Pest Megyei Hirlap, 1963. március (7. évfolyam, 51-76. szám)

1963-03-22 / 68. szám

Városunk tisztaságáért Egyre többen belcapcsolódnak abba az igen nemes verseny­be, amelynek a város szépítése, tisztántartása a célja. Míg az emberek nagy többsége azon fárad, hogy a város minél tetszetősebb, tisztább legyen — akad olyan látvány is, ami a Pest felől jövő idegent jogosan megbotránkoztatja, sőt a város tisztaságáért küzdő helyi embereket is. Vn. ÉVFOLYAM, 68. SZÁM 1963. MÁRCIUS 32, PÉNTEK Kedvenc = a kerek kenyér Tricikli áll meg a kenyér- bolt előtt. Takaróval leterítve nem látni, mi van alatta, még­is jobbról-balról emberek siet­nek a kenyérboltba. Miért? Ismerik már ezt a járművet, amelj’-en a sütőipari tanulók hozzák mindennap a szépen kisült. ízletes fehér és barna kerek kenyereket. A kenyeret szállító két fiú tájékoztatása alapján tudjuk meg, hogy naponta 400 kilo­grammot sütnek belőle. Min­dennap más-más „ügyeletes” hozza a kenyeret. — Mi az oka annak, hogy ugyanabból a lisztből, amiből a másik péküzemek is sütnek, ők. ilyen ízletes kenyeret tud­nak sütni — faggatom őket. Kiváló oktató szakemberek felügyelete mellett végzik a kenyérsütést és előkészítést — árulják el a titkot. Cselük Károly és Csikós Ist­ván a kenyeret rakják ki Megvalósulnak az évszázados álmok 1330 hold új szólót és 1180 hold gyümölcsöst telepit 196ö-ig a város hat termelőszövetkezete Fokozottabb elővigyázatosságot! Hétfőn a déli órákban a konzervgyár I. számú telepe előtt hosszú sorokban gim­nazista lányok álltak az út­test szélén. Arra ment mo­torkerékpárjával az egyik nagykőrösi autóbuszsofőr, és majdnem elsodorta a leányo­kat, pedig könnyén az ő életébe is kerülhetett volna a könnyelműség. Szerencsére, baleset nem történt, de ezúton szeretnénk a motorosokhoz szólni: fölös­leges a bravúroskodás, nyu- godtabb, fokozott elővigyá­zatossággal is lehel közle­kedni ! (Mészáros) Évszázados álmok válnak valóra 1965-ig városunkban. A homok, amely megannyi gondot, keserűséget adott a parasztnak a múltban — most aranyhomokká érik. Megkötni a homokot és aranyat varázsolni belőle — ezt álmodta meg sok pa­rasztnemzedék hosszú sora évszázadok során. De hogyan? Erre a vá­laszt csak a közös gazdál­kodás telepítő programja ad­ja meg. Ez a talaj, amely a város parasztjainak sok­szor még a betevő falatját sem biztosította — a szántó­földi művelésnél —, kivá­lóan alkalmas szőlő- és gyü­mölcstelepítésre. Már . az elmúlt ősszel, il­letve a Petőfi Termelőszö­vetkezetben a tavasszal, meg­kezdődött a város paraszt­jainak, új életének alapkő­lerakása. Az elmúlt esztendők so­rán a Dózsa Termelőszö­vetkezet 30 hold szőlőt telepített. A Petőfi Termelőszövetke­zet 1961-ben 60 hold gyü­mölcsöst. telepített el, 1962- ben újabb 85 hold gyü­mölcsössel erősítette a gazda­ságot. A Hunyadi Termelőszövet­kezetben is 50 hold új almáskert várja termőre fordulását. Köszönjük a Dózsa Termelőszövetkezet vezetőségének segítségét 1965-ig a város hat ter­melőszövetkezete ... tott a rászorulók rendelkezésé­re. hogy a gyerekek ne marad­janak le a tanulással