Pest Megyei Hirlap, 1962. március (6. évfolyam, 50-76. szám)

1962-03-20 / 66. szám

VI. ÉVFOLYAM. 66. SZÄM 1962. MÁRCIUS 20, KEDD TTia4»nöt *<r mií/ra... Elkészíiit Tervek, amelyek munkával válnak valósággá ni. rész. A vasútvonal nyugati olda­lán teret keli biztosítani egy esetleg kialakítható ipari üzemnek, a lajosxnizsei úttól délre fekvő területen, hogy szükség esetén iparvágánnyal is ellátható helyen legyen. A ktsz-ek számára a város déli részén, a laktanya melletti üres területen javasoltak le­telepedést. Figyelembe veszik a tervek megvalósításakor a zöldövezet­tel kapcsolatos elgondolásokat is. Az iparterületek és a la­kóterületek között védő ■ zöldsávot telepítenek. A strandfürdő területileg zöld­övezeti jelleggel szerepel a bővítésben, s a város északi­északnyugati peremére védő erdősávot terveztek. A na­gyobb porképződés megakadá­lyozására az utak mentén fa­sorok kialakítását tartották célszerűnek. A közlekedés korszerűsítése megkívánja a jövőben a vasút­állomás kibővítését és egy vas­úti felüljáró megépítését. A közúti forgalom tekintetében a. 41-es, a lajo&mizsei és a kis­kunfélegyházi utak nyomvo­nalai korszerűsítésre szorul­nak. A lakónegyedek alköz­pontjainak jó forgalmi meg­közelíthetőségét kell biztosí­tani a városközponttal. Nagy változások várhatók a közművesítés területén. A meglevő villamos lég­vezetékhálűzatot a közel­jövőben korszerűen át­építik. • Később a belvárosban föld­alatti kábelekre cserélik a vil­lanyvezetékeket. A terveit meghatározzák a vízellátás bővítésének módját is. A köz­ponti vízellátást a város egész területére víztornyos megol­dással fogják biztosítani. Gondot fordítanak a csa­tornázásra; a főgyűjtő csator­na a városközponton kívül fel­tétlenül felveszi a konzerv­gyár, a kórház és a tejüzem szennyvizét, amelyet egy köz­ponti derítőn keresztül a kő­rösén csatornába 'kötnek be. A városközpontban a felszíni vízlevezetés zárt szelvényben, másutt nyitott árokrendszer­ben történik majd. Az időközben sorrakerülő áthelyezéseket, tatarozásokat már ennek szellemében való­sították meg. A könyvtár új helye, a Deák téren, már elké­szült. A múzeum restaurálása is befejeződött ugyancsak a közben készülő városrendezési terv alapján. A cikkben érin­tett építkezési területekre a városi tanács végrehajtó bi- j zottsága építkezési zárlatot rendel el' a lakosság számá- ! ra, hogy a még beépítetlen te- | rületek a városfejlesztési terv megvalósítását szolgálhassák egy-egy tervezett építkezés ki­vitelezése esetén. A városfejlesztési prog­ram és rendezési terv azt a célt szolgálja, hogy ko­runk követelményeinek megfelelő városkép ala­kuljon ki a következő év-' tizedekben. Természetesen ekkora tervek megvalósítása nem mehet egyik napról a másikra, de megvannak azok a városrende- zésiieg nélkülözhetetlen tám­pontok, amelyeknek alapján a jövőben, a már kijelölt hely­re lehet építeni középülete­ket, s a már megjelölt módon megvalósítani a közművesítés hátralevő feladatait. A tervek tizenöt év távlatá­ban készültek, ennél természetesen lé­nyegesen több időre lesz szükség, amíg a részfel­adatok megvalósulnak. Akadály nem merülhet fel, a tanács