Pest Megyei Hirlap, 1961. október (5. évfolyam, 232-257. szám)

1961-10-18 / 246. szám

lett azonban néhány komoly hiányosságra hívta fél a fi­gyelmet. Elmondotta, hogy igen nagy az esti és leizelező tagozaton tanulók között a fiatalok arányszámti. A gim­náziumban például ezeknek a hallgatóiknak 72 százaléka 30 éven aluli. Az természetesen ;ió, hogy a fiatalok tanulnak» de felvethető a kérdés'úgy is, hogy azoknak a fiataloknak, akik most 20—22 éves fejjel esti tagozaton tanulnak, mód­jukban állt volna gyermekko­rukban is elvégezni a nyolc általános iskolát, sokuknak a középiskolát is. Ma is ta­pasztalható az a jelenség, hogy az iskolakötelezett fiatalok egy bizonyos százaléka nem végzi el a nyolc általánost, hanem az ötödik-hatodik osz­tály után kimarad. Ezt a kér­dést nem lehet csupán admi­nisztratív eszközzel, a szülők megbírságolásával megolda­ni. Elsősorban agitatív mun­kával kell meggyőzni a szü­lőket, valamint a gyermeke­ket a nyolc 'osztály elvégzésé­nek fontosságáról. Ebben a kérdésben dön­tést hozott az országgyű­lés is, mely az oktatási reform tárgyalása során 16 éves korig terjesztette ki az általános tankötele­zettséget. Sajnos, bizonyos szintkülönb­ség is mutatkozik a tanulók között, attól függően, hogy bent a városban vagy kül­területi iskolában tanultak. Molnár elvtárs beszélt arról, hogy milyen feladatokat kell megoldani. A fő célkitűzés, hogy minden fiatal elvégezze a nyolc osztályt, a másik célkitűzés pedig a közép­iskola elvégzése. Beszélt még mint feladatról, a technikusok és mérnökök to­vábbképzéséről, a szak­munkások továbbképzéséről is. Említette, hogy a beta­Fényképezőgéppel az NDK-ban V. ÉVFOLYAM, 346. SZÁM 1961. OKTÓBER 18, SZERDA A műveltebb fiatalságért A tanulásról, továbbtanulásról és szakmai továbbképzésről tárgyalt a járási KÍSZ-crtekezlet Hétfőn délelőtt a járási ta­nács nagyterme a fiataloké volt. A járásból sereglenek öesze a fiatalok, KISZ-tiBtá- rcik, úttörővezetők, hogy meg­hallgassák Gyigor József já­rási KISZ-titkár előadását és részt vegyenek a vitában. Az elnöki megnyitó után Gyigor József elvtárs mon­dotta él beszédét, amely rész­letesen foglalkozott a fiatal­ság legfontosabb problémájá­val : a tanulással. Minden KISZ-íiatal kötelessége ket­tős ezen a téren: első az, hogy ő maga is tanuljon, a második pedig az, hogy jó szervezéssel, aktív munká­val segítse a fiatalságot a ta­nulásban, illetve a to­vábbtanulásban. Az I. KlSZ-kongresszus ko­moly feladatként határozta meg az ifjúság továbbkép­zése terén elvégzendő in un­kát. Mindenekelőtt is az ál­talános iskola nyolc osztá­lyának elvégzése, az általá­nos iskola lemorzsolódásá­nak megakadályozása. Azo­kat a fiatalokat, akik idejé­ben nem végezték el az ál­talános iskola nyolc osztá­lyát, helyes szervezéssel rá kell venni, hogy a mulasz­tást esti tanfolyamokon sür­gősen pótolják. Mezőgazdaságunk szakmun­kás igénye napról napra nő. A nyolc általánost elvégzett fiatalokkal meg kell értetni azr, hogy a mezőgazdaság mai állapotában nem tudja nélkülözni a mezőgazdasági és a mezőgazdasági iparban dolgozó szakmunkásokat. En­nek érdekében minél több fiatalnak kell leszerződni me­zőgazdasági tanulónak és jó szakemberektől, szakmai tan­folyamokon el kell sajátíta­ni a fejlett agrotechnikát. Ebben a vonatkozásban je­lentős lemaradás tapasztal­ható a megyében. A tervezett 60 mezőgaz­dasági tanuló helyett csak 39 tanulót sikerült leszerződtetni és ennek egyik oka feltétlenül a KISZ-szervezetek közöm­bössége volt. A mezőgazdasági üzemek gépesítése megköveteli azt, hagy minél több szakembert, különösen traktorvezetőket neveljünk. Bennlakásos is­kolák, tanfolyamok várják a jelentkező fiatalokat. Jelentkezzenek a fiatalok minél nagyobb számban a mezőgazdasági technikumok­ba, az idősebbek vegyék igénybe a továbbtanulás le­hetőségét, iratkozzanak be a mezőgazdasági technikumok levelező tagozatára, a falu­siak rendelkezésére állnak a kihelyezett osztályok. Nagy segítséget jelente­nek a továbbképzésben a szakmai gyakorlatok, be­mutatók, tapasztalatcse­rék, mezőgazdasági újí­tások. A 18 éven felüli fiatalság továbbképzésének kitűnő esz­közei az ezüstkalászosgazda- taníolyamok. A járásban 13 első és 13 második évfolyamos ezüstkalászosgazda-tanfo- Iyam működik. Látogassa a fiatalság szorgal­masan' ezeket. Minden KISZ-szervezetben legyen továbbtanulási bizott­ság, amely gondos előkészí­téssel szervezze meg az if­júság továbbtanulását. A részletes tájékoztatás után Gyigor József felolvasta az értekezlet határozati javas­latát. majd rövid szünet után megkezdődtek a hozzászólá­sok. Paprikaszüret Befejezéshez közeledik a paprikaszüret a Kertimagter- melőf Állami Gazdaságban. Rekordtermés várható a ked­vező időjárás következtében.: A ceglédi Kossuth Gimná­zium tanulói is komoly, hat­hatós segítséget adtak a gaz­daságnak és 245 mázsa piros paprikát szedtek le, melynek maghozama 365 kg paprika­mag (365 kh paprika vető­magszükséglete). így járultak hozzá ők is az 1962. évi ma­gas zöldségtermelési terv alapjának lerakásához. A paprikahús mint mellék- termék a Nagykőrösi Kon­zervgyárban (mint olajos pap; rika) kerül feldolgozásra A magkiválasztást a gazdaság gépesítette. Két darab vil­lanymeghajtású paprikamag- i dörzsölő gép dolgozik. A gaz- 1 daság előreláthatólag 300 kg« fémzárolt „Cecei édes” papri-j kamagot fog leszállítani a j Kertimag Vállalatnak, 450 ezer forint értékben. Ezen mennyiség 3000 hold hazai vetőmagszükságletét biztosítja. Minden városban kéi-három park teszi kellemessé a sétát. A parkokban padok szökőkutak, miniatűr tavak. Eisenachban ezen a nagyon szcp környezetben levő tavacskán még hattyúk is úszkáltak TANULNI, TANULNI, TANULNI! Napirenden: a tanulási mozgalom Nagyon sok helyen találkoztunk hatalmas térképekkel, amelyek a turisták eligazítására szolgálnak Kibővített KISZ-bizottsági ülésen — melyen az alapszer­vi titkárok és az Úttörőcsapat- Vezetők is részt vettek — vi­tatta meg a városi KISZ- bizottság a tanulási mozgalom­mal kapcsolatos feladatokat. A tanulási mozgalom szerves része az „ifjúság a szocializ­musért” mozgalomnak, mivel á mozgalom egyik követelmé­nyé a továbbtanulás. Molnár elvtárs, a városi KlSZ-bizott- ság titkára beszámolójában is­mertette a mozgalommal kap­csolatos feladatokat. Elmon­dotta, hogy 1951-hez viszonyítva nőtt á beiskolázott tanulók száma az általános és a középiskolákban, csök­kent a hiányzás, javult a fegyelem, és javult a tanulmányi eredmény át­laga is. Ugyancsak nőtt az esti és