Pest Megyei Hirlap, 1963. január (7. évfolyam, 1-25. szám)

1963-01-03 / 1. szám

A PEST MEGYEI HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA VII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 1963. JANUÁR 3., CSÜTÖRTÖK A legfiatalabb szövetkezők Egy alkalommal lehetővé tette a városi tanács a város több pedagógusának, hogy két gépkocsival felkeressék üb, egyik alföldi község is­mert, jó nevű ifjúsági szö­vetkezetét. Azután 1962 júniusában a Kossuth általános iskolában is megvalósult a FISZ (falu­si ifjúsági szövetkezet). A Pe­tőfi általános iskolában az új tanévvel indult a tanulók szö­vetkezete, két csoporttal, ame­lyek közül az egyiket mint az ország ezredik ifjúsági szö­vetkezetét köszöntötték. Ezeket a bevezető szava­kat a Petőfi általános iskola igazgatója, Horváth Lehel mondta el, mielőtt az egyik illetékesnek, Huszár Élek nevelőnek átadta a szót. Az iskola névrokona, a Petőfi Termelőszövetke­zet adott két holdnyi szántóterületet a bokrosi részen a fiatalok szövet­kezetének. Itt a tanár elnök szorosan együttműködhet Susán Já­nossal, a Petőfi Termelőszö­vetkezet elnökével, aki szí­vesen ad segítséget a ta­nulók gazdálkodásához. Az első évet kísérleti év­nek számítják, hiszen még nem rendelkeznek önnálló gazdasági tapasztalatokkal. Ezért az elkészült terv sem s szánja eaészen belterjesnek a gazdálkodást. Igaz. a ked­vezően kiválasztott, közepes minőségű földterület,, kö.ze- pén egjr kút is van.' 'amely­ikei kapcsolatban már el- hatáfözás . js született. Ha megkapják a szükséges tár­sadalmi segítséget, akkor mintegy 800 négyszög­ölnyi területen még a nyáron öntözéses gaz­dálkodáshoz kezdenek. Különben az első gazdasá­gi év a négyes vetésforgó je­gyében zajlik majd. Szere­pelnek a vetési tervekben a tavaszi gabonán kívül a pil­langósok és a zöldségfélék is, valamint a takarmánynö­vények sem maradtak ki. Gondolták arra is. hogy kisállattenyésztéshez fognak. Rövidesen fajtiszta tenyész- nyulakat kapnak, azokat a politechnikai tanműhelyben készítendő szabványfcetrecek- ben fogják elhelyezni. Az ifjúsági szövetkezeit de­mokratikusan választott ve­zetőséget tagjai közül. Az ifjúsági elnök a VI-os Nagy Teréz lett, Erki Sándor a helyettes elnök, s rajta kívül még két intéző munkálko­dik és három pedagógus se­gít a tizenhét tagnak. Hogyan valósulhatnak meg az első évre megjelölt ter­vek? Itt minden oldalról várha­tó a segítség. A termelőszövetkezet fel­szántja a területet, s ha nagyon szükséges, még fuvart is biztosít. A földművesszövetkezet ve­tőmagról, műtrágyáról gon­doskodik, ugyancsak a ter­melt áru átvételéről is. Szin­tén a földművesszövefckezet igazgatósága biztosít köl­csönt a. beinduláshoz. Molnár László; a földművesszövet­kezet igazgatósági elnöke igen nagy lelkesedéssel se­gíti a járható útra a leg­fiatalabb szövetkezetei. Természetesen komoly in­tézményről szó sem lehetne, ha a tagság nem kapná meg a munkája után járó jöve­delmet. Az egyénenkénti tel­jesítmény arányában álla­pítják meg a pénzbeli jutta­tást. Ha átlagosan számoljuk, az egy főre jutó, kiosztásra kerülő összeget, háromszáz forintot lehet seámítani ta­gonként. Ezt azonban még nem le­het véglegesen megállapított „fizetésnek” nevezni, mivel a kezdeti stádiumban vi­gyázni kellett a tervezéssel ebben a vonatkozásban is. Elsősorban nem is az anya­gi oldala a fontos a nemrég létesült szövetkezetnek, ha­nem annak a célnak az el­érése, hogy a tanuló ifjúság már az általános iskolákban meg­szeresse a földművelést, s az iskola elvégzése után a mezőgazdaság felé te­reljék a fiatalok érdek­lődését, ha munkakere­sésre kerül sor. A kezdet, a sok segítség biztató jel. Az is helyes lenne azon­ban, ha a városi tanács me­zőgazdasági osztóivá nem ke­zelné közömbösen a fiatal szövetkezet sorsát, hiszen nagyban növelné az ambíciót, ha támogatására is számít­hatnának. Tamási Tamás Eier nniiiLaei‘vsé)‘ tulajdonosai SZABAD FOGLALKOZÁS pedig a mosószobát és a va­salókat veszik birtokukba sza­bad idejűikben. Ilyenkor ol­vasnak legtöbben újságot és folyóiratot, vagy valami érde­kes regényt. Gazdára talál a Káldi Erzsébet és Csik Erzsébet a társasjátékkal —bánhalmi— rádióban felhangzó lágy dalla­mok egészítik ki. Négy órakor a napos csen­get és végét jelzi a szabad időnek. Elkezdődik a komoly munka, a tanulás. m KM&ii Bársony Antal a Szabadság Termelőszövetkezet takar­mányellátója. Három éve lé­pett be a termelőszövetkezet­be. Felesége csirkegondozó. Ezernél több munkaegységre számít. Két jó tehene, három kitűnő anyadisznója, két da­rab mázsán felüli hízója van — s a növendék sertésekkel együtt, sertésállománya meg­haladja a 30 darabot- . A tanyaház körül száznál több baromfija repked, szalad­gál. Ezekkel a termelőszövet­kezetben végzett munka mel­lett is lehet foglalkozni. 14 éves fiuk már sokat segít édesanyjának a termelőszövet­kezet baromfitelepén. Két hold vállalt kukorica- vetés után nyolc mázsa csöves kukoricát kaptak. Háztáji gaz­daságán termett bábból két­ezer forint a jövedelme, ezen­kívül ugyanitt 40 mázsa kuko­ricatermése is volt. Terve a minél több munka­egység teljesítése, mert min­den 100 forint értéknyi mun­kaegység után négy kilogramm gabonát is kiosztanak majd részükre. Felesége is serényen dolgozik. — Mióta termelőszövetke­zetben vagyunk, nincs anyagi gondunk, s csak ennyi jöve­delmünk legyen mindig, mint ebben az évben, akkor a ku­tyának se mutatunk utat — jelenti ki boldog nevetéssel Bársony Antalné. i —bődi— Utolsó kívánság A fotoszakkör munkájáról Lakos László nagyítás közben ken 3—5 óráig rendszeresen tartanak szakköri foglalkozá­sokat. — osváth — MARI NÉNI halálos ágyát sokan állták körül a szomszé­dok. Szerették az öregasszonyt, aki friss munka kedvvel, még hetvenéves kora után is pél­daképük lehetett. A néma csöndben halk sut­togására figyeltek fel. Szabó szomszéd hajolt fölé, majd odaintette Nagynét. — Terus, neköd szól a néne. — Teruskám — rebegte az öregasszony — az lönne az utolsó kívánságom, hogy Fer­két, ezt az öreg, nemsoká ár­va legényt, a fiamat híjjátok mög a disznótorba. Terus könnyeit visszafojtva bólintott szívből jövő igent. Eljött a disznótor ideje. Ma­ri néni állapota egyformán a bizonytalanság szélén mozgo­lódott. Terusék halk szóval invitál­ták Ferkót. — Eriggy csak kedvesöm — unszolta Mari néni. Katit, a kicsi lányt hagyták mellette. Nagyné, a Terus pedig maga szaladt át a sok dologból, hogy orjalevessel és finom pörkölttel megetesse az öreg­asszonyt. Különös az élet. Csoda tör­tént. Mari néni erősödni kez­I de'tt. Karácsonyikor már maga készítette az ebédet. Frissen forgolódott a tepsi körül, amelyben a szomszédoktól ka­pott hurka-kolbász sistergett, finom, fűszeres illattal töltve meg az egész kis lakást. Fia­talosan kiabált oda egyetlen fiának. — Ferkó, te! — Szólj Nagy Pali sógor­nak. Két ünnep közt levágjuk a hízót. Szilveszterkor pedig vacsora lösz. Majd Terus se­gít. Húzunk egy kis rétest is. Köténye sarkát morzsolva még hozzátette: — Vödd mög a gyűrűt Er­zsinek. Ne maradj árván. Nem vagy még olyan öreg. — No — mosolyodik el könnyein át. — Ha mán az „utolsó kívánságom" nem az utolsó lőtt, hát lönne még. — Szeretnék egy unokát és ... fiam, a tavasszal vállald el azt a brigádvezetést a ter­melőszövetkezetben. GYORSAN két tányért tesz az asztalra és arra gondol, né­hány hét múlva már hárman ülnek ebédhez. És mennyi kívánni valója lesz még az életben. Biró Hona — Háztáji általános bizto­sítása volt és balesetéért 400 forint kártérítést kapott az Állami Biztosító helyi fiók­jától Árai Lászlóné termelő­szövetkezeti tag. — Az Építők Sportkörének négy szakosztálya van, össze­sen 59 taggal. — Tizennégy darab hízott sertést adott át az Állat­forgalmi Vállalatnak a Sza­badság Termelőszövetkezet december végén. VETÉLKEDÉS ,A GIMNÁZIUM LEGMŰVELTEBB DIÁKJA" CÍMÉRT A minap megrendezte a gimnázium önképzőköre a szellemi vetélkedőt. Az elő­döntőben 30 tanuló vett részt. ötféle kérdés volt: politikai, technikai, irodalmi, történel­mi és a sportról. A 'tanulók­nak a kérdésekre azonnal kellett válaszolni. Az elődön­tőből a 12 legjobb eredményt elért diák jutott tovább a döntőbe, ahol26 kérdésre kel­lett írásban válaszolni. A „gimnázium legművel­tebb diákja” címet Zsuzsan- dor Gyula IV. b. osztályos tanuló nyerte el. A második és a harmadik helyet Bencsik Géza IV. d. és Barta Lajos IV. c. osztályos tanulók érték el. A megyei vetélkedő 1963. március 3-án Gödöllőn kerül megrendezésre. Reméljük, hogy a gimná­zium csapata ott is jó ered­ményt ér el. — makai — A legműveltebb: Zsuzsandor Gyula Papucskormány J Amint az uj ev első napja- % nak hajnalán — inkább fá- % radtan, mint mámorosán — ^ hazafelé ballagtam, azon töp- £ rengtem, hogy is tudnám ősz- í szefoglalni az éjjel látottakat, % hallottakat. Akaratlanul is f holmi ósdi faviccek jutottak í eszembe. $ Az egyik: Két „ő”-betű ^ megy az utcán. Szembe jön % velük egy „o”-betű. Megszó- ^ lal az egyik: % — Nézd, milyen kopasz! % Ahogy a vicc keresztül ci- 0 kázott bennem, mind jobban $ és jobban sajnáltam azt a ko- % paszodó sorstársat, akinek fe- % jéről nemcsak a haj, mint % ékezet, de a kalapja is hiány­ozott. Mellékesen még ez a 0 sorstárs azt kérdezte tőlem: 0 — Mondja, uram, nem ta­f Iáit egy kalapot? í * Úgy éjjeli két óra tájban ^ „kiszúrtam” egy társaságot $ magamnak. Elkezdték a Ka­ti lászban, folytatták a Sport­SZILVESZTERI MOZAIK ban, aztán benéztek a KIOSZ- ba, onnan a Kőrisfába. Ez az­tán a pendli. ★ Miután a Kalászban kisor­solt „szerencsemalac” farkát én is megráncigáltam, egy kis utcai pankrációhoz volt sze­rencsém. A „csata” lezajlása után jöttek a szemrehányások, feddések innen is, onnan is. Ha a szenvedő felek megen­gedik, akkor én utólag egy viccecskével próbálom enyhí­teni a fájdalmakat. Az igazi favicc így szól: A pincében beszélget két fa.r Kérdezi az egyik: — Te miért vagy itt? — Lehordták — feleli a má­sik. Vicceimből kifogyván, most egy kis helyzetjelentés a han gúláiról. Most egy éve ilyen­kor azt írtam, hogy nagyon jók voltak az eifiberek. Most sem voltak rosszabbak, de a tavalyi norma nem javult, már ami a „jóságot” illeti. Szilveszterkor az volt az érzé­sem, hogy hangulatban lema­radás mutatkozik az elmúlt évihez viszonyítva. És még egyet, akár hiszik, akár nem, én azt láttam, hogy — bár tömve volt minden helyiség — az emberek ezúttal nem költötték el minden pénzüket, gondoltak a holnapra is. Mondjuk úgy, hogy a legjobb takarékos város polgáraihoz — Kétszázhatvan aktív 'sportolója van a Kinizsi Sportkörnek. — A konzervgyár kölcsönös segítő takarékpénztárának 96 tagja van, akik már a kö­vetkező évre gondolnak ta­karékosság szempontjából — Munkaegységenként 15 forint előleget osztottak ki eddig a Szabadság termelő­szövetkezeti tagoknak, a ter­mészetbeni és a pénzbeni részesedéssel együtt. : (Tudósítónktól.) Az ember mindig tanul és a fiatal korban való tanulás a legideálisabb. Ragadjuk ki például a fotoszakkört. Jelen­leg nyolc állandó tagjuk van. Rendelkezésükre áll egy jól felszerelt fotólaboratórium, ahol a tagok maguk hívják elő a filmet, és készítenek róla másolatot, illetve na­gyítást. Van fényképezőgé­pük, nagyítójuk, a film ki­dolgozásához szükséges vegy­szerük, örökvakujuk és még sok mindenük. Munkájuknak meg is van az eredménye. A kollégium falait szép kivitelű és tar­talmas mondanivalójú képek díszítik. A szakkör tíznapon­ként jelenteti meg a „Fotós szemmel” című képes hír­adót. amely igen nagy ér­deklődésnek örvend. A szak­kör tagjai között olyanok is vannak, akik munkatársai a Nagykőrösi Híradónak. Szakmai továbbképzésük­ről Becser Ernő gondosko—; dik, aki maga is lelkes hiVe; a fotózásnak. Minden péntc- j _ •> — Tudod, az asszony elment a zárszámadásra. (ifj. Gaál László karikatúrája méltón viselkedtek nagy álta­lánosságban. Erre jellemző az, amit az egyik parkban láttam, amikor a hazafelé tartó házastársak mérleget készítettek. Húsz fo­rint volt a kerettúllépés, o.mi- ért a férj korholásban része­sült. A vita végére mégiscsak a férj tett pontot, mondván: — Rendben van, anyukám, jövőre én majd csak fogyasz­tok és te fizetsz. * Igen jó hangulatban fiatal házaspár lépett ki a Kalász­ból. — Te, van még egy hely, a Sport, ahol nem voltunk. Menjünk el oda. Ugye, te is akarod... — kérlelte az asz- szony a férjet. Aztán keresztülvágtak a té-: ren a megadott irányban, mi­közben a férj vígan dudorász- ta: „Nékem ilyen asszony \ kell...” — ella — ANYAKÖNYVI HÍREK Születtek: Bársony Ambrus és Nagy Ilona fia: György Attila, Dani Miklós és Durucz Terézia leánya: Terézia, Utasi József és Nagy-Gombai Eszter leánya: Esz­ter. Kovács Zsismond és Bálint Mária Magdolna leánya: Mária Magdolna. Megyesi István és Fai­ka Ilona fia: István. Szóláth Sán­dor és Szabó Rozália leánya: Ro­zália Katalin, Várkonyl Balázs és Fercsi Mária leánya: Zsuzsanna Erzsébet. Káldi György és Vágó Erzsébet leánya:4 Katalin. Darányi Sándor és Hörömpő Katalin leá­nya: Dóra Judit. Kiss Dalos és Sándor Veronika leánya: Mária, Kovács Dénes és Kovács Lídia fia: Zoltán Dénes. Biró István és Kritsó Julianna leánya: Erzsé- • bet. Nyíri Zsigmond és Szivák í Julianna leánya: Zsuzsanna. ; Házasságot kötöttek: Szabó I György és Bujdosó Eszter. Fodor ! János és Strázsi Lidia, Fodor ! Ambrus és Sálár Mária, Pánczél ; István és Tóth Éva Mária. Halász ; Dénes és Paröczai Mária. Sinor- ! Nagy Sándor és Gulyás Éva. Si- i mon György és Nagy Mária E-z- ; tér. Vinczellér Péter és Antal Ju- ; Hanna. Petes Dénes és Ronkó ! Róza Erzsébet. Szentpéteri Sándor ! és Balázs Julianna. Lédeczi József ; és Kiss Erzsébet. Bállá Balázs és ; Pesti Ilona. Pető Pál és Mode J Eszter. Godány-Szabó István és ! Szűcs Borbála. Kecskés Balázs ! Gulyás Sára. Páifi Mihály és B - ; logh Borbála, Tóth Ferenc Györev ; és Szántó Marianna Magdo' n ■ . [Pest József és Nyitrai Ka'alin. ! Faragó Balázs és Szaniszló Ilona. ; Balogh Sándor és Törőcsik Irén, ; Győri József és Kádár Terézia. ; Elhunytak: Hasur Józsefné Peon ! Borbála 78 éves. Tatár Károly La- ! jós 61 éves. Meskovics Zsigmond ; 77 éves. Deák Balázs Gusztáv 41 ’ éves. Klinkó Lászlóné Bartha Ro- 1 zália 77 éves. Bekő Ferenc 61 1 éves. Fazekas-Szücs István 62 éves, j Molnár I,ajos 74 éves. Czakó San* ; dómé Olasz Terézia 82 éves. Kés' ; kény József 2 hónapos. Végh 1st' 1 vánné Reszeli Mária 86 éves. Szüc.1 j Ferenc 66 éves. Jámbor Ambruf ; 78 éves. Nagy Sándor 64 éves, ; Barna Ferencaé Szűcs Ilona 7t ' éves. sakk is, amely igen jó szóra­kozást nyújt. A társasjáték kedvelői iz­gatottan gurítják a fekete koc­kát. E kellemes hangulatot a (Tudósítónktól) A szabad foglalkozást a lá­nyok különböző módon töltik el a kollégiumban. Van aki a szekrényeket rendezi, mások Ugye,te is akarod...

Next

/
Oldalképek
Tartalom