Pest Megyei Hirlap, 1963. április (7. évfolyam, 77-99. szám)

1963-04-20 / 91. szám

1963. ÁPRILIS 20, SZOMBAT 3 A PÉLDAMUTATÓ MUNKA JUTALMA Beszélgetés a két vörös vándorzászlós vállalat igazgatójával Tegnap reggel jelent meg a lapokban, hogy a Miniszter- tanács és a Szakszervezetek Országos Tanácsának elnöksége melyik vállalatoknak ítélte oda a tavalyi példamutató munkát elismerő vörös vándorzászlót. A kitüntetett vállalatok ‘ között | találtuk megyénkből a MÁV Dunakeszi Járműjavító Üzemi Vállalatot és a Csepel Autógyárat. Nyomban felhívtuk a két vállalat igazgatóját és érdeklődtünk, hogyan fogadták az ör­vendetes hírt a gyárban: A vonalban Bakó Károly, a Dunakeszi Járműjavító igazgatója: — Előzőleg Is hallottuk, hogy sikerült elnyernünk ezt a magas kitüntetést, de egé­szén biztosan csak a sajtóból értesültünk róla. Mondhatom, mindenkinek nagyon jólesett, hogy ilyen nagyra értékelik munkánkat. — Mondhatna néhány szót azokról az eredményekről, amelyekkel kitüntették magu­kat? — Szívesen. Abban az idő­ben a Pest megyei Hírlap is megírta, hogy a tavalyi máso­dik félévre 30 millióval meg­emelték a tervünket. Erre azért volt szükség, mert 18- Aah vasúti személykocsival többre volt szüksége az or­szágnak. Elmondhatom, hogy a kongresszusi versenynek kö­szönhető ennek a nagy fel­adatnak a végrehajtása. — Egyébként befejezett ter­vlinket 103,2 százalékra, tel­jes tervünket 101,4 százalékra, a termelékenységi tervet 103,5 százalékra, 1961-hez képest pedig 108.3 százalékra teljesí­tettük. Önköltségünket 1,8 százalékkal csökkentettük. Mindezt — talán mondanom sem kell — nem könnyen ér­tük el, hisz a kemény tél ben­nünket még úgy is sújtott, hogy a lefagyott, hibás kocsi­kat soron kívül meg kellett javítanunk. — Tehát rászolgáltak a ki­tüntetésre és a vele kapott jutalomra is. Mennyi jutalmat és nyereségrészesedést kap­ták? — Nyereségrészesedésként 16,3 napi fizetésnek megfelelő összeget vittek haza dolgo­zóink, s most 160 ezer forin­tot oszthatunk szét a legjob­bak között. Egyébként április 30-án délután két órakor lesz az ünnepség, amelyre a lap képviselőit is szeretettel meg­hívjuk. — A meghívást köszönjük és ezúton is szívből gratulá-' lünk. A Csepel Autógyárból Szőnyi Miklós igazgató jelent­kezik: ^\\\\\\\V\\\\\V\\\N\\\\\\\\\VV^^^ HOLNAP KEZDŐDIK AZ ötezer forintos rejtvényverseny Táskarádió, fényképezőgép és sok más értékes jutalomtárgy a nyeremények között Mint már két alkalommal is közöltük olvasóinkkal, a holnapi nappal megkezdődik újabb ötezer forintos rejt- vényversenyünk, amelyet szerkesztősegünk az Állami Biz­tosító Pest megyei Igazgatóságával közösen indít. Április 21-től kezdődően tehát öt vasárnapon át egy- egy keresztrejtvény jelenik meg lapunk nyolcadik olda­lán, a hagyományos rejtvényrovatban. Azok között, akik az egyes rejtvények megjelölt sorainak helyes megfejté­sét hetente beküldik szerkesztőségünkbe, kisorsoljuk a szokásos heti könyvjutalmakat. Ugyanakkor az öt rejt­vény mindegyikében egy-egy kiemelt szó is szerepel. Ezek a szavak sorrendben összeolvasva egy jelmondatot ké­peznek. Akik ezt a jelmondatot az öt rejtvény megjele­nése után helyesen megfejtik és június 1-ig beküldik, részt vesznek az ötezer forintos rejtvényverseny nyeremé­nyeinek sorsolásában. Az első díj egy Orionfon táskarádió, a második egy Beiermatic fényképezőgép, a harmadik pe­dig egy Unipressz kávéfőzőgép. Ezeken kívül 15 egyéb ér­tékes tárgyjutalom (Kukta gyorsfőzö, villanyvasaló, éb­resztőóra, éjjelilámpa, kávéfőző, írókészlet, . töltőtol­lak, stb.) is kisorsolásra kerül. , Valamennyi nyercménytárgy az Állami Biztosító Pest ^ megyei Igazgatóságának ajándéka. Hajlott háttal - egyenes gerinccel Hornyik Ferencef hall­gatva minduntalan az öcsém­re kell gondolnom. Arra, hogy ö is éppen annyi idős, mint Hornyik bácsi volt, amikor az olasz frontra vitték: tizenhét esztendős múlt... De hiszen az én öcsém még gyerek! Kirándulásairól leve­libékát, meg sündisznót hoz haza a lakásba. Kabátjáról le­vágja a gombokat, balössze­kötőnek a focicsapatába. A lányokról pirosra gyűlt arccal beszél — és sírva fákad egy vesztett kosárlabdameccs után. Kavicsrugdosástól hor­padt cipője orrát selyempapír­ral tömi ki az iskolai tánc- mulatságra. Hiába próbálja mutáló hangját férfias tre- molóra igazítani, serkedő ba- juszkáját gyorsabb növeke­désre ösztökélni —, gyerek. Száznyolcvan centis, igazi 'két­balkezes kamaszgyerek... Hornyik Ferenc ennyi idős korában bizonyára alacso­nyabb volt: a kukoricakásán nevelkedett gyermekek nem szoktak korán fejlődésnek in­dulni. Vézna volt és rosz- szul táplált, de ágyútöltelék­nek úgy is megfelelt őfelsége, I. Ferenc József 26. tábori va­dász zászlóaljába. öcsémet tizennyolcadik szü­letésnapján otthon csctkoládé- torta. a közéletben megbecsü­lés, szavazati jog várja. Hor­nyik Ferencet legfeljebb be­tegtársai köszöntötték a tá­bori kórház spanyol járványos elkülönítőjében... 1 — Ha jól meggondolom —, mondja keserű iróniával — a spanyolnáthának köszönhetem az életemet: szakaszbeli baj­társaim csaknem mind elpusz­tultak az Isonzónál. A kórházból csontig so- ványodva, legyengülten küld­ték haza. Akkor azt hitte, mindörökre végzett a katona­sággal. S alig egy hónap múl­va ismét felöltötte a mundért. Édesapja meghalt, anyja egye­dül tartotta nyolc gyermekét. Hogy családja helyzeten köny- nyítsen, Hornyik Ferenc 'je­lentkezett Károlyi Mihály hadseregébe. Ekkor csak a szükség vitte rá, négy hónap­pal később már a tudatos el­határozás: vdröskatona lett. A 30. vörös tűzérezred katonája. — A szotializmusról akkor még keveset hallottam, de ar­ról annál többet, mi történt Oroszországban — emlékezik. — A, fronton gyakran be­szélgettünk, ■ hogy nekünk is azt kellene tennünk, amit az oroszok: elkergetni az urakat, s úgy irányítani a sorsunkat, hogy mindenkinek jusson jó ruha, elég kenyér. A tizenkilenc éves vöröska­tona ezredével végigharcolta a felvidéki Csatákat. Salgótar­ján, Fülek, Losonc, Déva, Ga­ramiak után a csifári kőbá­nyánál érte utol őket a pa­rancs: visszavonulni! Szentest egyetlen lendületes rohammal vették be. de megtartani már nein bírták. Mártonná sárig hátráltak a túlerő elől, ott tudták meg, hogy mindennek vége: reménységnek, jó ru­hának, kenyérnek... tíyalog, bujkálva tért meg szülőfalujába, Abonyba. Ott már tombolt az ellenforrada­lom. A fehérterroristák bandá­ját kipróbált hóhér dirigálta: Héjjas Iván. — Ami megaláztatás csak érhet egy embert, mindben részem volt. Először négy hó­napra internálták. Utána na­ponta kellett jelentkeznem a terroristák fellegvárában, a Vigyázó-kastélyban. Térden csúszva, pontban déli tizenkét órakor.' A salakos úttól a tér­dem már az első napon kise­besedett. Anyám, szegény, zsákdarabból varrt nekem pár­nákat, hogy kössem a térdem­re: ennyit tehetett értem... Ha keleti szél fújt, nem hal­lottuk a harangszót. Ilyenkor annyi ideig vertek, ahány perccel előbb, vagy utóbb nyi­tottam be az iroda ajtaján. Később a Héjjas-különítmény tovább vonult az ország más vidékeire, s már „csak" heten­ként kellett jelentkeznünk a szolga bírói hivatalban. Rendőri felügyelet, üldö­zés, zaklatás: így ment évekig. Eljött az 1922-es esztendő, s Hornyik Ferencet tbehívták a 3. gyalogezred komáromi zászlóaljához. Laktanya he­lyett a monostori várerőd pin­céjébe zárták, ebédre, vacso­rára korbácsütéseket kapott. Nem volt egyedül: a pince te­le volt egykori vöroskatongk­A kulturális szemle programja \ $ április második felében Több mint két hónapja, hogy vasárnapról vasárnapra benépesülnék a községi, váro­si, járási művelődési házak, sor kerül a műkedvelő művé­szeti csoportok számadására. A helyi bemutatók teljes egé­szében, a körzeti bemutatók pedig zömben. lezajlottak már. Az úttörőknél pedig már sor került a megyei bemutatóra is. Április hónap hátralevő va­sárnapjai is mozgalmasai: lesznek, s főleg járási szintű bemutatókat tartanak. Többek között most vasárnap, áprilisi 21-én a szemle keretében já­rási bemutató lesz Monoron. Cegléden pedig területi társas­tánc-bajnokságot rendeznek a Így készül a logarléc Hosszát ideig reménytelennek látszó eröfeszítése'ket tettek a monoriak: alig sikerült pontos logarlécet készíteni. Ma, sok változás után előkelő helyről tárgyalhatnák — csaknem vala­mennyi gyártmányuk első osztályú. íme néhány kép a sok művelet közül, amely életre segíti ezt a precíz számoló eszközt­városi művelődési házban, délután négy órakor. Április 28-án Jászkaraje- nőn tartják meg a ceglédi já­rás szemlebemutatóját. S ezen a napon Nagykátán rendeznek területi társastánc-bajnoksá­got. Dunabogdányban pedig járási színjátszó napot tarta-; nak a szentendrei járás mű-í kedvelő színjátszó együttesei- i nek részvételével. Ugyancsak április 28-án ke- j rül sor Szentendrén a megyei szellemi vetélkedőre, amely: színvonalasnak. érdekesnek ígérkezik. Előző nap, április 27-én este pedig a Csepel Autógyár művelődési házá-; ban tartanak területi társas-; tánc-bajnokságot. A hónap folyamán több he- lyen lesz képzőművészeti és fotókiállítás és más érdekes rendezvény is. Ha a faanyag már jól gőzölt, szárítóit és megmunkált, speciális ragasztóval „kasírozzák” fel a fehér celluloid lapokat. Ezeken már ott van a sok rovátka, aprócska szám Csak a nagyitó mutatja meg, valóban pontosak-e az illesztések, jól simul-e a fához a számjeles fehér borítás Lenin összes művei A Kossuth Könyvkiadónál az ünnepi könyvhétre lát nap­világot Lenin összes mű­vei második magyar kiadásá­nak első kötete. Az első magyar kiadás — amelynek sok kötete ma már nem kapható — nem volt tel­jes. Az 55 kötetre tervezett új sorozat mintegy 20 kötetnyi olyan anyagot tartalmaz, amely magyarul még nem jelent meg, s a Szovjetunióban is csak folyóiratokban. Az új magyar nyelvű, szép kivitelű Lenin-sorozatból a tervek szerint évente négy-öt | kötet lát napvilágot. (MTI) kai. így kényszerítették öltét, hogy írják alá a tizenkét évi katonai szolgálatot. Mikor — az éhhalál küszöbén — aláír-] ta, leszerelték. Csak a nevére volt szükség, meg az „önkén­tes” aláírására: helyette mást hívtak be. politikailag meg­bízhatóbbat. Hornyik Ferenc pedig tizenkét esztendeig sza- badságos levéllel élt odahaza. — Utoljára 1944 október ti-; zenötödikén volt dolgom a\ Horthy-hadsereggel: SAS-be-; hívót kaptam. A község uraiI éppen aznap menekültek a közelgő szovjet csapatok elől,] én tehát — maradtam. Ez a műszer a hajszálnyinál kisebb eltéréseket is mutatja. Az így ellenőrzött és kategorizált léceket már csomagolhat­ják: viheti az autó a fővárosba, vidékre s nemsokára talán Az apróbb egyenetlenségeket gyorsan elsimítja az érzé­keny, finom női kéz Akkor már csaknem egy esztendeje tagja volt az ille­gális kommunista párt .abo-f nyi szervezetének. Dehogyii harcolt volna, azok ellen, akiktől a szabadságot, az em­berhez méltó életet várta!... külföldre is (Foto: Gábor) Ilyenkor, tavasszal, szikár, picit hajlott hátú idős férfi dolgozgat az abonyi tanácshá­za előtt. Asózza a virágágya­kat, gyeptéglát ültet, gondoz­za a fákat, bokrokat. Az idejé­ből telik, s jól jön az a kis pénz a nyugdíjhoz. Kedvvel, ráérősen végzi a murékáj&t, mint otthon, a Berzsenyi utcai ház kiskertjében. Déli harang­szókor fejébe húzza a mun- kásőrsapkát, s Hornyik Fe­renc hazafelé indul. A' főtéren kicsit elidőz a szovjet hősök emlékművénél. Megigazítja a koszorúkat, lecsipkedi a her­vadt leveleket. Míg a kegye­let emelte szerény oszlopot né­zi, azokra gondol, akik saját, fiatal életükkel váltották meg az övét. Nyíri Éva A földművesszövetkezeti vendéglátóipar a különböző szolgáltatások szervezésével a fogyasztók egyre fokozódó igényeinek kielégítésére tö­rekszik. A földművesszövet­kezeti nőtagság részéről leg­utóbb felmerült kívánságnak eleget téve a MÉSZÖV a VOSZK-kal és a nőtanáccsal karöltve, öthetes főzési tanfo­lyamot és tanácsadó szolgá­latot szervezett Abonyban, Kiskunlacházán, Cegléden és Nagykőrösön. Ez újabb szolgáltatásnak az a célja, hogy a háziasszonyok elsajátíthassák a korszerű fő­zőtechnikai eljárásokat, meg­ismerhessék azokat az eszkö­zöket, amelyek jelentősen megkönnyítik a főzést, s tájé­koztatást kapjanak a helyes táplálkozás alapvető kérdései­ről, és az egészségügyi köve­telményekről. A tanfolyam tematikáját ennek megfelelően állították össze. Az elméleti előadáson kívül főzési gyakorlatokon is részt vesznek az érdeklődők. Minden alkalommal az elő­adás anyagának megfelelően kétféle menü előállítására ke­rül sor a szövetkezeti ven­déglő konyhájában, illetve cukrászüzemében. Az elkészí­tett ételeket azután megízle­lik,' elbírálják és megbeszélik a tapasztalatokat. Az eddig megtartott foglal­kozásokon harminc-harminc­öt háziasszony vett részt | — Csütörtökön délután ér- \ \ tesültem róla,, hogy elnyer-' ! tűk a zászlót. A gyár történe- : tében először sikerült ez a Csepel Autógyár kollektívájá­nak, érthető tehát, hogy na­gyon örülünk neki. — Alaptervünket 100,8 szá­zalékra hajtottuk végre. A termelésnövelés 62.1 százalé­kát termeléken3’ségből bizto­sítottuk. holott a terv csak 55.3 százalékra szólt. Az ön­költséget kéttized százalékkal csökkentettük. — Az eredmények nagy­mértékben munkásaink szor­galmán. lelkesedésén kívül műszakijaink jó munkájának köszönhetők. A műszaki fej­lesztési terv végrehajtása so­rán tavaly elkészítettünk tíz új 406-os 120 lóerős motort te­hergépkocsikba és autóbu­szokba. Sorozatban kezdtük gyártani a 344-es tehergépko­csikat. Az Ikarus új, 556-os és 557-es autóbuszába elkészült a sebességváltó konstrukció és mintapéldány. A felszabadult afrikai országok részére jobb- kormányos és normál billenő- platós teherautókat gyártot­tunk. — Az idei tervekről is hall­hatnánk valamit? — Az idén többek között 100 új, nagy teljesítményű, 120 és 180 lóerős motort gyár­tunk, négyféle kivitelben. Ter­melési értékünk a tavalyi­hoz képest majdnem 27 szá­zalékkal nőtt. A terv teljesí­tésében nagy segítségünkre van a munkaverseny. — Melyek a legfontosabb feladataik? — Elsőrendű követelmény a mennyiségi tervek teljesítése. Ennek természetesen együtt kell járnia a minőség további javításival. Ennek érdekében hat alkatrész minőségi problé­máinak megszüntetésére pá­lyázatot írtunk ki a gyárban és a minőségi bérezést is szé­lesítettük. Gratulálunk a Csepel Autó­gyár dolgozóinak és kívánjuk, hogy az idei terv teljesítésével is kiérdemeljék a magas ki­tüntetést. <r. i.) Újabb vendéglátóipari szolgáltatás: a főzési tanácsadó

Next

/
Oldalképek
Tartalom