le­velező tagozaton tanuló dol­gozók száma is. Mindezen eredmények mel­Jól dolgozik a ceglédberceli nőtanács háziasszonyok a szociális' és társadalmi munkában Nem mondhatom, hogy a ceglédberceli nőtanács valami nagy tömeget mozgat. De azt állíthatom, hogy' a ceglédber­celi asszonyok, akjk tagjai a szervezetnek, lelkes, a közös­ségi munkáért őszintén lelke­sedő aktívák. A havonta meg­tartott gyűléseken teljes szám­ban megjelennek. Szívesen részt vállalnak minden szo­ciális szervezésben, a gyer­mekvédelemben, az öregek el­látásában, sőt ha erre szükség van a társadalmi és politikai munkában is. Minden héten szerdán foga­dónapot tartanak felváltva a nőtanács asszonyai a tanács­házán, készséggel meghallgat­nak minden panaszt és szíve­sen segítenek, különösen olyan ügyekben, amelyek az asszonyt kéz puhaságát és az asszonyi szív melegségét nem tudják nélkülözni. Október 8-án nagy társa­dalmi ünnep volt a községben. A Házafias Népfront rendezé­sében békegyűlés volt. ame­lyen NDK-küldöttség a ren­dőrség, honvédség, a járási tanács és a járási pártbizott­ság megbízottai is rés^J vet­tek. A mintegy 50 tagú vendég­sereg ellátását a nőtanács vál­lalta. összefogtak az asszo­nyok Nagy Károlyné elnök vezetésével, összegyűjtötték a vendéglátás költségeit, borjút vásároltak, amelyre a tanács­tól megkapták a vágási enge­délyt és parádés ebédet készí­tettek a részvevők számára. Érdemes megjegyezni, hogy raguleves borjúpörkölt, rántott hús volt az ebéd, amely a ven­dégek teljes dicséretét kiérde­melte. A készségesen részt­vevő asszonyok nevét is fel kell sorolni: Farkas Sándorné, Méder Adámné, Hegedűs Jó- zsefné, Lipták Béláné, Palo­tás Józsefné, Sipos Mátyásné és Kreisz Ferencné háziasszo­nyok, akik mind készséges tagjai a nőtanácsnak. T ermelőszövetkezeteink fontos feladata a szőlőszapórító-anyag begyűj­tése. A járásból terv szerint több mint tíz millió szőlővesz- szőt kell begyűjteni és eddig termelőszövetkezeteink alig több. mint hárommillió szőlő- vesszőre szerződtek le. A Facsemeteforgalmi Válla­lát megbízottja rendszeresen felkeresi a termelőszövetkeze­teket. hogy minél több szőlő­vessző begyűjtésére kössenek szerződést. Látni kell termelő- szövetkezeteinkben ennek a fontosságát, mert a szőlővesz- sző begyűjtési terv nem telje­sítése esetén a következő évek szőlőtelepítési terveinek meg­valósítása forog veszélyben.- gi nított munkások és a se­gédmunkások részére úgyne­vezett céltanfolyamokat kell szervezni, hogy annak a mun­kafolyamatnak, melyet végez­nek, mesterei legyenek. A beszámoló után többen hoz­zászóltak. Simonyi elvtárs és Radványi elvtárs többek kö- .zöa^azaal a kérdéssel foglal­kőKöftr;-hogy nem ...keltű az e llátottsága az esti és levele­ző tagozaton tanulóknak. Ez megmutatkozik például abban a kérdésben, hogy a nappali tagozaton kise­lejtezett tankönyvekből tanulnak, de megmutat­kozik abban Is. hogy nagy a túlterheltség és azokat az ésszerű tan­anyagcsökkentéseket, amit a nappali tagozaton vég­rehajtottak, itt nem ve­zetik be. Arató elvtárs, a megyei .KISZ-bizottság szervező tit­kára arról beszélt, hogy a Szovjetunióban a Komszomol hogyan oldja meg ezeket a feladatokat. Sipos elvtárs, a városi pártbizottság agit.-prop.- osztályvezetője, több konkrét javaslatot tett a probléma megoldása érdekében. — V — G — — BEFEJEZÉSHEZ köze­ledik a csemői Rákóczi Ter­melőszövetkezetben egy 50 férőhelyes tehénistálió és egy 240 férőhelyes süldőszáliás építése. Az új létesítménye­ket a tsz saját erőből építi. — A CEGLÉDI Lenin Ter­melőszövetkezet 231 darab tenyészjuhot vásárolt a TE- Gl-től. — A CSEMÖI Rákóczi Ter­melőszövetkezet tagságából száz személy nézi meg októ­ber 22-én a művelődési ház­ban a kecskeméti Katona Jó­zsef Színház János vitéz-elő­adását. SPORT Lendületes kézilabdatalálkozó Egyik legszebb része Eisenachnak a Bach-ház környéke, ahol a halhatatlan zeneszerző életnagyságú bronzszobra áll .11, Johann Sebastian Bach egy­kori lakó-, illetve szülőházában ma rendkívül nagymértékben látogatott múzeum van. Az al­só termekben legalább száz­ötven féle hangszert mutat be a látogatóknak Dohu Eugen, a múzeum igazgatója. A külön­böző, jórészt soha nem látott régi hangszerről szóló rövid előadás után meg is szólaltai ja őket (Foto szöveg: Opauszky) Abonyi vendégszereplés volt vasárnap a kézilabda-pályán. A Ceglédi Építők három csa­pata abonyi ellenféllel küz­dött. Az Építők első csapata az Abonyi KSK kézilabdázók első csapatát látta vendégül és erőteljes küzdelem után, 7:l-es félidővel 20:7 arány­ban legyőzte a jó szándékú, jó képességű abonyi csapatot. Az első negyedórában az abonyiak sikeresen védekeztek a ceglé­di rohamok ellen, de a 12. j percben Monon káprázatos le- futása eredményes lett és ez , megingatta az abonyi védeke- zést. A második félidőben vál­tozatos játékban, nagyrészt Monori és Ozsváth osztoz­kodtak a gólokon. Az abonyiak nagy igyekezettel szépítettek az eredményen, amely végül is 20:7-es ceglédi győzelmet hozott. — AZ ALBERTIRSAI Di­mitrov Termelőszövetkezetben a vetési tervet eddig hetven százalékra teljesítették. Há­rom traktor két műszakban szánt, három traktoros és ki­lenc fogatos vetőgép pedig nyújtott műszakban dolgozik. Minden remény megvan arra, hogy október 20-ra befejezik a vetést. — SANTHA ISTVÁN, Abony, Ruttkai utcai lakos botrányos magatartásáért fi­zetett a ceglédi rendőrség szabálysértési hatóságának 120 forint pénzbírságot. — A CSEMÖI Rákóczi Ter­melőszövetkezetben befejez­ték a kukorica törését. 108 holdról átlag 18 mázsás ter­mést takarítottak be és a föl­dekről már a szárat is le­hordták. — A TÖRTELI Rákóczi Termelőszövetkezetben 55—60 százalékban már letörték a kukoricát, a szüret nagy erő­vel folyik, az őszi árpát pedig már elvetették. — A CEGLÉD városi ter­melőszövetkezetek az őszi árpa vetését 93 százalékban, a silókukorica vágását 100 százalékban, a napraforgó betakarítását is 100 százalék­ban elvégezték. — SZAZNÉGY HÍZÓT szállított el a napokban az Adatforgalmi Vállalatnak az albertirsai Dimitrov Termelő- szövetkezet. E hónapban még ötvenegy hízót adnak át a közfogyasztásnak. — A VÁROSI és a járási tanács főállattenyésztői ta­pasztalatcserével egybekötött értekezleten vettek részt a megye állattenyésztőivel együtt a napokban. Az értekezlet után megtekintették a váci tangazdaság borjúnevelését, sertéstenyészetét és a silózás nagyüzemi módszerét, vala­mint a Magyar Tudományos Akadémia kezelésébe» levő híres vácrátóti botanikus ker­tet

Next

/
Oldalképek
Tartalom