Pest Megyei Hirlap, 1963. április (7. évfolyam, 77-99. szám)

1963-04-20 / 91. szám

1963. ÁPRILIS 20, SZOMBAT «ST HEGYEI T&ürltm A PÉLDAMUTATÓ MUNKA JUTALMA Beszélgetés a két vörös vándorzászlós vállalat igazgatójával Tegnap reggel jelent meg a lapokban, hogy a Miniszter­tanács és a Szaikszervezetek Országos Tanácsának elnöksége melyik vállalatoknak ítélte oda a tavalyi példamutató munkát elismerő vörös vándorzászlót. A kitüntetett vállalatok között találtuk megyénkből a MÁV Dunalceszi Járműjavító Üzemi Vállalatot és a Csepel Autógyárat. Nyomban felhívtuk a két vállalat igazgatóját és érdeklődtünk, hogyan fogadták az ör­vendetes hírt a gyárban: A vonalban Bakó Károly, a Dunakeszi Járműjavító igazgatója: — Előzőleg is hallottuk, hogy sikerült elnyernünk ezt a magas kitüntetést, de egé­szen biztosan csak a sajtóból értesültünk róla. Mondhatom, mindenkinek nagyon jólesett, hogy ilyen nagyra értékelik munkánkat. — Mondhatna néhány szót azokról az eredményekről, amelyekkel kitüntették magu­kat? — Szívesen. Abban az idő­ben a Pest megyei Hírlap is megírta, hogy a tavalyi máso­dik félévre 30 millióval meg­emelték a tervünket. Erre azért volt szükség, mert 18- Aah vasúti személykocsival többre volt szüksége az or­szágnak. Elmondhatom, hogy a kongresszusi versenynek kö­szönhető ennek a nagy fel­adatnak a végrehajtása. — Egyébként befejezett ter­vünket 103,2 százalékra, tel­jes tervünket 101,4 százalékra, a termelékenységi tervet 103,5 százalékra, 1961-hez képest pedig 108.3 százalékra teljesí­tettük. önköltségünket 1,8 százalékkal csökkentettük. Mindezt — talán mondanom sem kell — nem könnyen ér­tük el, hisz a kemény tél ben­nünket még úgy is sújtott, hogy a lefagyott, hibás kocsi­kat soron kívül meg kellett javítanunk. — Tehát rászolgáltak a ki­tüntetésre és a vele kapott jutalomra is. Mennyi jutalmat és nyereségrészesedést kap­tak? ' « — Nyereségrészesedésként 16.3 napi fizetésnek megfelelő összeget vitték haza dolgo­zóink, s most 160 ezer forin­tot oszthatunk szét a legjob­bak között. Egyébként április 30-án délután két órakor lesz az ünnepség, amelyre a lap képviselőit is szeretettel, meg­hívjuk. — A meghívást köszönjük és ezúton is szívből gratulá­lunk. A Csepel Autógyárból i Szőnyi Miklós igazgató jelent­kezik: — Csütörtökön délután ér­tesültem róla, hogy elnyer- j tűk a zászlót. A gyár történe­tében először sikerült ez a Csepel Autógyár kollektívájá­nak, érthető tehát, hogy na­gyon örülünk neki. — Alapter vünket 100,8 szá­zalékra hajtottuk végre. A termelésnövelés 62,1 százalé­kát termelékenységből bizto­sítottuk, holott a terv csak 55,3 százalékra szólt. Az ön­költséget kéttized százalékkal csökken tettük. — Az eredmények nagy­mértékben munkásaink szor­galmán, lelkesedésén kívül műszakijaink jó munkájának köszönhetők. A műszaki fej­lesztési terv végrehajtása so­rán tavaly elkészítettünk tíz új 406-os 120 lóerős motort te­hergépkocsikba és autóbu­szokba. Sorozatban kezdtük gyártani a 344-es tehergépko­csikat. Az Ikarus új, 556-os és 557-es autóbuszába elkészült a sebességváltó konstrukció és mintapéldány. A felszabadult afrikai országok részére jobb- kormányos és normál billenő- platós teherautókat gyártot­tunk. — Az idei tervekről is hall­hatnánk valamit? — Az idén többek között 100 új, nagy teljesítményű, 120 és 180 lóerős motort gyár­tunk, négyféle kivitelben.' Ter­melési értékünk a tavalyi­hoz képest majdnem 27 szá­zalékkal nőtt. A terv teljesí­tésében nagy segítségünkre van a munkaverseny. — Melyek a legfontosabb feladataik? ;— Elsőrendű követelmény a mennyiségi tervek teljesítése. Ennek természetesen együtt kell járnia a