Pest Megyei Hirlap, 1963. február (7. évfolyam, 26-49. szám)

1963-02-01 / 26. szám

P EST MEGYEI _ ________Jk - VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÖL/CTÉKI ^ Cirlan AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA VII. ÉVFOLYAM, 26. SZÁM ÁRA 50 FILLÉR 1963. FEBRUAR 1. PÉNTEK Üzemek a hó alatt Hajógyártól az erdőüzemig Esik, hull, szakad a hi Min­denütt más tempóban, de szüntelenül gyarapszik a fe­hér takaró. Nemcsak a földe­ket, házakat, de az utakat és gyárakat is behavazta a ja­nuár végi idő. A mindennapi kenyér bizto­sított, amennyire a szénből futja, járnak a vonatok is. De mit csinálnak a télben, az egy­re vastagodó hátakaró alatt az üzemek? Hajók jég között A Horány-szigeti kis hajó­javító üzeim kéménye, ha gyé­ren is, de füstölög. A Duna be­állt, a kompjárat nem műkö­dik. s így a túlsó partról, Du­nakesziről ide járó emberek egy része a rögtönzött mun­kásszálláson lakik. Felállítot­ták a vaságyakat, s takarókat is szereztek. Egy ember kivé­telével, akit meg'betegített a téli hideg idő, mindenki dol­gozik. Hat motoros áll a parton, szárazra vontatva. Itt árvál­kodnak a pontonok is, mint a vízből kivetett, elalélt óriás halak. Javításuk mo6t a horá- nyi üzem egyik gondja, csak­hogy érthető módon lassan jut­nak előbbre. A jeges, havas, vízi járműveket meg kell tisz­títani a síkos jégrétegtől. Hol benzinlámpával, hol kalapács­csal. Akadozó a gázellátás is, s így késedelmet szenved a hegesztők munkája. Néhány kilométerrel fel­jebb, a túlsó partról, a Ma­gyar Hajó- és Darugyár váci telepéről kedvezőbb jelentést kapunk, őket nem hozta za­varba a tél, különösebb gon­dokkal nem kellett megküz­deniük, s bőséges széntartalé­kuk is van. A jégzajlás a lágy­mányosi kikötőbe késztette az úszóműhelyt, míg az átadás előtt álló Keszthely nevű 220 személyes vízibuszt a szabad- kikötőbe vitték. Mindkettőnek állandó felügyelettel, szorgos jégtörő munkával őrzik „testi épségét”. A szárazföldön akadály nél­kül megy a munka. Mentő­csónakok várják a szabad vi­zet, hogy áteshessenek a futó­próbán. Az udvaron már nem tudják hova tenni a sok csó­nakot és motorkerékpár oldal­kocsit. Becsomagolva várják a szállítást, de a vasúti korláto­zás miatt egyre csak gyarap­szik a sok készáru. Az új esz­tendőben alig hagyta el ter­mék a gyárat Teljes gőzzel A Csepel Autógyárban ér­deklődünk az időjárási vi­szontagságok után. Nem pa­naszkodnak sem a hóra, sem a hidegre, mert akadályt egvik sem jelent. Sokkal nagyobb gond az évszaktól és hőmér­séklettől függetlenül, hogy az új esztendőre tervezett 350 fős munkásgárda-növekedést nem tudták elérni. Nehéz em­bert kapni, s a hiányzó kezek éreztetik majd hatásukat, a program év eleji teljesítésénél. A Kemény fémipari Vállalat a budai hegyek között ha­sonlóképp zavartalanul dolgo­zik. Óriás kéménye szüntele­nül pipál, s nemcsak az üze­mekben, de a laboratóriumok­ban, s kísérleti részlegekben is szorgos munka folyik. Eb­ben az évben többféle külön­leges, porkohászati úton elő­állítható elektromos érintke­zőt kell előállítani, s ha n kí­sérletek jó eredménnyel vég­ződnek, rátérnek varrógép-, kerékpár-, csapágy- és fogas­kerék-alkatrészek szériagyár­tására. Gépek az erdőben Visegrád környékén gyönyö­rű a tél. A beállt, vastagjegű Dunán emberek járnak át — ha nem is engedéllyel — s so­kan gyönyörködnek a behava­zott erdők, hegyek nyújtotta gyönyörű képben. Az erdők között sok ember jár, vágják a fát, hogy a fel­hívásnak eleget téve, minél több tüzelőanyagot juttassa­nak a fővárosba. Az elmúlt vasárnap 150 tonna fát vittek a budapestieknek. Huszonhat jármű hordja szüntelenül az értékes tüzelőanyagot. A ki­termelő eszközöket, s a gép­járműveket és traktorokat kar­bantartó visegrádi javítóüzem jó munkáját éppen az doku­mentálja, hogy jóformán egyetlen berendezés sem áll javítás alatt, a műhely falai között. Elkészítettek még ti­zenöt úgynevezett rönkkózelí- tő kerékpárt, ami nem más, mint hosszú vázú, kétkerekű kiskocsi, hatalmas farönkök kiszállítására az erdőből. A telep faüzemében dolgo­zik a fűrész, gyártja a bánya­pallót. Anyaguk elég gyéren adódik, mert a főváros kapja a fát. De most ez a legfonto­sabb. A visegrádi „erdőüzem” ál­landó ügyeletet tart, s bizto­sítja valamennyi fakitermelő és fuvarozó berendezés zavar­talan munkáját. A hó sem gördíthet akadályt a szállítá­sok elé, mert saját hókotró be­rendezésekkel tisztítják a fő­vonalat, s az erdei utakat. (t. gy.V Ülést tartott a Hazafias Népfront Országos Tanácsának elnöksége A Hazafias Népfront Orszá­gos Tanácséinak elnöksége csütörtökön a mozgalom szék­hazában ülést tartott. Kállai Gyula elnöki meg­nyitója után az elnökség meg­hallgatta Harmati Sándornak, a Hazafias Népfront Országos Tanácsa titkárának tájékozta­tóját a választási előkészüle­tek eddigi szakaszáról és a jelölő gyűlések tapasztalatai­ról, majd megtárgyalta a fő­városi és a 19 megyei válasz­tókerület képviselő- és pót- képviselőjelöl.tjeinek az illeté­kes népfrontbizottságok által elfogadott és felterjesztett lajstromát. A vitában felszó­lalt: Danovits Lajos. Darvas József, Dobi István, Göncz Ilona, Kádár János, Ortutay Gyula és Szakosíts Árpád. A Hazafias Népfront Orszá­gos Tanácsának elnöksége a választókerületi lajstromokat elfogadta és a választási tör­vénynek megfelelően, meg­küldte az országos választási elnökségnek. (MTI) Világtól elzárt falvak - Havazik a Riviérán 438 habit — Meghosszabbították az iskolai szénszünetei Jugoszláviában és Bulgáriában - Megyénk közlekedése egyelőre zavartalan Svájcba utaznak a nyuszik A vadásztársaságok megkezdték az élő vad befogását. A hálóval zsákmányolt nyulakat vérfrissítésre külföldre szállít­ják. A magyar vadnyulakndk jó ára van a külföldi piacokon, így a puska nélküli vadászat jó jövedelmet biztosít a vadász- társaságoknak. Ecser határában 180 tapsifüles került hálóba, ezeket Svájcba szállították. Európában ismét támad a tél. A hideghullám fehér taka­rót borított Rómára, a Rivié­rára, Szicíliára és Szardíniára. Olaszországban az iskolákat három napra bezárták. Mind­két Németországban mínusz 20 fokos hideg dermeszti meg az embereket, ám a Rajnán a hajózást mégis sikerült fenn­tartani. Jugoszláviában az újabb ha­vazás , rendkívüli közlekedési zavarokat okozott, főleg azért, mert számos faluval már az elő­ző hideghullám idején megszakadt a kapcsolat. Vannak olyan falvak, ahová semmiképpen sem lehet eljut­ni, a hótorlaszok két hete meg­hiúsítanak minden „felmentő közeledést”. Ezekbe a közsé­gekbe légi úton juttatják el a legszükségesebb gyógyszere­ket, élelmiszereket. Az iskolai szénszünetet újabb két héttel meghosszabbították. Bulgáriá­ban ugyancsak zavarokat oko­zott a fagy, s az iskolákban február 10-ig hosszabbították meg a szénszünetet. Angliában a rövid olvadás után ismét hó borít mindent. A rossz idő az Egyesült Álla­mokat sem kíméli: szerdán je­ges vihar zúdult végig az USA-n. A forgalom az ország középkeleti részén sok helyütt megszakadt. Számos iskolát bezártak. A már-már trópusi Kaliforniában a hosszú szá­razság hóviharokkal és esővel ért véget. A szokatlanul hideg télnek eddig 438 halálos áldozata van Európában. Olaszország mérlege a legsú­lyosabb: 114, majd Anglia kö­vetkezik 113 és Jugoszlávia 44 halottal. Ausztriában lavi­na temetett be két egyetemi hallgatót. Magyarországon főleg a nyugati és a déli megyékben okoz ismét gondot a havazás. Ám mint a KPM Közúti Igaz­gatóságának budapesti hó- ügyelete csütörtök délután kö­zölte. Pest megyében valameny- nyi út járható, kivéve a makádi utat és a Buda­pest—Baja közötti 51-es utat, amelyen a hó erősen megnehezíti a közlekedést. Az ügyelet tájékoztatása sze­rint Pest megyében több gép­állomás lánctalpas „traktor­hadosztálya”, két tíztonnás hó­ekével felszerelt Tátra-teher- gépkocsi, egy nagy teljesítmé­nyű földnyeső és több lóval, illetve traktorral vontatható 15—20 centis hó rétegig jól használható vas- és faeke áll „bevetésre” készen. A MÁV tájékoztatása sze­Ülést tartott a könyvbarátmozgalom megyei bizottsága Tegnap délelőtt ülést tartott a könyvbarátmozgalom me­gyei bizottsága. A részvevők Sófalvi Zoltánnénak, az MSZMP Pest megyei Bizottsága agit.-prop. osztálya helyettes vezető­jének elnökletével megvitatták a mozgalom eredményeit és további feladatait. A vitát a megyei könyvtár részéről el­hangzott beszámoló vezette be. Az új olvasók szervezésében és a könyvtári könyvek számának gyarapításában jó eredmé­nyeket értek el a budai, a monorí. a nagykátai, a ceglédi és a váci járásban. A tapasztalatok szerint ott ér el sikereket a könyvbarátmozgalom, ahol a társadalmi és tömegszervezetek összefognak, munkájukat összehangoltan végzik. A bizottság határozatot hozott, hogy februárban szöveges összefoglalót ál­lítanak össze, s juttatnak el az alsóbb szervekhez. Ez a munka elemzi majd a könyvbarátmozgalom elmúlt évi eredményeit a megyei ötéves művelődési terv tükrében, s a tapasztalatok alapján javaslatokat tesz a további tevékenységre, s a bevált módszerek ismertetésével segítséget ad a könyvbarátmozga­lom járási és községi akcióbizottságainak. rint a vasút közlekedésében csütörtök délutánig nem vol­tak fennakadások. A MÁ- VAUT-tól Nemere Zoltán for­galmi osztályvezető közölte, hogy a távolsági járatok és a Pest megyében közlekedő au­tóbuszok gyakorlatilag késés nélkül, vagy legalábbis na­gyon kis késéssel közleked­nek. Az eddigi tájékoztatások sze­rint Pest megye közlekedésé­ben nem várható fennakadás. Amennyiben a hó nem kezd el hirtelen esni, vagy nem tá­mad fel nagy erejű szél, az utak állapota mindvégig ki­elégítő marad. Pest megye kü­lönben is szerencsés, hiszen míg Királyréten csütörtökön 18 centiméter, addig Galyate­tőn 70, a Kékesen 80. a Me- I csekben 30 centi vastagságú j hótakarót mértek. De a sze­rencse abban is megmutatko­zik, hogy főleg az ország ha­tármenti megyéiben és nem Pest megyében várható hófú­vás. (m. j.) Útügyi jelentés A KPM útügyi osztályának csütörtök délutáni tájékozta­tója szerint különösen Vas és Zala megyében, továbbá a Ba­laton északi oldalán Tapolca, Veszprém—Bicske vonalán erős a hófúvás, az utalk járha­tatlanok. Hóakadályok kelet­keztek Szabolcs-Szatmár me­gye északi részén is. Sorra ér­keztek azonban a hírek, hogy az ország más részein is feltá­madt a szél, hordja a havat, tehát további akadályok ke­letkezhetnek. (MTI) A hálóba került zsákmány „Hálókocsi” la tapsifüleseknek (MTI Foto — Kácsor László felv.) Kísérleti építkezések Az Építésügyi Minisztérium az idén több mint harminc kí­sérleti házat épít, hogy kipró­bálja a lakó-, a mezőgazdasá­gi és az ipari épületek leg­újabb anyagait, szerkezeteit és a legkorszerűbb tervezési elgondolásokat. ,\\\\\\\\\\\\\\v\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\w^^ Február 3-án véget ér a szénszünet A Művelődésügyi Minisztériumban kapott tájékoztatás szerint az országosan elrendelt rendkívüli iskolai szénszünet február 3-án véget ér. Ott. ahol — szénhiány miatt — a ta­nítást nem tudják elkezdeni, a megyei, a megyei jogú városi tanács művelődési osztálya. Budapesten a fővárosi tanács ok­tatási osztálya — saját hatáskörében — további szünetet en­gedélyezhet. ezekben az iskolákban azonban a tanévet meg kell hosszabbítani. (MTI) Már február 3-án megkezdik a fűtést az oktatási intézményekben A rendkívüli iskolai szén­szünet február 3-án véget ér. Az MTI munkatársa ezzel kap­csolatban tájékoztatást kért a Művelődésügyi Minisztérium­ban. A tanügyigazgatás! fő­osztályon elmondották, hogy a megyei (megyei jogú városi) tanácsok művelődésügyi osz­tályainak megküldött rendel­kezés értelmében az iskolák­ban már február 3-án meg kell kezdeni a fűtést, hogy az osztálytermek hétfőre, 4-ére kellően átmele fedhessenek. Az igazgatókat utasították, gondoskodjanak róla. hogy a bejáró tanulók számára is biztosítsanak tanulószobát és tanári felügyeletet. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom