Pest Megyei Hirlap, 1963. december (7. évfolyam, 281-305. szám)

1963-12-17 / 294. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! VII. ÉVFOLYAM. 294. SZÁM Áít.% 50 Di lin 1963. DECEMBER 17, KEDD 3 üzem, Ünnep előtti csúcsforgalom az üzletekben A múlt évinél s a vártnál nagyobb bevétel a váci ezüstvasárnapon . .. . r Jf- UM» xec*t, k am-y• mivy»»3C>y mmm 1CJ Idestova elbúcsúzunk az év­től. Az emlékek és a kézzel fogható tények sora jó lehe­tőség arra, hogy elvégezzük az írott-iratlan visszapillantást. Mi volt az öreg esztendő sztárja? Kétségkívül az elmúlt és na­gyon ko-no-knak mutatkozó tél. Rajta keresztül lett főszereplő a vasút, az emberek és a min­dennapi kenyerek elszállítá­sának gondja. Milyen mérle­get vonhat az ezzel foglalkozó Dunakeszi Járműjavító? Bevezetőként csakúgy, mint legfőbb gondolatként azt, hogy rengeteg váratlan. előre nem látott munka szakadt vál­laikra. A hó, jég, csikorgó fagy nemcsak hogy próbára tette, de alaposan megrongál­ta a járműparkot. A főmér­nök, Kalmár János, ezenkívül is talál olyat, amit rendkívüli munkaként sorolhat: az idén 16 vezérlőállásos kocsit kellett készíteni. Ez azt jelenti, hogy egyik vé­gébe szabály iéra vezetőfülkéi építünk, ahonnan a szerel­vény másik felén működő mozdonyt iránvithatjuk. így kerülhető el irányváltásnál a vontató átrendezése — akár azonnal indulhat visszafelé az úton. A 16 „pótmozdonyhoz” olyan kocsikat kellett építeni, ' amelyekét felszereltünk a táv­vezérlést parancsét továbbító kábelekkel. Nyolcvan ilyen jár inti készült. Mindez többletmunka. Emellett eleget kellett tenni az előírt építési és javítási feladatoknak. Többek között új gvártmá- myok gördültek ki a Dunake­szi Járműjavító sínpárjairól, Elkészült az akusztikai mérőkocsi, amely különleges zajszigete­lést kapott, hogy a szakembe­rek zavartalanul mérhessék az előttük közlekedő szerel­vény és vontató zajhatását. Elkezdték az új, Budapest elő­városi ikermotorkocsik gyár­tását is. A tavaly már bemu­tatott 2VJ—IX-es első példánya után ez már a szériagyártás kezdetének mondható. Az esz­tendő utolsó napjára futómű­vel, belső berendezéssel fel­szerelve akarják átadni a két motorkocsi karosszériáját. Amit az eredetihez mérten el-' érhettek, az annyi, hogy csök­kentették a súlyát, s néhány módosítást végeztek a >köny- nyebb gyárthatóság kedvéért. A jelek azt mutatják, hogy a krónikus és aggasztó szak­emberhiány ellenére .ez .idei tervét minden vonatkozásában teljesíti ~a Dunaiteszi Jármű­javító. A uiósdi Csapágy gyár mind­járt a kezdet, kezdetén megle­petéssel szolgált. A karácsonyt megelőző napon teljesítik az évi elöirásd. Hogyan sikerűi? — Tulajdonképpen 1963 ele­jén még nem volt lekötve üze­münk teljes kapacitása. Az így fogalmazott programot je­lenthetjük teljesítettnek ka­rácsonyra. Közben azonban befutották a külföldi megren­delések. Ennek érdekében kértük a minisztériumtól a túl­teljesítést engedélyt. így december 1-ig 5 millió 609 ezer forintos többlettel zárhatjuk az évet. Az utóbbival együtt már je­lentősen megnőtt a dicediak kötelessége. Hogy eleget te­hessenek, néhány nagyon je­lentős műszaki technikai mó­dosítást hajtottak végre. Ezek summája: új gép helyett a ré­gi berendezések modernizáló-f sa. Eredménye: nagyobb prc-t duktivitás és kevesebb kezelő ^ szál;amber. A műszaki fej-f. Nyolcvan veiérkocsi soron kívül — Négy és negyed millió $a)áí forrásból — 1; j molo* rok az Ikarusnál les~tés jövő esztendőre 4 mil­lió 300 ezer forinttal gazdagít­ja a Diósdi Csapágygyárat. A Csepel Autógyár főmér­nöke, Racskó István rövid tá­jékoztatója így szól: — Ez az év az új Csepel-mo- tor születésének jegyében telt el. Minden más csak ezután következhetett. De megérte, mert úgy néz lei, hogy a Jár­műfejlesztési Intézet konstruk­ciója jelesen vizsgázik. Eddig 112 új motort készítettünk el, s biztos vagyok benne, de legalábbis kilátás van rá, hogy az eredetileg vállalt 200 is meg lesz. Az új motor kereskedelmi, világpiaci kérdés. Azonos nagyságban na­gyobb teljesítményt kel­lett elérni, a kereskedelmi igényeknek megfelelően. Az Ikarusnak átadott 52 padló alatti 6 hengeres, 180 lóerős Diesel eleget tesz a legfonto­sabb követelményeknek. Az esztendő egyik jelentős eseménye a novemberben munkába állt modern kardán- tengelyüzem. Ez közvetíti a motor hajtóerejét a kerekek­hez. Itt valósították meg első ízben az azonos jellegű, de különböző méretű alkatrészek sorozatgyártását. Az átállás, a rajzot kivetítő házi televízió adatait leolvasva, néhány per­cet igényel. A szerszámok be­fogását, a levegő nyomása végzi. Nagy eredmény, hogy nem sokkal az indulás után már sikerült a régi munka­tempó fölé emelkedni s az át­állásból adódó elmaradást az esztendő utolsó napjáig meg­szüntetni. Vigyáss, az út csúszós! — Mit jelenthet a közieke- ] désrendészet? Tóth László fötíkzSőrimester j keresi, s egy-kettőre meg is I találja a baleseti jegyzéket. — Hirtelenjében négy bal­eset. Az egyik vasárnap dél­után történt, Mende határá­ban. Tánczos András, 43 éves budapesti lakos rokkantkocsi­jával az árokba csúszott. A vele utazó Báksa Ferenc 13 éves tanuló könnyebb sérülést szenvedett. I i — A második? | — Hétfő délelőtt Monor bel­l'-területén Szilágyi István. 46 j éves lakos személygépkocsijá- | val nekiütközött a vele szem- j ben haladó mentőautónak. Sé- j rülés nem történt. A ifién tő- | autóra szerencsére ' nem' volt 1 szükség. Az idei ezüstvasárnap egy­ben vasárnap is volt Vá- cotit. A Rádi úti nagy éten tartották a decemberi állat- és kirakodóvásárt. V ona-ttal, autóbusszal, szekérrel sokan jöttek a környékbeli falvak­ból. Főleg sertésből volt nagy a felhajtás. Délelőtt azután a vásár közönsége is bejött a város­ba, hogy felkeresse a nyiíva- tartó szak üzleteket. Tíz óra tájban alig lehetett mozogni a Széchenyi utcában, annyi' volt a járókelő. Mindenkinél ki- sebh-nagyobb csomag. A boltok teljes létszámmal dél­után kettőig nyitva tartottak. A rekordot a Csányi út sar­kán álló készruhaüzlet érte el. A megnyitást követő két órán belül 70 000 fo­rintot forgalmaztak. Francia István áruda vezető [ és munkatársai percnyi meg­állás nélkül szolgálták ki a vevőket. A raktár is állta a sarait, méVt .-készletük vetek- j szik egy kisebb fővárosi áru- ! ház késiziruha-választékával. >— Blépiük a száZezar fo- j fSütős forgalmát! — újságolta j Káhoffer Gábor, a Dutpaka-* nyár Áruház egyik vezető- ; je, még a déli harangszó ] előtt. — Nemcsak a sálat, ; kesztyűt s apróbb textilféle- j Bégeket vitték a- kedves ve- i vők; eladtunk függönyből,,] szőnyegből is szép .menmyi-1 ságiét. A Pest megyei Ruha- j záti Kiskereskedelmi Válla- j lat valamennyi váci szaiküz-; létében | az ezüstvasárnapi forga­lom nagyobb volt a múlt évinél' és túlhaladta az általunk tervezett elő­irányzatot. Érdeklődtünk a város j egyetlen papírbolt jóban is. ! Nagy volt a kereslet töltő- j toliban, bélyegberakóban, mappákban, művészi kivite­lű asztalinaptárakban. A PR.KV cipőboltjóban Lenkei Imre és szocialista brigádja néhány óra alatt ,, 250 pár Az édességboltban is nagy volt a forgalom (Gserny G. ’felvétele) lábbelit, adott el a vevőknek.! Ok is több mint 50 000 fo- j rintpt adtak postára aznapi; bevételükként. A Zdilca Máté Könyvesbolt is nyitva tartott a karácsonyt j megelőző 'második vasáma-! port. Lehel Edéné boltveze­tő elmondta, hogy ifjúsági könyvekből bő­ven van választék. de a szépirodalmi kiadványok ! késnek, pedig már sokam várják a jelzett karácsonyi újdonságokat. Vácott is el­fogyott nagy" mennyiségű könyvsorsjegy. Többen nyer­tek utalványt. Ezek beváltá­sa is fokozza az üzlet for­galmát. Két órakor a holtaik kiül ül­tek. Lehúzták a redőnyöket s a város belső utcái ell- csendesedtek. Úgy, mint a többi munkaszüneti napon. A KISKUNAAPOK SIKERE ITT ÁTÉL Színes, hangulatos két nap­ja volt . Kiskunlaeháza lakos­ságának a hót végén: a föld­mű vesszöveíkezet változatos programmal tette vonzóvá az idei kiskunnapokat. A szo­kásos árubemutató és vásár mellett szombat délután meg­tartották a tsz-parasztok- és írók ankétját Szabó Pál és Féja Géza író, valamint Czi- ne Mihály, irodalomtörténész részvételével. Vasárnap dél­ben került sor a korszerű Kiskun Élterem és bisztró ünnepélyes megnyitására, vi­dám kulcskeres-ési verseny keretében, amelynek játék­mestere Gulyás Gyula rádió­riportét volt. A kitűzött 590 forintos díjat Ilavrilla Emil, általános iskolai tanuló nyer­te el. Magyar Lajos, a szü- vetkezet igazgatósági elnöke megnyitójában beszámolt ár­i-ól a törekvésről, amely a szövetkezetét — akárcsak a megye egész földművesszö­vetkezett mozgalmát — fűti, hogy a lakosság ellátását vá­rosi színvonalra emelje. A százhúsz személyt befogadó étteremben népi zenekar gondoskodik a vendégek szó­rakoztatásáról. Az avatási ünnepségre a vendéglőben megrendezett műsoros, divat­bemutató tette fel a ko­ronát. Közel kétszáz résztvevője volt az ifjúsági szellemi ve­télkedőnek. amelyet Terel- mes Károly tanár vezetett. Az értékes jutalmakon {kar­óra, vásárlási utalvány, va­lamint könyvek) Sallai Imre, Kiss Rózsa, Kéri Julianna és Zákány Ilona tanulók osz­tozkodtak, fej-fej melletti küzdelem után. A kisfeunnapók vendégei kezében ott láttuk a föld­művesszövetkezet képes kró­nikáját, amely a mozgalom múltjáról és jelenéről nyújt tájékoztatót. Asztalos Imrei a földművesszövetkezeti já­rási központ munkatársa, a képes krónika szerzője el­mondotta lapunk munkatár­sának, hogy az év végére hasonló ismertető jelenik meg a Taksony és Vidéke Körzeti Földművé fszövetke­zetről, a tevékenység ered­ményeinek összegezésén kí­vül é fényképes füzet egy­úttal Taksony, Tököl, Duna­kor as zti és Szigetssentmiklós történelmi nevezetességeit is tartalmazza. Az immár hagyományossá vált -kiskun kereskedelmi és kulturális napek színvonala az idén is tovább emelkedett s ez arra vall. hogy a földmű­vé sszö vetkezet pe setősége eredményesen kamatoztatja az évről évre szerzett tapasz­talatokat. Ugyanezt kell el­mondanunk a helyi propa­gandamunkáról is: ötlete« plakátok és reklámfeliratok, valamint kirakatok növelik a rendezvények és az üzletek látogatottságát. (Koppány felv.) Magyar kormányküldöttség utazott a KGST végrehajtó bizottságának 10. ülésszakára Apró Antalnak, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának a Minisztertanács elnökhelyettesének vezetésével vasárnap este kormányküldöttség utazott Bukarestbe a KGST végrehajtó bizottságának december 17-én kezdődő 19. ülésszakára. A küldöttséget a Nyugati pályaudvaron dr. Csanádi György közlekedés- és postaügyi miniszter. Erdélyi Károly külü-vmi- , niszierhelyetíes. Gál Tivadar, a Minisztertanács Titkdrságá- i,nak vezetője búcsúztatta. Ott volt Mihail Rostáira, a Román £ Népköztársaság budapesti nagykövete is. (MTI) — Hogyan történt? r— A síkos út' az elsodlegeí ok. Szilágyi István jármüvé­nek két kereke leszaladt a; útpadkáról, s miközben vis­szafelé akarta kormányozni,; i hátsó kérik hirtelen ugrót fel, úgyhogy a kocsi keresztbe állt. Hasonlóképpen járt és a; árokba futott egy terepjárt kocsi Monor határában. — A negyedik balosé ugyancsak hétfőn délelőtt tör­tént, Hollós Gyula daruskocsi vezetett Budaörsön, s fékezni« kellett az előtte kocogó lovas- kocsi miatt. Pótkocsija meg­csúszott és neki vágódott az, út- széli villanyoszlopnak, ami kidöntött. Négy baleset, egy közös ok az utak síkosak. Gyalogosok éí járművezetők; óvatosán köz­lekedjenek! (t. gy.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom