Pest Megyei Hirlap, 1963. június (7. évfolyam, 126-151. szám)

1963-06-28 / 149. szám

A PEST MEGYEI HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA VU. ÉVFOLYAM, 49. SZÁM 1983. JÜNIL'S 28, PÉNTEK. " .......... ,t Ú jabb lehetőség a dolgozók továbbtanulására A gépipari, mezőgazdasági, közgazdasági, híradástechnikai technikumok, valamint a gim­názium esti és levelező tagoza­tán kívül a négy váci textil­üzem kívánságának eleget té­ve, a szakminisztérium jóvá­hagyta 1963. évben a textil­technikum levelező tagozatá­nak beindítását városunkban. Az iskolára a szervezés meg­indult. Eddig közel ötvenen jelentkeztek a négy üzembőL Figyeljük a piaci árakat! A Váci Városi Tanács vb ke­reskedelmi csoportja felhívja a vásárlókat: kísérjék figye­lemmel a piac területén ki­függesztett napi hivatalos ára­kat. Az árjelzötáblán feltünte­tett hivatalos árakat a magán­kereskedők is kötelesek be­tartani. Mit látunk a mozikban? Művelődési ház. 28—30: Társtala- nul. (Szélesvásznú csehszlovák fiim.i — Júl. 1—3: Senki nem tud semmit. (A nagysikerű csehszlo­vák filmburleszk felújítása.! — Vasárnapi matiné: A kettétört amulett. Építők mozija. 20—30: Pinocchio. (Walt Disney nagysikerű rajzos mesefilmje. Kísérő: Híradó.! — Július 4-én: A nagy kék ország­út. (Olasz film. Kísérő: Mint a cseppben a tenger. 186 e*er forint értékű társadalmi munka Mint ismeretes, ez év elején a Pest megyei Tanács végre­hajtó bizottsága versenyt hir­detett a városok és községek között a társadalmi munka ki- szélesítésére és az e téren fel­mutatható eredmények foko­zására, növelésére. Vácott már szinte hagyomá­nyai vannak a közös cél ér­dekében. önként végzett te­vékenységnek. Elég a népfür­dő, vagy a Csányi úti pártház építésére utalnunk, ahol szá­zak és százak dolgoztak a vá­ros két maradandó, értékes létesítménye felépítésén Ez a lendület — főként tanács­tagjaink kezdeményezései nyomán — ma sem csökkent. A városi tanácsra befutott jelentések adatai szerint az 1963-ban elvégzett tár­sadalmi munka értéke máris túlhaladta a 163 ezer forintot. Néhány szép példa: az ÉDÁSZ négytagú brigádja, Szalay István irányításával elkészítette a Lajos-telepi vil­lanyhálózat korszerűsítésének terveit, önzetlen munkájuk értéke: 16 000 forint. Ez lehe­tővé tette, hogy a községfej­lesztési alapból kapott 253 ezer forinttal már el is készül­hessen a modem, vasúton túli villanyhálózat. De az ÉDÁSZ munkatársai máshol is tevé­kenykedtek. ök rendezték a transzformátorház körül a te­repet. Más példák: a Váci Ve­gyesipari Vállalat dolgozói el­vállalták, hogy a Konstantin téri szovjet hősi emlékmű ta­lapzatát megjavítják, rendbe­hozzák. Munkájukat a júniusi kulturális napok kezdetéig be is fejezték. A fiatalok is részt kértek a város és környékének csinosí­tásából. rendezéséből. Diák­csapatok mentek át a Duna túlsó oldalára és jelentős te­reprendezési munkát végeztek a Pokol-szigeti sportpálya környékén. Mint ismeretes, június utolsó vasárnapján itt zajlik le az egész napos mun- kás-paraszt-honvédelmi talál­kozó. A váci társadalmi