Pest Megyei Hirlap, 1962. március (6. évfolyam, 50-76. szám)

1962-03-07 / 55. szám

1962. MÁRCIUS 7, SZERDA KIT megye» '•&/£írian Hórommilliard értékű beruházás A vegyiparnak a második ötéves terv idejére előirány­zott nagyarányú fejlesztése so­rán az 1962. esztendő az első, amikor a nagy, vagy legalább­is jelentős beruiházások egész sora fejeződik be és kezdi el az üzempróbát, majd a rend­szeres termelést. Az idén be­lépő új gyárak, üzemek és egyéb létesítmények • kivitele­zéséhez ugyan részben már korábban hozzáfogtak, építé­süknek azonban ez a tervidő­szak adott területet. Tizen­nyolc nagy értékű népgazdasá­gi lag rendkívül fontos beru­házás termelésbe állítására ke­rül sor az idén, részben vagy egészben. A termelésibe az idén belé­pő üzemek, létesítmények ösz- szesen majdnem hárommil- liárd forint beruházási értéket képviselnek. (MTI) 240 milliós költséggel: MODERN GYÁR LESZ A FORTE KORSZERŰ PORSZŰRŐBERENDEZÉST SZERELNEK FEL TÖBB ÚJ CIKK GYÁRTÁSÁT KEZDIK EL Az üde parkkal övezett Forte-gyárban mostanában szokatlan látvány fogadja a lá­togatót. Ott, ahol fehér kö­penyben, tiszta munkatermek­ben féltő gonddal vigyáz min­denki arra, hogy a legkisebb szennyeződés sé érje a gyár­tott filmet és fotópapírt, az építők is megjelentek. Árkot ásnak, csatornákat fektetnek, festenek és berendezéseket szerelnek a már elkészült he­lyiségekben. Haraszti Mihállyal, a gyár főtechnológusával rövid terep­szemlét tartottunk az ötéves terv folyamán 240 milliós költ­séggel fejlesztendő Forte-gyár­ban. Ez a terepszemle meg­győzött bennünket arról, hogy Kél hét múlva érkezik a Laterna Magica együttese Két hét múlva érkezik ha­zánkba a világhírű prágai La- téma Magica társulata. A volt Madách Színház Iza­bella téri épületében a hé­ten megkezdődnek az elő­készületek az együttes „fo­gadtatására”. A nézőtér egy részét és a színpadot át kell alakítani, hogy el tudják he­lyezni a színház technikai be­rendezését. A csehszlovák művészeket, akik nagy sikerrel léptek fel a Szovjetunióban, Len­gyelországban, az NDK-ban, Ausztriában és Angliában — érdeklődéssel várja a magyar közönség A közönségszerve­zők jegyigénylései naponta érkeznek az Országos Szer­vező Irodához, és mivel a sajátos technikai problémák miatt az együttes nem utaz­hat vidékre, több vidéki vá­rosból jönnek népes cso­portok Budapestre, hogy meg­tekinthessék a Laterna Ma­gicát. A 38 tagú együttes előreláthatólag egy hónapig vendégszerepei hazánkban. (MTI) a megkezdődött építési munkálatok ellenére bizto­sítják a gyártás zavarta­lanságát a gyár vezetői és dolgozói. Eközben elmondta a gyár főtechnológusa, hogy a nagy­összegű beruházás nyomán, amelyet 1965-ig kell elvégezni, 1960-hoz képest megháromszo­rozódik a filmgyártás, fotópa­pírból pedig a duplájára nő a termelés. Üzembe helyeznek majd egy modern papír- és film- öntőgépet, a meglevő film- öntő berendezés kapacitá­sát pedig 35 százalékkal növelik. A népgazdaság által rendel­kezésre bocsátott rekonstruk­ciós összegen felül saját erőből, saját tervezéssel egy fotopapír- öntő berendezést építenek, amely évente 900 ezer négy­zetméter fotópapír gyártására lesz alkalmas. Ezt a berende­zést 1963 első negyedében he­lyezik üzembe. A rekonstrukció