Pest Megyei Hirlap, 1963. december (7. évfolyam, 281-305. szám)

1963-12-01 / 281. szám

LAPJA PEST MEGYEI «Ilit PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Csomagolják az újévi pezsgőt M SZM P P E ST M E GYE I B I ZOTTSAGA MEGYEI TANAGS VII. ÉVFOLYAM, 281. SZÄM 'ÁRA 80 FILLER TÍZ ESZTENDŐ a gödöllői juhász ami* Ja- \ törzsolvasók - Űj utakon — Jó kezdeményezések Tasi Könyvtár szépen bérén- ........................ ■■ ..... ............... .......... . S 'SSSrrí: ünnepelt a gödöllői könyvtár telt, főleg a könyvtár rendsze­res olvasóiból álló közönség- igei, amely részt kívánt venni az igen szép eredményekkel működő intézmény alapításá­nak tizedik évfordulója al­kalmából rendezett ünnepsé­gen. A közönség soraiban igen szép számmal jelentek meg az agrár egy etem hallgatói és tu­dományos dolgozód. Megjelent az ünnepségen Debreczeni Fe- rencné, a megyei könyvtár ve­zetője is. A fél ölkor kezdődő ünnep­séget Kovács Sándorné könyv­tárvezető nyitotta meg. A han­gulatos műsor Garamszegi Mária ügyes cimbalomjátéká­nyeziésóre, alia ötszáz kötettel. Állománya ma már megha­ladja a tízezer kötetet, az egy év alatt kikölcsön­zött könyvek száma pedig közel jár a negyvenezer­hez. A könyvtár rendkívül értékes és tartalmas munkát végez a járásban a közművelődés te­rén, vezetői hívták életre 1959-ben a Juhász Gyula Iro­dalmi Színpadot is. amely mű­ködésével példamutató volt az egész megye számára. A nagy tapssal fogadott előadás után ismét Bitskey Ti­Bitskey Tibor Juhász Gyula versét mondja vai" kezdődött, majd Bitskey Tibor, a Nemzeti Színház mű­vésze a könyvtár névadójá­nak, Juhász Gyulának Filoló­gia című versét adta elő mély átérzéssél. Az ünnepi beszédet Dékán Antal, a megyei tanács műve­lődésügyi osztályának vezető­je mondotta. A sokrétű és sok­színű könyvek világáról be­szélt, amelvnek jelentősége egyre növekszik az ember tér­ben, időben egyaránt rohamo­san táguló világában. A könyv volt az, amely az új kor emberét megszaba­dította a mágiától, a ma emberét pedig ellátja a tu­dás fegyverével. A művészet és az irodalom sohasem volt olyan fontos szükséglet, mint napjainkban, amikor az emberi agy szere­pe megváltozott, s ma már nem az ismeretek tárolása, ha­nem az összefüggések felis­merése a cél. Az ismeretek tárháza a könyvtár, amelynek végtelenül fontos -szerepe van a termelésben, a nevelésben és a művelődésben egyaránt. A gödöllői könyvtár tíz év­vel ezelőtt, 1953-ban nyílt meg igen szerény keretek között, néhár.v lelkes ember keztíemé­bor következett, aki Móra Fe­renc A hegedű című költemé­nyét tolmácsolta, majd Ady Endre, Tóth Árpád és Juhász Gyula egy-egy szép költemé­nyének művészi előadásával gyönyörködtette a hálás kö­zönséget. Burányi Gyula, a gödöllői Ganz Árammérő-gyár fiatal dolgozója Juhász Gyula és Jevtusenko egy-egy versé­nek interpretálásával aratott megérdemelt sikert, majd Bitskey Tibor Csepeli Szabó Béla három szép versével is­mertette meg a közönséget. Néhány kedves szavalattal sze­repelt a műsoron Várady Aranka, az agráregyetem könyvtárának dolgozója is, dr. Gábor Gyula, a járási tanács művelődési felügyelője pediig Móra Ferenc Kevély Kereki című novelláját mondta' el naigy sikerrel. Az egyes mű­sor-számok között Garamszegi Mária cimbaiomjátéka szóra­koztatta a közönséget. A színvonalas műsor végez­tével Kovács Sándorné könyv­ajándékokat nyújtott át a könyvtár tíz olyan állandó ol­vasójának. akik az alapítás óta beiratkozo-tf olvasók. Végül átadta a járási ta­nács jutalmát két könyv­tári dolgozónak, Az ünnepség közönségének egy csoportja (Foto: Gábor) Fazekas Emőnének, aki az olvasószolgálat terén végzett igen eredményes munkát a gödöllői könyvtárban, és Ke­leti Irénnek, aki a könyvtár gyermekrészlegének megszer­vezésével és vezetésével szer­zett érdemeket (m. 1.) Az Állami Pincegazdaság budafoki pezsgőüzemében az idén mintegy 400 ezer patacik pezsgőt készítenek. A világszer- | te ismert Hungária és Törley pezsgőt alacsony alkohol tartal- | mű, vékony sávú, úgynevezett elegáns borokból készítik. A J gyártás során csak hosszú érlelés és tisztítás után kerül pa- Jlackokba a jó ízű ital. Az üzem pincéiben jelenleg több mint | egymillió palack pezsgőt tárolnak, amelyből jut majd bőven Ja külföldi és hazai szvlveszterezők asztalára. 1963. DECEMBER 1, VASÁRNAP Walter Ulbricht és Otto Grotewohl távirata Dobi Istvánhoz és Kádár Jánoshoz \ Köztár- \ í Walter Ulbricht, a Né- g met Demokratikus saság államtanácsának nöke és Otto Grotewohl, a | minisztertanács elnöke táv- J iratban mondott köszönetét J Dobi Istvánnak, az Tanács elnökének Elnöki f és Ká- £ dár Jánosnak, a Miniszter- J tanács a elnökének ujrava-z lasztásuk alkalmából küldött J jókívánságaikért. J I Hruscsov távirata Dobi Istvánhoz | és Kádár Jánoshoz N. Sz. Hruscsov, a Szovjetunió Kommunista Pártja J Központi Bizottsága nőik első titlcára, a Szovjetunió Miniszter- J tanácsának elnöke és L. I. Brezsnyev, a Szovjetunió Legfel- J sőbb Tanácsa Elnökségének elnöke táviratban köszönte J meg Dobi Istvánnak, az Elnöki Tanács elnökének és Kádár J Jánosnak, az MSZMP Központi Bizottsága első titkárának, a J forradalmi munkás-paraszt kormány elnökének a Nagy Októ- J béri Szocialista Forradalom 46. évfordulója atkáiméból kiil- g dött jókívánságait. (MTI)-------------------------- f K ekkonei? meglátogatta Hruscsovot és Brezsnyevetf í TTrhn TCelEkrvnc>rt. a TTSrun T hVvr'rá-fYímfö* w,-, -«í ? Wachler Katalin címkézi a pezsgőspalackokat Vrho Kekkemen, a Finn Köztársaság elnöke szombaton Nyikita Hruscsov szovjet kor­mányfő meghívására nem-hi- vaUahja látogatásra a íSKTVjct főváiP-iba érkezett. A lendngrádí pályaudvaron Kekk orient, Leonyid Brezs­nyev, Nyikita Hruscsov és más hivatalos személyek fogadták. Vrho Kekkemen, a Finn Köztársaság elnöke szombaton a Kremlben látogatást tett Nyikita Hruscsovnál, a Szov­jetunió Minisztertanácsának elnökénél. Nyikita Hruscsov kedvesen, mosolyogva ío^dta Kekko- nent. Megemlítette, hogy ma a Moszkva környéki erdőbe mennek vadászni és tréfásan hozzáfűzte: ..Kérem, ne saj-J hálja a töltényt”.. Ezután ar-J rői- beszélgettek, hogy mind § Finnországbaif, mind pedig a \ Szovjetunióban, pontosabban íf Moszkvában, hasonló az idö-|í járás. J Vrho Kekkemen megjegyez- J te, hogy a Moszkva környék íj tájjellege Finnországéhoz ha-f sonlít. \ A Firjn Köztársaság elnöke J Hruscsovhoz fordulva megje- ^ gyezte: egy éve nem láttam^ önt. de semmit sem változott. ^ Kekkonen szombaton telke-^ reste Leonyid Brezsnyevet, alí Szovjetunió Legfelsőbb Taná-J csa Elnökségének elnökét is. J Brezsnyev k-reml-beli. dolgozó-J szobájában fogadta a finn ál- ^ lamfőt. Bcreticzky Valéria és Szuroczky Éva szállításhoz csoma­golják a pezsgőspalackokat (MTI Foto — Bereth Ferenc felv.) £XX\\XX\XXXXXXXXXX\XVXXXXXX\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\XXXX\XXX\\X\X\X\X\^ Elnöki vizsgálóbizottság alakult a Kennedy-merénylet ügyében Új adatok Oswaldról — Nyomoz az FBI Johnson elnök pénteken es­te hét főnyi vizsgálóbizottsá­got alakított, amelynek fel­adata: kideríteni a néhai Ken­nedy elnök ellen elkövetett merényletnek, valamint a gyil­kossággal gyanúsított Lee Harvey Oswald meggyilkolá­sának hátterét. Az elnöki vizsgálóbizottság tagjai: Earl Warren, az Egye­sült Államok Legfelső Bírósá­gának elnöke, — Richard Rus­sell szenátor, a szenátus kato­nai bizottságának elnöke, — John Sherman Cooper volt in­diai nagykövet, — Hale Boggs képviselő, a képviselőház de­mokratapárti többségének ve­zetője, — Allen Dulles, a köz­ponti hírszerző szolgálat volt főnöke. — John Mccloy, volt nyugat-németországi főbiztos, leszerelési szaktanácsadó — és Gerald Ford képviselő. A bizottság megalakításáról a Fehér Ház pénteken este köz­leményt adott ki. „Az elnök utasítja a kü­lönbizottságot, tegyen je­lentést tapasztalatairól és következtetéseiről az ame­rikai népnek és a világ- nak.’T A bizottsági jelentés elké­szültének határidejét nem tűz­ték ki. Az elnök által kijelölt cso­port megalakításáról a kong­resszus republikánus és de­mokratapárti vezetőivel előző­leg a Fehér Ház konzultált. A bizottságban mind a köztársa­ság, mind a demokrata párt szerephez jutott. Johnson el­nök a vizsgálóbizottság tagjai­val pénteken este megbeszé­lést folytatott. A Fehér Ház egyidejűleg közölte, hogy a volt elnök meggyilkolá­sa óta 185 000 részvétnyil­vánító levél, s több mint ötvenezer részvéttávirat futott be. Üjabb érdekes adalékok kerültek napvilágra az elnök­gyilkossággal gyanúsított Lee Harvey Oswald zavaros poli­tikai múltjáról. Az azóta már elhallgattatott Oswaldot a szélsőjobboldali amerikai ult­rák igyekeztek sebtében ..marxistának’1 kikiáltani. Pénteken este Miss Pauline Bates gyors- és gépírónő nyi­latkozott Dallasban a sajtó képviselőinek. , Elmondotta, hogy Lee Har­vey Oswald 1962 júniusának elején visszatért az Egyesült Államokba a Szovjetunióból, ahol előzőleg állampolgársá­gért folyamodott, de azt meg­tagadták tőle. Oswald mindent megtett, hogy azt a benyomást keltse: az amerikai kül­ügyminisztérium megbí­zásából időzött a Szovjet­unióban. Visszatérése után. 1962. jú­niusában. felkereste Miss Pauline Batest, s megállapod­tak abban, hogy az utóbbi gyorsírással feljegyzi, majd legépeli Oswald jegyzeteit megírandó könyvéhez. Miss Bates mindössze három na­pot dolgozott Oswaldnak. aki ezután abbahagyta vele a munkát és kifizette őt. „Azok a jegyzetek, ame­lyeket leírtam számára, határozottan kominunis- taellenesek voltak’1 — mondotta Miss Bates. A gyorsírónő beszámolójából ki­tűnt, hogy Oswald sötét képet igyekezett festeni a szovjet életről. Oswald nagy titokban készítette el feljegyzéseinek példányait. Minden diktálás után magáihoz vette eredeti kézírásos jegyzetét, a legé­pelt oldalakat, de még az in­digót is. Az FBI emberei Dallasban folytatják a nyomozást Os­wald, valamint gyilkosának: Jack Rub.ynak ügyében. A nyomozók vizsgálatot tarta­nak a városnak azokban a részeiben, ahol feltehetőleg céllövési gyakorlatokból szár­mazó, lövedékek által át- lyuggatott konzervdobozokat találtak. E nyomokból arra próbál­nak következtetni, hogy Oswald — vagy mások — a merénylet elkövetése előtt „gyakorolták magu­kat’1. Azt próbálják felderíteni, hogy a megtalált puskagolyók közül volt-e olyan, amelyet a Kennedy-merén.yletre állí­tólag használt olasz gyártmá­nyú puskából lőttek ki. Earl F. Rose orvos, Dallas város halottkémje, aki Os­wald holttestét megvizsgál­ta, pénteken kijelentette, hogy a Kennedy-gyilkosság- gal gyanúsított személy fizi­kailag egészségesnek tűnt. Agyán semmi elváltozást, ami elmebetegségre utalna, nem észlelt. A halottkémi jelentésre vonatkozó nyilat­kozat nem tár fel több vizs­gálati eredményt. Ezzel kapcsolatban adott televíziós interjút az oszt­rák fővárosban Franz He­ger, a bécsi rendőrség bűn­(Folytatás a 11. oldalon )

Next

/
Oldalképek
Tartalom