munkák gyújtópontjában változatlanul az alsóvárosi népstadion épí- . tése éli. A Hazafias Népfront kezdeményezése már eddig is megértő segítőkészségre talált, A méreteiben is figyelemre méltó sportlétesítmény építé­sének első szakasza mintegy négy és fél millió forintba kerül. Mint mór jeleztük, négymilliót kapunk a DCM építésénél megtakarított beru­házási keretből. Félmilliót kell előteremteni a társadalom ál­dozatkészségéből és a község­fejlesztési alapból. Aki tud, az munkával segít. De meg is lehet váltani pénzben a mun­kát: 100 ezer forint értékben bélyegeket bocsátottak ki, a bevételt szintén erre a szép és impozáns létesít­ményre fordítják. Végül arról kell szólnunk, hogy a társadalmi munka el­végzése nem titok. A Bélés- árugyárhan távvezetéket fek­tettek le munkaidőn kívül és díjazás nélkül. Két óvodában játéksarkokat létesítettek — de erről csak hallomásból ér­tesültek a városi tanács illeté­kes dolgozói. Ne tartsuk titok­ban, amit önzetlenül végez­tünk. a közösség érdekében! A pontos, hiánytalan adatszol­gáltatás elősegíti, hogy a vá­ros jobb helyezést nyerjen el a megyében folyó versenyben. Két neves művészegyüttes hétvégi vendégszereplése Népművelők váci továbbképzése tfkíel Júniusi kulturális napok Stefán László, a Dunakanyar Intézőbizottság titkára nyl- & tóttá meg múlt hét végén a Vak Bottyán Múzeum négy ■& termében elhelyezett fényképkiállítást. A Dunakanyar J Fotoklub tagjai nem egyszer külföldről hoztak el értékes • díjakat, s most szűkebb hazájukban bizonyították be, hogy ( nem érdemtelenül vívták ki szakmai körökben is az elismerést Az ország hét legjobb vegyeskórusa adott találkozót egy­másnak V ácott a jól sikerült dalostalálkozón. A különha- jóval érkező énekkarokat a városi tanács épülete előtti té­ren üdvözölték, majd az egyesített kórusok előadták Ko­dály— Berzsenyi: Forr a világ kezdetű kánonját. A gép­ipari technikumban rendezett hangverseny szép élmény marad a több száz hallgató számára (Cserny—Néninger felvételei) Az idei váci kulturális és sportnapok szombat-vasárnapi záróműsora sok érdekességet Ígér. Szombat délután térzene lesz a Március IS téren. Este ■nyolc órakor a Magyar Néphadsereg Vörös Csillag Érdemrend­del kitüntetett Művészegyüttesének előadásán tapsolhatunk a Konstantin téri szabadtéri színpadon. Utána éjjel két óráig utcabál lesz a tanácsháza előtti téren. Zenés ébresztő vezeti be vasárnap reggel a III. váci mun­kás—paraszt—honvédelmi sporttalálkozó ünnepségsorozatát. Délelőtt 10 óraikor a honvéd vezérkar tagja mond megnyitót. Ezután sportbemutatók színtere lesz a Pokol-csárda melletti ■nagypálya. A déli ebédszünet után 15 órától katonai- és tűzoltóbemu- tatök, művészeti csoportok bemutatója lesz, szintén a szige­ten. Az esti térzene után a KISZ Központi Művészegyüttese vendégszerepei a Konstantin téri szabadtéri színpadon. Ügy a szombati mint a vasárnap esti szabadtéri előadás belépődíj nélkül tekinthető meg. Az öthetes kulturális és sportnapok műsora vasárnap este 23 órakor tűzijátékkal zárul, amely megtekinthető