során fel­épül az új, többemeletes emul­ziós osztály, az új film- és pa­pírkiszerelő osztály, a me­Rendelkezések az egyetemi felvételekről A felsőoktatási intézmé- j nyék nappali tagozataira a felvételi kérelmeket — kivéve , azokét, akik művészeti fő- j iskolára pályáznak — április j 5-ig fogadják el a középis- I kólákban. A továbbtanulásra j javasoltak felvételi kérelmét I május 15-ig megküldik az j érdekelt dékáni, illetve igaz- j gatói hivatalnak. A tanító- i képző és az óvónőképző in- j tézetbe pályázók iratait má-! jus 1-ig kell a megyei, a j megyei jogú városi, illetve I Aláírták a Magyar Népköztársaság és az NDK által kötött gazdasági és műszaki- tudományos együttműködési egyezményt A Magyar Népköztársaság kormányának és az NDK kor­mányának képviselői március 5-én Lipcsében a tavaszi vá­sáron gazdasági és műszaki­tudományos együttműködésre vonatkozó egyezményt írtak alá. Az együttműködésnek az egyezményben rögzített új for­mái és módszerei a két or­szág között eddig is fennálló szoros gazdasági kapcsolatok további jelentős elmélyítését és kiszélesítését szolgálják. Az egyezmény alapján ma­gyar—német gazdasági bizott­ság alakul. Ennek elsősorban az lesz a feladata, hogy meghatározza a távlati nép- gazdasági tervek alapján a gazdasági és műszaki-tudomá­nyos együttműködés irányel­veit, valamint az együttmű­ködés és kölcsönös segítség- nyújtás módját a két ország népgazdasági terveinek meg­valósításában. A gazdasági bizottság tevé­kenysége a termelés szakosí­tása és kooperálása segítségé­vel a többi között a termelé­kenység és technikai színvo­nal emeléséhez fog hozzájá­rulni. A bizottság tevékeny­ségének ugyancsak elő kell segítenie az árucsere-forga­lom további gyors növelését, amely az utóbbi tíz évben ötszörösére növekedett. Az egyezményt a magyar kormány részéről dr. Aj tax Miklós, az Országos Tervhi­vatal elnöke, az NDK kor­mányának részérói Kari Me- wis, az Állami tervbizott­ság elnöke írta alá. <«^VV\V\\\\\VCV\\\\\\\\\\\\\\\\\\>\\\\\V\\\^^^ Foto-optikai újdonságok Az amatőr fiimezők örömére több külföldi filmfelvevő gépet importálunk. A gépek egy része már kapható az üzle­tekben. Néhánynak csak a mintadarabja érkezett meg, de még ebben az évben ezek is forgalomba kerülnek. Űj típusok­kal gazdagodott a fényképezőgépek családja is, így a Mikroma gépek sztereo változatával és tartozékaival. Újdonság a Szte­reo vetítőgép, a televíziós szemüveg is. ESKÜVŐI FELVÉTELEK IGAZOLVÁNYKÉPEK MŰVÉSZI PORTRÉK REPRODUKCIÓK SZÍNES KÉPEK NAGYÍTÁSOK megrendelhetők Váci Fényképész­szövetkezet VÁC, KÖZTÁRSASÁG ÜT 3. Telefon: 96. Felvételre keresünk gépészmérnököt, építészmérnököt, vagy technikust építészellenőri munkakörben, gyakorlattal rendelkezőt. Műszaki könyvtárosi állás­ra német—angol—orosz per. fekt nyelvtudással. A felvé­teli kérelmet az alábbi cím­re személyesen, vagy írás­ban kérjük beadni. FORTE Fotokémiai Ipar V. személyzeti osztálya, Vác, telefon: 40. lyekben már a legmodernebb technológiákat alkalmazzák. A rekonstrukcióval párhu­zamosan haladó műszaki fej­lesztés kiterjed az összes meg­levő gyártmányok tökéletesíté­sére, a magasabb érzékenysé­gű negatív anyagok előállítá­sára További új gyártmányok bevezetésével kísérleteznek. Folynak például a gyors fotó­kópia papír gyártási kísérletei, amely lehetővé teszi, hogy egy negatívról több másolatot ké­szíthessenek. Kísérleteznek a mi krófi! m gy á rtással, a későb-. biek folyamán pedig az ama­tőr ikeskenyfilm-felvevő anya­gának előállításával is foglal­koznak. A szociális létesítményekről sem feledkeztek el. Gondoltak a tisztálkodási lehetőségek megteremtésére, de ami még ennél is égetőbb gondot jelent jelenleg, építenek egy tágas központi ebédlőt. A jelenlegi kis ebédlő így felszabadul. En­nek helyén irodákat létesíte­nek, s így a mostani faépület­ben dolgozók is megfelelő kör­nyezetben végezhetik majd munkájukat. Uj bölcsődét is építenek, aminek bizonyára a gyár­ban dolgozó anyák és le­endő anyák örülnek a leg­jobban. Azt Is megkérdeztük, hogy ebből a nagyszerű program­ból mi valósul meg az idén. Haraszti elvtárs válaszul a kérdésre megmutatta az új fiimkiszerelő üzem elkészült részét, amelyben már a terme­lés is megkezdődött. A sötét munkatermekben persze nem 6ökat láttunk, de annál jobban tetszett az ugyancsak itt fel­épített öltöző, fürdő, mosdó és az itt dolgozók számára épült kis ebédlő. Ez tehát már elkészült, de az építkezés folytatódik. Még az idén üzembe he­lyezik a filmöntő és kisze­relő hűtőházát, átépítik a filmgyári klíma-helyisé­geket és három fontos helyiségben új, nagy hatóképességű por­szűrő-berendezéseket szerel­nek íeL ' A műszak; fejlesztési ter­vekből is sok minden megva­lósul az idén. 1960-ban meg­kezdték a színes fotópapír gyártását. Az idén tovább ja­vítják ennek az új cikknek a minőségét. Még az idén meg­valósul a színes fordítós film gyártása. Folytatódnak az üze­mi kísérletek a színes negatív film gyártásának előkészítése érdekében. Az elmondottakból világo­san kitűnik, milyen fontos fel­adatot jelent a gyár rekonst­rukciója. A feladat fontossá­gát aláhúzza, hogy a rekonst­rukció a KGST határozatainak szellemében történik és arra hivatott, hogy még jobban összehangolja a fotokémiai ipar tevékenységét Éppen ezért a beruházások ütemszerű megvalósítása megköve­teli a generálvállalkozó és az alvállalkozók közötti jó együttműködést. A Forte-gyár vezetői és dol­gozó; szívügyüknek tekintik e fontos feladat legjobb vég­rehajtását, és kérik, (hogy az építők is tegyenek meg min­den tőlük telhetőt a munka zavartalansága érdekében. F. L mai nap 1962. március 7, szerda, Tamás napja. A nap kél 6.14, 'nyugszik 17.37 órakor. A hold kél 7.01, nyugszik 19.03 órakor. Várható időjárás szerda estig: további lehűlés. Felhő­átvonulások havazással, ha- vesesővel. Élénk, helyenként, erős, északi szél. A hőmér­séklet 2 plusz 6 fok között. — ÖNKIVÁLASZTÖ cipő­boltot nyit március 8-án Ráckevén a Pest megyei Ru­házati Kiskereskedelmi Vál­lalat. A korszerű üzlethelyi­ségben gazdag választékkal megnyíló bolttal a lakosság régi kérésének tesznek ele­get. — HUSZONÖT alkalom­mal rendezett kirándulást az elmúlt esztendőben az ikladi Ipari Műszergyár KlSZ-szer- vezete az ország legszebb tájaira. A fiatalok ez évben is több szórakoztató és ta­nulságos országjáró utat ter­veznek. — KÖZÖSEN ÜNNEPLIK a nemzetközi nőnapot a du- navarsányi nőtanács tagjai a Csepel Autógyár nőbizott­ságának képviselőivel. A gyár patronálja ugyanis a dunavarsányi termelőszövet­kezetet. — SZÁZKILENCVEN tsz- tag tanult tíz napnál hosz- szabb tanfolyamon, illetve a különböző iskolákon az el­múlt esztendőben az abonyi Kossuth Termelőszövetke­zetben. —■ 6300 FIATAL vett részt 1961-ben a takarékossági mozgalomban Pest megyé­ben. Az általuk megtakarí­tott összeg meghaladta a 23 millió forintot. Az üzemek­nél például az újításokból származó megtakarítás több mint nyolcmillió forintot tett ki. — KTVÁLÖ EREDMÉNYT ériek el a Duna; Cement- és Mészmű építkezésén dolgo­zó fiatalok az ifjúság a szo­cializmusért mozgalomban: az elmúlt évben 385 fiatal jelentkezett a mozgalomba, s közülük 354 sikerrel tett eleget valamennyi követel­ménynek. — HÁROMEZER DARAB négyhetes, tizenkétezer da­rab tíznapos csibét nevelnek jelenleg a nagykőrösi Sza­badság Termelőszövetkezet­ben. A korán értékesítésre kerülő, rántani való csibe­szállítmányokból a közös gazdaság jelentős bevételre számít. — A PEST MEGYEI Pe­tőfi Színpad mai műsora: Vecsés: a Mézeskalács című Szirmai-operett. — MEGYEI tanácstagi fo­gadóórák. Ma Szentendrén Tóth József megyei tanács­tag tart fogadóórát IS—20 óra között, Nyáregyházán R. Mészáros Sándor me­gyei tanácstag 9—12 óra között, Kelemen Sándor Bián tart tanácstagi foga­dóórát. — MÁRCIUS 9-ÉN dél­után tartja évi mérlegzáró közgyűlését a gyömrői Vas- és Fémipari Ktsz a Halász­kert Étterem helyiségeiben. A rádió és a televízió mai műsora kossuth-radiö 8.10: Tánczene. 9.00: Rádióegye­tem. 9.30: Operarészletek. 10.10: Uttörőhíradó. 10.30: Népi muzsika. 11.00: Napirenden. 11.05: Bramhs: Esz-dur mélyhegedű-zongofaszo- náta. 11.25: A Szabó-család. 12.15: A hétfői 19 órai adás ismétlése. 13.05: Válaszolunk hallgatóinknak. 13.20: Versenyművek. 14.00: Elbe­szélés. 14.20: Táncdalok. 15.10: Chopin-zongoraművek. 15.40: Könyvkritika. 1G.00: Szív küldi. 16.30: Vidék járás Lengyelország­ban. 16.40: Az Állami Népi Együt­tes ének- és zenekara. 17.15: Eartha Kitt énekel. 17.35: Rádió­játék. 18.35: Angliai képek. 18.41: Népdalcsokor. 19.05: Mikrofon előtt: Erdei Lászlóné. a nőtanács elnöke. 19.20: A zeneirodalom re­mekműveiből. 20.25: Újdonságok a szovjet tánc- és könnyűzenéből. 20.57: Rádiójáték. 22.20: Ooerarész- letek. 23.05: Szimfonikus zene. 0.10: Kórusok. PETÖFI-RADIÓ 14.15: Operanégyesek. 14.40: Orosz nyelvlecke. 15.00: Népdalok. 15.25: Versek. 15.30: Könnyűzene. 16.05: Szimfónikus zene. 16.40: Kis történetek. 16.55: Az opera útja II. 17.45: Fúvószene. 18.05: Zenekari muzsika. 18.35: Rádió szabadegye­tem. 19.05: Operettrészletek. 19.35: Orvosi tanácsok. 19.40: Falurádió. 20.00: Nyilvános dalest. 22.15: Zene az éjszakában. TELEVÍZIÓ 18.00: Nőnapi köszöntő. 18.30: TV-világhíradó. 18.45: Tanuljunk oroszul! Nyelvlecke kezdőknek. 19.00: Közvetítés a Szegedi Nem­zeti Színházból. Gorkij: Éjjeli menedékhely. Dráma négy felvo­násban. 14 éven aluliaknak nem ajánljuk! A színházi közvetítés első szünetében: Ili könyvekről. Mátrai Betegh Béla jegyzete. Kb. 22.00: Hírek, a TV-világhíradó is­métlése. — A NAGYKÖRÖSI Kon­zervgyár állandó fejlődése arra ösztönzi a gyár dolgo­zóit, hogy növeljék isme­reteiket, tovább tanuljanak. A szakszervezeti bizottság tájékoztatása szerint élel­miszeripari technikumban 53 dolgozó, mezőgazdasági technikumban pedig 12 dol­gozó tanul. Közgazdasági és gépipari középiskolába he­ten járnak. Nyilvántarta­nak hat egyetemi és főis­kolai levelező hallgatót is. A magasabb szintű tovább­tanulás mellett több mint hetvenen vállalkoztak arra, hogy befejezzék az általá­nos iskolai VII. VIII. osz­tályt, — MÁRCIUS 10-én a ha­lász tele ki művelődési ház­ban a nemzetközi nőnap ünnepségeivel egybekötve, nagyszabású ismerkedési es­tet rendeznek a község termelőszövetkezetei. — HÉTFŐN, 12-én, me­gyei értekezleten beszélik meg a Pest megyei könyv­tárban az elmúlt év ered­ményeit, a könyvtárak gya­rapodását és az olvasók tá­borának növekedését. Egy­ben napirendre kerülnek a január végén indult könyv­barát mozgalom soron levő feladatai is. — A NAGYKÖRÖSI Kon­zervgyárban harmincöt bér­letese van a kecskeméti Ka­tona József Színháznak. Ezenkívül többen vannak olyanok, akik rendszeresen bejárnak Budapestre, az Operába és más színházak­ba. Valamikor hentes volt — Csonttal vagy anélkül parancsolja, nagys’ asszony.. 4 (Komádi rajza) — EGYRE NAGYOBB ér­deklődés nyilvánul meg Dn- naharasztin a községi könyv­tár könyvei iránt. Naponta száznegyven-százötven kötet könyvet kölcsönöznek ki a központi könyvtárban, és a község régebbi településű, parasztlakta negyedében mű­ködő fiókkönyvtárban is. Kü­lönösen jelentősen emelke­dett az .utóbbi időben a fel­nőtt olvasók, ezen belül is a mezőgazdasági foglalkozá­sú olvasók száma. — MINT MAR KORÁB­BAN közöltük, baráti együtt­működés alakult ki az Ag­rártudományi Egyetem gé­pészmérnöki kara és a nagy- kátai járási művelődési ház között, a nagykátaiak kezde­ményezésére. Az együttmű­ködés keretében Chmelly Ödön, a művelődési ház igaz­gatója már több alkalommal előadást tartott a végzős évfolyamok hallgatóinak a falu és általában a mező- gazdaság jelenlegi helyzeté­ről, problémáiról, szakem­berszükségletéről és azokról a nagyszerű perspektívákról, amelyek az elkövetkező években a magyar falu előtt nyílnak. A tervek szerint a kapcsolat keretében művé­szeti csoportok cserelátoga­tására is sor kerül majd. Budapesten lakó, vezető mun­kakörben dolgozó házaspár — két kisgyermekkel — 40—50 év körüli házvezetőnőt keres, bent­lakással. Ajánlatokat: a Pest megyei Hírlap címére, „Háztar­tás*^• jeligére. a fővárosi tanács végrehaj­tó bizottsága művelődésügyi, illetve oktatási osztályához továbbítani. Utóbbiak kérel­mét az osztály vezetője má­jus 20-ig eljuttatja az ér­dekelt intézetek igazgatóihoz. A középiskolai döntés el­len fellebbezők ügyét leg­később június 20-ig elbírál­ják. A felvételi vizsgák előre­láthatóan június 28-a és jú­lius 20-a között lesznek. Az új tanévben a felvé­teli létszám növekedése miatt egyetemi, főiskolai kollé­giumba, diákotthonba csak nagyon indokolt esetben ve­hetnek fel jelentkezőket. Ezért az egyetemi, a főiskolai vá- ‘ rosokban lakó jelentkezők elsősorban a helyi felsőok­tatási intézménybe kérjék fel­vételüket. Az ilyen fiatalok jelentkezését nem fogadhat­ják el olyan más városban levő felsőoktatási intézmény­be, amely a pályázók lakó­helyén levő egyetemmel, fő­iskolával azonos képesítést nyújt. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom