Pest Megyei Hirlap, 1963. május (7. évfolyam, 100-125. szám)

1963-05-07 / 104. szám

VII. ÉVFOLYAM, 104. SZÁM 1963. MÄJUS 7, KEDD A NÉPGAZDASÁG ÉRDEKÉBEN Ne hanyagoljuk el a lótenyésztési MÁJUS 12: BÉKENAGYGYŰLÉS LEÁNYFALUN Szedik a spárgát A szocialista mezőgazdaság egyre nagyobb gépesítése és a gépesítés korszerűsítése mindjobban háttérbe szorítja a lótenyésztést. A hazai és a külföldi traktorok foglalkoz­tatása a mezőgazdaságban fe­leslegessé teszi azt a nagy­mérvű lótenyésztést, amelyre régebben szükség volt. Bármilyen nagymérvű azon­ban a mezőgazdaság gépesíté­se, az igáslovak alkalmazását teljesen kiküszöbölni nem sza­bad. Bár olyan nagyfokú ló- tenyésztésre nincs szükségünk, Ma délután tanácsülés Ma délután fél három órai kezdettel tanácsülés lesz a művelődési ház tanácstermé­ben. Az ülésen meghallgatják többek között a városi népi ellenőrzési bizottság 1962. évi munkájáról szóló jelentést. A városfejlesztési munkák­ban kiemelkedő tevékenysé­get végző társadalmi munká­sok kitüntetését is előterjesz­tik a tanácsülésnek. Készül a gyümölcsíz Naponta 150 mázsa gyümölcs­ízt készítenek a konzervgyár­ban (Godány felvétele) mint azelőtt, csökkentett for­mában a gépesítéssel párhuza­mosan kell annak haladni. A rendkívül olcsó gépállo­mási munkadíjak — mivel az állam támogatásként a díjak egy részének kifizetését magá­ra vállalja a termelőszövetke­zetnél —, a lótenyésztés foko­zását nem teszik indokolttá. Az erősen gépesített mező- gazdasági nagyüzemek sem nélkülözhetik a lovat a mező- gazdaságban. A Zó nem ver­senytársa a gépnek, hanem ki­egészíti a gépek munkáját a talajművelésben, a növény- ápolásban és a szállításban. Az olyan talajokon — legyen az homok, vagy sáros talaj —, ahol a gépek nem tudnak dol­gozni, elkerülhetetlen a lo­vakkal való munka. Nélkülözhetetlen a városok, a bányák és a gyárak fuvaro­zási munkájának elvégzésénél is. Fontos szerepe van a ló­nak a hadseregben is, ahol nyerges és málhás, valamint igavonó állatként használják. A Zó bőréből nyergeket, ci­pőket, lószerszámokat készíte­nek, patájából gombot gyár­tanak, sörényéből, farkszörei- ből keféket, matracokat készí­tenek, zsírjából szappant, csontjaiból enyvet főznek. Igen értékes a ló trágyája is, amit heves trágyának neve­zünk. Kertészetekben meleg­ágyak készítésére kiválóan al­kalmas. Egy igásló évente 60—100 mázsa istállótrágyát szolgál­tat. A második világháború alatt lóállományunk jelentős része elpusztult. Bár a hábo­rú utáni időszakban a lóállo­mány mennyiségileg gyarapo­dott, minőségileg azonban még sokat kell javítani. A minőségi javítást még az a követelmény is indokolja, hogy amikor a nagyüzemi gé­pesítés miatt a lótenyésztés háttérbe szorul, az a kisebb lóállomány, amelyet a gépesí­tés mellett még foglalkozta­tunk, minőségileg az igények­nek megfeleljen. Különös jelentősége van a minőségre való törekvésnek a versenylovak tenyésztésében. E sportág fejlesztésének és fenntartásának alapvető kö­vetelménye a minőség. Egy-egy kiváló minőségű SPORT Labdarúgás Nagykőrösi Kinizsi—Gödöllő 2:1 (2:1) Kinizsi I: Gömöri — Vass, Bélteki, Kiss — Soós, Csikós II — Lányi, Bakonyi, Csikós I, Toricska, Tornyi. Az első félidő közepétől To­ricska lett a jobb- és Lányi a balösszekötő, ettől kezdve job­ban ment a támadósom ak a játék. Gömörinek nem volt sok dolga, a gólnál hibázott. Vass nem tudta tartani a szél­sőjét. Bélteki a szokottat nyúj­totta. Kiss egyszer hibázott, ebből gól lett. A fedezetpár sokat volt játékban, de mér­sékelt teljesítményt nyújtott. A támadósorból csak Lányi és Bakonyi dicsérhető. Csikós I keveset volt játékban, Torics- kán meglátszik az erőnlét­hiány, Tornyi nem talál ma­gára. A csapat még mindig nem játszott úgy, ahogy azt tőle várni lehet, de már jobb teljesítményt nyújtott, mint az edzőmérkőzéseken. Nagykőrösi Kinizsi ifi—Gödöl­lői ifi 3:1 (1:0) V.: Kirchner. Kinizsi ifi: Kecskeméti — Torma, Bartha, Jeszenszki — Kecskés II, Szomolányi — Horváth (Herczegh), Kleno- vics, Osváth, S. Szabó, Koltai. Az ifi csapat jó játékkal a másik bajnokjelölt (Cegléd) után Gödöllőt is legyőzte. Góllövő: Osváth, Klenovics és öngól. Dicséret illeti az egész csa­patot, de különösen jól ját­szott Torma, Jeszenszki, Kle­novics és Osváth. Járási bajnokság Nagykőrösi Kinizsi II—Ceglé­di Építők II 1:0 (0:0) Cegléden a következő ösz- szeállításban játszott a Kini­zsi II: Tancsik — Dancsa, Ba­ranyai, Orbán — Gulyás, Já­ró — Szabó II, Pécsi, Farka- sinszki, Aszódi, M. Kiss. A Kinizsi II nagyobb arány­ban is nyerhetett volna. Góllövő: Pécsi. Jók: Tancsik és a közvetlen védelem. Űttörőmérkőzés Rákóczi-iskola — Úttörő-válo­gatott 4:4 (1:1) V.: Migaskó. A nagyok mérkőzése előtt az úttörők élvezetes, élénk iramú, élményszámba menő mérkőzést játszottak és fejlett játékkészségről tettek bizony­ságot. Góllövő: Lengyel 2, Hor­váth, Dér, illetve Vilcsák E. 2, Balogh, Hegedűs. Jók: Horváth, Tolnai, Len­gyel, Dér, illetve Hegedűs, Si­mon, Maróczi. P. S. és képességű versenyló kül­földön való értékesítése ko­moly valutabevételt jelent népgazdaságunknak. A kiváló minőségű lovak törzskönyvezés útján kerül­nek nyilvántartásba, ahol szár­mazásukat és jótulajdonságai­kat feltüntetik. Mivel lovakra az elkövetkezendő időben is nagy szükség van, szükséges, hogy szocialista mezőgazdasá­gi nagyüzemeink — legyen az tsz, vagy állami gazdaság —, a szükséglethez mérten foglal­kozzanak a lótenyésztéssel. Eszlárj Ferenc A magyar Béketanács által meghirdetett leszerelési hónap programjába illeszkedik a nagykőrösi városi nőtanács szervezése, a leányfalui hajó- kirándulás az ottani béke- nagygyűlésre. Azoknak a részvevőknek, akik már be is fizették a rész­vételi díjat, figyelmüket fel­hívjuk, hogy az indulás 12-én, vasárnap reggel 5 óra 40 perc­kor a személyvonattal Ceg­lédre. Eddig a jegyét minden­ki váltsa meg. Cegléden át- szállunk a különvonatra. Az éjfél után érkező sze­mélyvonattal érkezünk haza. A földekről jelentjük... Befejezték a burgonyavetést a Rákóczi Termelőszövetkezetben Lassan lehúzódik a víz a földekről. Egyre nagyobb terüle­tet tudnak felszántani a Rákóczi Termelőszövetkezet traktoro­sai. Mindössze 80 hold terület van még olyan, amelyet az erős talajnedvesség miatt nem tudnak művelés alá fogni. Az 50 holdas burgonyavetési tervének eleget tett a ter­melőszövetkezet. 