Pest Megyei Hirlap, 1962. április (6. évfolyam, 77-100. szám)

1962-04-22 / 94. szám

I TAVASSZAL, A TÉLRŐL Nemcsak papíron, de .gya­korlatban” is beköszöntött a tavasz, azonban mégsem ér­dektelen visszapillantani a téli időszakban végzett agit.-prop.- munkáira. Az erről készült jelentést a legutóbbi PTST- elnökségi illésen tárgyalták meg, s az agdt.-proposok te­vékenységét igen eredményes­nek találták. A megyei, va­lamint járási agit.-prop-bi- zottságokat jó munkájukért dicséretben részesítették. A megyei sportakadémia hat előadásán összesen 550 sportvezető vett részt, egy-egy alkalommal közel százan jelentek meg. Az előadássorozat sikerrel zá­rult, s 'ezt egyrészt a jó szervezés, másrészt a színvo­nalas beszámoló, az előadók személye biztosította. Minden alkalommal sportfiilm-vetítés zárta be az összejövetelt. A szakmai sportakadémia a megye területén működő ed­zők szakmai továbbképzését szolgálta. Négy alkalommal gyűltek össze az edzők, összesen 410-en. Itt az előadókat a Testneve­lési Tudományos Tanács biz­tosította. Az elhangzottakat a hallgatók kívánságára az agit.-prop-bizottság sokszorosí­totta és eljuttatta az érde­keltekhez. Sportakadémiai előadást tartott: Eperjesi László, Hof-\ fér József, Gulyás Gyula, Hajdú Ferenc dr., Vitár Jó- zsáf, Sidó Ferenc, Büchler Róbert dr„ Megyeri Ferenc dr., Pálfai János, Koltai Jenő, Saíga Lajos, ' Varga István, Barbacsy Imre, Borbély Ká- j rőly, Földes István és Bel- ; fos Péter. Megyénk 11 járásában szerveztek három-három előadásból álló járási v‘«. sportakadémiát.t'v Csupán a váci járásban mutat­kozott bökkenő, ahol csak egy előadás került sorra, technikai, 'illetve szervezési hiányosságok miatt. Míg a megyeire az Országos Elő­adó Iroda, addig a járásiak­ra a megyei bizottság küldte az előadókat. A megye össze­sen harmincegy előadást tar­tott, 2456 hallgató részvéte­lével. Ezenkívül a járások önállóan is tartottak rendez­vényt, így a nagyobb tsz-kö2- pantokban és ipari centru­mokban. A járások szervezésé­ben huszonkét előadást bonyo­lítottak le, 2231 részvevővel. Ezek szerint ötvenhárom alkalommal összesen 4687- en vettek részt a járási sportakadémiákon. Igen nagy sikerrel zárult az Abonyi Tsz SK előadássoro­zata. A sportolók és a dolgozók közötti kapcsolat kiszélesíté­se, valamint a testnevelés és a sport népszerűsítése érdekében megyénkben harminc jól sike­rült élménybeszámoló volt, 5665 részvevővel. Különösen jó munkát végzett a budai, a ceglédi és a ráckevei járási agit.- i prop.-bizottság. Mátrai Sándor, Albert Fló­rián. Sidó Ferenc, Kárpáti Béla, Szentmihályi Antal, Dei­ne ky Gábor, Markovíts Kál­mán és Friedmanszky Zol­tán járt a községekben, váro­sokban. A sportkörök a járá­si agit.-prop.-bizottságok- ka! karöltve bonyolították le a téli sportköri estéket. PEST MEGYEI HÍRLAP A Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megyei bizottsága és a megyei tanács lapja Felelős szerkesztő Bácskai László Kiadja a Hírlapkiadó vállalat Felelős kiadó Csollány Ferenc Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest. VTH. Blaha "Lujza tér 3 Egész r.an hívható központi telefon: 343—100. 142—220 A felelős szerkesztő telefonja: 181—248 — Gépírószoba fhívható 20 óráig): 140—447 - Belpolitikai és sfro rtrovat: 140—449 — Művelődési rovat: 140—448 Előállítja Szikra Lapnyomda Budapest * Terjeszti a Magyar Posta. Elő- fczethető a helyi Dos+ahivataloknál r és kézbesítőknél Előfizetési díj 1 hónapra U forint 76 egyesületben, 4818 rész­vevőt toboroztak, s az estéken a járási TST meg­bízottja tartott előadást. Nagy sikerrel zárult Ceg­léden az MTST sajtócsoportjá­val és a ceglédi járási agit.- prop.-bizottsággal közösein ren­dezett nagyszabású sportbe­mutató, amelyet 710-en tekin­tettek meg. A helyiek nagy szeretettel fogadták a válogatott verseny­zőket. Az esemény, keretében került sor a Pest megye 1961. évi legjobb sportolóinak járó díjak átadására. Míg 1960/61. telén a külön­böző rendezvényeken 4600-an vettek részt, most 16 840-en, s ez a tavalyi létszám közel négyszerese. Ennek eléréséhez nagyban hozzájárult, hogy á bizottság munkáját a Pest megyei TST messzemenőkig támogatta, így sikerült az 1961 őszién meghatározott fel­adatokat végrehajtaná. A bizottság jelentése vé­gezetül kitüntetésire, jutalma­zásra javasolta a jól dolgozó járásokat, aktívákat, így Bundies Pétert, a ráckevei, valamint Öcsai Attilát, a ceg­lédi járási TST agit.-prop.-bi- zottságának elnökét, ezenkívül Lakatos József doktort, a me­gyei szakmai sportakadémia jó szervezéséért, lebonyolítá­sáért. /A/A/f/V-ONNAN A hétfői ünnep miatt "a me­gyei labdarúgó szövetségi nap kedden lesz, míg a kézilabdá­zók kedd helyett szerdán tart­ják meg összejövetelüket. ★ A ráckeve—daibasi összevont járási labdarúgó-bajnokságban ma szünnap következik, csu­pán egy előrehozott mérkő­zést. a Táborfalva—Kakus találkozót bonyolítják le. A szünnapon a ráckevei járási labdarúgó-szövetség és a Tak­sonyi KSK közösen húsvéti villámtornót bonyolít le Tak­sonyban. Taksony első és má­sodik csapata, Dunavarsány és Ráckeve együttese lép pá­lyára. A küzdelemsorozat 13 órakor kezdődik, a mérkőzések 2X30 percesek lesznek." ★ A ma sorra kerülő országos vasutas mezei futóbajnoksá­gon részt vesznek a Ceglédi Vasutas atlétái is. Serdülő fiú és leány, ifjúsági fiú és leány csapattal képviselteti magát a sportkör. Mind a négy együttes jó szereplésre számít­hat, ezenkívül egyéniben is esélyesek a ceglédi sportolók. ★ Két érdekes bemutató volt a közelmúltban megyénkben. Vácott a magyar if júsági súly­emelő válogatott keret tagjai vendégszerepeltek. A Mező- gazdasági Technikumban az országos szövetség főtitkára különböző magyarázattal kí­sérte a gyakorlatokat. Jeney Ferenc sakkmester, a Bp. Pos­tás válogatott versenyzője Nagykörösön játszott szimul­tánt a helyi postás sportkör csapatával. ★ A Szentendrei Horgász Egyesület hagyományos paduc versenyét hétfőn reggel 7—II óra között tartja. Húsvéti torna Becsben Ferencváros—Rapid 3:1 (3:1). Vezette: Pósa (magyar). Góllövők: Albert (2) és No- vák (11-esből), illetve Reiter. A magyarok teljesen megér­demelten nyertek, s a Rapid legyőzésével értékes fegyver­tényt könyvelhetnek el. Jók: Landi, Mátrai, Vilezsál, Orosz és Rákosi, illetve Eder, Glechner, Gieser és Wolny. Austria—17. Dózsa 0:0. Bécs, 55 000 néző. Vezette: Zsolt (magyar). A vártnál gyengébb játékot hozott ez a mérkőzés, bár az iram és a küzdelem nagyobb volt, mint a Ferencváros—Ra­pid találkozón. A játék képe alapján az eredmény igazsá­gos. Jók: Fraydl, Stotz, Löscher, Hirnschrodt, Jacare és Fiala, illetve Lung, Káposzta, Színi, Pataki és Kuharszky. ★ A torna második napját hétfőn a Népstadionban tart­ják mag. Az Üjpesti Dózsa a Rapiddal, a Ferencváros az Austria csapatával mérkőzik. A megyei női kézilabda-bajnokság folytatólagos sorsolása A Csömöri TSZ SK utólag visz- | Sportiskola—Üllő, szalépett a küzdelmektől, s .hogy a SZTK. párosítást ne kenjen megváltoz­tatni — mivel eredetileg tizenegy- csapatos volt a mezőny — fordu­lónként két együttes lesz szabad­napos. Április 22: Ceglédi Építők—Váci Finomfonó. Váci Sportiskola—Fó­ti VSC. Váci Forte n.—Albertir- sa. SZTK—Abony. Április 29: Abony—Váci Forte II.. Albertirsa—ÖúdakalaSz. Fölt VSC—Ceglédi Építők. Ullő-SZTIC. Május t: Fóti VSC—Váci Finom­fonó. Váci Sportiskola—Albertir- sa. Budakalász—Abony. Váci For­te n.—uns. Május 13: Abony—Váci Sport­iskola. Albertirsa—Ceglédi Építők, üllő—Budakalász. Váci Finamfo­nó-,-SZTK. Május 20: Fóti VSC—Albertirsa. Ceglédi Építők—Abony, Váci Váci Forte II.— Május 27: Abony—Fóti VSC, Ül­lő—Ceglédi Építők, váci Finom­fonó—Vác, Forte n., SZTK—Buda­kalász. Június 3: Albertirsa—Váci Fi- nomfonó, Fóti VSC—Üllő. Buda­kalász—Váci Forte IX.. váci Sport­iskola—SZTK. Június 1«: Abony—Albertirsa. Váci FtfrtC II—yáfii Sportiskola. Váci Finómfonó—Budakalász, SZTK—Ceglédi Építők. Mint ismeretes, az első fordítós kedvezőtlen időjárás miatt elma­radt. június lí-én játsszák le: Abony—Váci Finomfonó. Albert­irsa—Üllő. Ceglédi Építők—Váci Forte, Váci Sportiskola—Budaka­lász. Fóti VSC—SZTK. A gondatlanság — országos bajnokságba került Új sportkönyvek A Testnevelési Tudományos Tanács füzeteinek sorozatában a Medicina kiadásában jelent meg Nádori László és Megyesi Zoltán dr. a „Fiatalok edzése, versenyzése” című mű. A tanul­mány a fiatalkorúak, serdülők, ifjúságiak sportolásának elő­készítésével foglalkozik. A Terra Kiadó adta közre az új hétnyelvű sportszótárt, amely magyar, angol, francia, német, olasz, orosz és spanyol nyelven egy kötetben össze­foglalva tartalmazza 37 sport­ág szókincsét. A nagy alakú, több mint 1100 oldalas kötet mintegy 100 000 műszót és szakkifejezést tartalmaz az említett nyelveken. A könyvhöz Avery Brunda- ge a NOB elnöke és Philliph Noelbaker, a Nemzetközi Test- nevelési és Sport Tanács el­nöke írt meleghangú 'ajánlást. (MTI) A