Pest Megyei Hirlap, 1961. november (5. évfolyam, 258-282. szám)

1961-11-09 / 264. szám

MONOR © VICÉBE Mindenütt építkeznek (ii.) • A FEST MEGYEI HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA • III. ÉVFOLYAM, 204. SZÁM FEUER ASZTAL melletti baráti beszélgetésre hívta össze a napokban Gyöm- rő nevelőit a pedagógusok gyömrői pártszervezete. A kezdeményezés helyes, s a megjelentek véleménye sze­rint is jó elhatározás volt. A A felmerült problémák meg­tárgyalása, Várhelyi György alapszervi titkár tájékoztató­ja mind azt mutatta, hogy kezd kialakulni a községben (ha lassan is) a tanítók ne­velői egysége. Megbeszélték a pedagógusok illetményföld­jével kapcsolatos problémá­kat, melyről a községi ta­nácstól kapott tájékoztatás alapján Kopácsi Balázs igaz­gató tartott ismertetést. Cza­bán. Béla igazgató a helyi nevelési problémákról, Hankó István — az űttörőház igaz­gatója — a községben folyó úttörőmunkáról, a ház és a csapatok életéről tartott tá­jékoztatást felszólalásában. György Tiborné szakszer­vezeti megbízott felszólalása érdemel még említést. El­mondta, hogy nemrég egy me­gyei értekezleten vett részt, ahol olyan felszólalás hang­zott el, hogy Gyömrőn a pedagógusok kettő kivételé­vel (!) nem végeznek társadal­mi munkát, nem kapcsolód­nak be a község társadalmi életébe, vezetésébe. A jelenlévők tiktakozták ez ellen, hiszen az úttörőcsa­patok vezetésében, a kultu­rális élet irányításában és egyéb helyeken, mindenütt ott látni a gyömrői pedagó­gusokat. — BM — A malomvölgyiek kérésére A monori Malomvölgy dű­lőben szőlők, szántók és ki­terjedt kertek között egymás­tól elég távoleső lakóházak­ban nem a legmegnyugtatóbb biztonságban élnek az em­berek. Gyakori hivatlan lá­togatóik akadnak a szomszé­dos Gödörből. Érés idején a gyümölcs, a kukorica, a sző­lő, télen az összegyűjtött tüzelő, venyige stb. vonzza oda a cigány te! épülés egyes lelkiismeretlen lakóit, akik a munka helyett inkább a törvénytelen szerzési módo­kat választották. Megjelené­sük érdekessége, hogy rend­szerint erős kutyákkal jár­nak és nem a betolakodók félnek a házőrzőktől, hanem ők uszítják a betanított ál­lataikat a sajátjukat védő lakosokra, sőt botokkal, nap- raforrgószárrai tettlegességre is vetemednek. Vannak a cigánytelepülés­nek a dolgozó társadalom­hoz csatlakozott és munkás életet élő tagjai is, akikre ezek az egyének szégyent hoznak. Itt volna az ideje, hogy ezeket közös erővel számolná fel a hatóság és a társadalom. (—tv) ló mázsa csöves kukoricát lopott Nyúl András csáviha- raszti lakos és öccse, Nyúl Jó­zsef, a Monori Állami Gazda­ság csévharaszti üzemegységé­ből. Kétfogatú lovaskocsin ép­pen Monoron levő orgazdá­jukhoz akarták szállítani a lo­pott terményt, amikor a rend­őrség elfogta őket. MA NYÍLIK MEG a takarékossági kiállítás a já­rási művelődési otthonban dél­után négy órakor. A kiállítás november 15-ig tekinthető meg, délelőtt 9-től délután 6- ig. MAI MŰSOR Mozik Gomba: Ismeretlen férfi. Men- de: Állami áruház. Pilis: Szom­bati ti étfőig. Vasad: Bölcsődal: Vecsés: Pedro kapitány vidám hadjárata. 