vb ülése elfogadta a terveket, s a megvalósításban közvetve vagy közvetlenül, a város minden lakója kiveszi részéi Cegléd, Ócsa, Nagy hí te, Ráckéve. Abony, Monor és a vendéglátó körösi Arany Já­nos gimnázium diákjai mér­ték össze tudásukat vasárnap a két borsóosztályozó gép A két borsóosztályozó gé­pet a Gépjavító és Faipari Ktsz-ben Mühl Jenő konzerv­gyári gépészmérnök tervei alapján készítették. Nem volt egyszerű munka, mert a két darab 9 méter hosszú gép se­hol sem fért el a fedett mű­helyekben, s így egész télen át a szabadban dolgoztak raj­ta. Ezenkívül most készül még 2 darab borsószelektáló a konzervgyár részére. A bé­késcsabai és miskolci hűtő­ipari vállalatoknak pedig lú­gos hámozót készítenek. Még ebben a félévben két darab háromszintes szállítószalagot és a MÁV részére 300 daxab hulladékgyűjtőt, továbbá 140 darab rakodólemezt fognak elkészíteni. A műhelyrész versenyben van a hét részleggel. Az 1961. év utolsó negyedévi verseny- eredmények értékelése sze­rint a/ 9. számú üzemegység lett a verseny győztese. galmss szoros küzdelem után — Nagykőrös csapata lett. Az egyéni verseny győztese He­rényi Antal, a monori gimná­zium- tanulója. Tama&i Tamás Gondolkodási idő : fél perc ! A középiskolások szellemi vetélkedőjének Dél-Pest megyei döntője Romlott az eredmény, baj van a fizikával KISZ-taggyűlésen a ll/d-ben A gimnáziumban 16 KISZ- alapszervezet van és ezek a ta­nulók 96 százalékákt fogják össze. Az alapszervezetek jól dolgoznak. Találomra benyitunk egy osztályba. A Il/d. KlSZ-alap- szerve tart taggyűlést. Irházi Zsuzsa, a KISZ-titkár meg­nyitja a taggyűlést, majd ének következik. A napirendi pon­tok elhangzása után a tanul­mányi felelős beszél a tanul­mányi helyzetről. Megállapít­ja, hogy az osztály tanulmá­nyi eredménye romlott. Irhá­— Ha nem felelsz mikor kérdez a tanár. az csak neked lesz rossz' — mondják. A bírálat után elmondják, hogy év eleje óta N. M. már sokat javított magatartásán. Hiszen-nem is rossz ő, min­den megmozdulásban részt vesz, segít társainak, csak hát makacs. Osztálytársainak kell segíteni a hibák kijavításában. Következő napirendi pont­ként az osztály fegyelmi hely­zetét vitatták meg. A titkár megállapította, hogy ezen a délelőtt a művelődési házban. Irodalom, vagy általános kul­túrtörténet, történelem, föld­rajz, fizika, sport — ezekből a tárgykörökből öt kérdésre kellett válaszolniok a ver­senyzőknek. Nem maradhat­nak — s nem is maradtak ei természetesen az ügyességi játékok sem. Léggömbfújás pukkaciásig, vízhordás evőka­nállal, mind értékes pontot jelentett a vetélkedő csapa­toknak, okozott derültséget a közönségnek. A csapatversenyt Ráckeve nyerte. Második — igen iz­A nehéz, kérdésekre adott válaszok sokszor tették pró­bára a versenybíróságot, melynek tagjai: Lázár Erzsé­bet, Páhán István tanárok és Káló József, a városi KISZ- szí-rveaet titkára volt. Pártat­lanul, jól ítéltek a viták so­rán. Sajnos, a játékvezető nem állt helyzete magaslatán. A színvonalas, érdekfeszítő vetélkedő során Cönczöl Ka­talin, Korompay Lenke, N. Szabó Sándor egy-egy verssel, Köss Éva énekszámával ara­tott sikert. SZOMBATON ESTE a könyvbarát mozgalom „startja“ Játék közben zi Zsuzsa veszi át a szót: „Baj van a fizikával. Megbeszél­tünk heti két óra korrepetá­lást És mégis elmennek, még a gyengék is. Nem várják meg, hogy segítsünk nekik”. Okosan beszél, halkan, mi­közben látszik, hogy szavai­nak súlya van. Valaki hátul megjegyzi: „A lelkiismeretlen­ség a legfőbb baj.” Felvetődik a szó N. M.-ről is. Az osztály tagjai megbí­rálják őt makacsságáért téren nincs nagyobb baj, csu­pán az órák előtti zajt kellene kiküszöbölni. Persze ehhez igeninagy önfegyelem szüksé­ges. A nyári tervekről is szó ke­rült. Aztán elfogynak a prob­lémák és egyre vidámabb lesz a hangulat. Játék következik. Játék közben telik az idő. Vé­ge a taggyűlésnek. (Szöveg: Varga László) (Foto: Oláh Ferenc) Olyan tekintélyesen meg­nőtt nálunk az olvasási láz, s ezzel együtt az eladott köny­vek száma is, hogy méltán csodálkoznak rajta a külföl­diek. Ez az örvendetes kul- túrszomj egyre nagyobb fel­adatokat ró azokra, akik szí- vükön viselik a művelődés ügyét. Uj mozgalom van születőben — a könyvbarát mozgalom. Cél most már az, hogy minden ember gyűjtse a könyvet, hogy úgy hozzá tartozzon a könyv életükhöz, mint a loenyér. Saját könyv­tára legyen mindenkinek. Ezt a szép mozgalmat támogat­ják a könyvkiadók, könyv­tárak, a tömegszervezetek, így került sor szombat este a művelődési ház színház- termében — a megyében elő­ször — a könyvbarát mozga­lom méltatására, ünnepélyes elindítására. A Hazafias Népfront vá­rosi bizottsága nevében Hor­váth Lehel mondott köszö­netét. Gál György Sándor, az is­mert zeneesztéta, számos könyv — többek közt a nagy sikerű Operák könyve — szerzője volt az est műsor­közlője. Kedves, szellemes fejtegetéseivel, humorával ha­mar belopta magát a közön­ség szívébe. Rögtönzött opera- ismertetéseit sok taps fogad­ta. Lorenz Kornélia, Doma- hidy László, Kishegyi Ár­pád, az Operaház művészei egyaránt szólaltattak meg operarészleteket és operett- dalokat. Nagy sikere volt Jancsó Adrién előadóművésznőnek, aki népballadát s téli ver­seket szavalt átélt, szép szö­vegmondással. Az előadás szünetében megkerestük, s néhány kér­dést intéztünk Jancsó Ad­rien művésznőhöz. — Kedvenc verse? — Nincs. Mindent szeretek, ami szép és szavalható. Leg­inkább magyar költők mű­veit, mert a magyar költé­szet olyan kimeríthetetlen, hogy egy élet kevés ahhoz, hogy minden szép verset el­mondjon az ember. — Városunkban szeretik a verseket, sokan szavalnak is. Mit tanácsol a kezdő szám­láknak? — Valóban, Nagykőrösön szeretik a verseket az embe­rek. Igaz, erre kötelezi őket a hagyomány is. Nos, azt javasolom a szárnypróbálga- tóknak, hogy tisztelettel és áhítattal közeledjenek a vers­hez. Igyekezzenek tökélete­sen megérteni a költő gon­dolatait, érzéseit. Ne töre­kedjenek a vers megjátszá- sára. Egyszerűséggel, tiszta, érthető, jól hangsúlyozott szö­vegmondással érik meg a taps. Csengetés jelzi a szünet vé­gét. Búcsúzunk, és sok si­kert kívánunk. — erpál — DOLGOS NAPOK... ■ __------ - -flip- - W ­■ Ír r/" Az állami gazdaság kertészetében Fehér István kertészeti brigádvezető Molnár Júliái és Somodi Antalnét a szaksze­rű palántanevelésre oktatja Üj