a töb­biektől. Mindannyian tudjuk, hogy milyen nehéz körülbelül két­heti mulasztást pótolni az isr kólában, s így ez a segítség bizony nagy jelentőségű volt. ; Nagy szavak helyett a sok! kisdiák nevében egyszerű kö-í szünetet mondok a Dózsa Tér- i melőszövetkezet vezetőségének i önzetlen segítségükért. Zatykő István Homolytája dűlő 1330 hold szőlőt telepit és 1480 hold új nagy­üzemi gyümölcsös telepí­téssel akarja a parasz­tok jövedelmét gyarapí­tani. A tervék alapján a Dó­zsa Termelőszövetkezet.. 380, a Hunyadi 2ÍÍ0, a Petőfi 450, és a Szabadság ter­mel őszövetkezet tagsága 300 hold új nagyüzemi műve­lésű szőlőt telepít. A nemrég lezajlott aktíva­értekezlet résztvevői figye­lembe vették a jövő lehe­tőségeit és a magas művelé­sű, kordonos szőlőtelepítést látják a jövő útjának. A gyümölcstelepítés prog­ramja szerint 1965-ig a Dózsa Termelőszövetkezet te­rületén 170 hold, a Hunya­di Termelőszövetkezetben 200, a Petőfi Termelőszövet­kezetben 60«, a Rákó­czi Termelőszövetkezet­ben 110, és a Szabad­ság Termelőszövetkezet­ben 100 hold új gyü­mölcsöst telepítenek. A gyümölcstelepítés során figyelembe veszik a talaj adottságait és a világpiac keresleteit is a termelőszö­vetkezetek. Alma, cseresznye, őszi- és kajszibarack és a szilva ké­pezi a gyümölcsfajtákat. Saj­nos, még a szilva telepítési terve még most is magas, holott évről évre csökken a szilva iránti érdeklődés a; világpiacon is. A körte termelését is el- j hanyagolták a városban, ho- 1 lett a korai nyári körtétől a késő téli körtéig óriási a kereslet a konzervgyártól kezdve a hazai fogyasztásig. A körte termesztésének nagyszerű hagyományai vannak városunkban és a telepítés során erre sem árt ügyelni. A rossz idő ellenére is j dübörögnek a talajforgató i traktorok a határban. Ké- i szítik a talajt a tavaszi te­lepítésre. Az időjárás mosto­ha, de a lelkes munkát, a jövő biztos zálogát egyenge­tik a város szorgalmas pa­rasztjai. Előtérben? Igen a MÉH egy- egy embere guberál a használ­ható szemét között. Ugye hi­giénikus? Ez a szemét-..dombocska’' a vasút mentén található. Vajon meddig fogják városunk rossz hírét költeni ezek a sze­métdombok? — tesszük fel a jogos kérdést a városi tanács egészségügyi osztályának! Táborozásra gyűjtenek a Petőfi iskola úttörői akarják ismételni az A Petőfi Általános Iskolá­ban 42 úttörő Örs és IS kisdobos őrs működik. A legutóbb, az őrsök hét má­zsa rongy leszállítására kötöt­tek szerződést a MÉH-hel, amit becsülettel teljesítenek, sőt arra is remény van, hogy túlteljesítik. Kell a pénz az úttörőknek, hissen a tavaly nyári Bala­ton melletti táborozásukat meg idén. Az úttörők tavaly Bada­csonnyal szemben Alsóbéla- telepen táboroztak. Az idén egy másik tábor­ban szeretőiének pihenni, hogy ne váljon az úttörők­nek unalmassá, a mindig egy helyen való táborozás. Az idén is változatos és g.aZdgg program várja a nyári tó borozókat — valószínűleg Balatonszárszón. Ma: klubelöadás Ma. péntek este 20.30 órai kezdettel „A közlekedés fejlő­dése és a mai ember” címmel Feledi Béla. az Autóközleke­dési Tudományos Kutató In­tézet osztályvezetője tart elő­adást a TIT városi klubjában. — Az elmúlt év november 20 és december 20 között a föld­művesszövetkezeti boltokban lezajlott kirakatverseny és vásár elismeréseképpen a SZÖVOSZ igazgatósága okle­vélben részesítette a földmű­vesszövetkezeti áruház kollek­tíváját és külön Kiss Éva ki­rakatrendezőt az elért sikeres eredményért. — Termelői igazolvány nél­kül árusított a piacon tehén­tejet, de a tehén gümőkór- mentességét sem tudta igazol­ni Kerekes Balázs Homoly­tája dűlő 29. szám alatti la­kos. A szabálysértési hatóság 150 forint bírságot rótt ki rá. — Az Állami Biztosító helyi fiókjától 400 forint baleseti kártérítést kaúott Sólyom Sán­dor dolgozó balesete miatt. — A Hunyadi Termelőszö­vetkezet építőbrigád.ia a nyár folyamán kovácsműhelyt épít házi kivitelezésben. — A Hunyadi Termelőszö­vetkezet befejezte a kenyér- gabona és takarmánygabona fejtrágyázását. A telepítésről tanácskozik a Petőfi Termelőszövetkezet tagsága (március 22-én) pén­tek délután 2 órakor az alsó- nyársapáti iskolában. Bár március 21. a tava« kezdetének hivatalos időpont­ja már itt van. a kemény csa­padékos téf még mindig hatal­mas sárral biztosítja az embe­reket, különösen kint a határ­ban. A tanyai gyerekek az idő­járás viszontagságai miatt nem tudták volna gyalog bejárni az iskolába, ha ezekben a napok­ban az apróságok váratlan se­gítséget nem kapnak a Dózsa Termelőszövetkezettől. Á termelőszövetkezet veze­tősége egy lovaskocsit bocsá­SPORT A csapat minden tagja jól játszott. Hoffer és Zsákai eredményessége mellett kel­lemesen hatott Matuska jó moz'gása. Kosárdobók: Hoffer 32, Zsákai 26, Szarka 15, Matus­ka 8, Varga 7, Papp, BrinkUs 6—6, Barta 2. A ceglédi csapat legered­ményesebb játékosa Szarvas volt, aki 23 pontot szer­zett csapatának. Megyei női bajnokság Nagykőrösi Kinizsi—Ceg­lédi Mezőgazdasági Tech­nikum 61:32 (28:21) Nagykőrös, vezette: Lányi, Nagy. Kezdeti élénk iram, biz­tos Kinizsi-győzelem. A ceg­lédiek cserejátékos nélkül érkeztek és mérkőzés vé­gére a játék egyoldalúvá vált. Ezt úgy egyenlítette^ ki, hogy a Kinizsi is csökken­tett „létszámmal”’ játszott. Kosárdobók: Vilcsák 20. Szarka 17, Paul 13, Fajka 9, Istári 2. A ceglédi Fieg'ler 15 pon­tot dobott. Vád Közgazdasági Tech­nikum—Nagykőrösi Gim­názium B. 60:27 (24:15) Vác: vezette: Szentklárai, Molnár. A pontarány híven kifeje­zi a tudásbeli különbséget. Kosárdobók: Páhán 11, Kís­éri 9, Vágó 4, Sípos 2, Patyi 1. KOSÁRLABDA Országos középiskolai kupamérkőzés Bajai Tiirr 1. Kőig. Techn.— N. Gimnázium 77:60 (41:31) Nagykőrös, vezette: Bartha, Mádai. Á körösi gimnazisták ed­dig bevált taktikája nem ér­vényesült a jól védekező és távolról is jól dobó ba­baiakkal szemben, ami szem­mel láthatólag idegessé tette a helyieket. Sok volt a rossz átadás és a feleslegesen el­követett személyi hiba. Ezt ‘ igazolja az a körülmény is, hogy Ábrahám, Zombori, Szűcs, Járvás és Kunos ke­rült a kipontozás sorsára. Kosárdobók: Zombori 14, Szarvas 13, Ábrahám, Szűcs 9—9, Mezei 8, Tóth 5, Jár­vás 2. A bajai legjobb dobók: Csányi 19. Jelasits 15. Ezzel az Arany János Gimnázium részére befeje­ződtek az országos Közép­iskolai Kupa küzdelmei. A csapat az 5—8. helyen vég­zett, ami országos viszony­latban előkelő helyezés. Megyei férfibajnokság V. Kinizsi—Ceglédi Mező- gazdasági Technikum 102:45 (53:20) Nagykőrös, vezette: Lányi, Nagy. A Kinizsi szép, élvezetes, . kissé egyoldalú játékban ilyen arányban is megérde­melten győzött. hát még 50 százalékát sem éri ei annak, amit az államunk a munkából kiöregedettek részé­re biztosít. Idejüket úgy töltik el, ahogy akarják. 200 kötetes könyvtár, televí­zió. rádió áll rendelkezésükre, az összes ismertebb újságot járatják. A bentlakóktól kérdezzük, hogy milyen az ellátásuk? Mo­solygós arccal mondják, hogy ennél jobbat nem is kívánhat­nának. Bőséges az élelmezé­sük, még a legnagyobb léiben is kaptak gyümölcsöt. Kéthe­tenként vágnak sertést, amit házilag hizlalnak, illetve ne­velnek. Színházba, moziba szoktak menni. Nyáron kirán­dulást is szerveznek,: tavaly is volt kirándulás. A legutóbb a Rákóczi isko­la tanulói kis előadással is kedveskedtek. Mondják is, hogy nagyon jólesett, hogy a fiatalok gondoltak az öregék­Államunk az idős, elaggott, gondozás nélküliek támogatá­sára nagy gondot fordít. Nem kell ezt különösebben monda­ni annak, aki ellátogat az Ady Endre úti szociális otthonba, beszélget az ittlakó, otthont nyert idős emberekkel, asszo­nyokkal. Jelenleg ez az intézmény 115 munkában megöregedett sze­mélynek nyújt boldog, gond­talan öregkort. Ha végigjárja az ember a tiszta, jól felszerelt. hálószobá­kat, ebédlőt, fürdőszobát, meg­elégedéssel telt szívvel nyug­tázza, hogy államunk gondos­kodása az öregekről minden várakozáson felüli. Az állam támogatása e szo­ciális intézményünkre évente mintegy 1 200 000 forint. Min­denegyes emberre, aki a szo­ciális otthon lakója, havonta 1000 forintot költ az állam. Akinek fizetésre kötelezhető hozzátartozója van, 400 forin­tot kell befizetni havonta, te­Látogatás a szociális otthonban Pendül a citera re és a kedves előadást ez­úton is köszönik. A szociális otthon rendel­kezésére 10 hold föld áll. Aki­nek kedve és egészsége van, nyáron kint lehet a földön, segítséget nyújthat. Az asszonyok a konyha kö­rül segédkeznek, ha kedvük tartja. Szaniszló Gábor bácsi pél­dául kertészkedéssel foglalko­zik. Az 1 otthon vezetője szerint Szaniszló bácsi olyan lelkese­déssel foglalkozik a kertészke­déssel. hogy nem lehetne még lebeszélni sem róla. Az asz- szonyok pedig horgolással töl­tik szabad, idejüket. Szép hor­golt függönyökkel látják el az, ebédlő ablakait. A televízióra is szép térítőt készítettek. AÍ férfiosztályon víg citeraszó i hallatszik, összeülnek, pipáz-! gatnak, beszélgetnek, a régi tovatűnt időkről. Mi pedig búcsút veszünk tő-: lük, azzal a megnyugvással,! hogy valóban nyugodt, békés; öregségben töltik napjaikat az; otthon lakói. Szalifeay-—Godány ' Ugye csodálkoznak kedves ol­vasóink? Ez a kép a konzerv­gyár II. telepe mellett, közvet­len az országút mentén ké­szült. Háttérben a konzervgyár II. telepe látható

Next

/
Oldalképek
Tartalom