Pest Megyei Hirlap, 1962. március (6. évfolyam, 50-76. szám)

1962-03-17 / 64. szám

Finn fiatalok városunkban Öttagú finn ifjúsági delegáció járt városunkban a KISZ meghívására. Kétnapos itt-tartózkodásuk alatt meglátogatták a konzervgyárat, jártak a Rákóczi Termelőszövetkezetben, a földművesszövetkezet és a DÁV vendégei is voltak. VI. ÉVFOLYAM, 64. SZÄM 19S2. MÁRCIUS 17, SZOMBAT Tizenöt év múlva .., Tervek, amelyek csak munkával válnak valósággá... i, Hosszú és alapos munka után elkészítették Nagykőrös város tizenöt éves távlati fej­lesztési tervét a Városépítési Tervező Vállalat mérnökei. A városi tanács végrehajtó bi­zottsági ülésén megvitatta és végül a tanácsülés jóváhagy­ta ezek megvalósítását. Egy központi rendelkezés alapján már egy évvel koráb­ban nekifogtak a VÁTI dol­gozói a város tizenöt éves táv­lati fejlesztési tervének. Az ál­talános irányelveket ugyan­csak központilag határozták meg. Ezek figyelembevételé­vel több alkalommal tanácskozásra hívták ösz- sze a város üzemeinek, közintézményeinek veze­tőit, s a tanácstagokat is. Gk is megtárgyalták, hogy a következő évtizedekben mi­lyen fejlődésen kell keresz­tül jutnia a városnak. Egyi­kük ilyen, másikuk olyan javaslatot tett, végül is meg­vitatták az elgondolások he­lyességét, egyáltalán azt, hogy mit vegyenek bele a tervek­be, s mit hagyjanak ki belőle. A tervezőmérnökök gyakran ellátogattak a városba, külön­féle méréseket, megfigyelése­ket tettek. Próbálgatták ösz- Bzeegyeztetni az elképzelést a megvalósítás lehetőségével. Amikor a város vezetőinek és lakóinak igényeit sike­rült összekombinálni, s ezek, valamint a helyi adottságok figyelembevételével, elkészül­ték, végleges formát öltöttek a tervek. Amikor a posta meghozta a terviratok, műmellékletek és térképek vaskos csomag­ját, akkor a műszaki ta­nács vizsgálta felül a ter­veket. Ök a műszaki ellenőr­zést végezték, s csak a szakér­tők jóváhagyása után került a végrehajtó bizottság ülésére, ahol a tanácstagok szavazás útján fogadták el a terveiket. A lakosság valószínűleg el­sősorban az új városrész felépíté­sének tervét fogadja nagy örömmel és érdeklődéssel. A terveket a jelenlegi lakásviszonyok és a várható népességi szaporu­lat alapján készítették, s meg­állapították, hogy az elkövetkezendő más­fél évtizedben összesen mintegy 1500 lakás meg­építése válna szükségessé. A tervező mérnökök elképze­lései szerint az építendő la­kásokat különböző jellegű la­kóépületekben helyeznék el. A város központjában, a már megkezdett építkezések foly­tatásaként alakítják ki az egy-kétemeletes házakból ál­ló övezetet. A tervek sze­rint itt , a jövőben körülbelül 800—1000 lakás kapna he­lyet. Kijelölték a földszintes és családi házas övezet helyét is, a város szélén. Részben a tormási szölőskertben, rész­ben a konzervgyár II. tele­pének keleti részéhez csat­lakozó területen alakítható ki, míg a gazdaportás beépítés­re a temetőhegyi és az észa­ki alközpont hosszúháti te­rületét jelölték ki. Ahhoz, hogy az egyes elnevezések közérthetőkké váljanak, meg kell jegyezni, hogy a családi házas övezet nagyobb, maxi­málisan 200 négyszögöles tel­keken épül, s nem zárt so­rú terület. A gazdaportás öve­zet hasonlít ehhez, de az egyházhoz tartozó terület el­érheti a 3j)0 négyszögölet is. A fenti terveket figyelembe véve, a második ötéves terv során kilencven lakást építenek állami beruházásból. Mert a már most kezdett és a jövőben induló építkezések ennek figyelembe vételével történnek a tervező iroda ál­tal meghatározott helyre. Elkészítették a közintézmé­nyek rendezésére és fej­lesztésére is a terveket. Ugyancsak a jelenlegi szük­ségletet és a várható szapo­rulatot vették figyelembe a város iskoláinak tantermeinél, az óvodáknál és a bölcsődék­nél is. A tantermek számát a megállapítás szerint idővel 34-gyel kell emelni, az óvo­dai férőhelyek számát pedig 200 főnyi befogadóképességgel lenne célszerű emelni. A böl­csődéknél még nagyobb ará­nyú fejlesztést javasol a ter­vezet, amikor a meglevő böl­csődei kapacitást 220 apró emberke elhelyezésével taná­csolja gyarapítani. Tamasi Tamás (Folytatjuk.) Zenés irodalmi est A Könyvbarát mozgalom megyei bemutatója ma este 7 órai kezdettel, az Arany Já­nos művelődési ház színház- termében lesz. Közreműködnek: Jancsó Ad­rienne, Lorenz Koráéba, Kis­hegyi Árpád, Katona Lajos. Konferál: Gál György Sán­dor. v Zongorán kisér: Kassai Já­nos. Rendező: kulturális szemle bizottsága. Belépődíj egységesen 6 fo­rint, amely egyúttal könyv- utalvány is. Jegyek elővételben kapha­tók: a földművesszövetkezeti boltokban, az FJK könyves­boltban, a kultúrotthon elő­csarnokában Kisvárdaiéknál. Minden vendéget szeretettel hív és vár a rendezőség. A delegáció tagjai a DÁV-nál Ember Mihály százados elvtársnak Városi rendőrkapitányság Az, ahogyan legutóbb telkemre beszélt százados elvtárs, kinyitotta a szememet. Felismertem, hogy ha emberként aka­rok élni, csak egy utam lehet, az az út, amin a becsületes em­berek járnák. Környezetem eddig nem olyan volt, hogy ezt fel­ismerhettem volna és gyerekfejjel könnyen rossz útra irányít­hattak. Azonban az Ön többszöri segítő tanácsai, de legfőkép­pen legutóbbi szavai segítettek nekem. Szeretném még elmondani, hogy találkoztam egy olyan emberrel, akinek felesége leszek és aki megmagyarázta: az az igazság és az a helyes, amire Ön figyelmeztetett és nem az, amit eddig helyesnek hittem, ö majd mellettem áll mindig és vigyáz rám, hogy a jó úton maradjak. Mélységesen szégyellem mindazt, ami azelőtt történt. Rá­jöttem, hogy a becsületes munkás élet sokkal több örömet tud nyújtani. ígérem, hogy jövőbeni magatartásommal jóváteszem azt a sok hibát, emu. elkövettem. Köszönöm Önnek, hogy noha sokat hibáztam, sohasem le­törni, vagy büntetni akart, hanem inkább nevelni igyekezett. Köszönöm a dorgálásokat — megérdemeltem azokat! Köszönöm a nevelést, a jótanácsokat. És még azt kérem, tartson meg továbbra is jóindulatában. Segítsen, hogyha újra utánam akarna nyúlni valaki a múltból, hogy visszarántson oda, ahova soha többé visszakerülni nem akarok — akkor se­gítségért és védelemért fordulhassak Önhöz. Szeretettel köszönti G. Mária Budapest. V., Magyar u. 12. Szívélyes fogadtatás a földművesszövetkezet fiataljainál A konzervgyárban (Foto: Décsi Pál, Dobnik János és Tamasovszky Mihály) Lesznek-e új járatok a MÁVAUT-nál? A MÁVAUT helyi forgalmi részlegének vezetőjétől érdek­lődtem, milyen új járatok vár­hatók a közeljövőben? Pászti Miklós elmondotta, hogy a kocsik korlátozott szá­ma miatt egyelőre nem tudják bővíteni a járatokat. Úgy tud­juk azonban, hogy a kórháztól a Szabadság Termelőszövetke­zetig a hétkilométeres úton jó lenne legalább hetenként két alkalommal járatni autóbuszt. Ugyancsak sokat gyalogol a Hunyadi Termelőszövetkezet területén és környékén lakó termelőszövetkezeti tagság. Kép. szöveg nélkül Számukra a hantházi járat je­lentene könnyebbséget. A reggeli forgalom azonban a meglevő útvonalakkal és ko­csiparkkal is igen magas. Azonban még egy autóbusz beállítása egész sor kívánalmat valósíthatna meg. A nagykőrösi garázsban ál­landóan három szerelő dolgo­zik. Műszakilag és forgalmi lag Cegléd, Abony és Tápióság is hozzájuk tartozik. Innen indul kisegítő útjára szükség esetén a „beugró kocsi” is. A szerviz- munkákat és a kisebb javítá­sokat, alkatrész- és gumicserét is itt oldják meg. A garázsban tartózkodó kocsik mellett hideg időben fagyszolgálatot tartot­tak, időnként járatták a moto­rokat, hogy reggel üzemkészek legyenek a kocsik. Ősztől a tanyai iskolák felső- tagoZatos növendékeit az újabb oktatási rendelkezések alapján a városi iskolákban fogják ta­nítani. Ez komoly felkészülést kíván a MÁVAUT részéről is, A gyerekek szállítását neki kell megoldania. Pászti Miklós forgalmi szolgálattevő vélemé­nye szerint a gógányi részen ez a most is közlekedő járattal megoldható, az Alsójárásról a kocsérival szintén. Egyelőre még a törteli úti iskolások be­szállítása volna probléma. őket járátidő módosítással le­hetne szállítani. Kőcser felől, két járat is in­dul, s reggel ílyolcig mindkettő a városba érkezik. Még a fe­ketéi részről is megoldható az iskolások behozása, a Kecske­métről jövő autóbusszal. Itt is­mét visszatér a korábbi állítás; egy kocsi beállítása líj járatok egész sorát tenné lehetővé. Tit. — A szeszfőzde javítási munkáit a gépjavító ktsz vég­zi. — Száz hold spárgát telepít a Szabadság Termelőszövetke­zet ez évben. A spárga terület aláforgatását már elvégezték. — Ezer darab rántanivaló , csirkét értékesített a Petőfi ! Termelőszövetkezet szabad piacon 700 kilogramm súlyban. A csirkéket 40 forintért adták j kilónként. — Holnap reggel 10 órai I kezdettel az Arany János mű­velődési ház színháztermében megyei középiskolai szellemi vetélkedő lesz. — A tejüzemben elkészültek a gépek karbantartásával, s várják a sajtszezont, ami rö­videsen megkezdődik. A Sza­badság Termelőszövetkezetből a jövő héten várják az első juhtej szállítmányt. — Tűzkárt szenvedett Máté Ferencné az elmúlt esztendő­ben. Mivel a tűzbiztosítást ide­jében megkötötte, 32 810 forint kártérítést kapott az Állami Biztosító helyi fiókjától. KIRÁNDULÁS A MECSEKBE A DÁV Vasas természetba­rát egyesületének hét tagja az év első túráját a Mecsekbe tervezi. Meglátogatják Pécs nevezetességeit. Siklós várát, Ábaliget Camping táborát. Komlót. A kirándulás egyik érdekes­sége lesp, hogy a résztvevők megtekintik az újonnan épült pécsi hőerőművet is. Mit látunk ma az Arany János moziban ? Éva aludni akar. Kacagtató ballada egy nem létező város­ról. Lengyel film. 14 éven aluliaknak nem ajánlott! Magyar híradó. Előadások kezdete: 5 és ne­gyed 8 órakor, pénztámyitás az előadás megkezdése előtt egy órával. ' A hétvége sportja SZOMBAT; Sportfilm vetítés a sportott­hon nagytermében délután 6 órakor. Magyar—osztrák lab­darúgómérkőzés, birkózást sza­badfogású Európa-bajnokság. asztalitenisz Európa-bajnokság. vívó világbajnokság című sportfilmek műsorával. Kosárlabda: Kecskeméten a Katona József gimnázium és Kinizsi férficsapatai között megyebajnoki mérkőzés. VASÁRNAP: Labdarúgás: A Kinizsi sport­telepen délután fél 3 órakor Kinizsi—Üllő csapatai kö2ott megyei bajnoki mérkőzés. Előtte ificsapatok bajnoki mér­kőzése. Kosárlabda: A gimnázium tornatermében délután 4 óra­kor Kinizsi II.—Kecskeméti óvónőképző női csapatai között megyei bajnoki mérkőzés. Az NB II. női csapat Szol­nokra utazik edzőmérkőzésire. Torna: Cegléden rendezik meg a megyei tornászbajnok- ságot. Asztalitenisz: Megyei bajno­ki mérkőzésre Pilisvörösvárra utaznak. AZ ÉLETRE NEVELÉS Elhangzott az utolsó elő­adás is az Arany János álta­lános iskolai szülők iskolájá­ban. A kéthetenként mindig azonos időben tartott külön­böző nevelési témákkal fog­lalkozó előadásokat összesen több mint hatszáz szülő hall­gatta meg. A legutóbbi, hét­főn megtartott előadást is nagy figyelemmel kísérte a mintegy száztíz főnyi hallga­tóság. — Az iskolának az a fel- 5 adata, hogy az ifjúságot az í életre nevelje — mondotta; többek között az előadó, D.; Kovács Gábor igazgató —; ezért az ifjúság életre való; előkészítése a tevékeny, al-; kotó, teremtő életre történő \ előkészítést jelenti. Mert az! ifjúságnak a helyes, a való- í Ságnak megfelelő fogalmai, 5 felfogása a társadalom tévé- ! kény életéről csak úgy ala- í kíthatók ki teljesen és meg-: nyugtatóan, ha felnevelése; idején közvetlen tapasztalatot'} szerez a kézzel és ésszel vég- '} zett munka lényegéről. A továbbiakban arról volt j szó, hoay az iskolában a tan- ; tárgyszerű keretek között í szervezett munkafoglalkozá- ! sok hogyan zajlanak le az! alsó tagozatban a kézimunka, \ majd a felső tagozatban a ! gyakorlati foglalkozás című j tantárgyak keretében. Az ed-: digi tapasztalatok azt bizo-; nyitják, hogy a tanulók na- \ gyón megszerették a gyakor- \ lati foglalkozást, mert alapo-; sabban megismerkednek né- < hány fontos ipari nyersanyag előállításával, azok tulajdon­ságaival, a megmunkálható- ság jellemzőivel. Az előadás után a felsőta­gozatos tanulók munkadarab­jain mérhették le a szülők: a gyermekek valóban sokat fej­lődtek és a munkadarabok kidolgozása azt mutatja, hogy szívesen végzik feladataikat az új tantárgy tanítási óráin.

Next

/
Oldalképek
Tartalom