oszlopot tesznek a régi villanyoszlop helyébe. Gyulai Ambrus, Biczó Lajos, Hajdú Albert és Ilupka István, a DAV dolgozót előkészítik a cserét (Foto: Bacsó György. Fehér Szilárd és Sebők Antal) — AZ ARANY JÁNOS gim­názium tanulói tanulmányi versenyt rendeztek az elmúlt napokban, matematika, magyar és orosz tantárgyakból. — 290 000 FORINTOT jöve­delmezett az elmúlt esztendő­ben a községgazdálkodási vál­lalat kertészete. — A RÁKÓCZI Termelőszö­vetkezet boknosi részén bein­dult a nagyüzemi táblák kiala­kítása. A rosszabb szőlőket ki­szedik, s más, gazdaságosabb növényt termelnek á helyén. — KÉTSZÁZ FORINT bírsá­gát fizetett verekedés miatt a szabálysértési hatóságinak Hor­kai Mihály, Kocsér, Zrínyi u. 11. szám alatti lakos. Az Arany János filmszínház műsora Március 22—25: Házasság­ból elégséges. Magyar film. Főszereplők: Törőcsik Mari és Bodrogi Gyula. Tíz éven alul nem ajánlott! Kísérőműsor: Ünnep a forradalmi Kubában. Magyar híradó. Márpius 26—28: Az énekesnő hazatér. Általános iskola bér­leti film. Magyarul beszélő szí­nes román operafilm. Tíz éven alul nem ajánlott! Kísérőmű­sor: Mindent tudni akarok. Március 29—április 1. Lelki­ismeret lázadása. I. rész. NDK- film. Magyar híradó. Április 2—f: Utazik a cir­kusz. Általános iskolai bérleti film. Csehszlovák színes film. Kísérőműsor: Teli Vilmos. MATINÉ: Március 25: Láp kutyája. Április 1. Afrikában jártunk, Előadások kezdete délután 5 és negyed 8 órakor, vasárnap 3, 5 és negyed 8 órakor. Pénztámyitás az előadás megkezdése előtt egy órával. — A RÁKÓCZI általános is­kolában az első félévben 257 az úttörő és a kisdobos. — ID. ÖCS AI FERENC, * Rákóczi Termelőszövetkezet fag.jii az elmúlt gazdasági év­ben 787 munkaegységet teljesí­tett.-- PÉNTEKEN 55 darab hí­zott sertést szállított a Dózsa Terme! Sszövetkezet az állat- forgalmi vállalatnak szerző­désre. — A PETÖFT TermelÓ8TO­vetkeast lí> dr.rvj marhát vá­sárai hiate&E»», amelyet fel­hizlalja után tovább adnak szerződésre. — HARMINC darab az anyakoca-állománya a Rákóczi Termelőszövetkezetinek. ANYAKÖNYVI HÍREK Születtek: Kisprumik János tsz- földműves és Tóth Ka tahin fia: Jáips, Kiszel László villanysze­relő és Farkas Ilona segédmun­kás ^a: László Zoltán, Szakáll Imre Kovács és Tamási Irén leá- nyi: Irén Éva, Marticsek József gépkocsivezető és Halmi Eszter leánya: Eszter, László Ferenc adó­beszedő és Ondó Veronika leá­nya: Veronika Eleonóra. Házasságot kötöttek: Nyerges Sándor tsz-kőműves és Horváth Jolán, Tóth József tsz-földműves és Szaniszló Mária. Hajdú Ferenc élelmiszeripari szakmunkás és Ónodi Hona élelmiszeripari szak­munkás. Beke Ferenc segédmun­kás és Flórián Margit Mária tsz- földműves. Do-bi András Mihály gépmunkás és Bat a Rozália Mag­dolna adófeLügyélő. Meghaltak: Szabó Ambrus nyug­díjas hegyőr 84 éves. Bársony Sán- domé Várkonyi Mária 82 éves, Szécsény Lajos tsz-nyugdíjas 79 éves. Rácz József né Bokor Mária 84 éves, Szentpéteri Ambrusné Szűcs Rozália 69 éves. Ugró Gyu­la férfiszabó 81 éves, Mihályi. Bé­la né Száraz Johanna tsz-nyugdíjas 72 éves, Tóth Ambrus tsz-nyug- dfjas 75 éves. Székely László tsz- földműves 73 éves.

Next

/
Oldalképek
Tartalom