az Ady Endre sétányról. ÓHAJ hegyek a mondat, legyek a szó. Kék vizen hozzád úszó hajó. hegyek a hajnal, legyek az est. Sugár, mely rádhull s némán befest, hegyek az álom, pehelynyi hó, Pillád sötétjén megcsillanó. Mosoly, mely ajkadra visszatér, öröm — mit nem adsz már semmiér’. Móritz Valéria Az idén is sor kerül június végén és júliusban a megye népművelési dolgozóinak nyá­ri továbbképzésére. Ennek egyik helysége — mint a múlt években is — Vác lesz. Városunkban július 1-én kezdődik meg a hivatásos népművelési dolgozók tíznapos tanfolyama. Ezen a járási és városi népművelési felügye­lők, a járási művelődési ottho­nok igazgatói, művészeti és ismeretterjesztési előadói vesznek részt. A tanfolyam részvevői, hogy az eddigieknél is több segítséget tudjanak adni a családi ünnepekhez, végignézik a váci anyakönyvi hivatalban, illetve esketőte­remben egy esküvő levezeté­sét. Július 11-től július 20-ig rendezik meg, ugyancsak Vá­cott a művészeti csoportok vezetőinek tíznapos tovább­képző tanfolyamát. Ezen 23 bábcsoportvezető, 42 énekkar­vezető, 58 népitánc-oktató és 47 színjátszórendező vesz részt. A népművelők továbbképzé­se váci tanintézetekben lesz. Elszállásolásukról a középis­kolai kollégiumokban gondos­kodnak. Éjféli kellők A Váci Vendéglátóipari Vál­lalat igazgatósága nem egy körlevélben felhívta már az üzletvezetők figyelmét, hogy ittas embereket ne szolgálja­nak ki, A Bartók Béla utcai „Hattyú'’ vendéglő vezetője nem tartotta be ezt a rendel­kezést. így történt, hogy két felsővárosi lakos — Csontos Sándor és Bereczki András — italhoz jutott, annak ellené­re, hogy már erősen illuminált állapotban voltak. A két em­ber összeszólalkozott. Kitették őket ajtón kívül. Éjfél volt. Folytatták a vitát a sötét ut­cában, aminek az lett a vége, hogy Bereczki zsebkést rán­tott elő és súlyos sebet ejtett ivócimboráján. Botrányokozás miatt vonják mindkettőt felelősségre a kö­zeljövőben. Eljárás indul az üzletvezető ellen is, amiért nem tartotta be az előírt ren­delkezéseket. — -----­ARKEL KIRÁLY - FOTON KÖZEh tíz esztendeje él já­rásunkban, Főt községben Bódy József, az Operaház egyik, legtehetségesebb lírai basszistája. A közelmúltban a Pelléas és Mélisande című Debussy-operában énekelte Arkel király szerepét. Opera­házi tagságának húszéves ju­bileumát ünnepelte néhány hete. A barátságos fóti ott­honban rendezi és idézi két évtized emlékeit. — A Zeneakadémián dr. Székelyhídi Ferenc tanítványa voltam. 1943-ban kerültem kó­rustagként az Operaházba. Pályatársa Svéd Sándor, Si- mándy József és a nemrégen elhunyt Székely Mihály volt. Egy időre Szegedre kerül. Itt kezdi el magánénekesi pá­lyáját. Repertoárjában M basszus-szerep sikeres élénélc- lése szerepel. Szívesen emlék­szik vissza a Sevilali borbély Basiliojára. Operaházi bemu­tatkozása is sikeres volt: Ver­di Rigoletto című operájában énekelte Sparafucile szerepét. Egykori kritikák igazolják, hogy zenei berkekben ekkor figyeltek fel Bódy Józsefre. — MEhYIK fellépésére em­lékszik vissza legszívesebben? — Kettőre. 