SPORTVEZETŐK ZSEB- KÖNVE jelentős segédeszköz a testnevelési és sportmozga­lom különböző területén dol­gozóknak. Révszletes alapossággal tár­gyalja a sportvezetők tenniva­lóit és módszerbeli útmutatást ad a Kilián testnevelési moz­galom szervezéséhez, lebonyo­lításához, valamint egyéb te­endőinek ellátásához. A zsebkönyv beosztása igen célszerű, a színes tónusú alá­nyom ássál kiemelt fejezetek és paragrafusok könnyen át­tekinthetők. így a sportverse­nyek, túrák lebonyolítása köz­ben felmerülhető kérdésekre, problémákra is egyszerű, vilá­gos választ kapnak a sport­vezetők. Ez a könyv megvásárolható Budapesten a 41. sz. sport könyvesboltban (VII., Rákó­czi út 64. sz.), illetve a többi állami könyvüzletben. vala­mint vidéken az állami könyv- kereskedésekben és a föl dmű- vesszö'vetkezeti könyvesbol­tokban. Londoni ieientés szerint Herb Klliott. az ausztrálok 1500 méteres eikfutó olimpiai bajnoka és vi­lágrekordere. aki jelenleg Angliá­ban folytatja egyetemi tanulmá­nyait, a visszavonulás gondolatá­val foglalkozik. Elliott kijelentet­te, hogy ebben az évben nem in­dul versenyen, és az is bizonyta­lan, hogy egyáltalán pályára lép-e még. Elliott elhatározását tanulmányaival indokolta. Eladó ingatlanok a váci kirendeltség területén. Václiget: 2 szoba, konyha, elő­szoba, veranda, kút. 771 n-öl gyümölcsös­sel. Beköltözhető. Ára 60 ooo Ft. Vác: 1 szoba, konyha, kam­ra. 150 n.-öl telekkel. Beköltözhető. — Ára 15 000 Ft. Nógrádverőce: ' 2 szoba, konyha, elő­szoba. fürdőszoba, speiz, kút. ^’il!any van. Ára 80 000 Ft. Kismaros: 2 szoba, konyha. 1600 n.-öl gyümölcsös. A telek részben is eladó. 200 db. gyümölcsfa. — Beköltözhető. Ára 100 ezer forint. Dunakeszi: 3 szoba. 2 konyha, elő­szoba. speiz. 150 n.-öl telekkel. Villany van, víz bent. Beköltözhe­tő. Ára 200 000 Ft. 300 n.-öl bekerítetlen gyümölcsös telek. Ára 27 000 Ft. 161 n.-öl kerített sa­roktelek, termő gyü­mölcsfákkal. Ára 25 ezer forint. Alsógöd: 2 szoba, manzárd, fe­dett veranda, napozó, fürdőszoba, angol WC. konyha, pince, padlás. 400 n.-öl telekkel, raj­ta gyümölcsfákkal. — Beköltözhető. Ára 200 ezer forint. Érdeklőd­ni lehet: PIK. Vác. Széchenyi u. 9 Eladó i50-es Czétka motorkerékpár. Nagy­körös, ni.. Szőlő u. 16. 250 n.-ölew gyümöl­csös. Budafokon, Zenut u. 13. alatt el­adó, 58-as autóbuszhoz 5 percre. Ára: 20 000,— Ft. Érdeklődni: Ber­kes 420—35«. A Ceglédi Villamos- ipari Gyár azonnali' belépésre keres 1 fő gépészmérnököt szer­kesztési csoportveze­tői munkakörbe, i fő gépésztechnikust — szerkesztési munka­körbe és 3 fő gyakor­lattal rendelkező esz­tergályost. Jelentkezni lehet a vállalat mun­kaügyi osztályán Ceg­léd, Törteli út 12. sz. alatt. _________ B alaton vagy más víz­hez közeli községbe cserélném kisiparos­nak alkalmas buda­pesti főútvonali tele­fon. összkomfortos la­kással együttlevő üz­lethelyiségem. fealogh. Mester u, i5.__________. 625 n.-öl telek monori erdőn strand mellett megosztva is sürgősen eladó. Maries Emilné Bp.. VHL, Szigetvári u. 27.__________________ T sz-ek, állami gazda­ságok és vállalatok fi­gyelem! Május 1-től június 30-ig 3 db. Sz— 100 erőgépre forgatási, esetleg egyéb munkát is vállalunk. Gépállo­más. Gödöllő. Mozaiklap minőségben kivitelben / ' Somogyiné, Pestlőrinc» sereg yi. 163. színes, jó és szép kapható. XVTII.s Vöröshad­Az elmúlt heti országos mezei futóbajnokságon a Ceglédi Vas­utas SE serdülő fiúcsapata igen jól szerepelt. Az együttes tag­jai mind az öten lelkesen végig- küzdötték a távot, s a 9.. 18., 25., 29. és 40. helyen végeztek. Ig.v csapatban 121 ponttal az első helyre kerülték volna, de mégis a 139 pontos Miskolci ITSK lett az országos bajnok. Mindez hogy történhetett? A Magyar Atlétikai Szövetség versenykiírása értelmében csak azok a versenyzők indulhattak az országos bajnokságon, akik a megyei viadalon is szerepeltek. A Ceglédi VSE ennek alapján küldte be ne\Tezését és indította sportolóit, ugyanis a megyein mind az öt fiú futott, s közü­lük négyen értek be a célba, A» ötödik, bár elindult, de feladta a versenyt. Ennek ellenére az or­szágos bajnokságon mind aa öten jogosultak voltak részt ven­ni. Am a megyei szövetség csak a célba beérkező négy sportoló indulását igazolta a Magyar At­létikai Szövetségnek, a küzdel­met feladó ötödik versenyző ne­vét nem. Emiatt, tehát a megyei szövet­ség hibájából, nem nyerhette el a Ceglédi Vasutas SE serdülő fiúcsapata az országos bajnoki címet, bár a legjobban ők végez­tek. C. Magyar László Mit hoz a húsvéti nyuszi? Felveszünk nagy-bu­dapesti munkahelye­inkre kőműveseket, villanyszerelőkét, víz­szerelőket, épületlaka­tosokat. asztalosokat, bádogosokat és segéd­munkásokat. Munkás­szállás nincs. Buda­pesti Építő és Elem­gyártó Ktsz. xvm., Hengersor u. 73. Nagykőrösi MÉK Vál­lalat felhívja a saláta­termelőket. hogy a ki­pusztult áttele’.d salá­tát sürgősen pótolják tavaszi salátával, mert így elkerültük a ki­esést és a tavaszi sa­látát is beszámítjuk a szerződés teljesítésébe Két tő gépipari tech­nikumot végzett és egy fő közgazdasági technikumot végzet t dolgozót, két fő lói képzett, hegeszteni tu­dó lakatost sürgősen felveszünk. Jelent­kezés írásban. vagy személyesen a vállalat munkaügyi osztályán Váci Kötöttárugyár. Vác. Sallai Imre u. 8 •—10. ■' _______ S koda Octávia. 16 000 km-t futott, sürgősen eladó. Érdeklődni: Vecsés telefon: SS. 8— 17 óráig,______________ M egvásároljuk kiolva­sott könyvelt a Ceglé­di Könyvesboltban április 36-án. Vásáro­lunk régi és Ü1 kiadá­sú szépirodalmi, tu­dományos és Ifjúsági könyveket. Figyelem: Csak.’egy napig vásá­rolunk, készpénzzel fizetünk. A megyei labdarúgó-bajnok­ság múlt heti fordulójában egv kivételével a hazaiak győzedel­meskedtek, s ma is az otthon­játszók sikere várható. Véle­ményünk szerint csak talán Cegléden és Albertirsán lehet pontosztozkodásra számítani. De mindez nem bizonyosság, délután majd elválik, melyik csapatnak mit hoz a húsvéti nyuszi. 1. Váci Vasutas (II)—Sziget­újfalu (14). Vác az elmúlt va­sárnap eléggé balszerencsés mérkőzésben maradt alul az SZTK-val szemben, tartja jó tavaszi formáját. Szigetújfalu is jelentősen feljavult. Az ott­hon-idegenbeli eredmények, valamint a pályaelőny vári győzelmet ígér. Tipp: 1. 2. Üllő (8)—Pilisi KSK (15). Utóbbi mérkőzésein Üllő kissé visszaesett. Pilis még nem ad­ta fel a bentmaradás reményét. Mindkét félnek égetően szük­sége van a pontokra. Ha a ha­zaiak vereséget szenvednek, erősen visszaesnek a tábláza­ton, ha a vendégek: akkor már nem valószínű, hogy kikerül­hetnek a kiesési zónából. Üllő hazai szereplése 75 százalékos. Pilis idegenbeli mérlege 10 százalékos. Ez a körülmény, plusz a hazai környezet üllői sikert ígér. Tipp: 1. 3. Monor (12)—Oglédbercel (13). Monomak tavasszal rosz- szul megy a játék, csak két hazai döntetlenre telt erejéből. A berceliek tavasszal javítot­tak helyzetükön, de idegenbe­li szereplésük gyengébb, mint tavaly. Itt is a pályaelőny ér­vényesülhet, s így megszület­het Monor első tavaszi győ­zelme. Tipp: 1. 4. Ceglédi Építők (10)—Gö­döllő (3). Tavasszal Cegléd 3. Gödöllő 9 pontot szerzett, s ez egyben jelzi a két csapat közti egyensúlyt. Gödöllő idegenben is jól szerepel, legvalószínűbb a pontosztozkodás. Tipp: x. 5 Pécel (2)—Ceglédi VSE II. Pécel nyugodtan játszhat a tét- nélküli találkozón, a Vasutas II-nek idegenben nem megy a játék. Tipp: 1. 6. Albertirsa (9)—Nagykőrös (7). Albertirsa otthonában még nem kapott ki. pontjainak ki­lencven százalékát hazai pá­lyán szerezte. (Fót elleni 8:l-es győzelmét igazolta a szövet­ség.) Nagykőrös teljesítménye hullámzó: tavasszal idegenben egy pontra telt erejéből. Két­ségtelen, hogy a technikás, fü­ves pályához szokott körösiek­nek hátrányt jelent az irsai ..homoktenger”. Döntetlen kö­rüli eredmény várható. Tipp: x. 7. Vecsés (5)—Bag (6). Las­sacskán a vecsésiek is formá­ba lendülnek, azt nyújtják, amit elvár tőlük szépszámú szurkolótáboruk. A bagiak úgy otthon, mint idegenben, igen lelkesen harcolnak, de mindez csak a hazai pályán szokott nekik pontot jelenteni. Tipp: 1. 8. Szigetszentmiklós (1)—Főt (16). A forduló legbiztosabb mérkőzése. A hazaiak tartják kitűnő formájukat, tavasszal még cs .k egy pontot vesztet­tek. azt is idegenben. Fót tel­jesen visszaesett, változatlanul nem bírja végig erővel a mér­kőzéseket. Tipp: 1. Varga András és János A szentendrei járásból... A Visegrádi Erdész SK Kilián pontszerző teke háziversenyt ren­dezett. összesen 40 dobást teljesí­tettek £ részvevők (20 teli. 20 ta­rolás). t. Magyar László 141. 2. Takács István 126, 3. Suhand! U pót 125. ★ A Szentendrei Járási MHS járási lövészversenyt tartott a Honvéd lőterén. Nyolc négytagú csapat indult, ..hatan. pedjg. .egyéni viada­lán jnéiiök,. ossz# tudásukat. Csapatban: 1. Szentendrei HSE B-csapata 395, 2. Szentendrei HS£ A-csapata 390, 3. Budakalászi MHS A-csapata 332. A csapatverseny részvevői közül a legjobb eredményeket a követ-' kezők érték el: Szilágyi Gábor (Szentendrei HSE) 121, Gerháth Ta­más (Szentendrei HSE) 11«, Fér- nekesz János (Budakalász) 115. Az egyéni versenyzők küzdelmé­ben 1. S/,1alió János (Szentendrei HSE) 105, 2—3. Schaffer Rudolf (Tahiíótfalui MHS) és Hortobágyi Sándor (Szentendrei HSE) 70—70. ★ . A három körzet legjobbjai vet­tek részt Visegrádon, a járási sakk csapatdöntőn. Pontveszteség nélkül első Visegrád (Fónyad. Ma- das, Vannai, Csepregi). 2. Szent­endrei HÉV. 3. Pócsmegyer. Összevont járási labdarúgó-bajnokságok Ceglédi járás Jászkara jenő—Nagykőrösi Kini­zsi II 0:0. Albertirsai VSC II—Ceg­lédi Honvéd 2:3. Nagykőrösi Épí­tők—Dánszentmiklós 4:2. Nagykő­rösi Dózsa Tsz—Ceglédi Építők II 1:2. 1. Cégi. Honv. 14 11 2 1 52:18 24 2. C. Építők II 13 11 — 2 43: 7 22 3. Abony II 14 7 2 5 19:18 16 4. N. Kinizsi II 12 7 1 4 21: 8 15 5. Albertirs. Tsz 13 7 — 6 13:15 14 6. C. Dózsa Tsz 13 7 — 6 12:15 14 7. Dánszentm. 13 5 1 7 12:32 11 8. N. Építők 13 4 1 8 15:27 9 9. Jászka rajén a­13 3 3 7 8:26 9 10. Albertirs. II 13 2 2 9 12:14 6 11. N. Dózsa Tsz 13 1 2 10 6:33 4 Ráckeve — dabasi Járás 1. Ráckeve 14 12 1 1 52: 9 25 2. Örkény 14 10 1 3 46:13 21 3. D.-vars. T. k. 1.4 8 4 2 39:20 20 4. Taksony 14 9 1 4 29:19 19 5. Dabas 14 7 2 5 25:21 16 6. Gyón 14 6 8 5 26:30 15 7. Pereg 14 6 1 7 33:20 13 • 8. Inárcs 14 5 2 7 23:37 12 j 9. Kaku'cs 14 4 2 8 14:34 10 10. Táborfalva 14 4 1 9 19:25 9 1 11. D.-vars. II. k. 14 2 0 10 12:52 6 12. Szigethalom 14 1 — 13 4: 9 2 CEGLÉDI APRÓHIRDETÉSEK Petrorex kétlángú ki­fogástalan állapotban' eladó. Szőlő utca 2-9. alatt. ______ N émet konyhabútor, úiszerű állapotban el­adó. Érdeklődni lehpt Kossuth Lajos utca 3Va. 5 óra után. 626 n.-öl’ kenderfö'd beköltözhető érzettel eladó. Iskola dűlőben. Érdeklődni H. kér.: Világ utca 17. alatt. Vaskapu-, vaskerítés­készítés Lévai lakatos-. nál. Wécsei 47. szám. Berva motorkerékpár eladó. Bezerédi utca 17. ívott ry>b utcai. Nyugati tánclemezek í és vasaitó. eladók. V..I utó» 9. fi Azonnal beköltözhető? ház eladó. TI. kér. I Nv*rfa utca 13.----- jj K ét személy részére) Jó állapotban levő ab- bútorozott 6zoba ki-j lakok és egy üvegajtó eladó Sallay utca 33. szám. adó. VI. kér. Hattyú Uten 15._______________ 1----------*----------------------§ Tömörkényi utca 41.' R övid keres zthúros számú ház e,adó CSOl- T szám - nasy portával, érte- ■ kezni 5 után. i zongora eladó, nak; utca 21. alatt.­350-es Izs eladó. Zöld- fa utca 3. Cegléd. Eladó Budai úti meg­állótól 5 percre beköl­tözhető ház. villány­iival. Cím: Budai út. Tűrni. _____________ Porta, gerenda, desz­ka. léc, szarufa és egy jókarban levő féríike- rékpár eladó. Érdek­lődés: Irinyi utca 3. alatt,_________________ E ladó nyolc kender­föld 4-ík dűlőben, részletekben is. Érdek­lődni: X.. kér. Sátor ! u- a ______________ C seréotetös épület le­bontásra eladó. Ér­deklődni* Cegléd. Kő- I röfii út 22.

Next

/
Oldalképek
Tartalom