Pest Megyei Hirlap, 1963. december (7. évfolyam, 281-305. szám)

1963-12-06 / 285. szám

A PEST MEGYEI HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA VU. ÉVFOLYAM, 93. SZÁM 1963. DECEMBER 6, PÉNTEK A Váci Kötöttárugyár KISZ- szervezete az elmúlt időszak­ban szép eredményeket tudott felmutatni úgy kulturális té­ren, mint a munkagépek mel­lett A négy textilgyár között megrendezett szellemi vetélke­dőn az első helyezést a szövő­gyár nyerte el. Igen jól sze­repeltek: Daúbner Veronáiul, Nagy Pál, Moys Csaba és Endrődi Magda. A városi szin­ten megrendezésre kerülő 22-i vetélkedőre szintén benevez­tek a szövőgyáriak. Gazdasági munkában is pél­damutatóan részt vesznek a KISZ-fiatalok. Munkaver- senvt kezdeményeztek leg­utóbb a november hónapi tervteljesítés biztosítására. Barta Andrea és Chován Amália vállalta a legyártásra kerülő új termékek doku­mentációinak határidő előtt két nappal való elkészítését. Az orsózó ifjúmunkásai elha­tározták, hogy — a körhur­koló kielégítése érdekében — csökkentik a havi túlóraíei- használásokat. Értékes volt a körhurkolósok vállalása is: a szeptemberi átlaghoz viszo­nyítva fél százalékkal növe­lik üzemrészük termelését és segítik az újonnan beérkező gépek mielőbbi üzembe helye­zését. A trikövarroda fiataljai a tervteljesítés érdekében 2000 darab szálazását vállalták. A szabászat ígéretet tett a var­rodai ellátás zavartalan biz­tosítására. A festődé fontos minőségi versenyvállalással csatlakozott a szövőgyári KISZ-szervezet példamutató mozgalmához. Fejlődő városunk gondjai: Hol vannak a gyermekek játszóterei? Két nagyobbacska fiúval találkoztunk a minap a vá- ,rosban. Egyiknél labda volt. ’Láthatóan mindkettő lógat­ta az orrát. Megszólítottam őket: — Mi a baj, pajtások? ■— Nagyapa idehívott Vác- ra minket, hogy itt csendes az utca, jó a levegő. Itt a lab­dánk, nem tudjuk használ­ni. Akárhol leállunk, ránk kiabálnak: ablaki Inkább visszamegyünk Pestre. Ott van játszótér.-—. .No azért nem kell el­keseredni. Itt is van játszó­tér. A gyermekek arca felvi­dult. — Hol van, bácsi kérem? Most én estem gondba. Hol is? Hol van gyermekjátszó­tér Vácott? Park az van. Minden tenyérnyi helyből park épül. Legutóbb a Rá­kóczi tér, ami egyébként jó játszótér lett volna, szin­tén park lett. A Marx téren nem lehet „rúgni”. Hát hol? Jó lenne, ha tanácsunk az ifjúságra is gondolna, - adna nekik játszóteret, többet .is a- város különböző helyein. B. J. ítél a szabálysértési előadó „Rossz szomszédság török átok" — tartja a közmondás, özv. Hrenkó Istvánná pedig magán tapasztalta. Egy ház­ban lakik a Sztáron Sándor ut­ca 7. szám alatt Víg Ferenccel, aki kötekedő természeténél fogva állandóan zaklatta Hren- ikónét. Emiatt már voltak is bíró előtt, ahol Víg bocsánat- kérésére megszabadult a bün­tetéstől. A zaklatást azonban tovább folytatta és így vétett a jó szocialista együttélés sza­bályai ellen, amit a városi ta­nács vb 12/963. szám alatt a lakóházak házirendjéről al­kotott szabályrendeletben ha­tározott meg. A kihallgatott tanúk is Víg magatartását 