1\MA>B\.X OHE BEM v Tudósítás a gyömrői kommunisták vezetőségválasztó taggyűléséről uD ELFOGULATLANNAK kéne lennem — de nem tudok. Újból és újból arra gondolok: alig néhány nap és keke­ken öt esztendeje lesz annak, hogy 1956. novemberében öt gyömrői komunista megalakította az MSZMP ideiglenes in­téző bizottságát, megkezdte a párt újjászervezését. Boldog és büszke vagyok, hogy egy az öt közül én lehettem. Azóta mélységesen egy lett a sorsom ezzel a hetven kommunistáéval, akikkel együtt ülünk most a taggyűlésen. Mindennapos küzdelmek emléke kapcsol össze velük: ku­darcok közös keserve, győzelmek együttes öröme. Váltakozó sorsom hol közelebb hoz, hol távolabbra visz — de közel, s távolban egyaránt velük vagyok, az örömük engem is vidít, bánatuk engem is sújt. Nem tudok hát most sem, itt, ezen a taggyűlésen, tár­gyilagos tudósítást írni, s nem tartom elégségesnek — jó­zan olcossággal mérlegre téve minden itt hallott jót és rosszat — a puszta számadást két év munkájáról... mészetes folyamatnak mond­ható. Megalakultak az üze­mi pártszervezetek, a fiatal, munkabíró kommunisták ott ténykednek. Itt csak a nyug­díjasok maradtak, egy-két ta­nácsi, kereskedelmi és más alkalmazott. A jövőben is zömmel ezekből fog állani ez, s a többi területi pártszer­vezet. De meg kell találni az adott, igen szűk lehetőségek mellett is a fiatalítás mód­szereit. Ezért is kár, hogy ilyen — és más — viszonylatban is kevés szó esik ezen az estén a KISZ-ről... S GD HÁROM PONTOT tartal­maz a határozati javaslat, s e három kérdésről beszél szinte valamennyi felszólaló: Kiss Lajos, Jeney Ákos, Tóth Imre, Garamvölgyi István, idősebb Madarász Józsefné, Tormási András, Papp Vil­mos, Klics Gyuláné, Kása Gyula elvtársak. S igen sokat foglalkozik ezekkel hozzászó­lásában Guba Pál elvtárs, a járási pártbizottság titkára. E három kérdés pedig: 1. a pártépítés, a fiatal, friss erők bevonása a párt munkájába; 2. a pártoktatás, látókö­rünk szélesítése, állandó eszmei erősödésünk; 3. a termelőszövetkezet segítése. minden falusi komníunista központi fel­adata napjainkban. vékeny elvtárs dicséretét is tartalmazta a beszámoló. Drá­ga, őszfejű, harcokban meg­rokkant. de haláláig töretlen hitű elvtársaink! Mennyit fá­radoznak még most is — a megérdemelt pihenés helyett! — a közösség ügyéért. Ám hiába, ma már nem tudnak annyit tenni, mint fiatalon. A betegség sokszor ágynak dönti őket. És van aki végleg kidől a sorból. Öt elvtársat sirattunk el két év alatt. Legfájdal­masabb veszteségünk a leg­utolsó volt: egy Ígéretes élet­nek szakadt vége 31 éve­sen ... (Most felüliünk, s néma főhajtással gyászolunk ér­te. Ebben a szívig érő csendben hadd tegyek fel néhány kérdést, elvtársak. Halála óta meg nem szűnünk őt dicsérni, érde­meit méltatni. Vajon, ha élne, felkerült volna a megdicsértek listájára? Vajon olyan igazságo­sak voltunk vele életében, mint most, holtában? S vajon mindenkor igazságo­sak vagyunk-e a még élők­kel?) Az elöregedés szinte ter­A TANULÁS, a szervezett pártoktatás terén mutatkozó problémák is javarészt az előbbi okra vezethetők visz- sza. A párttagság ötvon éven túli kétharmadának szellemi­leg és fizikailag is jelentős tehertétel a rendszeres tanu­lás. Pedig milyen nagy érdeklő­dést tanúsítanak a napjaink­ban szóbanforgó problémák iránt! Meg kell keresnünk és találnunk — jobban mint eddig — azokat a legmeg­felelőbb módszereket (or­szágosan is, Ifelyileg is), amelyekkel ezt az érdeklő­dést ki tudjuk elégíteni! □D A TERMELŐSZÖVETKE­ZET segítése iránti szándék most is ott buzog a felszóla­lásokban. s ennek már több más taggyűlésen is jelét lát­hattuk. Reméljük, a régen va­júdó probléma hamaro­san megoldódik, s a mi tsz-ünk vezetése olyan em­berek kezébe kerül, akik igénylik és fel is használ­ják ezt a segítséget! QD Manor: Üj laboratórium készül a fajtaniegállapító telepen Mnw Vecsés: Télen már új műhelyben dolgoznak a vecsési Vegyes­ipari Ktsz fényező részlegének dolgozói /\ l;í Üllő: Gondnoki lakás épül a művelődési otthonban (Kútvölgyi — ifjú Kiss) ÖREGEK VAGYUNK — hangzik el többször is, több­féle formában, s ha a titkári beszámolóban elhangzott sta­tisztikát latolgatjuk, valósnak is bizonyul ez az állítás: a tagságnak csupán egyhar- mada SO éven aluli, s hat olyan elvtársunk van, aki a hetedik X-et is túljegyezte. De ha a titkári beszámoló másik részét is figyelembe vesszük, jóleső érzéssel ál­lapíthatjuk meg: mégsem va­gyunk mi olyan öregek! A sokoldalú tevékenységért megdicsért kommunisták kö­zött ott hallottuk a hetvenen túli Krupka Jakab elvtárs nevét, aki ma is pártbizalmi és munkásőr; a szintén hetve­nes Madarász József nevét, aki munkásőr ég tanácstag. S még sok más nyugdíjas, haj­lottkorú, de még ma is te­Hogyan dolgozik a szülői munkaközösség járásunk legnagyobb iskolájában? Erre a kérdésre akartam vá­laszt kapni, amikor felkeres­őt birka halála November elsejével a sülyi Virágzó Tsz-ben az összes betakarítási munkálatok be­fejeződtek. A szüret is éppen véget ért. Ennek örömére a vezetőség kedves összejöve­telt rendeseit. Kovács Antal állattenyész­tési brigádvezető erre az al­kalomra öt birkát vágott le. Boda Jánosné két hatalmas üstben remek gulyást főzött belőlük. Az ízletes étel elké­szítésénél közreműködött még Takács Lajosné, Gazsi Já­nosné és Hajdú Károlyné is. Délután két órakor már pá­rolgóit a gulyás a kultúrte­remben elhelyezett hosszú asztalolcon. Jókedvvel jöttek a tagok befelé és már mesz- sziről megcsapta orrukat a pompás étel illata. Nem kevesebben: kétszáz­ötvenen vettek részt a közös étkezésen. Persze nem egy­szerre, hanem harmincas tur­nusokban. Az étel mellett ott volt az újbor is. Tari János bácsi, a tsz kedves pincemestere, a boros vedrekkel állandóan ott■ közlekedett a szomjas ta­gok között. tem Füri Józsei'nét. a monori Kossuth iskola szülői munka- közösségének elnökét. Füri mama nagyon sok me­legséggel beszélt erről a — né­ha talán nem a leghálásabb — fáradságos, de mindig na­gyon gyönyörű munkáról. Elmondta, mennyivel szé- leskörűbbé vált a munkájuk néhány év alatt. Azelőtt te­vékenységük kimerült abban, hogy az iskolai rendezvénye­ket anyagilag támogatták és a felszolgálásnál is segítettek. És ma? Gondosan lefektetett munka­terv alapján dolgoznak, amely magába foglalja a megvalósí­tandó feladatokat. Igen aktív kapcsolat alakult ki a szülők és a pedagógusok között — ennek igen szép eredményeit tudják felmutatni — de a to­vábbiakban igyekeznek ezt még jobban elmélyíteni. — Eddigi eredményeink? Ha végi^megyünk az iskolán, itt is, ott is felfedezünk valami kedveset, újat, ami mun­kánk nyomán született. Ta­valyi rendezvényeinkből mint­egy 21 ezer forint bevételünk volt, ebből sok jutott az is­kola csinosítására is. Állan­dóan van pénzünk az OTP- ben, így a szülőkre anyagi problémák nem hárulnak, bár­mi kiadása van az iskolának. (Kendek) SPORT ÉH TÉMES DÖ.XTE Ti JEIX Ifjúsági labdarúgó-csapa­tunk tovább folytatta 'kitűnő szereplését. Foton, a felnőtt csapatok találkozója előtt, 2:0 arányban , győzedelmeskedett. Javuló játék, tervszerűbb el­gondolások eredménye ez az újabb győzelem, amely mély­talajú pályán, idegen környe­zetben, igen értékes. Ezzel,a monori ifjúsági csapóit újból növelte előnyét, s pontokkal vezet a bajnokság élén! Amikor a hét végén azt hal­lottuk, hogy Szabó Sándor ki­tűnő középfedezetünk nem játszik — bizakodásunk egy kissé alábbhagyott. Nélküle nehéz lesz Foton — mondo­gattuk. S nem sokat téved­tünk! Csapatunk nagy küzde­lemben harcolta ki az érté­kes döntetlent, jóllehet a II. félidőben még 2:Q-ra vezetett. Abban, hogy az otthon ját­szók végül is kiegyenlítettek, közrejátszott a már említett nehéz talaj, s a játékvezetői elfogultság. Hallgassuk meg. mit mond erről Bokros és Go­dina: — Tizenegyessel és öngóllal egyenlítettek a hazaiak. A li­est még most sem tudjuk, hogy miért adta a játékveze­tő, egyikünk sem emlékezik olyan szabálytalarisá gra, amely ilyen súlyos büntetést vont volna maga után. Nagyon hi­ányzott Szabó Sándor, ha 6 játszik, Stettner halfolt volna és K. Nagy erősítette volna a gyengén játszó belső hármast. A csapat játékáról még annyit: a védelem s a fedezet­sor kitűnőt nyújtott, elöl Bok­ros és Csetneki játszott ki­emelkedően. A belső hárma­sunk — gyengélkedett. (HJ) Farmos—Gyömrö 0:1 (0:1) Nehéz győzelem vo<lt. Az a gyömrői szurkoló, . aki elkísérte csapatát Farmosra — és esetleg beiért a vendéglőbe — egy táb­láról a következőket olvashatta: Farmos—Gyömrő 5:2. a jóslat nem vált be. Már az első félidő 15. percében eldőlt a mérkőzés sor­sa : Unyi hatalmas lövést küldött kapura, a kapus kiejtette, s a iól helyezkedő Biró a gólvonalról se­gítette hálóba a labdát. Farmos némi mezőnyfölényt har­colt ki, de Gyömrő nem hagyta magát. Ettől kezdve sok sza- ' bálvtalansäg. durvaság jellemezte a játékot. —sk— Vecsési MTK—Aszódi KSK 7,5.2,5 A sakkozók nagyszerű sikerrel köszöntötték az 30 éves vecsési sportkor ..születésnapját”. Aszó­don a jóképességű helyi együt­tes ellen 7.5:2,5 arányé fölényes győzelmet arattak. a vecsési sakkegyüttesből csak Já-ny.a szen­vedett vereséget, bárom mérkőzés döntetlenül végződött. míz hat játszmában a vecsésiek győztek. — Minek köszönhető'ez a javu­lás? — kérdeztem Molnár Mátyás­tól a vecsési együttes első táblás játékosától. — ügy látszik, a sakkban is ér­vényes az a mondás, hogy „utol­sókból lesznek az elsők”. Csapa­tunk tavaly az utolsó helyén vég­zett. most pedig jelen Pillanatban az első helyen vagyunk, a har­madik forduló után. Ez a nagy­mértékű javulás 8 fiatalításra k köszönhető, Fíat».ilauk beváltot­ták a hozzájuk fűzött reménye­ket, Persze, a további *6 munkánk egyik alapfeltétele: a ft at «lók né bízzák ei rheyul-ai. — em’ítemi nn?. boev Vers5« ■ közaéer esrvéni <i~£o kezdő­dik a KIOSZ helyisénél» ?n. (Szalontai) Az asszonyok este hat óra tájban jókedvűen eltávoztak. A férfiaknak azonban semmi kedvük nem volt hazamenni. Az isten tudja honnan, há­rom zenész is besomfordáit a szobába. Erre rögtön közvet­len hangulat kerekedett. Elő­kerültek az öreg nóták. Min­denki egyszerre énekelt. Az elnök és a mezőgazdász érces hangja kihallatszott az együt­tesből. , Miután jó pár nótát eléne­keltek, Solymosi András el­rikkantotta magát: — Táncoljunk, emberek!... Samukám, azt húzzátok, hogy „Te csaltál meg, nem én té­ged, verjen meg az isten té­ged ...” Két asszony éppen moso­gatta az edényeket a folyosó végében. Azonban nem so­káig. Solymosi bácsi vigyázzba vágta magát előttük és az­után derékon kapta az egyik fiatalasszonyt. Nemsokára el­kelt a másik menyecske is. A jókedv fokozódott. Este tíz óráig tartott a vidám mu­latozás. Krátky László Űjra megválasztotta a taggyűlés a régi, hattagú, csonka vezetőséget, egy hetedik taggal kiegészítve. A vezetőség élére ismét Ádámka János került, a csupa­szív, dolgos, derék elvtárs, aki immár hetedik éve szolgál hűséggel ezen a poszton. Radványi Barna

Next

/
Oldalképek
Tartalom