Pest Megyei Hirlap, 1963. november (7. évfolyam, 256-280. szám)

1963-11-01 / 256. szám

PEST ME GlE' VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! vn. ÉVFOLYAM, 256. SZÄM Áll,« 50 FIIJ.ÉR 1963. NOVEMBER 1. PÉNTEK NAPIRENDEN: A Jövő évi költségvetés A megyei tanács ülése A Pest megyei Tanács csü­törtök délelőtt dr. Lakatos Im­re vb-elnökhelyettes elnökleté­vel ülést tartott. Napirend előtt Varga Péter a megyei tanács végrehajtó bizottságá­nak elnöke beszámolójában a megyei tanács szerveinek a legutóbbi ülésszak óta végzett tevékenységével foglalkozott. Bevezetőben rámutatott, hogy az elmúlt időszakban nőtt a dolgozók részvétele a tanácsi munkában, az állandó bizottságok és a tanácstagok megfelelően tájékoztatták a lakossá­got a tanácsi szervek te- vékenységérö', Az első félévben a tanácsta­gok beszámolóin 55 ezren vet­tek részt. A lakosság a köz- | ség fejlesztési c-’lok -megvalósí­tása érdekében ez é? szeptem­ber 30-ig 8 n3C 000 forint érté­kű társadalmi munkát végzett. Külön JdeneJíe> -'ogy az ál­landó bizottsí1^0^ egyre ered­ményesebb f resznek részt a 'tanácstag* 'm<u%ájában. Példáké .f^ lítette a községiek 65,1 bizottsá­got. am. jiekevei já­rásban izsgálta a községié Si tervek m> sítását. A népmű si és egészség- ügyi állan > bizottság együtte­sen, széles körben — két já­rás 25 termelőszövetkezeté­ben —, a tsz-ek szociális és kulturális alapjainak felhasz­nálását mérte fel. Javult az alsóbb szintű tanácsok állan­dó bizottságainak munkája is. Ugyanakkor hibaként említet­te, hogy az első félévben a tanácstagoknak mindössze 36 százaléka tartott beszámolót a választók számára. Varga Péter külön foglalko­zott a megye mezőgazdaságá­nak helyzetével. Bejelentette: a termelőszövetkezetek és az állami gazdaságok dolgozói a párt- és tanácsi szervek segít­ségével összesen 143 8 69 hold területen, becsülettel, jó mi­nőségben teljesítették, több helyen határidő előtt, a ke­nyérgabona vetéstervet. Jó ütemben halad az őszi mező- gazdasági termények betakarí­tása és meggyorsult a mélyszán­tás. elkezdődött a szőlő- és gyümölcstelepítés 4500 holdas programjának vég­rehajtása. Javasolta, hogy a tanácsülés mondjon köszönetét a terme­lőszövetkezeti parasztságnak, a kiváló traktorosoknak, az állami gazdaságok dolgozói­nak. s mindazoknak, akik lel­kes munkájukkal hozzájárul­tak az- őszi feladatok, elsősor­ban a kenyérgabona vetésének teljesítéséhez. Ezt követően ugyancsak na­pirend előtt a megyei tanács több tagja szóbeli interpellá­ciót nyújtott be, amelyekre a választ a tanácsülés napirend­jének megtárgyalása után ad­ták meg az illetékesek. Ezután a napirend első pontjaként Kun Ferencné, a megyei tanács pénzügyi osz­tályának vezetője, Pest me­gye 1964. évi költségvetési javaslatát ismertette. Pest megye jövő' évi ösz- szesitett bevételi és kiadási költségvetése 754 millió 695 ezer forint. Ez a szám 58 millió 598 ezer forinttal — mintegy 8.4 százalékkal ma­gasabb — az elmúlt évinél. A fejlődés arányban áll a nemzeti jövedelem várható alakulásával, a népgazdasá­Afrikai egységbizottság határozza meg Algéria és Marokkó határát Részletek a bániakéi tűzszünetegyezményről a helyi ipari vállalatok elő­reláthatóan 102 százalék­ra teljesítik 463 millió forint értéket képviselő éves tervüket. Ezen belül viszonylagos el­maradás várható az építő­ipar, a bútor-, a méretes- és a kötöttáru-termelés terén. Bejelentette, hogy a megyei tanács intézkedett a téli idő­szakra való felkészülésről: megfelelő mennyiségű lisztet tartalékolnak és tüzelő­anyagból i$ nagyobb kész­leteket tárolnak. Ezután rátért az 1964. évi népgazdasági terv megyénk­re vonatkozó adatainak is­mertetésére. Eszerint a helyi ipar, az idei, várható 462 milliós teljesítéssel szemben 1964-ben 511 millió forint értéket képviselő terv alap­ján dolgozik, fejlődik a vas-, a fa-, a bőrruházati és az építőanyagipar. Pest megyé­ben a terv a helyi iparpoliti­kai feladatok összes termelé­si értékét a jövő évben kö­zéi háromszorosára emeli. 10,8 százalékkal nő a munkás­létszám is. A belkereskede­lem számára 16 százalékkal, a külkereskedelem részére pedig 6 százalékkal növelik a termékek értékét, illetve mennyiségét. A lakosság számára vég­zett tevékenység a há­romszorosára emelkedik. Jelentős a szesz- és a szikvíz- ipar 25.7 százalékos termelés­növekedése, amely főként a meginduló gyümölcs üzem tevékenységével van Öss zefü g gésben. Pest .megyében két évvel ezelőtt fejeződött be a köz­ségek villamosítása, s az elkö­vetkezendő évek feladata, hogy a kerületi lakott helyek és a községek új települései is villanyvilágításhoz jussanak. A hálózatfejlesztés lehetőségei, ha nem is a teljes igényeknek megfelelően, de a korábbi évi 10—12 kilométerrel szemben a jövő évben 32 kilométerre nő­nek, amelynek keretében a legnagyobb települések villa­mosítását végzik el. Jövőre megoldódik a szentendrei já­rásban, illetve T ápiósiily, Farmos. Délegyháza. Csemő és Piliscsaba községekben a kül­(Folytatás a 3. oldalon) November 2-ra virradóra el­hallgatnak a fegyverek az al­gériai—marokkói határon. Mint már jelentettük, Bama- kob^n szerdán aláírták a fegy­verszüneti egyezményt. Az egyezmény olyan kompromisz- I szumnak látszik, amely , az al­gériai álláspontot vette tekin­tetbe. A megállapodás értelmében a vitatott határterületen demilitarizált övezet lé­tesül. Az övezet pontos elhatárolása egy négyhatalmi — algériai, marokkói, etiópiai és mali tisztekből álló — bizottság fel­adata. Algéria és Marokkó megáíla- j podott ezenfelül abban, hogy amilyen gyorsan csak lehet­séges, egybehívják az afrikai egységszervezet külügyminisz­teri értekezletét, úgy amint ezt Ben Bella korábban java­solta. E bizottság feladata lesz, hogy kivizsgálja, melyik fél felelős a ha­tárviszályért, neki kell a két állam közötti határt megállapítania és a viszályt végérvényesen rendeznie. Mindkét fél kötelezte magát arra is, hogy november 1-től megszünteti a vitát, a rádió­ban és a sajtóban, figyelembe veszi azt az alapelvet, hogy nem avatkozik más állam bel- ügyeibe és az afrikai államok között felmerülő minden vitás kérdést tár­gyalások útján old meg. Hailé Szelasszié etiópiai csá­szár, az értekezlet elnöke az egyezmény aláírása után szer­dán elutazott Genfbe. A repü­lőtérre mind a három másik államfő kikísérte. A megegyezés híre minde­nütt megkönnyebbülést, meg­nyugvást váltott ki. Az algíri rádió megszakítva adását je­lentette be a tűzszünet létre­jöttét. Az értekezlet — mondot­ta a rádió bemondója — amelyet még megkezdése előtt egyesek kudarcba akartak fullasztani. végül is békét hozott. Igazolta reményeinket, ame­lyet Afrikában és másutt, fő­ként a szocialista országokban is osztottak, nevezetesen, hogy tárgyalások útján megvan a lehetőség a megoldásra. Hazautazott Ben Bella és II. Hasszán A bamakói tűzszüneti egyezmény aláírása után. csü­törtökön hazautazott Ben Bel­la. Algéria elnöke és II. Hasz- szán marokkói király. . Ben Bella — mint a Reuter közli.— az algíri repülőtérre megérkezve a rá'váró ujjongó tömeg előtt kijelentette: Algéria lényegében min­dent megkapott, amit akart; helyreállt a béke, megerősítették az algériai álláspont helyességét, nevezetesen: a vita rendezé­sére az Addisz-Abeba-i Khar- ta keretén belül került sor. Kiürítették továbbá — fűzte hozzá az államfő — Hassi Beidát és Tindjoubot, amit a harcok kezdetén követeltünk. A béke beköszöntése lehetővé teszi, hogy nyugalomban tart­hassuk meg nemzeti 'ünnepün­ket — mondotta Ben Bella. Mint a DPA Kairóból je­lenti, az egyiptomi fővárosban elégtétellel tudomásul vették, hogy Ben Bella és II. Hasszán megállapodott: az afrikai egy­ségszervezetre bízzák annak a kérdésnek a tisztázását, kit terhel a felelősség a határvi­szályért. A jugoszláv közvélemény és kormány üdvözli a bamakói találkozó résztvevőinek dön­tését — mondotta. Dusán Blagojevics jugoszláv kül­ügyi szóvivő. A tűzszünetről szóló megállapodás újabb sikerét jelenti az afrikai egység politikájá­nak. A jelenleg Genfben tartóz­kodó Hailé Szelaszié császár, hétfőn háromnapos hivatalos látogatásra Kairóba utazik. Az etiópiai uralkodó valószí­nűleg ismerteti majd a ba­makói értekezlet fejlemé­nyeit. A bamakói egyezmény első visszhangjai A bamakói egyezményt a legnagyobb megelégedéssel fo­gadta U Thant, az ENSZ fő­titkára. . őszinte tisztelet illeti nemcsak az érdekelt kormány­főket, hanem a közvetítésben sokat fáradó Hailé Szelasszié császárt és Modibo Keita mali köztársasági elnököt, mert a megállapodással bölcses­ségükről tettek tanúbi­zonyságot, hangsúlyozza az ez alkalom­mal közzétett ENSZ-közle- mény. Tuniszban hivatalosan még nem kommentálták a bama­Mint már tegnap megírtuk, Dömsödön juhtenyésztés! an- kétot rendeztek. A szakemberek az ankét után megte­kintették a dömsödi Aranykalász Termelőszövetkezet juh- telepét. Képünkön a szakemberek az egyik francia kost szemlélik (Koppány Gy. felv.) kői egyezményt, de megelé­gedéssel fogadták. A hivata­los álláspont előtt behatóan tanulmányozzák az egyez­ményből folyó diplomáciai és politikai helyzetet. Jazid, Ben Bella elnök kü- lönmegbízottja New Yorkban a sajtó képviselői előtt kiemel­te: a tűzszüneti megállapodás a vitatott szaharai tér­ségben az, amit Algé­ria kívánt. Reméli, tette hozzá, hogy az észak-afrikai országok el­felejtik majd az elmúlt he­tek eseményeit' és együtt fognak működni az egysé­gért. A hírügynökségek Colomb Becharból jelentik, hogy még nem szűntek meg a harcok. Az algériai honvédelmi mi­nisztérium szerda esti köz­leménye szerint több szektor­ban erős harcok folynak. A marokkói erők az algériai katonák ismételt támadásai elől visszavonulásra kénysze­rültek. Az algériai erők ok­tóber 29-ről 30-ra virradóra erőteljes ellerftámadásba mentek át. A visszavonuló marokkói erők halottakat, se­besülteket és jelentős hadi­anyagot hagytak a harctéren. A L’Humanité kiemeli, a bamakói döntésben nagy sze­repe volt a fiatal ajgériai köztársaság iránt Afrikában, a szoc'alis x országokban és az egész világon megnyilvánuló szolidaritásnak. A marokkói monarchia el­szigetelődött. a ■ bamakói egyezség az.-Afrika ügyeibe mindig beavatkozásra, kész imperialista erők kudarcát jelenti — hangoztatja az FKP lapja. Párizsban, nagy jelentősé­get tulajdonítanak' annak, hogy négy hónappal’ a? ad- disz-ababaj alapokmány lét­rejötte után s fekete konti­nens országai már a maguk kezebe veszik a két ' szom­szédállam kőzet* isitört fegy­veres konfliktus intézését. . gunkban 1963. évben megter­melt új értékekből ennyi jut a megyei tanács költ­ségvetésére. A főbb ágazati kiadások kiemelik a költség- vetés szocialista jellegét: az egészségügyi és szo­ciális, valamint a kultu­rális kiadások összesen 533 millió 268 ezer fo­rintot tesznek ki. Ez az összes előirányzat 11 százaléka. A gazdasági ága- . zat 102 millió 832 ezer fo­rintot kitevő előirányzata is túlnyomó többségében köz­vetlenül a lakosság igényei­nek kielégítésére szolgál. Itt szerepelnek ugyanis az ál­lami épületek felújítására és karbantartására, az utak­ra, hidakra, a vízrendezés­re, a köztisztaságra , és ha­sonló feladatokra fordítandó összegek. így a megyei ta­nács költségvetésének 84.1 százaléka szoros kapcsolat­ban áll a lakosság közvet­len érdekeivel„ Külön figyel­met érdemel a mezőgazda­sági szakoktatás fejlesztése: az alsó fokú és felnőtt me­zőgazdasági szakmunkáskép­zés keretei között összesen 6790 fő oktatását biztosítja a terv, több mint 11 mil­lió forint költséggel. Ezen­kívül közel 10 ezer felnőtt dol­gozó alsó, illetve közép­fokú továbbképzését is előirányozta a költségve­tés. • Emellett a ikultűrotthonok, könyvtárak és egyéb nép­művelési intézmények mű­ködésének. biztosítására kü­lön 17 millió forint jut. A szociális és egészségügyi há­lózat, mintegy 200 millió forintot kitevő kiadási ter­vezete elősegíti a kórházak­ban folyó munka és a já­róbeteg-ellátás minőségi fej­lesztését, az egészségügyi el­látás javítását. Közel 48 millió forintot tesz ki a felújításokra és 24 milliót az utak, hidak építésére, karban­tartására fordítható ke­ret. A felújítás} előirányzat 7 mil­lió forinttal több a múlt évinél. Annak ellenére, hogy nagyok az igények, ez igen jelentős összeg, s célszerű felhasználása érdekében a tanácsoknak jó munkát kell kifejteniük. Nagy problémát jelent a növekvő beruházá­si és felújítási keretszámok felhasználáséban az építőipari kapacitás biztosítása. Éppen ezért már most hozzá keli fogni a jövő évj- szerződés- kötések előkészítéséhez. A megye költségvetésében szembetűnik, hogy az összes bevételek nem elegendőek a kiadások fedezésére, ezek­hez még 237 millió 864 ezer forint, állami támogatás, hoz­zájárulás szükséges. Több kiegészítő hozzászó-; lás . után a megyei tanács elfogadta az 1964, évi költ­ségvetési javaslatot, s a vég­rehajtó bizottság ezzel . kap­csolatos előterjesztését hatá­rozattá emelte. Ezután került sor Pest megye jövő évi népgazdasá­gi tervjavaslatának megtár­gyalására, amelyet dr. Má­tyás Boldizsár tervosztályve­zető terjesztett elő. Bevezetőben foglalkozott az idei tervek teljesítésével. Kiemelte, hogy í zatról több alkalommal is beszámoltunk. Most az else hónap utolsó napjának esemé­nyeiről kértünk tájékoztató' Rózsa Miklósáétól, a Szövet­kezetek Pest megyei Központ­ja könyv téri e s zí-ési előadójá­tól. ugyanis az őszi falus: könyvhetek november, végér fejeződnek be.. — Az. elmúlt napok legje­lentősebb eseménye — kap­juk a tájékoztatást — a per­báli nagy könyvvásár, ame­lyet vasárnap bonyoHtottúnk le. Segítségünkre sietett e2 alkalommal á SZÖVOSZ, a SZÖVKÖNYV- és a SZÖ- VÉRT KISZ-szervezete is. Mintegy ötven KISZ-fiatal érkezett. Budapestről Perbál­ra és a helyi' úttörőkkel együttműködve házról házra látogatták a község* lakossá­gát. ajánlva a lesrnabb. leg- iobb könyveket. Mintegy há­remem* forint értékű köny­vet adtak el. amely — tekint­se. hogy Perbál alig több. nint másfélezer lakosú kis­község — nagyon szép éred- nénv.f Az első hónap megyei íredrrién.veit különben most isszesítiük és értékplíük. A tanokban resziafac felvil á tan­ítással szolgálhatunk. (tm) „Félidőhöz” közelednek az őszi falusi könyvhetek. A két hónapig tartó eseménysoro­Könyvárusítás Perbálon Juhtenyésztési bemutató

Next

/
Oldalképek
Tartalom