'kifogásolták, ezért a szabálysértési előadó Víg Ferencet 200 Ft pénzbírságra, nem fizetés esetén elzárásra változtatható büntetéssel súj­totta. <—s) A szerszámosláda szarkája Hugyecz János 29 éves nő­tincs! lakos társadalmi tulaj­dont károsító, folyamatosan elkövetett lopás bűntettével vádolva állt a napokban a Váci Járásbíróság büntetőta­nácsa előtt, A vádlott építő- munkásként dolgozott a DCM területén. Munkaideje alatt más területekre is átjárt. Ilyen alkalommal megtalálta a Gépszerelő Vállalat egyik szerszámosládáját. Feltörte és 28 darab szerszámot vitt el be­lőle, mintegy 1100 forint ér­tékben. A tett felfedése után házkutatást tartottak a laká­sán. ahol szintén megtaláltak és lefoglaltak félezer forint értékű vállalati anyagot. A bíróság előtt elhang­zott vád- és védőbeszédek után Hugyeczet öt havi javító­nevelő munkára ítélték, amit jelenlegi munkahelyén tölt el, tízszázalékos bércsökken­téssel. Az ítélet jogerős. Az Ecseri lakodalmas Vácott December 12-én 125 szereplővel városunkban vendégsze­repel az Állami Népi Együttes. A DCM színháztermében bemu­tatásra kerül a híres „Ecseri lakodalmas” című műsora. A vá­ros és az üzem közötti távolság zavartalan áthidalására a MÁVAÜT külön autóbuszjáratokat indít 19 órakor a főpá­lyaudvarról és a deákvári lakótelepről. Az előadás fél nyolckor kezdődik. Műsor után ugyancsali autóbuszok indulnak a város felé. A DCM új, modern színháztermében már több alkalom­mal rendeztek előadásokat. Ilyen nagyszabású vendégszereplés­re eddig nem került sor. Érthető tehát az érdeklődés, amely magelőzi az Állami Népi Együttes jövő csütörtöki vendégsze­replését. • ________________ Tí z tanácstagi beszámoló December 9-én (hétfőn) a következő helyeken tartanak tanácstagi beszámolót: 9-es körzet: Ladányi Imre (Köztár­saság úti iskola), 16-os körzet: ár. Bary Gyula (Pannónia), 17- es körzet: Cseri Belőné (Pan­nónia), 44-es körzet: Varga Jó­zsef (Tisztiklub), 57-es kör­zet: Szeidl József (Mártírok útjai iskola), 58-as körzet: Si­ma Miklós (Mártírok utjai is­kola), 65-ös körzet, Brandt János (Deákvári régi iskola), 62-es körzet: Klucsár Imre (Deákvári régi iskola), 73-as körzet: Nagy István (Deák­vári új iskola) és 74-es körzet: Czotter István (Deákvári új iskola). — Góliát, a 68 200 kilós óriásbálna egy napra Vácra lá­togatott. A 10-es népboltáru- da melletti útszakaszon a vá­ros lakosságának egynegyede tekintette meg a világ legna­gyobb emlősállatát. MIT LÁTUNK A MOZIKBAN? Művelődési ház. 6—8- Nappali sötétség:. (SzéLesvásznú úi magyar film. Kísérő: Magyar híradó.) — 9—11: a szélhámosmő. (Magyar filímvígiátélt. Kísérőműsor: Ellesett percek.) — Matiné. 8-án.: Pi­nocchio. Építők mozija. G-án- A vád ta­núja. (Amerikai film. Kísérő: Vá­rakozás.) — 7—8: a négy szerze­tes. (Olasz filmbohózat. Kísérő: Magyar hír?dó.) — £—10: A nagy Olympia. (Olasz film. Kísérő: Sporthfradó.) — Matiné. 8-án: Bandi és Bimdi. Felhívás a könyvtár olvasóihoz Felkérjük a járási könyvtár olvasóit, hogy a kölcsönvett könyveket mielőbb hozzák vissza a könyvtárba. A visz- szavétel a Lőwy Sándor utca 16. szám alatti helyiségben történik — hétfő kivételével — naponta 8 és 16.30 között, szombaton 8—12 óra között. A könyvek tiisszaadási határide­je: 1963. december 10. A ké­sőbb beadott könyvek után késedelmi díjat számítunk. A kintlevő kötetek késleltetik az állományrendezést és az el­lenőrzési munkákat. Ezért kérjük a könyvek sürgős visz- szajuttatását. Orosz Mihály könyvtárigazgató — A* MTI jelenti: Ma, pén­teken délelőtt tíz órakor Vá­cott, a Madách Imre Művelő­dési Otthon színháztermében húzzák ki a 49. fogadási hét öt nyerőszámát, nyilvános sor­solás keretében. — Halálozás, özv. Balogh Lászlóné, szül. Molnár Anna hosszú szenvedés után, életé­nek 53. évében elhunyt. A Népbolt-központ volt alapszer­vi párttitkárát csütörtökön he­lyezték örök nyugalomra a kisváci temetőben. A könnyűipari Öntödében láttuk Ilf Selyemszövőgépet szerelnek a hatalmas csarnokban. Ebből a grépfcjtából a Temető utcai üzem idén hatvan darabot gyártott a textilgyárak részére (Kéninger Géza felvétele) Uk3M — ülést tart ma a városi ta­nács végrehajtó bizottsága. Tragor Ignác szobrának felál­lítása, a Rádi úti szövetkezeti lakások elosztása, a kereske­delmi felügyelői állás betölté­se szerepel többek között az ülés napirendjén. — Tizenhét esztendő óta vezet balesetmentesen Kato­na Károly, a Váci Kötöttáru- gyár személygépkocsijának vezetője. Most megkapta a KPM aranykoszorús jelvényét s a vele járó oklevelet. — A Központi Statisztikai Hivatal most közzétett adattá­ra szerint Vác lakossága 1962- ben 3350 fővel növekedett. Az iparban foglalkoztatottak szá­ma városunkban 8400 fő. — Kinthagyták a gyertyát a Mártírok útja 72. számú ház egyik fáskamrájában. A kam­ra kigyulladt, a nagyobb tűz­veszélyt a kivonuló tűzoltók akadályozták meg. A kár hat­ezer forint. — Megszüntetik a város bel­területén az asztalról, pádról történő újságárusítást. Az Áp­rilis 4.-térre és a Március 15.-e térre ízléses pavilonok ke­rülnek 1964-ben. ■— A Váci Községgazdálko­dási Vállalat dolgozói ez ideig nélkülöztek több szociá­lis létesítményt. Most 20 000 forintot kaptak öltöző és mos­dóhelyiség létesítésére. — Felkészült a város veze­tősége a télre. A Fővárosi Köz- tisztasági Hivataltól két da­rab elektromos meghajtású, félautomata homokszórót vá­sároltunk. Beszereztek a hó­takarításhoz 40 darab hó- lápátot és 20 darab acélszálas seprűt. — Kigyulladt a közös gaz- 5 daság szalmakazla az alsógödi $ Egyesült Termelőszövetkezet \ tábláján. Mire a tűzoltókat ki- ' hívták, már késő volt; a szál- ; ma odalett. A tsz kára 30 ezer j forint. > \ — A Magyar Fotóművészek ! Szövetsége kiadásában meg- í jelenő Fényképészeti Tájé- ■ koztató folyamatos képsorpá- ■lyázatán a váci Nagy Zoltán III. díjat (ezerötszáz forintot) ; nyert „A kamasz” című kép- ; sorával. A Bács-Kiskun megyei mú­zeumigazgatóság meghívására az országos régészeti és mú­zeumi szervek Kecskeméten november 21-én és 22-én kon­ferenciát tartottak. A konfe­rencián jelen volt dr. Liptai Ervin, a Művelődésügyi Mi­nisztérium múzeumi főosztá­lyának vezetője a főosztály több tagjával, a Múzeumi Is­meretterjesztő Központ igaz­gatója, az egyetemi Régészeti Intézet részéről dr. Banner János egyetemi tanár, a Ma­gyar Nemzeti Múzeum fő­igazgatója és számos régésze. Több megyei múzeumigazgató, köztük dr. Mezősi Károly, a Múzeumok Pest megyei Igaz­gatóságának vezetője, vala­mint számos múzeumigazga­tó. régész, és régészhallgató, köztük Pest megye valameny- rvyi főfoglalkozású múzeum­igazgatója A konferencia rövid előadó­tokból állott, melyeket hosszú, esetenként több órás vita kö­— A Mikszáth utcában meg­vásárolt épületben egy há­romszobás és egy kétszobás összkomfortos lakást alakíta­nak ki. A bérlők kijelölését a művelődési osztály vezetőjé­nek hatáskörébe utalták. — Orvosi ügyeletet tartanak szombaton déltől hétfő reg­gelig a Köztársaság út 30. szá­mú rendelőben. SZTK-bete- gekhez a város egész terüle­tén kérhető segítség a 302-es hívószámon. — A Zalka Máté Könyves­bolt újdonságai: A magyar bé­lyegek katalógusa 1964., Végh Antal: Kékszemű élet, Radó: Világjáró Besse János, dr. Sándor: Tévedések egészség­ről, betegségről, Gergely Ág­nes: Ajtófélfámon jel vagy, Dürrenmatt: ötödik Frank, Gergely Sándor: Hidat vernek, Bonta: Építészet és tömegter­melés, Bödey: Bolgár nyelv­könyv, Kálmán Jenő: Sicc a Szaharában. ANYAKÖNYVI HÍREK Születések: Seheivieh Imre trak. toros és Bacsa Erzsébet: László. Holma József kazánfűtő és Mestra Mária takarítónő: Magdolna. Bu- csek Sándor kocsikísérő és Kol­lár Ilona wári munkás: Sándor. Juhász István hivatalsegéd és Fa­zekas Margit; József, Pocsári Ist­ván segédmunkás és Oláh Eszter: Ákos. Hevesi György segédmun­kás és Farkas Mária: Ilona. Cze- rovszki József gépkocsivezető és Boczkó Ilona segédmunkás: Zol­tán. Mezei István gépkocsivezető és Dénes Krisztina segédmunkás: Csaba. Garaba András segédmun­kás és Czinege Veronika, segéd­munkás; Ildikó. Fási András tény­leges katona és István Rozália: Györgyi. Varró Tibor asztalos és Sztuslca Anna fonó: Tibor. Mis- nyowszki János segédművezető és Hegyes Rozália szövő: Zsolt. Mé­száros Lajos kocsikísérő és Cse­rénkéi Rozáha Hvárimunkás: Ág­nes nevű gyermekeik. Házasságkötések: Gábriel Gyu­la lakatos és Suhaida Lilla gv.irt- munkäs, German Mihály MÁV- váltókezelö és Kovács Mária se­gédmunkás. Meghaltak: Madoesány} Ferenc 09 éves. Veres Károlvné szül. Ambrus Mr. tiki 75 éves. Szanfczló Gyula 70 éves. Könezöl Imréné szül. Kiss Anna. 21 éves. Diószegi Ferencné szül. Pusztai Ilona 8S éves és Koscii Ferenc 67 éves. Köszönetnyilvánítás. Ezúton moa- dok köszönetét mindazoknak, akik drága jó feleségem temetésén, november 30-án részt vettek. Diószegi Ferenc képsorok, a túlzottam megren­dezett IBUSZ-betét. vagy a húsz más városra is jellemző könyvkirakati felvétel az ide­gen szemnek keveset ad — ne­künk, váciaknak semmit. NEMCSAK a szem, a fül is kielégítetlen maradt Ügyes gondolat volt kezdetkor idéz­ni a Révai Lexikonból s befe­jezéskor ismertetni, hogy mit ír az Üj Magyar Lexikon Vácról? Ezen túlmenően kí­sérőszövegben semmit sem kaptunk. A Jacques Tati film­jeire emlékeztető zenének, zö­rejeknek ott fontos szerepük van. Itt szinte kiáltottak a képsorok kísérőszöveg után. Soká vissza nem térő lehe­tőség, ki nem aknázott alka­lom. Kár érte. (P. R.) NEM tagadjuk: felfokozott érdeklődéssel ültünk szom­baton este a televízió képer­nyője elé, hogy megtekintsük a Vácról készült 15 perces kis- filmet. Hosszú hetek előkészí­tő munkája, hivatalos szervek­től begyűjtött számos adat, előzetes tájékozódások után, ha nem is vártunk filmreme- ket, de titokban reméltük, hogy egy jól sikerült mozgó­kép kapcsán százezrek meg­ismerhetik városunkat. A bemutatott és e héten megismételt kisfiún csalódást okozott. Láttunk ugyan né­hány meglepően érdekes üze­mi felvételt, jók voltak az indítójelenetek — de ezen­kívül édeskeveset kaptunk. Elkapkodott, homályos város­képek, egymásbafolyó gyári cia elhatározta, hogy egy­részt felújítja a néhány évt kiadott ismertető plakátokul a legfontosabb leletek ábrái­val, és azt megküldi a külön­böző szerveknek, másrészt. „Hogyan dolgozik a régész!’ címmel rövidfilmet készíttet melynek keskeny változatát a •vetítőgéppel rendelkező, mú­zeumok, esetleg más szervek megkaphatják, továbbá ha­sonló címmel vándorkiállítást rendez, melyet az országban mozgat. Részletesen tárgyalta, a kon­ferencia azt is, hogy a külső munkatársak — a megengedett kereteken belül — hogyan tehermentesíthetnék a ré­gész-muzeológusokat ott. ahol kevesen vannak, vagy több­féle munkát végeznek. A kon­ferencia véleménye az volt, hogy azokat a nemrégész mun­katársakat, akik szívesen és hozzáértéssel segítenek a le­letmentéseiknél és ásatásoknál — legalább is részletfeladatok elvégzésére mindenkor fel le­het használni azzal a feltétel-, lel, hogy a szakrégész utasí-: tásait mindenben követik. j A viták során felmerült az j is, hogy a különböző megyék l régészei nyújtsanak egymás- \ nak nemcsak elméleti, hanem \ gyakorlati segítséget is. A gyű-- lés megállapodott abban, hogy í a múzeumok megyei kezelés-! be kerülése nem jelentheti azj országos régészeti kutató- j munka megyék szerinti fel- í osztását. Komoly tudómé- $ nyos eredmény csak akkor ',f születhetik, ha a jövőben is. ^ hasonló összejöveteleken, a} munkát és munkaeredménye- % két gyakorlatilag összehangol-} jak. % Stefaíts István múzeumigazgató / Kecskeméti régészkonferencia — váci szemmel vetett. A viták fő témája egy­részt az volt, hógy mint lehet­ne a régészeti munkában, fő­ként a leletmentésben az orszá­gos építkezéseik számának nö­vekedését utolérni, hiszen majdnem minden épületalapo­zásnál kerül elő régészeti ob­jektum, nem is beszélve a mélyszántásokról, másrészt hogyan lehetne az országos régészeti kutatást az új me­gyei múzeumi szervezetek mellett összehangolni. Váci szempontból említésre méltó, hogy itt a lelet- és le­letbejelentőhálózat még min­dig nem kielégítő, és itt első­sorban nem a magánosokra, hanem a vállalatokra és ter­melőszövetkezetekre gondo­lunk. Miután egyik lő ok a tájékozatlanság, a konferen­KISZ-MUNKA A KÖTÖTTÁRUGYÁRBAN

Next

/
Oldalképek
Tartalom