Pest Megyei Hirlap, 1962. július (6. évfolyam, 152-176. szám)

1962-07-24 / 171. szám

I t • • A PEST MEGYEI HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA VI. ÉVFOLYAM, 171. SZÄM 1962. JULIUS 34, KEDD IFJÚMUNKÁSOK KOZOTT * r ÓVJUK A GÓLYÁKAT! Együtt dolgoznak - közösen szórakoznak ERROL-ARRÓL Búzaszalmát kazlaz a Petőfi Termelőszövetkezet I. üzem­egységében Bozó Pál és brigádja Még tart a borsószezon a konzervgyárban. A beérkezett borsót a mosóvályúba öntik, innen kerül az osztályozóba Az állami gazdaságban Zatykó Sándorné szocialista bri­gádja a paradicsom kaccsolását végzi (Fehér—Tamasovszky felvételei)- A konzervüzem zárócso­portja egy ízben már el­nyerte a szocialista brigád cí­met. Most másodszor is be­nevezetek a lelkes tagok. A ti­zenkét dolgozó nő közül ki­lenc már asszony. S éppen a lányok 'között van a brigád vezetője, Kecskeméti Mária is. ' Szó, ami szó, ez a brigád jól dolgozik. Ezt bizonyítja Pozsár Józsefné, a szakszer­vezeti bizottság elnöke is. Lássuk hát, mit dolgoznak ezek a lányok. Látogatásomkor éppen meggyet magvaztak és per­sze, közben — pletykáltak is. Ha nem tennék, nem is lenné­nek nők! Valamennyien sze­retnek dolgozni, de valaho­gyan kiemelkedik közülük Mária, aki már többszörös ki­váló dolgozó. Jól szervezi a munkát, lelkesíti társait, csak így tudják biztosítani, hogy tervüket egy éven keresztül ■mindig 105 százalékra telje­sítik. De a cím eléréséhez más is szükséges. Mondja ezt el a brigád vezetője, Kecske­méti Mária: — A munkaidőn túl is ösz- szetart a mi kis brigádunk. Voltunk már együtt színház­ban, moziba sűrűn eljárunk. Szeretünk szórakozni, de vol­tunk már a tarlón is. Mar­kot szedtünk társadalmi mun­kában. Nekünk szórakozás, felüdülés az üzemi munka Ujtán, viszont a mezőgazda­ságban segítséget jeleni ett. A szórakozva együtt eltöltött idő így meghozza a gyümölcsét, mert az üzemi munka is sok­kal jobban megy. Nagyon jól összeszoktunk már, szeret- jü 't egymást. A jó munkának megvan a jutalma is. Nemcsak taka­ros, de takarékos lány is Má­ria. Nemrégiben majd tíz­ezer forintért vett hálószo­babútort. Nekem titokban azt is elmondta, hogy a stafí- rung nagy része már együtt van. lm hát, jöhet a vőlegény ts. Ám azért nem akarja elsietni a dolgot, hi- áfcen ráér még. de az a tu­dat, hogy a kelengyéért neki fellett megdolgozni, újabb erőt kölcsönöz a feketeszemű bri gád vezetőnek. a *- Magas, barna, vékony arcú fiatalemberré nőtt a pátyi kisfiú. A fővárosi élelmiszer­ipari technikumban tavaly érettségizett, majd szakmai gyakorlatra ide került az I-es telepre, ahol csoport-, ké­sőbb pedig műszakvezető lett. Jelenleg is ebben a beosztásban dolgozik Lukácsi Sándor, aki egyben a K1SZ­alapszervnél kultúrbizottsági tag és tagjelölt is. — Már az iskolában is na­gyon szerettem a politikai munkát. Szívesen hallgatom a rádiót, olvasom az újságot, és még politikai oktatást is szívesen vezetnék. — Milyen brigádok dolgoz­nak az irányítása alatt? — A Gagarin nevét viselő szocialista záróbrigád, ame­lyik Budapesten is verseny­zett. A konzervüzem e hár­mas részlegét azonban fel kellett osztani, munkaerő-át­csoportosítást kellett végez­ni, s ezért most nem sokan dolgoznak itt. A szezonban 120 fő a létszám. Most málna­befőttet készítünk exportra, azután