Pest Megyei Hirlap, 1963. április (7. évfolyam, 77-99. szám)

1963-04-02 / 77. szám

V'ES I MEGYEI Tavas? a termelőszövetkezetben A végérvényesen megjött tavasz életre kelti a mezei nö­vényeket. A határban zöldell már a gabona és a meleg­ágyak palántái is gyorsabban fejlődnek. Az első tavaszi nap­sugarak az embereket is a határba csalogatják a szentlőrinc- kátai Űj Világ Termelőszövetkezetben. Képeink a kora tavaszi munkák egy-egy mozzanatát ábrázolják. NÉGY NEMZETKÖZI VÁSÁRON Áprilisra gazdag kiállítási programot készített elő a magyar külkereskedelem. Hi­vatalos kiállítói lesznek vál­lalataink a milánói, tokiói, casablancai és grázi nemzet­közi vásároknak, ahol a Ma­gyar Kereskedelmi Kamara rendezésében együttesen mu­tatják be termékeiket. Ezen­kívül külkereskedelmi válla­lataink áprilisban a világ különböző részeiben 34 ön­álló szakkiállítást rendeznek. Mindest percet hí keÜ hm& A tsz erőgépei a kapások alá hordják az istállótrágyát Jó munkáért _ saé/r dicséret A Pest megyei Nyomda Vál­lalat váci központjában ké­szült el a közelmúltban a Budapesti Orvostudományi Egyetem Kórélettani Intézeté­nek „Tudományos Közlemé­nyek 1961—1962 című bibliog­ráfiája. A napokban levél ér­kezett a nyomdába: A gondos munkáért és a szép kiállításért fogadják kö- szönetünket. Dr. Sós József Kossuth-dijas egyetemi tanár, a Kórélettani Intézet igazga­tója. ____________ B efejezték az oktatási évet Rövid ünnepséggel egybe­kötött szemináriumot tartot­tak tegnap a Budai Járasd Tanács nagytermében a já­rás egészségügyi dolgozói. Ez­zel a szemináriummal befe­jezték az idei oktatási évet. A szemináriumon részt vevő ápolónők, védőnők ebben az oktatási évadiban a VIII. pártkongresszus anyagát ta­nulmányozták. Több mint négyhónapos kényszerpihenő után ha szór­ványosan is> de megkezdődött a tavaszi szántás-vetés. A múlt hét végén már sok he­lyütt benépesedett a határ, a homokosabb részeken vasár­nap is szántottak a traktorok. Hogyan halad a munka, me­lyek a legsürgősebb tenniva­lók? Ezekre a kérdésekre kér­tünk választ tegnap délután Prezenszki Gábortól, a me­gyei tanács mezőgazdasági osztályának vezetőjétől. Prezenszki Gábor elöljáró­ban elmondotta, hogy a hosz- szan tartó zord tél és a kései kitavaszodás miatt csaknem egy hónapra zsúfolódtak a ko­ra tavaszi mezőgazdasági munkák. Jellemző, hogy a 141 194 hold tavaszi szántás­ból eddig mindössze 6614 hol­dat sikerült elvégezni. Gépál­lomásaink, igaz hogy elegendő idő állt rendelkezésükre, ki­javították a gépeket, s a trak­torok munkára készen állnak. Március közepén 1181 gépállo­mási és 834 termelőszövetke­zeti erőgép várta a földekre történő felvonulást. Sajnos, az első szántó traktorok, a homo­kosabb részeken csak március 20 után tud­ták megkezdeni a szántást. Jelenleg már 900 gép dolgozik, ebből 500 traktor végzi a ta­vaszi szántást. Ha az idő nem fordul esősre, a hét végén tel­jes erővel hozzáláthatnak a traktorok a szántás-vetéshez. A tavaszt munkák sikeres elvégzésének elengedhetetlen feltétele, hogy Kilencszáz traktor már dolgozik Lassan halad a fej trágyázás a rendelkezésre álló gé­pek két műszakban dol­gozzanak. A MEGYEI PÁRT-VÉGRE HAJTÓBIZOTTSÁG ÜLÉSE Az MSZMP Pest megyei végrehajtó bizottsága 1983. április 1-én ülést tartott. Napirenden több fontos kérdés szerepelt. Megtárgyalta a végrehajtó bizottság a termelőszövetkezeti pártszervezetek helyzetéről és munkájáról szóló beszámolót, valamint a KISZ védnöksegi tevékenységét a százhalombattai építkezésen. Tárgyalta a végrehajtó bizottság a termelőszövetkezetek 1962. évi beruházási programjának végrehajtásáról és az 1963. évi beruházásokról szóló előterjesztést, valamint a községi szakmaközi bizottságok megszervezéséről és munkájáról szóló beszámolót. A végrehajtó bizottság meghallgatta az időszerű tavaszi mezőgazdasági munkák menetéről elhangzott tájékoztatót. Az iilés valamennyi napirendi pontban megfelelő határo­zatokat hozott. KRESZ-oktatás megy őszért e — Itt Radovszky József had­nagy beszél a Pest megyei Rendőrfőkapitányság közleke­désrendészeti osztályáról. Sze­retnék beszámolni a vasárnap tartott KRESZ-oktatásról. — Ki rendezte az előadáso­kat, és hol tartották? — Az oktatás fővédnöke a Természettudományi Ismeret- terjesztő Társulat, közismert nevén a TIT volt, a rendezés­ben részt vett a megyei bal­esetelhárítási tanács és termé­szetesen mi rendőrök is. Az előadássorozat két részből állt, most vasárnap a második, zá­rórész hangzott el. Szentend­rén, Vácott, Szobon, Cegléden és Zsámbékon hallgatták a leg­újabb KRESZ-szel kapcsolatos tudnivalókat a megjelent ma­gángép j árművezetők. — Kötelező volt a megjele­nés? — Egyáltalán nem, értesítet­tünk mindenkit, hogy hol, me­lyik városban és mikor lesz az oktatás, és aki meg akarja hall­gatni, közölje velünk e szándé­kát. örömmel láttuk, hogy jó­formán minden autótulajdonos eljött, végighallgatta a két­részes előadást. — Az oktatás vizsgával van összekötve? — Nincsen. Csupán igazol­ványt kapnak arról, hogy a KRESZ-oktatáson részt vettek. — Kik voltak az előadók és másutt rendeznek-e még ilyen előadásokat. — Április 7-én és 21-én Ér­den, Pilisvörösvárott és Aszó­don tartanak majd ugyanilyen tematikájú előadást a megyei főkapitányság, az ügyészség és a bíróság közlekedési szakem­berei. (K. m.) Sok helyütt még nem gondol­tak a kettős műszakok meg­szervezésére, vagy azt tartják, egy műszakban is el tudják végezni a szántás-vetést. Helytelen ez a szemlélet, hisz naponta 5700 holdat kell fel­szántani megyénkben ahhoz, hogy optimális időben földbe kerülhessen a tavasziak mag­ja. Emellett igen nagy munkát ró a gépállomásokra a telepí­tések alá történő forgatás is. Gépállomásaink huszonkét forgató gépéből e pillanatban a nedves talaj miatt csak ti­zenöt lánctalpas traktor dol­gozik. Igaz, hogy a két mű­szak megszervezéséhez he­lyenként kevés a traktoros, ám körültekintő munkával még fel lehet azokat az em­bereket kutatni, a termelőszö­vetkezetekből, esetleg a kör­nyező üzemekből, akik érte­nek a traktorvezetéshez. A legfrissebb jelentések alapján megyénk gépállomásain nyolc­van erőgép dolgozik két mű­szakban. Amint az időjárás engedi, úgy kell növelni a két műszakban üzemelő traktorok számát. A tavaszi szántást egyébként azokon a helyeken tudták elkezdeni és meggyor­sítani, ahol szárazabb a talaj, a budai, a szobi és a szent­endrei járásban még nem kezdték meg a munkát. Vi­szont indokolatlanul lassan halad a tavaszi szántás a do­bási járásban, ahol a beérke­zett jelentés szerint mind­össze 145 holdat szántottak A monori járásban ugyancsak lassú az ütem. Most, hogy egyre kevesebb idő áll ren­delkezésre, az összetorlódott munkák parancsolóan meg­szabják, hogy minden rendel­kezésre álló eszközt igénybe kell venni a szántás-vetés meggyorsításához. Vonják be a szántásba a termelőszövet­kezetek a fogatokat is. A szántás nagymérvű elma­radását még csak meg lehet magyarázni a kedvezőtlen idő­vel, viszont indokolatlanul lassan ha­lad az őszi vetések fejtrá­gyázása. Tavaly ilyenkor ezt a munkát már a legtöbb termelőszövet­kezetben befejezték. Most vi­szont a kalászosoknak csak a hatvan százalékára szórták ki a műtrágyát. A legnagyobb el­maradás a gödöllői járásban mutatkozik, ahol a 2252 hold külföldi búzafajtából csak ki- lencszáz holdra, a hazai bú- zafajtákból 2476 holdból csak ötszázegy holdra és az őszi ta­karmánykeverékeknél a 636 holdból 150 holdra szórták ki a fejtrágyát. Ugyancsak az el­maradók között van a budai és a váci járás is. Az elmúlt hetek hideg idő­járása természetesen nemcsak a szántást hátráltatta, hanem a vetést is lehetetlenné tette. Borsóból 1448 holdon, ár­pából mindössze 223 hol­don, napraforgóból 291 holdon vetették el a ma­got. Az őszi vetések általában jó közepesen teleltek át, főleg az őszi árpánál kell bizonyos ki­eséssel számolni. Megyénk területén jelenleg még 6433 holdat borít a bel­víz. Ebből 1575 hold vetés, Forgatják a korai újburgonya termesztéséhez tatott vetőgumókat eiöcsíráz­Hruscsov fogadta a szomáli parlament küldöttségét Az üdülésen tartózkodó ^ A yikita Hruscsov szovjet mi- ^ niszterelnök hétfőn fogadta ^ a Szomáli Köztársaságnak a ^ Szovjetunióban tartózkodó £ parlamenti küldöttségét. 4 í Az üvegházakban pikerozáshoz készítik elő a palántákat ív\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^ A MEGBUKTATOTT ELNÖK ELÉGEDETT Jobboldali katonai puccs Guatemalában - Katonai junta hatalmon A fő program: a kommunistaellenesség Hírügynökségi jelentések közlik, hogy a vasárnapra virradó éjszaka puccs se­gítségével hatalomra jutott guatemalai katonai junta a nap folyamán újabb közle­ményt adott ki és abban is­mertette politikai programját. Mint a közleményből kitű­nik, a politikai program kö­zéppontjában a kommu­nistaellenesség áll. A szélsőségesen jobboldali katonatisztek ugyanakkor bi­zonyos „lépcsőzetes intézke­déseket” helyeznek kilátásba a leginkább rászorulók — kü­lönösen a mezőgazdasági és az ipari munkások — hely­zetének megjavítására. A közlemény „valóban de­mokratikus légkör” kialakítá­sát ígéri és kilátásba helyezi, hogy „mihelyt a hadsereg teljesítette feladatát, átadja a hatalmat a nép által meg­választandó elnöknek”. Arról azonban nem tesz említést a közlemény, hogy mikor tar­tanának elnökválasztásokat. A közlemény külpolitikai része hangoztatja, hogy a jun­ta „a legszivélyesebb kapcso­latokra" törekszik a demokra­tikus országokkal. Kitűnik azonban, hogy ez elsősorban azokra az országokra vonat­kozik, amelyek „szolidárisak az amerikai kontinens szabad országaival” — értsd Kuba­ellen esek. Enrique Peralta Zurdia ez­redes, a puccs révén hata­lomra került ideiglenes elnök vasárnap délután újságírók­nak kijelentette, hogy az éj­szaka folyamán letartóztatták Ydigoras Fuentes elnököt és feleségét. Az ezredes elmon­dotta továbbá, hogy az elnöki palota őrsége ellenállást ta­núsított, mire csapatok vették körül a palotát és egy harc­kocsi ledöntötte a kertbe ve­zető kaput. A volt elnököt Nicaraguá­ba száműzték. A puccsisták letartóztatták Roberto Ale jóst, Ydigoras Fuentes pártjának elnök­jelöltjét, valamint a meg­döntött kormány több kom­munista barátsággal miniszterét. Egy New York-i rádióál­lomás jelentése szerint Ydi­goras Fuentes, a volt guate­malai köztársasági elnök, va­sárnap este Managuába, Ni­caraguába érkezett, ahol magasrangú kormánytiszt­viselő fogadta. Ydigoras meglepetésre azzal a nyilatkozattal szolgált, hogy a kormányát megdöntő ka­tonai hatalomátvétel „orszá­ga és Közép-Amerika többi részének javát szolgálja”. Guatemala fővárosában va­sárnap sajtóértekezlet kereté­ben mutatkozott be az újság­íróknak Enrique Peralta Zur­dia, az állam új feje, az 54 éves egykori hadügyminisz­ter. Nyilatkozatában megismé­telte korábbi kijelentéseit ar­ra vonatkozólag, hogy a had­sereg jobboldali tisztjei „gyö­kerestől ki akarják irtani a kommunizmust Guatemalá­ban”. Kérte az újságírókat, hogy ne tekintsék katonai jutának az „új kormányt”. Azt is jobban szeretné — tette hozzá —, ha inkább a fegyveres erők államfő­jének, mint ideiglenes köz- társasági elnöknek nevez­nék. Azt mondta, hogy hama­rosan nyilvánosságra hozza az új kormány névsorát, amely­ben nem katonai személyek is szerepet kapnak. Peralta 34 évet töltött a guatemalai hadsereg köteléké­ljen. Ez alatt az idő alatt kü­lönböző latin-amerikai orszá­gokban, valamint az Egyesült Államokban katonai attasé is volt. Néhány országban — közöttük Kubában is — Guate- vádolt mala nagyköveteként szolgált rövidebb-hosszabb ideig, az el­múlt két év alatt Ydigoras Fuentes hadügyminisztere volt, s beavatottak a most meg­bukott köztársasági elnök „árnyékának” tekintették. Ydigoras több ízben érdem­érmekkel tüntette ki. Guatemala fővárosában a vasárnapra virradóra végre­hajtott államcsíny két halálos áldozatot követelt, s a rövid tűzharcban két katona sebe­sült meg. Az új vezetőség vál­tozatlanul érvényben tartja a kijárási tilalmat, amely este 8 órától reggel 6 óráig tart. Nyilvánosságra hozták idő­közben, hogy a most hatalom­ra került vezetők elfogatási parancsot adtak ki Arevalo volt guatemalai elnök (1945— 1951) ellen. Arevalót a jelen­legi guatemalai vezetőség „kommunistának” tartja. Az egykori államfő pénteken a hatóságok megkerülésével Mexikóból visszaérkezett az országba, s közölte az újság­írókkal. hogy vidékre vonul. Arevalo egyébként cáfolja, hogy bármi köze is lenne a kommunista mozgalomhoz. I 3284 hold üres' szántóterület I míg 1575 hold rét és legelő. A nagyobb területeken, min például a ráckevei járásbar 2800 holdat borít még a belvíz ebből a vetés nyolcszáz hold Cegléd városában 800 holdor van még víz, a dabasi járás­ban 756 holdat, míg a nagy kátai járásban 430 holdat, e ceglédi járásban pedig 1201 holdat borít még víz. Fontos hogy a termelőszövetkezetei összefogjanak a vízhasznosí­tási társulatokkal, és az illeté­kes vízügyi szervekkel, hog\ ezekről a területekről is mi­nél előbb levezessék a vizet. Összefoglalva tehát a legfon­tosabb teendőket, napontE 5700 hold szántás, 10 500 hole vetés, 170 hold telepítés, 372C hold rét- és legelőjavítás, va­lamint 1200 hold fej trágyázásé vár elvégzésre. ___________— »P —

Next

/
Oldalképek
Tartalom