50 holdon már kikelt a borsó. A napokban már hozzáfogtak a kukorica vetéséhez is. A tervezett 70 hold kukoricából 20 holdat vetettek el eddig. A répa vetéséhez a talajnedvesség miatt még nem tudtak hozzáfogni, bár az idő már ezt is nagyon sürgetné. Kérés a földművesszövetkezethez: Létesítsenek halboltot a városban Beköszöntőitek a meleg na­pok. amelyek mindig újabb gondokat, problémákat vet­nek fel a kereskedőknek, vá­sárlóknak egyaránt. A gond, amelyet most felvetünk, a hal árusítása, illetve vásár­lásának kérdése. Ismeretes, hogy a hal áru­sítása egyike a legkényesebb ügyéknek, hiszen a hal me­leg időben rendkívül hamar megromlik és nem egy he­lyen okozott már komoly mér­gezéseket. Városunk boltjaiban nem is olyan régen rendszeresen árusítottak élő és nem élő halat, meg nem engedhető módon. Az üzletekben általában egy nagyobb tálban, vagy egy rekeszben foglaltak helyet a halak, amelyek, bár az áru átvételé­nél élők voltak, de az eladás­nál már nem minden eset­ben kerültek élő állapot­ban a vásárlóhoz. A piacon még ennél ka- tasztrofálisabb körülmé­nyek között, zsákdara­bokon, a földön árusít­ják a halat. vállalatok konyhái is több­ször tartanának igényt halra, de mivel a beszerzése rend­kívül bonyolult, illetve csak élő halat dolgozhatnak fel a konyhákon, így legtöbb­ször kénytelenek lemondani a halételről, mert sok időt venne igénybe a hal beszer­zése. Az élő hal rendszeres árusítása mellett meg lehetne oldani esetleg a frissen sült halak áru­sítását is, ahogy ezt a Balaton környé­ki vendéglátó egységek, il­letve boltegységek teszik. Természetesen az élű és a sült hal mellett módot kel­lene találni arra is, hogy a különféle halkonzerveket is itt árusítsák. így aztán va­lóban minden igényt ki le­hetne elégíteni. Úgy gondoljuk, a lakosság ellátása érdekében kérésünk nem marad meghallgatás nél­kül és bízunk a földműves­szövetkezet igazgatóságában, hogy ismét segítségére lesz a háziasszonyoknak, a vásár­lóknak. (t. p.) A Szabadság Termelőszövetkezetben Bescnyei László brigádja szedi a spárgát (Foto: Fehér) Iskolából a munkapad mellé A gépjavító és faipari ktsz kisgépszervize tavaly május­ban alakult. Ma már nyolc fő dolgozik itt Bartha László műhelyvezető felügyelete alatt, öt szakmunkás, két első éves és egy másodéves ipari tanuló. A másodéves (ipari) rádió­műszerész tanuló Lestyán György, 1962-ben érettségizett. Édesapja villanyszerelő és egyik sógora is rádióval fog­lalkozik. Tőlük kapta a ked­vet, hogy mesterségüket foly­tassa. Amikor a gimnáziumba beiratkozott, még nem volt meg ez a részleg, ezért volt hajlandó édesapja kérésére a gimnáziumba beiratkozni. Az érettségi után gondolkozás nélkül rádióműszeré sz-tanuló lett. Nagyon szereti munkáját, amely sok türelmet igényel, s nála ez a türelem megvan. Nagy Dezső első éves vil­lanyszerelő és motortekercselő, ö is a családtól kapta a ked­vet elvhez a mesterséghez. Az általános iskola elvégzése után — négyes eredménnyel fejezte be — rögtön hozzákez­dett a szakma elsajátításához. Kaszap András öt éve dol- dozik a rádióműszerész szak­mában. ö is az újonnan jöt­tek közé tartozik. A két villanyszerelő a vá­rosban a hibás villanyvezeté­keket javítja. Legfontosabb feladatuknak tartják a lakosság ez irányú igényeit teljes mértékben ki­elégítené. Szendrődi — 300 kataszteri hold terü­leten vetették el az uborkát május 1-ig a konzervgyár kör­zetében, zöldbabból 350 hol­dat vetettek, s további 800 hold uborka és 300 hold > bab vetése folyamatban van. — A város hát termelőszö­vetkezete a tervek szerint 51Ö hold szőlőt, és 545 hold gyü­mölcsöst telepít 1963. évben. — A Dózsa Termelőszövet­kezetnek 6393 törzsbaromfi-ál- lománya van. ANYAKÖNYVI HÍREK Születtek: Póta Ferenc és Halmi Marcit leánya: Anikó Erika. Kas­sai Károly Pál és Szaniszló Etel­ka fia: Károly Pál. Dancsa Mi­hály és Tótfalusi Erzsébet leánya: Erzsébet Zsuzsanna, Kökény Fe­renc és Kovács Ilona leánya: Ilo­na Ildikó, Kiss István Sándor és Huszár Piroska fia: Zoltán István, Kissgyörgy Dénes és Szabó Éva fia: László, Czakó Ádám és Bacsó Erzsébet fia: Bálint. Berta Sándor és Szűcs Ma.tild fia: József. Vágó Mihály és Kecskés Anna fia: Ti­bor Mihály, Kosa György és Put­tók Ilona fia: Róbert. Varkonyi Sándor és Szépe Eszter leánya: Eszter Margit, Kovács Eszter leá­nya: Ágnes, Miklós Zoltán és Ke­rekes Erzsébet leánya: Erzsébet. Házasságot kötöttek: Horváth János Kálmán és Kecskés Irén, Erdei József és Mihalik Eszter Mária. Rab László és Sipos Mar­git, Balogh György Balázs és Ba­csó Julianna, Szőke Ambrus és Gombai-Nagy Erzsébet, Harsány! Ferenc és Sasi Terézia, KISZ-es- küvők: Kovács Károly és Buidosó Rózsa Veronika. Tóth Imre Albert és Maksa Hona. Elhunytak: Valkó Ambrusné Dóra-Tóth Eszter 78 éves. Batonal Jánosné Vincze Mária 71 éves. Szűcs Lajos 7« éves. Decsi Ferenc 72 éves. Vérségi István 24 éves. BALLAG MÁR A VÉN DIÁK... Az Arany János gimnázium érettségiző növendékei május 11-én, szombaton déli 12 óra­kor tartják ballagási ünnep­ségüket. — 240 000 forintot fordít a Szabadság Terme’őszövetkezet 1903. évben a vízhálózat ki­építésére. Férfidivat? (Igler karikatúrája) Mivel egyetlen egy bolt sem árusítja a megengedett elő­írások szerint a halat, fel­merül a kérdés: mivel az igények jelentősek, nem lehetne-e egy szak­szerű állandó jellegű halboltot létesíteni? Mint annyiszor, most is a földművesszövetkezet igazga­tóságához fordulunk kérel­münk meghallgatására, hi­szen eddig is, ha arra reá­lis mód volt, minden esetben teljesítették a lakosság ké­relmét. A Kossuth Lajos utcában megszüntették a hatósági hús­boltot, amely a földműves­szövetkezet üzemeltetésében működött. Úgy gondoljuk, a jól fel­szerelt üzlet helyen ke­vés beruházással meg le­hetne oldani a halbolt megnyitását. Indoklásul elmondjuk, hogy a lakosság igényein túl bizo­nyára az éttermek, üzemek, Új raktár A konzervgyár II. telepén 100 vagonos új raktárt építenek (Godány felvétele) — Az Arany János Termelő, szövetkezet gépi felszerelése ez évben 3 mezőgazdasági pót­kocsival gyarapszik, amelyek értéke 168 000 forint. — Az Épület és Lakáskar­bantartó Ktsz-ben 29 fő végez kőműves munkát. — A Szabó Szövetkezet 1962. évi terve 5 070 000 forint volt, amelyet csak 4 353 100 forint­ra teljesítettek. MIT LÁTUNK A MOZIBAN? Kedden-szerdán: Jó embe­rek között. (Szovjet film.) Előadás kezdete: 6 és 8 óra­kor. Előadások helye a művelő­dési ház. A Nagykőrösi Konzervgyár nyári idénymunkára dolgozókat szerződtet. Jelentkezés napon­ként a gyár munkaügyi osztá­lyán 7-től 12 óráig. Szerződéskö­téshez orvosi vizsgálatok szüksé­gesek: tüdőröntgen, vér- és ba­cilusgazda-vizsgálat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom