság, Mihail Rosia- í r.u, a Román Népköztársaság; ? Jancso Georgien, a Bolgár <! Népköztársaság, Sarino Man- % gunpranoto, az Indonéz Köz- fj társaság; Mohamnied Ibrahim. ^ az Egyesült Arab Köztársaság; j, Szón Csan Rjóm, a Koreai ^ Népi Demokratikus Köztársa- ^ ság, G. A. Gyenyiszov, a Szov- ^ jet Szocialista Köztársaságok £ Szövetsége; S. V. Patel, az In- j diai Köztársaság; R. S. Palas, ‘ja Finn Köztársaság; dr. Juan II niscsov LengTel€»r«z«gl»a érke*eíí Üj tetőzetet kap az aligátorház (MTI Foto — Kácsor László felv.) fj Nyikita Szergejevics Hrus-' fj csov, az SZKP Központi Bi- ^ zottságának első titkára, a í Szovjetunió Minisztertanácsá­éi nak elnöke. Wladyslaw Go- } mulka, a LEMP.KB első titká- j } ra és Józef Czy rankle wicz, a fj Lengyel Népköztársaság mi-! niszterelnökének meghívásé-1 ra, párnapos, nem hivatalos látogatásra Lengyelországba érkezett. Hruscsov társaságá­ban utazott Kirill Mazurov, az SZKP Központi Bizottsága El-, nökségének póttagja, Belo­russzia Kommunista Pártjának első titkára. Jósé Fuxa Sanz, a Kubai Köz­társaság; dr. Dusán Csalics, a Jugoszláv Szocialista Szövetsé­gi Köztársaság; Konstantin Hi- marios, a Görög Királyság; dr. Adalbert Koch, Svájc; Sir Ivor Thomas Montague Pink, Nagy- Britannia és jSszak-Irország Egyesült Királyság nagyköve­te; J. J. L. Pierre Vaneers- wynghels, a Belga Királyság; dr. Paolo Vita-Finzi, az Ölasz Köztársaság; Pierre Francfort, a Francia Köztársaság; Ken- Icliiro Yoshida, Japán követe; Jovan Andoréi, az Albán Nép- köztársaság; Nguyen Viet, a Vietnami Demokratikus Köz­társaság; Theophilus Addo Mills, a Ghánái Köztársaság nagykövetségének; Meir Sha­dier, Izrael állam; Poul Poul- sen, a Dán Királyság; Carl Cison Kjellbert, a Svéd Király­ság; Owen T. Jones, az Ame­rikai Egyesült Államok; dr. Juan Bautista Vilarullo, az. Argentin Köztársaság; Luiz Emery Trindade, a Brazíliai Egyesült Államok; dr. Fried­rich C. Zanetti, az Osztrák Köztársaság; dr. Hein War­na ar, a Holland Királyság kö­vetségének idegilenes ügyvivő­je és dr. Nae Androne, a Du­na Bizottság igazgatója. A fogadás szívélyes légkör­ben zajlott le. (MTI) MEGÚJUL A PÁLMAHÁZ A közeli hetekben megszépülve várja majd látogatóit az állatkerti pálmaház. Jelenleg még a mesterek és kertészek foglalatoskodnak a hatalmas üvegházban. Mú látván

Next

/
Oldalképek
Tartalom