pedig kezdődik az uborkaszezon. — Milyen tervei vannak? — Nagyon szeretem a szak­mámat. Szívesen és sűrűn olvasom a szakfolyóiratokat, s két technikus társammal ko­moly eszmecseréket, szakmai vitákat rendezünk. — Kissé idegenkedtem a gyártól, de a jó kollektíva magával sodort. « most már, túl a kezdeti nehézségeken, nagyon érdekel az élelmiszer- ipar műszaki fejlesztése, a gépesítés. Nagy jövő áll a konzervszdkma előtt, s ne­künk is haladni kell. Távo­labbi célom, hdgy az egyete­Kecskeinéti Mária és Lukácsi Sándor, a konzervgyár két ifjúmunkása. Ahogy elnézem, komoly fiú. Hogy úgy mondjam: „bele­való, mai gyerek”! Munka­társairól örömmel beszél, bol­dog. Terveit pedig — amint a beszélgetésünk során megis­mertem Lukácsi Sándort — megvalósítja. Ez év július 1-én lépett ér­vénybe a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány 23/1962. VI. hó 17. számú tör­vényerejű rendeletének 17. pa­ragrafusa, amely szerint a gó­lyák engedély nélküli elpusztí- tója 3000 forintig terjedhető pénzbírsággal büntethető. A Ceglédi úti vasúti átjáró­nál levő gólyafészekben levő két gólyafiókát a vasúti őr közlése szerint egy estén el­fogták. A szombaton és vasárnap ISbszegen megrendezett szak- szervezeti ökölvívó-bajnoksá­gon a. Kinizsi-versenyzők a következő helyezéseket érték el: Ifjúságiak. Papírsúly: ...2. Kecskés Ernő. Kecskés súly­csoportjában bár nem nyert bajnokságot, de kiemelkedő teljesítményt nyújtott, amiért külön díjat is kapott az ezüst érmen kívül. Harmatsúly. Bajnok: Patik József. Patik tizennégy ver­senyző között biztosan diadal­maskodott. Ugyanez áll a pe­helysúlyú Kecskés Gyulára, aki súlycsoportjában fölényes biztonsággal lett bajnok. Lég­súlyban Vigh László a harma­dik helyen végzett. Felnőttek. Légsúlyban baj­— 101,9 SZÁZALÉKRA tel­jesítette második negyedéves tervét a strandfürdő. — A KONZERVGYÁR 16 vagon málnát, 2 vagon körtét, 6 vagon uborkát, 9 vagon fó- zőtököt és 16 vagon babot dol­gozott fel július 18-ig. — MUNKAEGYSÉG-ELŐ­LEGET osztottak a tagoknak a Dózsa Termelőszövetkezet­ben. Június 30-ig 13 forint elő­leget kaptak a tagok munka­egységenként. — MOTORKERÉKPÁR- VEZETŐI igazolvány nélkül közlekedett Hartyányi Amb­rus, Árhoz dűlő 15. szám alat­ti lakos. A szabálysértési ha­tóság 100 forintra bírságolta. nők: Farkas Sándor, nagyvál­tósúlyban bajnok: Kovács Fe­renc. Mindkét versenyző jó tormát mutatott és biztosan nyerte mérkőzéseit. Az első és második forduló összeredménye alapján csapat­ban 1. Gödöllői Vasas 92, 2. Ceglédi VSE 62, 3. Nagykőrösi Kinizsi 46. 4. Vác 42, 5. Gyöm- rő 24 ponttal. LABDARÚGÁS N. Postás—Kocséri KSK 4:2 (2:2) Barátságos mérkőzés. Vezet­te: Fehér. A körösiek góllövői Pusztai. Nánási 11., Pálinkás és Perla­ki, legjobbjaik Járó. Pusztai, Nánási U. A járási bajnokságra készü­lődő kocsériak még igen keve­set nyújtottak. — A KISZ városi alapszer­vezet néhány tagja az ifjú gárdistákkal együtt segédke­zett az aratásnál a Szabadság Termelőszövetkezetben az el­múlt napokban. — MINDEN HÉTFŐN és pénteken este tartja próbáit a földművesszövetkezet népi tánccsoportja a művelődési házban. — A VÁROSI könyvtárban most folyik az állomány fel­mérése. — KOVÁCS SÁNDOR, a Szabadság Termelőszövetke­zet kömüvesbrij árijában dol­gozik. Munkája mellett 6 hold aratást is vállalt, amit már le­aratott. — AZ ÁRAMSZOLGÁLTA­TÓ Vállalat építési csoportja a környező falvak és termelő- szövetkezetek villamosítását jelenleg is végzi. ANYAKÖNYVI HÍREK Születtek: Kozsup Mihály Pál és Janó Julianna fia: Mihály Győző, Szalóki Kálmán és Kiss Mária Er­zsébet Ha: Levente, vincze Bar­nabás és Czeczon Julianna leá­nya: Xldikó Mária. Ivanlcs István és József Rozália fia: István. Ha­lasi István és Nyitrai Ibolya Zsu­zsanna fia: István Csongor. Tóth Rudolf és Miklós Amália leánya:. Mária, Kiss Ambrus és Benke Ka­talin leánya: Katalin. Szécsény Ferenc és Sziládi Erzsébet fia: Ambrus. Horváth József és Boltos Emilia leánya: Ágnes. Lencse La­tos és Horváth Éva leánya: Anna Zsuzsanna, dr. Papp Gyula és dr. Olasz Mária leánya: Andrea Má­ria. Varga János és Vértesi Edit leánya: Edit Terézia. Vetési La­jos és Bűz Katalin fia: László La- ios Szabó Zoltán és Szívós Hona fia: Zoltán. Házasságot kötöttek: Katona Ist­ván és Szaniszló Rozália. Pető Bé'a és Kovács Éva Márta. Meghaltak: Nagy Sándorné Szíj Anna 73 éves. Farkas László * éves. A hét közepére befejeződik az aratás a Dózsa és a Szabadság tsz-beri A Dózsa Termelőszövetkezetben éppen úgy, mint a város többi termelőszövetkezeteiben teljes ütemben tart még az aratás, de a hét közepére befejeződik. A Dózsa Termelőszö­vetkezetben géppel és kézzel egyaránt aratnak. Tavaszi árpából 56, őszi árpából 303 holdat arattak le. A búza és.a rozs aratása még folyik. Búzából 630, rozsból pedig 1500 hold aratása tart. Július 15-re befejeződtek a másodvetések, terven felül 30 holdat vetettek. A tarlóvetések követték az aratást. 70 hold tarlóvetés helyett 100 holdat vetettek. Ha az idő engedi, s a hét első napjaiban jó idő lesz, csütörtökre befejeződik az aratás. A Szabadság Termelőszövetkezetben is befejeződik a hé­ten, legkésőbb szerdán estére az aratás. Kézzel és géppel, kalá­szosokból 1800 hold aratásuk volt, amely vasárnap estig 97 százalékban befejeződött. Őszi árpából 215 holdat arattak le, s 115 holdnyit e] is csépeltek. 124 hold tavaszi árpa aratása, cséplése befejeződött. Ü10 holdnyi búzát arattak le eddig az 580 holdból. 800 hold rozsvetésük van, s 50 hold híján ezt is learatták. Folyamato­san haladnak a másod, és tarlóvetések. Szöveg: Berényi Foto: Fehér Balesetelhárítás a konzervgyárban Sok a baleset, sok a táp­pénzes dolgozó a konzervgyár­ban. Utánajártam, hogy mi okozza a nagy számú balese­teket. Aszódi Balázs felvilágosítá­sa szerint semmiesetre sem a gépek. Tudniillik a gépeket védőberendezé­sekkel látják eL amelyeket havonta ellenőriz­nek. Az új gépeket pedig bal­esetvédelmi szempontból is fe­lülvizsgálják. így a gépek által okozott balesetek száma el­enyészően kevés. A figyelmetlenségből, tréfá­ból, játékból születőké azon­ban annál több. A baleseték fő forrása üvegtörés, forrázás. Például Pigler István körülbe­lül 2 hónapja figyelmetlensége miatt súlyosan leforrázta ma­gát, Szaniszló Vendelné kezén mélv. vágást ejtett, szintén fi­gyelmetlenségből. Ezek áz ese­mények figyelemre méltóak és óvatosságra intenek. Több' gond'it kell fordítani a baleset- védelmi oktatásra. A „szezonosok’’ oktatása másfél óráig tart. Az előadó, Tarjányi Aladár, teljes figyel­met követel. A napokban elő­fordult, hogy egy diáklány az előadás alatt nevetgélt, és az előadó kiküldte. Az előadás végén visszakérdezi az anya­got. aki nem tudja, az addig nem állhat munkába, amíg be nem számol. Nemcsak a szezonosok része­sülnek oktatásban, hanem a stabil dolgozóknak is Vidéki kislány a felvételin A BÖLCSÉSZKAR négy­emeletes épülete zengett a fel­vételizők zsongásától. A sok tűsarkú cipős, tupirozott hajú apacsinges fiatal között szeré­nyen húzódott meg egy sötét­kék kosztümös kislány. Arca sápadt volt az izgul vntól. Homlokát mély ráncokba re­dőzte. Látszott rajta, hogy va­lamin erősen töri a fejét. Végre beszólítják. Bizonyta­lan léptekkel bemegy. Köszön. Leadja az iratokat, majd a bizottság egy távolabbi asztal­ra mutat, hogy ott foglaljon helyet. Látja, hogy egy 20—30 év körüli férfi ül az asztalnál és nagy örömmel ül le mellé. Megszólítja: — Te is felvételizel? Na­gyon örülök, hogy itt vagy, most már ketten izgulhatunk. Képzeld. azt álmodtam, hogy a ,.direct speech”-et kérdezik tőlem Nem tudok róla egy ár­va szót sein. Mindenkit meg­kérdeztem. aki csak számítás­ba jöhet, de senki sem tudja. Te biztos régebben érettségiz­tél, ha tudod, mondd meg kér­lek szépen. — Kisasszony, állapodjunk meg, maga kérdez engem, vagy én magát? Tudniillik an­golból én fogom vizsgáztatni — szólt a lehűtő válasz, de a professzor úr arcán mosoly búikéit HŐSÜNK. ha lehet, még jobban elsápadt. Ereiben meg­hűlt a vér. és eltelt néhány perc. még tudatosult benne a gondolat, hogy letegezte a pro­fesszort. — Bocsánat. . bocsánat. Azt hittem, felvételiző — re- begte. kötelezo legalább egy év­ben egyszer megjelenni. Jövőben diavetítéses oktatást terveznek, szemléletesség szempontjából lényeges segít­séget fog ez a módszer nyújta­ni. A balesetek megelőzésére társadalmi munkában a régi szakmunkások vállalták, hogy munkavédelmi őrséget alaktía- naüc. Ez a mozgalom már mű­ködik, s a siker sem marad el. Tevékenységük abban áll, hogy a legelemibb dolgokra fi­gyelmeztetik a dolgozókat. Ezek olyan dolgok, amelyeket általában tudnak az emberek, de nem alkalmazzák a gyakor­latban. A gyár vezetősége és a bal­eseti tanács mindent elkövet a balesetek elhárításáért, de a kivitelezés a dolgozókon mú­lik. Reméljük, a hasznos igye­kezet nem lesz hatástalan. — öl Ankét Július 30-án (hétfőn) délután 4 órakor a városa pártbizott­ság tanácstermében ankétot tart a városi bíróság, a Ma­gyar Jogász Szövetség és a TIT helyi csoportja. Az ankéton az 1962. július 1- én hatályba lépett új Büntető­törvénykönyvet ismertetik. Az előadás rendkívül érde­kesnek és magas színvonalú­nak ígérkezik. Utána barátságosan elbe­szélgettek angolul. ÍGY JÁRT a nagy Buda­pesten a felvételi bizottság előtt egy szerény, de mint az eredmény mutatta, tehetséges kislány. Ha a vizsgadrukkot és az in­dulás kellemetlen perceit le­számítják, s látják az igyeke­zetei, a kitünően érettségizett leány tudását, talán sikeml a felvételi, s azóta ő is boldog egyetemi polgár. —g. k.— SPORT A Gödöllői Vasas nyerte a szakszervezeti kupát met levelező hallgatóként el­végezzem. — Szórakozás? — Ó igen, szeretem az ope­rát, a komoly zenét, de főleg a jó könyveket. Most Dickens- töl olvasok. S a KISZ-ben a kulturális élet fellendítésén tevékenykedünk. Jó fiatal­nak lenni!

Next

/
Oldalképek
Tartalom