Pest Megyei Hirlap, 1963. november (7. évfolyam, 256-280. szám)

1963-11-26 / 276. szám

vn. f'Vl OI VÁM, 276. SZÄM 1963. NOVEMBER 26, KEDD JVAJPEHEJVJDJEJV ; Év végi eredmények és gondok Jó volt látni Sajnos, igen sokat lehet ol­vasni az újságban lelketlen gépkocsivezetőkről, akik bal­esetet okoznak és áldozatu­kat otthagyva, továbbrobog­nak. Ez azonban nem jel­lemző a gépkocsivezetőkre. A napokban egy olyan eset­nek voltam tanúja, amelyet példaként meg kell írnom. A 22-es Népbolt előtt ha­ladt a sokak által ismert, idős, világtalan Sárkány bá­csi. Megbotlott és elesett. Az éppen ott haladó FA 09—51 rendszámú oótkocsis teher­autó megállt. Vezetője kiug­rott a volán mellől, fel­emelte és átkísérte a túlol­dalra az idős férfit, Nagyon jólesett látni az Igen emberséges magatartást. Egy olvasó Még egyszer a benzinkútról A Csikós szélen hetek óta heverő hatalmas tartályok mellett megjelentek az épí­tőipari vállalat munkásai. Megkezdték a földbe sül­lyesztendő tartályok helyé­nek elkészítését. A napok­ban a városi tanács az érde­keli szervek bevonásával véglegesen döntött abban a tekintetben is, hogy milyen lesz a benzinkút környéke. A tervezők által elkészített, és a most elfogadott kiviteli ter­vek szerint az új benzintöltő állomás nemcsak nagy kapa­citású, de emellett igen szép lesz. Remélhetőleg az időjá­rás nem vetj vissza a beru­házás megvalósítását és ta­vasszal már a virágok is a helyükre kerülnek a benzinál­lomást környező parkok ágyúsaiban. Úgy gondoljuk, éppen idő­szerű volt ez a munka. Na­gyon jó lenne, ha addig is valami szabályozás készülne a református templom környé­kén, mert néha hosszú ko­csisorok miatt a gyalogos közlekedés sem folyhat za­vartalanul. MEG EGYSZER „Jár vagy nem jár“ A gerjei borpincében A csúcsforgalmon már túl vannak a gerjei borpincében, de még most is jelentős meny- nyiségü bor érkezik. — Mennyi bort vesznek át naponta? — kérdeztük Veres Sándort, a pince vezetőjét. — A napi átlag körülbelül 3—4 hektó, melynek több mint a felét az egyéniek hozzák. — A tervet tudják teljesí­teni? — Reméljük, nem lesz le­maradás, mert a negyedik ne­gyedéves tervünket 3000 hí­rei már túlteljesítettük, s a tsz-ek is mind teljesítik a leszerződött mennyiséget, sőt túlteljesítik. Éppen ezért egy kis problémánk van a táro­lással, mert lassan már nem nak? tudjuk, hová tenni a felesle--- ■ — Most végezzük a borok get. Ezen a problémán úgy iskolázó fejtését, valamint há- próbálunk segíteni, hogy csak. zasitását és természetesen a azoktól vesszük át a bort, fokolás is folyamatosan megy. akik nem rendelkeznek tá- Az ünnepekre szeretnénk jól rolóhellyel. felkészülni, hogy jó bor mel­•— Jelenleg az átvételen lett búcsúzzunk az óévii. és kös^mtsük az újai. Sárik Ferenc pincemester fokolás közben kívül milyen munkák foly­Honvédségi ház épül kai utca és Rákóczi út sar­kán tavaszra megindul egy 25 lakásos, háromemeletes honvédségi ház építése. Az elmúlt heti döntés szerint ezzel a munkával párhuza­mosan további 25 lakás épí­tésének előkészítését kezdték meg a HM beruházó szervei. Ez a második épülettömb ugyancsak a Rákóczi úton lesz. Már jó időben gondos­kodás történt arról, hogy a lebontandó épületnek a lakói hova költözzenek. A műszaki tervek készítése több hóna­pot vesz igénybe. Az azon­ban már biztos, hogy a la­kások építését jövőre meg­kezdik. A Ceglédi Hírlapban Jár vagy nem jár címmel cikk je­lent meg L endvai Sándor nyugdíjas ügyében. Ezzel kap­csolatban az alábbiakban adok tájékoztatót. A megállapított rokkantsá­gi nyugdíj összege 781 forint, amely 1963. augusztus 4-től került folyósításra. (1963. au­gusztus 3-ig táppénzsegélye­zésben részesült.). A kiadott megállapító hatá­rozat ellen felszólalt, mert a megállapított rokkantsági nyugdíj összegét keveselte. Kifogásolta, hogy a munka­béréhez nem számítottuk hoz­zá a természetbeni járandósá­got, valamint a fűtési, salako- zási és takarítási díjat. Felszólalása kapcsán meg­kerestük a Ceglédi Járási Ta­nács vb pénzügyi osztályát, a felszólalás tisztázása érdeké­ben. A járási tanács pénzügyi osztálya arról értesítette ki- rendeltségünket, hogy a rok­kantsági nyugdíj elbírálásához szükséges béradat szolgáltatá­sakor a közölt munkabérben szerepelt fűtési, salakozási és takarítási díj. A felszólalással a társadalom biztosítási bi­zottság is foglalkozott és mi­után a munkáltató béradat közlése helyes volt, így az alaphatározatot nem állt mód­jában megváltoztatni. Semmiféle bürokratikus el­járástól nem lehet tehát be­szélni. Lendvai Sándor rok­kantsági nyugdíj igényének el­bírálása megfelelő időben tör­tént. A cikk írója téved abban, hogy a nyugdíj megállapítási ügye idestova fél éve folyik. Az _ igénybejelentés 1963. augusztus 12-én történt A rok­kantsági nyugdíj megállapítá­sára vonatkozó határozat ki­adásának időpontja 1963. ok­tóber 7. Ez összesen két hó~ nap. A rokkantsági nyugdíj összegének megállapítása a törvényes rendelkezéseknek megfelelően történt. A cikk írója téved abban is, hogy a beteg mások gondozá­sára szorul és így I. csoportbe­li rokkantnak volna tekinten­dő. Az orvosi bizottság véle­ménye szerint III. csoportbeli rokkantnak kell nyilvánítani, s ennek eldöntése nem a kórházi főorvos, hanem a véleményező bizottság feladata. Pólyák György SZTK járási kiren­deltség ügyvezetője — Nagyon szép kivitelben konyhabútorok érkeztek a ceglédi bútorboltba. Többek között nagy az érdeklődés a varia konyhabútorok iránt, amelyek 2680 forintért kerül­nek eladásra. — Törteién a központi álta­lános iskolában egy-két tan­termes politechnikai műhelyt létesítenek, amelynek átadá­sára a jövő év elején kerül sor. — A Ceglédi Tejipari Vál­lalat éves tervét 110 százalék­ra teljesítette. — Vasárnap a Húsipari Vál­lalat vadásztársasága 5 va­dászt látott vendégül az MTI vadásztársaságából. A vendég­látás viszonzása volt annak a látogatásnak, amelyet pár hét­tel ezelőtt négy ceglédi vadász tett az MTI vadászterületén. (Akkor sajtóhiba miatt 24 fő­ről írtunk.) — Légónagygyűlés volt a napokban Abony községben. A nagygyűlés alkalmával Ko­vács Imre vezérőrnagy tar­tott előadást, amelyet 300 fő hallgatott meg. Mit épít magának az Építőipari Vállalat? Régi szólás-mondás, hogy suszternak jó cipője, szabó­nak jó ruhája nem lehet. Valahogy így volt a Taná­csi Építőipari Vállalat is. Évenként több tízmillió fo­rint értékű építkezést készí­tett el különbqző beruházók részére, ugyanakkor a saját építésvezetőségének minded­dig nem volt megfelelő he­lye, ahol a székhelyét fel­üsse és ahol hosszú időre zavartalanul berendezkedhe­tett. Most érte meg a ceg­lédi építésvezetőség, hogy a Mozdony utcai telepen kor­szerű irodaépületet készít­tessen el. Több mint 160 000 forintos fedezetet kaptak arra a cél­ra. hogy közei ötszáz lég- köbméteres irodaépületet ké­szíttessenek. A kivitelezési munkálatokat nagyon sürgő­sen megkezdik, hogy a leg­nagyobb téli hideg beállta előtt az épületbe beköltöz­hessenek. A pozsonyi „Zöldfa“-erkély igaz története Válasz egy cikkre Csak dicsérni lehet azt a 1912. évi Vasárnapi Újságnak helytörténeti érdeklődést, és az egész akkori kornak) —, amely — nyilván a 600 éves hogy két nappal később, 1848. jubileum hatására — e lap ha- március 19-én Kossuth erről sábjain kisebb-nagyobb cikkek az erkélyről hirdette ki a még formájában jelentkezik. Mind- fogalmazványban levő tör- ennek ellenére akadnak ese- vénytervezetet (amelyből IX. tek, amikor az érdekelt szemé- te néven törvény is lett) a job- lyek és a nyíltszemű olvasók bágyfelszabadításról, kénytelenek a fejüket csóvál- Nem kívánjuk idézni a for- ni. így történt ez a november rások sorozatát, amelyek ezt 22-én megjelent, bizonyos igazolják, csupán talán annyit —Z— által írt ,,A pozsonyi említünk meg, hogy az álta- „Zöldfa”-erkély története” cí- lünk boldogan birtokolt kövek mű cikk olvasásakor is. egykor, ott a „Zöldfa” vendég­Mindjárt elöljáróban szeret- lón, amolyan hirdető erkély nénk megjegyezni és leszögez- szerepet töltöttek be. (Annál is ni, hogy a szóban forgó Sza- inkább igaz ez, mert Kossuth bad&ág téri erkély felirata és az országgyűlés más tagjai nem megtévesztő, hanem úgy is ebben a vendéglőben száll- hiteles és helyes, ahogy van. tak meg. A tömeg, amely e Azt csak sajnálhatjuk, hogy a forró napokban az utcát el- cikk írója éppen Batthyány özönlötte, állandóan várta az Lajos gróf, 48-as miniszterei- ülésező országgyűlés híreit. A nők. fogadtatásáról (amelyet hazaérkező Kossuth napjában egyébként e haladó szellemű néha többször is innen szólt a ember megérdemelt) olvasott néphez.) Sokkal inkább vár- csupán. Az viszont tény — és tűk volna a cikk címe után az úgy hisszük, nekünk ma ez a erkély magyarországi történe- Jontosabb (nem úgy, mint az tét. Azt, hogy az egykori Parlamenti Múzeum miként hozatta el a század elején le­bontott fogadó erkélyét, mi­ként mosta e köveket a Duna — éppen a jobbágyfelszabadí­tás fényére nem szívesen em­léke zők jóvoltából — a közel­múltig, míg azok (a múzeum megszűnése révén) Sárkány József lelkes ügybuzgóságával Ceglédre, majd a városi ta­nács áldozatkészsége folytán a mai helyükre kerültek. Vá­rosunk tehát — a múzeumban őrzött mintegy 700 darabot számláló egyedülálló gyűjte­ményen kívül — az említett kövekben Kossuth élete legna­gyobb cselekedetének emlékét birtokolja, amelyről ő maga írja emlékirataiban: ,,, „nem sajnálom a szenvedéseket, amelyek nekem osztályrészül jutottak, gazdagon ki vannak egyenlítve e napnak emléke által”... Az erkély, ha nem is eredeti formájában, ha szerény már- ványtábláiml, ha szűkreszabott mondanivalóval is, de áll, em­lékeztet és dokumentál. Alap­ja, kiindulása az egyre jobban kibontakozó magyar paraszti jövendőnek. Dr. Dózsa József— Ikvai Nándor ANYAKÖNYVI HÍREK Jászkara.ienő Házasságot kötöttek! Tóth Ernő és Pákán Rozália. Tóth Pál és Kakulva Julianna. Barta József és Gyulai Eszter. Szabó József és Paratcsik Erzsébet. Kiss Kálmán és Kákonyi Mária. Elhalt: Pető Sándomé 84 éves. Abonv Házasságot kötöttek: Pál József és Zsemlye Eszter. Szekeres Sán­dor és Lipák Erzsébet. Kan ás Jó­zsef és Siska Hona. Elhalt: Szőke Ferenc 77 éves. Törtei Házasságot kötöttek: Sándor Já­nos és Győré Marsit. Bolytos Já­nos és Sebői? Julianna. Palotai Pál és Bakos Ilona. Sándor An­tal és Határ Julianna. Elhaltak: Czeroczki Mihalyné Ti éves. Bodnár Istvánná 68 éves. Ceglédbercel Elhaltak: Vágvölsyi István 56 éves. özv. Fülöp Jánosné 79 éves. Alberti rsa Házasságot kötöttek: Honti Ba­los és Megves Veronika. Sulcz Já­nos és Csatovszki Judit. Elhaltak: Cigány Lászlóné 77 éves, Monár Kárólvné R2 éves. Csemö Házasságot kötöttek: Kerekes Mátvás és Pataiki ‘Éva. Kanás Sándor és Fehér Eszter. Szűcs István és Tör öcsik Erzsébet. Gvurkó József és Szívós Terézia. Elhaltak: Kökény Jánosné 65 éves. Pancsa Andrásné 72 éves. Köröstetéitlen Házasságot kötöttek: Marsaid József és Huni Judit. Dánszentmi klós Elhaltak: Katona János 54 éves. S-eorüs Pál 72 éves. Ezúton mondunk hálás köszöne­tét mindazoknak a rokonoknak, jó ismerősöknek, akik szeretett jó férjem, édesapám, nagyapám és dédnagyapám: Kisgyörgy Sá­muel temetésén megjelentek, rész­vétükkel nagy bánatunkban osz­toztak, sírjára koszorút, virágot helyeztek. Özv. Kisgyörgy SámueTné és a gyászoló család Az eredmények mellett még olyan gondok is van­nak, hogy az üzem téli felkészülése biztosítva le­gyen. Sok bosszúságot kerülnek el akkor a vezetők, ha olyan irányban is kiterjed a felké­szülés, hogy a kitört ablaküve­geket megjavítják. A munkaruha, a védőital, a téli munkahely fűtésének a megszervezése, ez mind a ter­melés folyamatosságát segíti elő. Az eredmények és gondok egymást váltogatják, jó, ha er­ről beszélünk és állandóan fi­gyelemmel kísérjük. S. B. termelés mutatói teljesítve vannak háromnegyedéves szin­ten. Elismerés jár a vállalat vezetőinek, hogy igyekeznek folyamatos termelést biztosíta­ni, Vállaltak bérmunkát, a konzervipar részére. A jó munkájukat bizonyítja az a tény, hogy közel 3 millió fo­rint értékű készárut szállítot­tak exportra. Továbbra is ko­moly gondot okozott a vezetők részére az egyenletes termelés biztosítása. A Május 1. Ruha­gyár mindig azok közé a vál­lalatok közé tartozott, amelyek évről évre teljesíteni tudják tervüket, ezen belül az ex­porttervet is. Most fokozatos felfutást kell végrehajtaniuk, egy új részleg lépett be a ter­melésbe, mintegy 70 fővel. Ez pozitív arról az oldalról, hogy munkahelyet biztosított, azon­ban a megnövekedett gondok bizonyos késedelmet vontak maguk után. A tervfeladat csak úgy telje­síthető a hátralevő időben, ha a vállalat kollektívája felis­meri a feladat komolyságát és tudatosan részt vesz a végre­hajtásban. A cipőipari, valamint a ru­haipari vállalat szintén határ­idő előtt teljesíti a tervét. Mindkét helyen a jövő év be­indítása a vezetők legfőbb gondja. A közelmúltban tárgyalta az országgyűlés az elmúlt há­romnegyed év eredményeit, gondait. Városunk területén is folyik az ilyen értékelés és megállapítható, hogy egyes he­lyeken a termelés alakulásá­nak sikerei pozitív irányban mutatnak, más helyeken vi­szont feltétlen van bőven ten­nivaló. A tervteljesítést vizs­gálva a Villamosipari Gyár közel kétmilliót vállalt terven felül. A Közlekedés és Gép­javító Vállalatnál az ön­költségi terv teljesítésében igen kedvezően segített a „szo­cialista vállalat” címért folyó munkaverseny és a takarékos- sági célkitűzések teljesítésére irányuló törekvés. Az eredményekért kemé­nyen meg kell dolgozni a Talajjavító Vállalatnak is, hiszen férőhely hiányában szervezési intézkedéseket kellett hozni, hogy a terv­teljesítés biztosítva legyen. Ezen túlmenően a problémák közé sorolható a jelentős al­katrészhiány is. Ezt felismerve igyekeztek a munkát úgy szer­vezni, hogy ahol mód van, ott a határidőt lerövidítsék. Pél­dául a dömpereket 40 nap át­futási idő helyett 24 nap alatt adták át a megrendelőnek. A Húsipari Vállalatnál a Híradások az építkezésekről Fokozódik az OTP-lakások építésének üteme dítását, a Tanácsi Építőipari Vállalat pedig az anyagrende­léseken kívül megtette a szük­séges intézkedéseket, hogy az egyéves időtartamra tervezett építkezéshez megkezdhesse az építőanyagok, gépek és egyéb szükséges berendezések felvo­nultatását. A műszaki szakemberek már régen dolgoznak a városi ker­tészet helyén kialakuló 153 lakásos épülettömb tervezésén. Az előkészítő munka sorsdön­tő állomáshoz érkezett. Az Országos Takarékpénztár köz­pontjának képviselői a ki­vitelező vállalatok megbízott­jaival együtt megállapodtak abban, hogy mikor és milyen ütemben kezdik meg az igen jelentős épülettömb kivitele­zését. A Tanácsi Építőipari Válla­lat vállalása alapján elsőnek a Köztársaság út felől kezdik meg a háromemeletes lakások kialakítását. A kertészet máris megkezdte a terület felszaba­A befejezés előtt álló és most kezdődő lakásépítkezé­seken kívül a Honvédelmi Minisztérium is újabb laká­sok építését határozta el vá.- rosunik területén. Köztudomású, hogy a • Jő­ve cite. A hazaiak tartották az előnyt, és végül teljesen megérdemelten, 13:9 arányban győztek. Góldobók: Vass (4), Szalay, Naggyőr, Kecskés (2—2), Ladányi, Borsányi, Buiáiki (1—1). A Ceglédi Gimnázium fiú kézilabdacsapata tehát beju­tott a négy megye legjobb há­rom csapata közé, ahol kör­mérkőzéses rendszerben fo­lyik majd a küzdelem, a kupadöntőbe jutásért! F. J. Ceglédi győzelem Budapesten Hírt adtunk a múlt héten arról, hogy vasárnap lesz Bu­dapesten az OKISZ által ki­írt sakkbajnokság döntője. A féléves küzdelmek után most a hattagú ceglédi csapat, mi­után a járási és a megyei döntőket sikerrel megvívta, két fővárosi és egy kaposvári csapattal harcolt az elsősé­gért. Gál Ferenc, Krausz Kornél, Bárány Pál, Nagy Lajos. Czeitler István és Nagy János, a csapat tagjai, eredményesen szerepel teli, megnyerték az OKISZ 1958- ban alapított vár.dorserlegét a vele járó érmekkel és oklevelekkel. A múlt héten hírül adtuk, hogy a Ceglédi Gimnázium leány kézilabdacsapata győ­zelmével négy megye legjobb három középiskolás csapata közé került. A lányok után ezen a héten a fiúk vívták utolsó selejtező mérkőzésüket, a Kunszentmártoni Gimná­zium fiúcsapata ellen. A hazaiak a következő ösz- szeállításban mérkőztek: Süli (Megyeri), Bujáki, Vass, Sza­lay, Naggyőr, Kecskés, La­dányi. (Czibik, Borsányi). Két gyors hazai góllal indult a mérkőzés, amirs a vendégek egyelőre nem tudtak vála­szolni. Feltűnt, hogy a ha­zaiak nagyobb játéktudását a vendégek nemegyszer sport­szerűtlenségekkel igyekeztek ellensúlyozni. A játékvezető erélyessége azonban hamar véget vetett a vendégek „próbálkozásainak”. A második félidő is a ha­zaiak fölényének jegyében zajlott. A kunszentmártoniak­nak csak néhány veszélyes tá­madásig terjedő, pillanatnyi fellángolásaik voltak, ilyen­kor két gólra közelítették meg a ceglédieket. Végleg meg­pecsétel ődött a vendégek sor­sa, amikor a hazaiak ellen ítélt büntetőt Megyeri, a ceglédiek kapusa ügyesen ki­Továbbjut: a Ceglédi Gimnázium fiú kézilabda csapata

Next

/
Oldalképek
Tartalom