minőség további javításával. Ennek érdekében hat alkatrész minőségi problé­máinak megszüntetésére pá- 1 vágatot Irtunk ki a gyárban | és a minőségi bérezést is szé- I lesítettük. Gratulálunk a Csepel Autó­gyár dolgozóinak és> kívánjuk, hogy az idei terv teljesítésével is kiérdemeljék a magas ki­tüntetést. <t L) \ 'í \ HOLNAP KEZDŐDIK AZ 'í v | ötezer forintos rejtvényverseny | \ Táskarádió, fényképezőgép és sok más értékes jutaSomtárgy a nyeremények között Mint már két alkalommal is közöltük olvasóinkkal, a holnapi nappal megkezdődik újabb ötezer forintos rejt- vényversenyünk, amelyet szerkesztőségünk az Állami Biz­tosító Pest megyei Igazgatóságával közösen indít. Április 21-től kezdődően tehát öt vasárnapon át egy- egy keresztrejtvény jelenik meg lapunk nyolcadik olda­lán, a hagyományos rejtvényrovatban. Azok között, akik áz egyes rejtvények megjelölt sorainak helyes megfejté­sét hetente beküldik szerkesztőségünkbe, kisorsoljuk a szokásos heti könyvjutalmakat. Ugyanakkor az öt rejt­vény mindegyikében egy-egy kiemelt szó is szerepel. Ezek a szavak sorrendben összeolvasva egy jelmondatot ké­peznek. Akik ezt a jelmondatot az öt rejtvény megjele­nése után helyesen megfejtik és június 1-ig beküldik, részt vesznek az ötezer forintos rejtvényverseny nyeremé­nyeinek sorsolásában. Az első díj egy Orionton táskarádió, a második egy Beiermatic fényképezőgép, a harmadik pe­dig egy Unipressz kávéfözőgép. Ezeken kívül 15 egyéb ér­tékes tárgyjutalom (Kukta gyorsfőző, villanyvasaló, éb­resztőóra, éjjelilámpa, kávéfőző, írókészlet, töltőtol­lak, stb.) is kisorsolásra kerül. Valamennyi nyereményíárgy az Állami Biztosító Pest ' megyei Igazgatóságának ajándéka. A kulturális szemle programja április második felében Több mint két hónapja, hogy vasárnapról vasárnapra benépesülnek a községi, váro­si, járási művelődési házak, sor kerül a műkedvelő művé­szeti csoportok számadására. A helyi bemutatók teljes egé­szében, a körzeti bemutatók pedig zömben Lezajlottak már. Az úttörőknél pedig már sor került a megyei bemutatóra is. Április hónap hátralevő va­sárnapjai is mozgalmasak lesznek, s főleg járási szintű bemutatókat tartanak. Többek között most vasárnap, április 21-én a szemle keretében já­rási bemutató lesz Monoron. Cegléden pedig területi társas­tánc-bajnokságot rendeznek a városi művelődési házban délután négy órakor. Április 28-án Jászkaraje- nőn tartják meg a ceglédi já­rás szemlebemutatóját. S ezen a napon Nagykátán rendeznek területi társastánc-bajnoksá­got. Dunabogdányban pedi, járási színjátszó napot tarta­nak a szentendrei járás mű­kedvelő színjátszó együttesei­nek részvételével. Ugyancsak április 28-án ke­rül sor Szentendrén a megyei szellemi vetélkedőre, amely színvonalasnak. érdekesnek ígérkezik. Előző nap, április 27-én este pedig a Csepel Autógyár művelődési házá­ban tartanak területi társas­tánc-bajnokságot. A hónap folyamán több he­lyen lesz képzőművészeti és fotókiállítás és más érdekes! rendezvény is. Lenin összes müvei A Kossuth Könyvkiadóinál az ünnepi könyvhétre lát nap- I világot Lenin összes mű-: vei második magyar kiadása- i nak első kötete. Az első magyar kiadás —i amelynek sok kötete ma már; nem kapható — nem volt tel- i jes. Az 55 kötetre tervezett új sorozat mintegy 20 kötetnyi: olyan anyagot tartalmaz, amely magyarul még nem jelent meg, s a Szovjetunióban is csak folyóiratokban. Az új magyar nyelvű, szép kivitelű Lenin-sorozatból a tervek szerint évente négy-öt kötet lát napvilágot. (MTI) Hajlott háttal - egyenes gerinccel Hornyik Ferencet hall­gatva minduntalan az öcsém­re kell gondolnom. Arra, hogy ö is éppen annyi idős, mint Hornyik bácsi volt, amilcor az olasz frontra vitték: tizenhét esztendős múlt... De hiszen az én öcsém még gyerek! Kirándulásairól leve­libékát, meg sündisznót hoz haza a lakásba. Kabátjáról le­vágja a gombokat, balössze­kötőnek a focicsapatába. A lányokról pirosra gyűlt arccal beszél — és sírva falkad egy vesztett kosárlabdameccs után. Kavicsrugdos ástál hor­padt cipője orrát selyempapír­ral tömi ki az iskolai tánc- mulatságra, Hiába próbálja mutáló hangját férfias tre- molóra igazítani, serkedő ba- juszkáját gyorsabb növeke­désre ösztökélni —, gyerek. Száznyolcvan centis, igazi két­balkezes kamaszgyerek... Hornyik Ferenc ennyi idős korában bizonyára alacso­nyabb volt: a kukoricakásán nevelkedett gyermekek nem szoktak korán fejlődésnek in­dulni. Vézna volt és rosz- szul táplált, de ágyútöltelék­nek úgy is megfelelt őfelsége, 1. Ferenc József 26. tábori va­dász zászlóaljába. öcsémet tizennyolcadik szü­letésnapján otthon csokoládé­torta. a közéletben megbecsü­lés. szavazati jog várja. Hor- nyik Ferencet legfeljebb be­tegtársai köszöntötték a tá­bori kórház spanyol járványos elkülönítőjében... — Ha jól meggondolom —, mondja keserű iróniával — a spanyolnáthának köszönhetem az életemet: szaluiszbeli baj­társaim csaknem mind elpusz­tultak az Isonzónál. A kórházból csontig so­ványodva, legyengülten küld­ték haza. Akkor azt hitte, mindörökre végzett a katona­sággal. S alig egy hónap múl­va ismét felöltötte a mundért. Édesapja meghalt, anyja egye­dül tartotta nyolc gyermekét. Hogy családja helyzeten köny- nyítsen, Hornyik Ferenc je­lentkezett Károlyi Mihály hadseregébe. Ekkor csak a szükség vitte rá, négy hónap­pal később már a tudatos el­határozás: vöröskatona lett. A 30. vörös tűzérezred katonája. — A szocializmusról akkor még keveset hallottam, de ar­ról annál többet, mi történt Oroszországban — emlékezik. — A fronton gyakran be­szélgettünk. hogy nekünk is azt kellene tennünk, amit az oroszok: elkergetni az urakat, s úgy irányítani a sorsunkat, hogy mindenkinek jusson jó ruha, elég kenyér. A tizenkilenc éves vöröska- tona ezredével végigharcolta a felvidéki csatákat. Salgótar­ján, Fülek, Losonc. Léva, Ga- ramlök után a csifári kőbá­nyánál érte utol őket a pa­rancs: visszavonulni! Szentest egyetlen lendületes rohammal vették be. de megtartani már nem bírták. Martonvásárig hátráltak a 1 túlerő elől, ott tudták meg, hogy mindennek vége: reménységnek, jó ru­hának, kenyérnek... Gyalog, bujkálva tért meg szülőfalujába, Abonyba. Ott már tombolt az ellenforrada­lom. A fehérterroristák bandá­ját kipróbált hóhér dirigálta: Héjjas Iván. — Ami megaláztatás csak érhet egy embert, mindben részem volt. Először négy hó­napra internáltak. Utána na­ponta kellett jelentkeznem a terroristák fellegvárában. a Vigyázó-kastélyban. Térden csúszva, pontban déli tizenkét órakor. A salakos úttól a tér­dem már az első napon kise­besedett. Anyám, szegény, zsákdarabból varrt nekem pár­nákat, hogy kössem a térdem­re: ennyit tehetett értem ... Ha keleti szél fújt, nem hal­lottuk a harangszót. Ilyenkor annyi ideig vertek, ahány perccel előbb, vagy utóbb nyi­tottam be az iroda ajtaján. Később a Héjjas-különítmény továbbvonult az ország más vidékeire, s már „csak” heten­ként kellett jelentkeznünk a szolgabírói hivatalban. Rendőri felügyelet, üldö­zés, zaklatás: így ment évekig. Eljött az 1922-es esztendő, s Hornyik Ferencet behívták a 3. gyalogezred komáromi zászlóaljához. Laktanya he­lyett a monostori váreröd pin­céjébe zárták, ebédre, vacso­rára korbácsütéseket kapott. Nem volt egyedül: a pince te­le volt egykori vörösikatongk­kal. így kényszerítették őket, hogy írják alá a tizenkét évi katonai szolgálatot. Mikor — az éhhalál küszöbén — aláír­ta, leszerelték. Csak a nevére volt szükség, meg az „önkén­tes” aláírására: helyette mást hívtak be, politikailag meg­bízhatóbbat. Hornyik Ferenc pedig tizenlcét esztendeig sza­bad ságos levéllel élt odahaza,j — Utoljára 1944 október ti-: zenötödikén volt dolgom ai Horthy-hadsereggel: SAS-be-: hívót kaptam. A község uraiI éppen aznap menekültek a i közelgő szovjet csapatok elől,', én tehát — maradtam. Akkor már csaknem effy esztendeje tagja volt az ille­gális kommunista párt.abo- nyi szervezetének. Dehogyis harcolt volna azok ellen, akiktől a szabadságot, az em­berhez méltó életet várta!... Ilyenkor, tavasszal, szikár, picit hajlott hátú idős férfi dolgozgat az abonyi tanácshá­za előtt. Asózza a virágágya­kat, gyeptéglát ültet, gondoz­za a fákat, bokrokat. Az idejé­ből telik, s jól jön az a kis pénz a nyugdíjhoz. Kedvvel, ráérősen végzi a munkáját, mint otthon, a Berzsenyi utcai ház kiskertjében. Déli harang- szókor fejébe húzza a mun- kásőrsapkát, s Hornyik Fe­renc hazafelé indul. A főtéren kicsit elidőz a szovjet hősök emlékművénél. Megigazítja a koszorúkat, lecsipkedi a her­vadt leveleket. Míg a kegye­let emelte szerény oszlopot né­zi, azokra gondol, akik saját, fiatal életükkel váltották meg az övét. Nyíri Éva Így készül a logarléc Hosszú ideig reménytelennek látszó erőfeszítéseiket tettek a monoriak: alig sikerült pontos logarlécet készíteni. Ma, sok változás után előkelő helyről tárgyalhatnak — csaknem valóé mennyi gyártmányuk első osztályú. íme néhány kép a sok művelet közül, amely életre segíti ezt a precíz számoló eszközt. Ha a faanyag már jól gőzölt, szárított és megimmkálf. speciális ragasztóval „kasírozzák” fel a fehér celluloid lapokat. Ezeken már ott van a sok rovátka, aprócska szám Csak a nagyító mutatja meg, valóban pontosak-e az illesztések, jól simul-e a fához a szám jeles fehér borítás Az apróbb egyenetlenségeket gyorsan elsimítja az érzé­keny, finom női kéz Ez a műszer a hajszálnyinál kisebb eltéréseket is mutatja. Az Így ellenőrzött és kategorizált léceket már csomagolhat­ják: viheti az autó a fővárosba, vidékre s nemsokára talán / külföldre is (Foto: Gábor) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'CVXXXXXXXXXXXXXVXXXVXVÍXVXXXXWXXXXXWV^XXXXXXXNXXXXXXXXXXXVXXXXX Újabb vendéglátóipari szolgáltatás: a főzési tanácsadó A földművesszövetkezeti vendéglátóipar a különböző szolgáltatások szervezésével a fogyasztók egyre fokozódó igényeinek kielégítésére tö­rekszik. A földművesszövet­kezeti nőtagsóg részéről leg­utóbb felmerült kívánságnak eleget téve a MÉSZÖV a VOSZK-kal és a nőtanáccsal karöltve, öthetes főzési tanfo­lyamot és tanácsadó szolgá­latot szervezett Abonyban, Kiskunlacházán, Cegléden és Nagykörösön. Ez újabb szolgáltatásnak az a célja, hogy a háziasszonyok elsajátíthassák a korszerű fő­zőtechnikai eljárásokat, meg­ismerhessék azokat az eszkö­zöket, amelyek jelentősen megkönnyítik a főzést, s tájé­koztatást kapjanak a helyes táplálkozás alapvető kérdései­ről, és az egészségügyi köve­telményekről. A tanfolyam tematikáját ennek megfelelően állították össze. Az elméleti előadáson kívül' főzési gyakorlatokon is részt vesznek az érdeklődők. Minden alkalommal az elő­adás anyagának megfelelően kétféle menü előállítására ke­rül sor a szövetkezeti ven­déglő konyhájában, illetve cukrászüzemében. Az elkészí­tett ételeket azután megízle­lik, elbírálják és megbeszélik a tapasztalatokat. Az eddig megtartott foglal­kozásokon harminc-harminc­öt háziasszony vett részt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom