Pest Megyei Hirlap, 1962. február (6. évfolyam, 26-49. szám)

1962-02-27 / 48. szám

A LÁDAGYÁR ÉLETÉBŐL VI. ÉVFOLYAM, 48. SZÁM 1962. FEBRUÁR 27. KEIM) A Hunyadi Termelőszövetkezetben... 50 hold gyümölcstelepítés - A százalékos jövedelem kiszélesítése - Munkaverseny indul F. Tóth Pál párttitkár szorgalmasan verte az író­gépet, amikor benyitottunk hozzá. Hellyel kínál, félre­tolja a masinát. — A gyümölcstelepítésről szeretnék miamit hallani! ■— A hozzá való fák meg is érkeztek — mondta, de a gépállomás, nem boldogult a földdel. Végül is a karcagi ta­lajjavítók forgatták meg a földet 58 centiméter mélyen. A trágyát már kihordtuk rá. A Pöcötk-dűlőben létesítjük ezt az 50 holdas gyümöl- . esőst, kimondottan homok talajon. Húsvéti rozmaring és starkyig almafákat ho- .nősítünk meg. — Nem lett volna jobb a facsemetéket már az ősszel elültetni? — Jobb lett volna, de a gépállomás nem tudta elvégezni a, földmunkát idejében, tavaszra ma­radt a telepítés. Az ősszel szántatlanul ma­radt földek felől faggatom Pali bácsit, — Már szántunk. Remél­jük. hogy idejében elvégez­zük. — A tervezett 6000 napos­csibe megérkezett? — Csak március 15-re ér­keznek meg.- Ifa ezek 8—10 hét múl- va elkerülnek innen, még két ízben nevelünk fél hat-hatezer csibét. .Csak egy csibenevelő épüle­tünk van. — Folyik-e a vállalások szervezése? — A kertészeti vállalá­sok még január hóban meg­történtek. A szárazföldiek 21.-én kezdődtek. A szőlő­ket, mint köztudomású, az elmúlt évben 3 évre családi művelésre adták ki. A múlt évi jövedelemel­osztási módszert még széle­sebb körben fogjuk alkal­mazni. Rátérünk nagyban a szá­zalékos jövedelemelosz­tási rendszerre. Bevonjuk a burgonyát, ku­koricát és cukorrépát is. Na­gyobb lesz a dolgozók ér­dekeltsége, így reméljük, jó munkát fognak végezni és ezen keresztül nagyobb is lesz a jövedelmük. — A munkaversenyt is be­indítjuk — tette hozzá be­fejezésül. Fehér Szilárd Ifliánveikkek a háztartási boltban HANGVERSENY Az állami zeneiskola feb­ruár 28-án (szerdán) délután 6 órai kezdettel tartja félévi hangversenyét a zeneiskola nagytermében, melyre minden érdeklődőt szeretettel hív és vár az intézet igazgatósága és tanári kara. Belépődíj 5 forint. — Kérek egy cirokseprűt! — fordulok egyenesen Varga Ambrus boltvezetőhöz. — Sajnos, nincs. — Miért nincs? — Nem szállít a kereskedel­mi vállalat. Illetve szállít ugyan havonta kétszer 50—50 darabot. De mit jelent ez, mi­kor oly nagy a kereslet, hogy 5000 darab is kevés lenne. — Mivel sepregetnek a há­ziasszonyok, ha nincs seprű? — Biztosan a piacon 25 fo­rintos árban beszerzett seprű­vel, vagy maszektól vesznek, esetleg maguk kötik meg a földművesek a háztáji földön termett cirokból. Fiatal asszonyka lép az üz­letbe. Kis babaszappant kér, de nincs, csak nagy babcszap- pan. 3 számú csecsemő-gumi- nadrágjot sem kap, mert az sincs, csak ötös számú, mely már az egyéves gyermekek ré­szére jó csak. Viharkár-bejelentés Az Állami Biztosító fiókja felkéri ügyfeleit, hogy akik­nek február 17-én, vagy 18-án lakóépületükben, vagy annak mellékhelyiségeiben viharká­ruk történt, jelentsék be a kárt a kárrendezés céljából helyi fiókuknál. — Nincsen primol festékünk — mondja Varga'boltvezető —, pedig nagyon keresik. 300 tékercs kátránypapír is ki van utalva. Ezt a TÜZÉP-en keresztül kapjuk, de a TtJ- ZÉP se kapta meg. Az összes autoszifon-paladkjaink el­fogytak, hiába rendeltünk, nem küldenek. így sem tudjuk használni nyáron, mert annyi patront sem kapnak, hogy mindenkit kielégítsenek! — Mi hiányzik még? — Bagarol, barna cipő­krém. Ultra mosogatópor is ritkán kapható. Hiányzik a háztartási szivacs is. Se mű, se valódi nem kapható. Csak gumiszivacs van készletben, néhány darab. 300 darab ol­csó gyékénylábtörlőt is ren­deltünk. Kiutaltak 50 da­rabot. — f. sz. — Szállítószalagnál Behám Pálnc és Barna Eszter továbbítja a gőzölőbői kikerült anyagokat A felesleges „z“ betű A címben jelzett felesle­ges „z” betű ellen szeretnék kifogással élni, mivel az a magyar helyesírási szabály­SPORT Kát bmn&árvm az éllovas körösi csapatot. A nagyőrösi gimnazistáknak ez az első vereségük. Kosárdobók: Zombori 15, Marosfi, Barta 13—13, Zom­bori, Szűcs 4—4. Szerdán délután kettős baj­noki mérkőzés lesz a gimná­zium tornatermében. Fél há­romkor a Kecskeméti Dózsa II—Kinizsi' női, utána fél négykor a Kecskeméti Piar.— Kinizsi férfi összecsapásra ke­löl sor. A GIMNÁZIUM utolsó osz­tályába jártam, amikor elha­tároztuk, hogy farsangkor fel­keressük leányismerőseinket és szerenádot adunk nekik, öttagú zenekart alakítottunk, s hol az egyik, hol a másik társunknál jöttünk össze pre­pákra. Bőgősünk is volt, de nagybőgő hiányában a szek­rény ajtaján kellett mindig játszani. Elhatároztuk hogy cigány­zenészeknek maszkírozzuk magunkat, s megkezdtük a kellékek gyűjtését. Előke­rültek a kimustrált zsakettek és köcsögkalapok, arrtelyeket ..prímásunk” lakásán hord- tunk össze. Elérkezett a farsangolás napja, s bőgősünk szivarok árán még az iskola nagybő­gőjét is megszerezte István bácsitól — az öreg pedellus­tól — erre az estére, azzal a feltétellel, hogy úgy vigyáz rá, mint a szemefényére. Hol lehet egészségügyi szakiskolára jelentkezni? járásos), a felvétel időpontja: április, november. Budapest, V., Váci u. 47. (bentlakásos, bejárásos), a felvétel időpont­ja: június, szeptember. Kecs­kemét, Megyei Kórház (bejá­rásos, bentlakásos), a felvétel időpontja: október. Ezekre a tanfolyamokra érettségivel, vagy nyolc általánossal lehet jelentkezni. Csecsemőgondozó és gyer­mek ápolónőképző iskolák (egyesített) kétéves: Budapest, VIII., Puskin u. 28. (bentla­kásos, bejárásos), a felvétel időpontja: szeptember. Buda­pest, VIII.. Üllői út 86. (bejá­rásos, bentlakásos), a felvétel időpontja: november. A felvé­tel ugyancsak érettségi és nyolc általános. Szülésznőképző iskolák: Bu­dapest, V., Váci u. 47. (bent­lakásos, bejárásos), a felvétel időpontja: október. Szegedi Női Klinika (bentlakásos, be­járásos), a felvétel idűipontja: március. A felvételre érettsé­givel és nyolc általánossal le­het jelentkezni. Védőnőképző iskolák: Bu­dapest, XII., Istenhegyi út 32. (bentlakásos), a felvétel idő­pontja: szeptember. Szeged, Odessza krt. 25. (bentlakásos), a felvétel időpontja: március, október. A felvételre csak érettségivel lehet jelentkezni. I-a bora tori um i asszisztens­képző: Budapest, III., San Marcó u. 48—50. (bejárásos, bentlakásos), a felvétel idő­pontja: szeptember. Csak érettségivel lehet jelentkezni. Bővebb felvilágosítást a vá­rosi kórház igazgató főorvosa tud nyújtaná Munkaváltás: Pavolek Antal, Fokti Istvánnak adja át a gépét zatunk szerint is felesleges. Hogy hol? Munkahelyemre igyekezve gyakran elmegyek a Szabad­ság téren levő háztartási bolt előtt, amelynek kira­katában hónapok óta ki van téve az a 15x25-ös kis tábla, melyen a következő a fel­irat: „Varga Ambruzs bolt­vezető lakása: Nagykőrös.” Nem lenne helyesebb, ha A m b/r u z s helyett Amb­rust írnának ki az illetéke­sek? Kiséri Ferenc Almos u. 6. ★ (Egyszer már megemlítet­tük ezt lapunkban — nem sok eredménnyel. Reméljük, most elolvassák! — A szerk.)- ----------------*------WXWWWWWWWWWS' B eton alapozással javítja az utat Kulik Ferenc irányításá­val az útépítő brigád (Pavolek Béla felvétele) — A GÉPÁLLOMÁSON sem tétlenkednek az embe­rek, készülnek a tavaszra, nyárra. Eddig két aratógép, két kombájn és tíz tárcsa ja­vításával elkészültek. — A DÓZSA Termelőszö­vetkezet eddig 400 kataszteri holdon végezte el a fejtrágyá­zást, és 350 kataszteri hold felszántandó területen is kész a trágyázás. — A SZABADSÁG Terme­lőszövetkezet az 1962-es esz­tendőre 25 000 darab csirkére szerződött a BARNEVÁL-lal, és szabadpiacon ugyancsak 25 000 darabot kíván értékesí­teni. — CSENDHÁBORlTÁS mi­att 100 forintra bírságolta a szabálysértési hatóság Vágó Miklóst, Kocsér XIII. dűlő 22. szám alatti lakost. — A JÁRÁSI karneválon, Cegléden, városunk általános iskoláiból is részt vettek a példamutató úttörők. ANYAKÖNYVI HÍREK Születtek: Búzás Ferenc tsz-föld­műves és Fakan Mária leányai Mária, Varga József segédmunkás és Csontos Julianna leánya: Zsu­zsanna. Kincses József tehenész és Cserkó-Szabó Katalin leánya: Katalin Zsuzsanna. Módra Déne»s Gerzson traktorvezető és Papp Mária fia: Dénes, Szi József tsz-földműves és Nagy Lídia leá- . nya: Ibolya. Molnár Benedek se- x gédmunkás és Bálint Erzsébet Ilo- J na fia: Benedek Tibor, Szrapkó 4 István tsz-földműves és Ezsiás x Rozália Mária leánya: Rozália J Mária, Dank» László traktorve- 4 zető és Szűcs Ilona Mária leánya: 4 Ilona, Bokor Imre tsz-juhász és ^Kökény Erzsébet leánya: Zsu- 4 zsanna Julianna, Hörömpő József X vonatfékező és Szaniszló Julianna 7 fia: György. Sinor-Nagy István ^ Ferenc autókisérő és Horváth Ju­lianna fia: Ferenc. Kovács Sán- ^ dór konzervgyári lakatos és Po- 4 zsár Maria Magdolna fia: Sándor; 4 Kovács József földműves és Zó- 7 dór Katalin fia: Balázs. 4 Házasságot kötöttek: Petes Ba- 4 lázs segédmunkás és Petes Mária ^ segédmunkás. Fehér Dénes tsz- 4 földműves és Németh Piroska, 4 Besenyei Kálmán ládagyári gép- 7 munkás és Kis Eszter segédmun- 4 kas. V Meghaltak: Karai Györgyné Sza- 7 bó Judit tsz-nyugdíjas 76 éves, 4 Hajdú Ambrusné Krucsó Ilona 4 nyugdíjas 86 éves, Simon Sándor \ nyugdíjas 80 éves, Nagy-Kis Sán- 4 dór tsz-nyugdíjas 55 éves, Gál ^ Antal segédmunkás 64 éves, Pász- 4 tor Ferenc 4 hónapos. Zs. Tóth 4 Ambrusné Boros Judit tsz-nyugdí** £ias 7.9 éves. Berecz Balázsné Nag^ \ Mária 85 éves, Rácz József föld-' 4 műves 88 éves. PapD Dénes szak- l munkás 56 éves. Tóth József gim­náziumi tanár <& éves. szelt, s közöttük a kislány titkos rajongóját. Magyarázkodásra sem volt idő, mert a hegedűtokok már­is csattogtak, s mi a nagybő­gőt féltve, jobbnak láttuk, ha kereketoldunk. Hazafelé menet azon tana­kodtunk, hogy vajon a kon­kurencia böszítette-e fel őket, avagy a fülhallásukat sértet­tük-e meg? Mindenesetre a bőgőt más­nap sértetlenül szolgáltattuk vissza István bácsinak, s csu­pán néhány kék folt tanúsko­dott rajtunk még harmadnap is a jól sikerült farsangi sze­renádról. KIS ZENEKARUNKBÓL csak ketten vagyunk már az élók sorában, a ,.prímás”, s én az egyik kontrás, a többit elsodorta a világháború, de ha néha összekerülünk, a far­sangolást még mindig emle- géljük. Rácz József FARSANGI EMLÉK... A NEVEZETES SZOMBAT délutánján még egy összpró- bát tartottunk, amelyen olyan érzéssel recsegtette a nagybő­gőt Lózsa Laci barátunk, hogy a szobaablakok majd megrepedtek. Este aztán hoz­záfogtunk az átöltözéshez. Mint „maszkmester”, égetett parafadugóval bekentem osz­tálytársaim arcát és kezét, hogy csak a szemük fehérje világított, majd hetyke baju­szokat pingáltam az orruk alá. Amikor elkészült a „banda" és hónunk alá vettük a hege­dűt, úgy néztünk ki, mintha valóban Rigó Jancsi leszár­mazottai volnánk. Ez be is igazolódott akkor, amikor úgy éjfél körül a ha­todik kislány ablaka alá igye­keztünk, s a Kőrös főtéri hid- ján a zenetanárunkkal talál­koztunk. Fejünket vállunk köz zé húztuk, és hang nélkül vo­nultunk el mellette. — Nem ismert meg — sut­togtuk —, amikor már túl voltunk a veszélyen. Ö is va­lódi zenészeknek gondolt ben­nünket. Külsőnkben tehát nem volt hiba, de azért mégis becsú­szott valami, ami csak a kis­lány ablaka alatt derült ki. MINDEN ÉRZÉSÜNKET beleadva, olyan szívhez szó­lóan húztuk, éppen a Fekete szem éjszakáját... s úgy hallottuk, hogy sírnak a he­gedűk a vonók alatt, amikor a hátunk mögött a sötétben megszólalt egy öblös hang: — Micsoda vályogvető ma­lacbanda ez! Azonnal hordjá­tok el magatokat! Amint vérigsértve megfor­dultunk, meglepődve ismer­tük fel a nagyvendéglö zené­Vasárnap Cegléden bonyolí­tották le a megyei serdülő és ifjúsági asztalitenisz-bajnoksá­got. A bajonkságon mintegy hetven versenyző vett részt. A nagykőrösiek közül Pusztai Péter, a Postás SK verseny­zője .szerepelt a legjobban, aki ifjúsági egyéniben harmadik helyen végzett. Ugyancsak harmadik helyen végzett a Pusztai (Postás)—Hompola II. (Kinizsi) ifjúsági férfi páros is. v SAKK • A Kinizsi sakkcsapata me-! gyei bajnoki mérkőzésen 8:2! arárfyban győzött Szentendre í -csapata ellen. KOSÁRLABDA J Megyei női bajnokság N. Kinizsi II.—Kiskunfél- \ egyházi Móra 42:34 (26:16). Nagykőrös. Vezette: Soltész, í Körösi dr. A Kinizsi tudásban is, erőn- < létben is felette állt ellenfelé- < nek és megérdemelten győ- j ZÖtt. ; Kosárdobók: Fajka 18, Do-} bozi 12. Vilcsák 8, Paul és Fe- ! hér 2—2. ! Középiskolás férfimérkőzés: í Ceglédi gimnázium—Nagy- \ körösi gimnázium 64:49 (30:24) j Nagykőrös. Vezette: Bánsági, j Nlatilik. A nagykőrösi gimnazisták j fáradtan mozogtak. A jó felfo-; gásban játszó, technikai fö- \ lényben levő ceglédiek telje-1 ften megérdemelten győzték le? Olvasóink kérésére közöl­jük az egészségügyi szakisko­lákra való jelentkezés helyeit, továbbá előfeltételeit. Ápolónöképző-iskolák, két­éves, Budapest, VIII., Maka­renko u. 15. (bentlakásos, be­járásos), a felvétel időpontja október. Újpest, IV., Erkel u. 26. (bentlakásos, bejárásos), a felvétel időpontja: szeptem­ber. Budapest. VIII., Szentki­rályi u. 47, (bentlakásos, be-

Next

/
Oldalképek
Tartalom