Pest Megyei Hirlap, 1963. június (7. évfolyam, 126-151. szám)

1963-06-07 / 131. szám

% A PEST MEGYEI HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA VII. ÉVFOLYAM, 131. SZÁM 1063. JÜNIUS 7, PÉNTEK Befejeződött a korai borsó és primőrkaralábé felvásárlása Nagy az érdeklődés az újburgonya, uborka és tök iránt A korai borsó és karalábé felvásárlása befejeződött. A MÉK-telepen a tizenkét va­gont kitevő borsómennyiség nagy része exportra került. A korai karalábéból össze­sen 78 vagonnal vásárol­tak lel. Ebből 53 vagonnal külföldre szállítottak, míg 25 vagonnal a belföldi piacokat látták el. A közeli napokban felsze­désre kerülő újburgonya iránt is nagy a külföldi érdeklődés (NDK, Csehszlovákia és Ausztria) 100—120 vagonnyi mennyiségre számítanak. Elő­reláthatólag 15-én már meg­jelenik az újburgonya. Az eddigi megfigyelések alapján jó termés ígérkezik. Az újburgonyával egyidő- ben befut a főzőtök és az uborka is. Az uborka-, tök-, dinnye- és paprikapalánták biztatóan fejlődnek. Az elmúlt években nem volt tökexport, de. ebben az idényben valószínűleg még tököt is exportálnak. Az uborka ellenben any- nyira keresett cikk, hogy nincs az a mennyiség, amivel az exportigényeket ki lehetne elégíteni. Kívánatos lenne, hogy a nagykőrösi híres uborkater­mesztés a hagyományokhoz híven újra elfoglalná régi helyét az exportban is. A gyümölcstermésről még korai beszélni, de máris meg­állapítható, hogy az a növényvédelem, ame­lyet gyakorlatban a ház­táji gyümölcsösöknél vé­geznek, nem biztosíték a gyümölcsmennyiség és mi­nőség megóvására. Pedig a földművesszövetke­zetek hathatós segítséget nyújtanak a permetező bri­gádokkal és a permetezősze­rek biztosításával. A burgonyabogár kártevé­seit a MÉK kirendeltsége az egész járás területén figye­lemmel kíséri. Az a megálla­pítása, hogy a bogár a kedve­ző időjárás következtében el­szaporodott. — fehér — Megérkezett a harmadik negyedévre tervezett vándorkiállítások jegyzéke Július hónapban a „Hol­land mesterek”, augusztus­ban a „Magyar önkéntesek a spanyol nép szabadság- harcálmn", szeptemberben a „Hal és halgazdaság” cí­mű kiállítások érkeznek városunkba. Művészeti, történeti és gazdasági tárgykört ölel­nek fel ezek a kiállítások. A Múzeumi Ismeretterjesz­tő Központ propaganda osztálya tervszerűen irá- nyíjta ezeket a kiállításo­kat. Múzeumunkba eddig is sok embert vonzottak. Négy vándorkiállítás volt ez évben, 2262 látogatóval. MELYIKET VÁLASSZAM? Mint otthon... „Béke és barátság" Vasárnap világifiúsági nap Városunk KISZ-istái és úttörői június 9-én. vasárnap egész napos programmal if júsági napot tartanak. Délelőtt 9 órakor a Petőfi iskoia kisdobosait avatják a Kossuth szobornál. 10 órakor a cifrakerti szabadtéri színpadon nagygyűlést tartanak a fiatalok. A gyűlés ünnepi szónoka Arató András, a Pest megyei KISZ-bizottság titkára lesz. Délután fél négytől „Vidám vetélkedő” cimmel kultúrmű­sort rendeznek. Délután fél ötkor kerül sor a sportpályán a ládagyár és a konzervgyár labdarúgó-csapatainak barátságos mérkőzésére. Közben az általános- és középiskolák tornászai vidám tornabemutatót tartanak. Este 8 órakor bál zárja be az ifjúsági találkozó program- sorozatát. A cifrakerti arénában megrendezésre kerülő bálon már csak a KISZ-isták