1953-ban Tóth Aladár, az Operaház akkori igazgatója pártfogásába vett. Sarastrót énekeltem s ő min­den alkalmat megragadott, alkalmával az sorra tűzte a Bódy József, mint főpap Verdi „Aidá’‘-jában, hogy egyengesse művészt pá-$ lyafutásom útját. Akkortájt £ járt nálunk Kozma Tibor, a^ New York-i Metropolitan ma-í gyár származású karnagya, f Egy este ő vezényelte a Va-'j rázsfuvolát s utána elismerés-f sei nyilatkozott rólam. — És a másik? — A Debussy-centenáriumf Operaház mű-$ ..Pelléas és Mé-% lisande" daljátékot. A betaní-% tás munkáját Ferencsik János} főzeneigazgató végezte s ö ve-$ zényelte az előadást is. Ugy% éreztem, Arkel király szerepé- % ben megtaláltam az utat a kö-% zönséghez. FŐVÁROSI lapok dicsérik% szép és stílusos szerepformá-% lását. De a művészi pályán f nincsen megállás. Nyáron a'j Tannhäuser őrgrófját alakítjaí szabadtéri színpadon. Az ősz-# szel felújításra kerülő Sám-'f son és Delilában is kapott egy jelentős szerenet. Becsülik \ szeretik kollégái, pályatársai — ^ és tisztelettel köszönti őt szűkebb honában Főt község'/ népe is. J Dékány Sándor í Köszönetnyilvánítás. Mindazon rokonoknak és Ismerősöknek, akik szeretett férjem, illetve édesapám temetésén részt vettek és mély gyászunkban osztoztak, ez úton mondunk hálás köszönetét. Kupeczky család Köszönetnyilvánítás. Mindazok­nak a rokonoknak és ismerősök­nek, akik édesanyánk: özv. Ko­vács Jőzsefné temetésén részt vet­tek; sírjára koszorút és virágot helyeztek, ez úton mondunk hálás köszönetét. A gyászoló család — A Vox Humana 25. évi jubileuma alkalmából Makiári József karnagy Munka Érdem­érmet, dr. Tahin Gyula és Edömér Ervin alapító tagok „Szocialista Kultúráért” ki­tüntetést kaptáik. — Figyelmetlenül haladt át Budapesten a Kulicíi Gyula téren Szaniszló Sándor 46 éves váci lakos. Az YA 53— 98 rendszámú teherautó elgá­zolta. Szaniszló súlyos sérülé­seket szenvedett. — Ismét váci vonatkozású adást hallottunk a Kossuth- rádióban. Az Esti Krónikában ötperces színes riportot közve­títettek a Híradástechnikai Anyagok Gyárának ferrit- üzeméből. — A Zalka Máté Könyves­bolt újdonságai: A Szovjetunió gazdasági fejlődése, Nyerges András: Emberi hitben, Tamá­si Áron: Hazai tükör, Kovái Lőrincz: Három tribunus, Longosz: Daphnisz és Cholé, Végh Antal: Korai szivárvány, Bódás János: Mai prédikátor, Zsigray Julianna: Tékozló évek, Román: Eposzok köny­ve, Geréb: Fáradtság és pihe­nés, Bak—Fomanov: A neut­ron. — Ügyeletes orvosok. Va­sárnap, 30-án a felsővárosban dr. Hampó Ferenc; alsóváros­ban és Deákváron dr. Gulyás Zoltán tartanak ügyeletes or­vosi .szolgálatot az SZTK-ba- tegek részére. VÁCI APRÓHIRDETÉSEK Beköltözhető szoba- konyhás, verandák ház eladó: Deákvár, Bottyán utca 37. (Templomnál.) — Hanszkó.______________ Elcserélném budai összkomfortos garzon­lakásomat váci két szoba, összkomforto­sért. Ajánlatokat Vá­ci Hirdetőbe ,,Máso­dik emelet'* jeligére kérek. ________________ S zép kivitelű hétsze­mélyes csónak, beépí­tett DKW 350-es mo­torral olcsón eladó. Vác, Dózsa György út 96. ____________________ K isméretű antik Író­asztal, márkád képek stb. eladók. Beloian­nisz utca 14._________ K omplett hálószoba bútor eladó. Beloian­nisz utca 8. Különbejáratú szobát keresek belterületen egy évi időtartamra, fizetés megegyezéssel. Leveleket: ,,Nagyon sürgős” jeligére a Vá­ci Hirdetőbe._______ T áskaírógép bérbeadó. Klein Károly utca 14. Fotolux örőkvakü. te­lepes, tölthető, eladó. Fenyvesi Jenő Vác, Farkasfalvy utca 8. Bútorozott szobát ke­resek. Széchenyi utca 12. (Délután öttől.) Egyedülálló nőt kere­sek idős asszony gon­dozására. sürgősen. Jelentkezés: Kovács cipésznél, Széchenyi u. 3. Trabant (új) és egy Opel Capitan karosz- széria eladó. Vác. Bar­tók Béla utca 6. Dél­után háromtól. — Pénzjutalmat nyújtott át a Váci Rendőrkapitányság ve­zetője Berczeli János és Héví­zi János önkéntes rendőrök­nek, akik tevékenyen közre­működtek Kun József fegyve­res körözött elfogásában. — A Bélésárugyár verseny­híradója szerint a brigádok versenyében legutóbb első helyre került Sima István bri­gádja 267 ponttal, második Kohlmann Gyula brigádja 192 ponttal és harmadik Galba József brigádja 174 ponttal. Képesített könyvelő 12 éves gyakorlattal, jú­lius elején állást ke­res Vácon. Ajánlato­kat „Könyvelő” jel­igére a Váci Hirdetö­be kérek. ______________ C saládi ház. azonnal beköltözhetően eladó. Érdeklődni: Vác-Deák- vár, Deák Ferenc ut­ca 19. ANYAKÖNYVI HÍREK Születések: Dián István gépko- csívezető és Báeyi Márta: Attila. Hidasi István szobafestő és Mol­nár Erzsébet: Erika. Kovács Fe­renc cipész és Kovács Mária szö­vő: Éva. Mayer Gyula vizvezeték- szerelő és, Szíta Mária meós: Ovu- la. Bottlik András postás. és Trap­pért Hona: András. Tolerián Fe­renc technikus és Szarka Mária technikus: Andrea. Lakatos János segédmunkás és Mészáros Márta: Zoltán, Rottenbacher Jakab Laka­tos és Schlenk Magdolna: Magdol- na. Sándor János BM-dolgozó és Maros Erzsébet szövő: Ildikó. Zomborka József segédmunkás és Molnár Erzsébet: János. Papp Bá­lint gépkocsivezető és Páifalvl Ka­talin: Katalin, Tóbiás Rudolf ar­tista és Tóth Márta: Erika nevű gyermekeik. Házasságkötések: Kövesdi Ká­roly esztergályos és Pintér Mar­git segédmunkás. Sztankovlts Sán­dor kompresszorkezelő és Vágvöl- gyl Mária adminisztrátor, Suráhvi Károly betanított munkás és ta. nárt Vilma fehémeműkészítő. Meghaltak: Kovács Józsefné ez. Makrai Anna 78 éves. Matus L3- rincz 39 éves. Suhajda Jánosné 7S éves. Lakatos Jánosné szül Mé­száros Mária 39 éves. Szederké­nyi Ferencné szül. Kapv Aranka 87 éves. Staál Hona 74 éves. és Kupeczky Sándor 72 éves. Elcserélném főtéri szoba-kamrámat, szo­ba-konyháért. magá­nyossal. megegyezés­sel. Köztársaság út 30. (18 óra után.) _________ Ü zemképes BMW min­den elfogadható árért eladó. Vác, DCM, H. kapu. Izsákné.________ B eköltözhető ház Cső­rösben, az állomásnál — kis gyümölcsössel — eladó. Érdeklődés: Nagyné, Sallal utca S. Érettségizett fiatalokat SZAKMUNKÁS KÉPZÉSRE (lakatos, esztergályos, marós) felvesz: a KÖNNYŰIPARI ÖNTÖDE ÉS ALKATRÉSZGYÁR Vác, Temető u. 6—10.

Next

/
Oldalképek
Tartalom