vehetnek részt, az úttörők programja a délutáni műsorral befejeződik. Csökkent a mozi látogatottsága Jó műsort ígérnek júliusra tunk előadást, most ez megvál­tozott! Amennyiben a művelő­dési ház programját nem za­varjuk, más napokon is tar­tunk előadást, egyedüli szünnapunk a csütörtök — fe­jezte be tájékoztatóját Sulyok Sándor. Dehogyis mondom meg, hogy hívják azt az embert, aki egy kicsit mélyebben nézett a po­hár fenekére és ki tudja, mi­lyen okból ballagott ki az ál- lyomásra. Bizonyosan a saját portáján vélte magát, mert annak renáje-módja szerint lecibálta a nyárikát, lekínozta a csizmáját és gondosan meg- vackolt magának az egyik pá­don. Hamarosan tele tüdővel húzta a lóbőrt. A. rettenetes horkolásra elő­került valamelyik MÁV-em- ber, akinek a neve Szinte nem kívánkozik a nyilvánosság elé. Erőteljesen megrázta az al­vót: — Hát maga mit csinál itt? Keljen csak fel szaporán! A hétalvó egy pillanatra fel­nyitotta az egyik szemét, ma jd fáradtan újra lehunyta, s köz­ben dercés hangon morogta: — Elhallgass, asszony, amíg jól van dolgod! WM (Godány felvétele) Miért mostohagyermek a Kossuth utcai cukrászda ? Hetekkel ezelőtt betértem a 2-es számú cukrászdába, hogy egy pohár sört kérjek. Ma ugyanezt tettem. A válasz is­merősen hangzott. — Nincs — mondta Kovács Györgyné ked­vesen, de szemében látszott a kellemetlen érzés. — Ritkái) szoktam kapni, valahogy mos­tohagyermekként kezelik ezt az üzletet. Pedig akik a csen­des beszélgetés melletti né­hány pohár sört el akarják fo­gyasztani, azok inkább a cuk­rászdába ülnek be. Amikor a szomszédba viszik a sört, ide is lerakhatnák a június ele­jén megígért sörmennyiséget. Jelenleg ismét napok óta — sör nélkül vagyunk. Májusban—júniusban még nincs nyár és máris ilyen fennakadások vannak az ellá­tásban? Mi lesz a nyár dere­kán? Illetékesek vizsgálják felül a helyzetet és lássák el megfele­lő sörmennyiséggel a 2-es szá­mú cukrászdát is. (Dabizs) — Tilos útszakaszon kerék­pározott és a tilalmi táblát fi­gyelmen kívül hagyta, s gon­datlanságával veszélyeztette a közúti forgalmat Fricska Jó- zsefné (Sarkantyú u. 12. szám alatti lakos). A szabálysértési hatóság 100 forintra bírságolta. w T :T*Y, — Kilenc nap körutazás a Szovjetunióban. A legutóbbi lottó tárgynyeremény-sorsolás alkalmával az 5 696 338 számú lottószelvény szerencsés nagy­kőrösi tulajdonosa kilencnapos szovjetunióbeli körutazást nyert, — A pedagógusnap alkal­mával minden gyermek virág­gal köszöntötte a pedagóguso­kat. Ezt mutatja a virágüzlet forgalma is. A szokásos napi ezer forint forgalom helyett háromezer forint értékű virá­got vásároltak meg ezen a na­pon. — Déczi Mária tanuló 100 forint kártérítést kapott bal­esete miatt az Állami Biztosí­tó helyi fiókjától. Több mint 600-an nézték meg a „Halasi csipke" kiállítást A „Halasi csipke” című ki­állítás május 30-án zárult. A nők körében nagy érdeklődés­nek örvendett. Sok olyan nő jött él gyönyörködni a nagy­hírű halasi csipkében, aki még múzeumban nem volt. Hatszáznegyvenhatan látogat­ták meg a kiállítást. — A Hunyadi Termelőszö­vetkezet növendék állatállo­mánya és tehenei az erdőgaz­daság bérelt erdei legelőjén legelnek. A termelőszövetkezet ezzel is több takarmányt biz­tosít az állatok téli takarmá­nyozására saját terméséből. — A Petőfi Sándor általá- ; nos iskola tanulói borsót széd­tek a napokban,a Petőfi Ter­melőszövetkezetben. — Verekedést kezdeményez­tek nyilvános helyen Zombori Kálmán, Attila u. 9., Gulácsi István, Mintakert u. 5. és Kiss Ferenc, Jókai u. 14. szám alatti lakosok.. A szabálysértési ha­tóság viselkedésükért fejen­ként 200 forintra bírságolta őket. A HÉTVÉGE SPORTJA Labdarúgás: A Kinizsi fel­nőtt és ificsapata vasár­nap Vecsésen lép pályára, II. csapata szombaton délután 17 órakor az Építők csapatával mérkőzik. A Dózsa Tsz az Abomyi Tsz csapatát fogadja vasárnap délelőtt 10 órakor. Birkózás: A Kinizsi birkó­zói Debrecenben lépnek sző­nyegre a CSB II. fordulóján. ökölvívás: A Kinizsi ver­senyzői a Ceglédi VSE csapa­tát fogadja délután 18 óra­kor a sportotthonban. Kézilabda: A Spartacus csa­pata vasárnap vidéken szere­pel. Atlétika: A Kinizsi atlétái vasárnap Dunakeszin verse­nyeznek a megyei ifjúsági ver­senyen. A FELSZABADULT Ma­gyarország fejlődésében a nagy fordulat a demokra­tikus forradalom kibonta­kozásával kezdődött. Olyan demokratikus forradalom volt ez, amely a munkás- osztály vezetésével ment végbe, s olyan hatalmat teremtett, amelyet így jel- lemzünk: a munkások és parasztok demokratikus dik­tatúrája. Ez a hatalom vég­rehajtja a demokratikus át­alakulás feladatait, megvé­di a demokratikus vívmá­nyokat a reakciós támadá­sokkal szemben, és bizto­sítja a forradalom vi­szonylag békés továbbfejlő­dését: átnövését a szocialis­ta forradalomba. A debreceni nemzetgyű­lés tagja volt városunk képviseletében Vágó László kommunista képviselő is. A nép nagy tömegei a négy párt mögött álltak, s a tö­megek legaktívabb, legtett- rekészebb, legforradalmibb része a kommunista pártot követte. A kormányprogram gya­korlati végrehajtása nem­csak a kormány műve volt, hanem mindenekelőtt a tö­megeké, amelyek a kom­munista párt útmutatásait A Nagykőrösi Konzervgyár története 1896-tól 1945-ig V. és felhívásait követve előbb­re mentek, mint a koalíciós kormány, segítve a kom­munista pártot és a vele szorosan együttműködő szö­vetségeseit: a koalíció bal­szárnyát abban, hogy az egész kormányt balra húz­za. A NAGYKŐRÖSI Gschwindt-féle konzervgyár­ban csak egy szervezett munkás volt, Méret Imre, aki a pártok megalakulása után a gyárban a, fizetési boríték mellé helyezte a szociáldemokrata párt be­lépési nyilatlcozatát és a munkásokat beléptette a szo­ciáldemokrata pártba. an­nak ellenére, hogy néhány olvasottabb munkáson kí­vül nem tudták, hogy mi az a szociáldemokrata párt és melyek annak célkitűzé­sei. Harczi József kommu­nista igazgatón kívül 194Sí májusában még egy kom­munista ifjúmunkás került az üzembe, ketten voltak kommunisták. Mégis, a megalakuló üzemi bizott­ságban a kommunista párt programja is érvényesült. Annáik ellenére, hogy a Széliig—Kétlily Anna által különösen kitüntetett nagy­kőrösi konzervgyár szociál­demokratái kijelentették: nem engedik megalakulni az üzemben a kommunista pártot, Í946 nyarán 60 kommunista párttag volt a gyárban és megalakult az üzemi pártszervezet. Az igaz, hogy a munkások elég tekintélyes része pártál­lásában nagyon ingadozó, nem volt ritka az olyan munkás, akinek egyik zse­bében a szociáldemokrata párt tagsági könyve pihent, másik zsebében a kommu­nista párt tagsági könyve lapult. AZ AKKORI ÜZEMI BI­ZOTTSÁG közel 3 évig képviselte a munkásokat. Dicsőséges, nehéz idők vol­i Az elmúlt évhez viszonyít­va lényegesen csökkent a mozi közönsége! Ennek okáról kér­deztük Sulyok Sándort a mozi vezetőjét. — Mozink a tatarozás miatt átköltözött a művelődési ház­ba, s új helyén átvette elődjé­nek, a Petőfi mozinak rossz hírét. A Petőfi mozi előadásai ? ugyanis a hang szempontjából $ elég gyengék voltak, nem volt ? ugyanis megfelelő hangosító $ berendezés. $ — Igaz, hogy előadásaink ^ nem olyan jók, mint a régi ^ helyen, de elődünk műsorát^ felülmúljuk technikailag —. ^ mert új berendezést kaptunk. í amely eleget tesz a követeimé-1 nyéknek. | — Ez az egyetlen oka az ér- ? deklődés csökkenésének? f — Egyik, de nem egyetlen í ok ez. Ugyanis a má jus havi í műsor gyengébb volt a meg- £ szokottnál, hiába, minden kéz- $ det nehéz. Júniusban már — ^ ígérjük —, kielégítjük az igé-£ nyékét, mert olyan filmek ke-f rülnek bemutatásra, mint a £ „Meztelen diplomata”, a- „Min- £ dennap élünk” című új ma-? gyár filmek, a „Különös lány” ? című jugoszláv és az „Istenek? tanácsa” című NDK filmek, $ hogy csak néhányat említsek. ? A júliusi program még többet ? ígér. í — Az előadások látogatott- j sága azért is csökkent, mert ^ végre beköszöntött a nyár, az emberek szívesebben sétál-^ nak, mint moziba járnak. ? — Milyen napon tartanak ? előadást? ? — Eddig kedden, szerdán, $ szombaton és vasárnap tartót-1 tak ezek. A mindinkább romló pénz, a nyersanyag beszerzésének nehézségei c gyár vezetői mellett ai üzemi bizottságnak is gon­dot okozott. Az élelmezési szakszerve­zet akkori főtitkára és ve­zetői, Kovács Imre, Seie­ndes és Var ser elv társak segítették az üzemi bi­zottság munkáját. Sokat segített a gyár központjá­ban működő Tandi Ger­gely üb-elnök. A. felszabadulást követő évek még mindig nem vál­toztattak a munkások ösz- szetételén, illetve nagyon lassú volt a fejlődés. Még mindig félparaszt életet élők adták a munkásak zö­mét. Szakember a néháruy üzemfenntartón (Fellner Frigyes, Kotschy Ede) és néhány betanított munká­son kívül nem volt. AZ ELSŐ konzervsegéd- képző tanfolyam 19i7-ben kezdődött Kecskeméten, amelyre az üzemből Kecs­keméti István, Rédai Jó­zsef, Szaniszló István, Ki­rály László és Antal Lász­ló jelentkezett. (Vége) végzése után — aki nem akar továbbtanulni — kenyérkere­sővé válik. Mint mezőgazdasá­gi technikusok, növény- és ál­lattenyésztési brigádvezetők dolgozhatnak a mezőgazda­ságban. A tovább tanulni vágyók a mezőgazdasági technikum bi­zonyítványával a felsőfokú technikumba, az orvosi egye­temen kívül bármely egyetem­re beiratkozhatnak, s így az érvényesülés ugyanúgy nyit­va áll előttük, mint a gimna­zisták előtt. Június 8-án hivatalosan be­fejeződik a tanítás a mezőgaz­dasági technikumban is. Meg­kezdődik a vakáció. Az első osztály azonban június 10-től, a második osztály július 10-től egyhónapos üzemi gyakorlatra megy az állami gazdaságba. Részt vesznek a mezőgazdasá­gi munkákban. Ez alatt kinn laknak a gazdaság munkás- szállásán, tanári felügyelet mellett. A gyakorlati munkáért díja­zást kapnak a tanulók. A négyéves technikum el­Beköszönt a vakáció, kezdődik a munka

Next

/
Oldalképek
Tartalom