Pest Megyei Hirlap, 1961. október (5. évfolyam, 232-257. szám)

1961-10-18 / 246. szám

VASADON LÁTTUK McaMftavmÉmB • A PEST MEGYEI HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA • III. ÉVFOLYAM. 186. SZÁM 1961. OKTÖBF.R 18, SZERDA Ez üst lakodalom ' A Czuczor utcában — ahogy j I közeledem Szolnakiék háza | 1 felé — gyermeklérma üti meg a fülemet. Az udvaron — pajtásaitól körülvéve — ötéves fiúcska hangoskodik: te is jössz a lakodalomra, te is, te is. (Mint később meg­tudom, ö a Szolnoki-unalM.) A laícodalom, amiről beszél: ezüstlakodalom. Szombaton ünneplik házasságuk huszon­ötödik évfordulóját Szolnoki József ék, — 30—35 vendég, vacsora és zene lesz — meséli boldo­gan az eznistm e n yasszony. Kérdésemre, hogy mikor ismerkedett meg férjével, fel­derül az arca, nevetve említ meg egy kedves, régi epizó­dot. — Tizenhárom éves lehet­tem, amikor szüleimmel cir­kuszból hazafelé tartottunk, j és a túlsó oldalon egy le- j gényke hazáig kísért ben- ) nünket. Édesanyám rájött, ! hogy a fiú miattam tette meg | a hosszú utat, és otthon nem mulasztotta el a fenyítést. i Teltek az évek. a fiatalok j szerettek volna egybekelni, j ám a fiú családja ellenezte a házasságot. Később ugyan j beleegyeztek, de még ma is j fülébecseng Szolnokinénak \ férje családjának véleménye: i „Nem fogtok együtt egy kiló sót sem megenni”. Ennek most huszonöt esz­tendeje és ők lázasan ké- j szülnek az ezüstlakodalomra. Jó szórakozást kívánok, és remélem, hogy az aranyla­kodalomról majd újra írha­tok. Szűcs Éva TOLVAJOKAT FOGTAK VASADON A rendőrség bűnvádi eljá­rást. indított — előzetes le­tartóztatásba helyezés mel­lett — Elek György foglallko- j zás nélküli, ötszörösen bűn- tetett előéletű, ercsi lakos és Kucsera Erzsébet foglalkozás I nélküli, tízszeresen büntetett előéletű, budapesti lakos el- j len, mert Klem Adárnné Vasad külterület 160. szám j alatti lakoshoz betörtek és j körülbelül 800 forint értékű különböző ruhaneműt ellop­tak. A műút mellett dolgo­zók meglátták, amint a házból ruhákkal felpakolva távoz­tak. Utánuk futottak, elfog­ták őket és átadták a rend­őrségnek. ittas trcw'vkvdö Bűnvádi eljárás indult Su- lán Mihály csévharaszti la­kos ellen, mert 1961. október I i 16-án este 20 órakor a mo- j nori helyi vonaton ittas álla- I pótban verekedést kezdett és a vonat ablakát betörte. ANYAKÖNYVI HÍREK Monor Születtek: Kuszenda Mihály és Somod! Eszter leánya: Katalin, Gulyás Gyula és Makai Teréz fia: Árpád, Rédei János és Babári Terézia Ilona leánya: Terézia, Durjanc Pál és Kovács Zsuzsanna leánya: Erzsébet. Szabó Antal és Sárközi Erzsébet leánya: Ágnes. Házasságot kötöttek: Petrovai Mihály és Burján Edit. Fekete István és Brabander Katalin, Szabó János és Búzás Margit. Je­néi Gyula és Harmath Anna Ilo­na. Elhunytak: Zsíros Benjámin 80 éves, László Károly 76 éves. M M Ml>OIÍ Mozik Gomba: ötödik ügyosztály. Györnrő: Szilveszteri puncs. Mag­lód: Serdülő lányom. Mendc: ítélet. Monor: Magasabb elv. Pi­lis: Clrkuszmü vészek Tápiósü’y: Ifjúság keresztútjai. Úri: Külde­tés Bahcsiszerájba. Üllő: Utolsó össztűz. Vasad: Rózsák az állam- ügyésznek. Vecsés: öt töltényhü- | vely. EGY FORMÁLÓDÓ TANYAKÖZPONTBAN Telik a kukoricagóré — Új hizlaló épül Sok még a szervezetlenség A Gombai úton kifelé me­net, a Monori Gépállomással egy magasságban, jobb kéz felől, újonnan épített, hatal­mas kukoricagóréra és körü­lötte dolgozó emberekre le­szünk figyelmesek. Befordu­lunk a Majori útra és meg­tudjuk, hogy ez az a 10 hol­das terület, ahol a monori Kossuth Tsz a tanyaközpont­ját tervezi kialakítani. Hatalmas kazlak mellett, új tehénistállót pillantunk meg. Az istállóban 18 tehén fordítja felénk kíváncsi te­kintetét, aztán tovább ropog­tatják az előttük levő enni­valót. Az istálló végében el­különített helyen hat kisbor- jú heverészik, még gyengécs­kék, nemrégen láthatták meg a napvilágot. A kukoricagóré körül hét kocsiról folyik a rakodás. A hatalmas góré tíz vagon ku­korica befogadására van mé­retezve, eddig 7—8 vagonnyi Már a közelmúltban hirt adtunk róla, hogy a gimná­zium dísztermében 8 előadás­ból álló bérletsorozat indul. Az előadások tárgya a követ­kező: í. Bevezető előadás. A ma­gyar népköltészet és a XIX. század magyar költészete — versben és dalban, II. Hogyan hallgassunk ze­nét? , III. Shakespeare-est. IV. Operatörténeti előadás. V. A film művészete. VI. Mai magyar költészet. VII. Korunk képzőművé­szete. VIII. A XX. század ma­gyar zenéje. Az előadások általában ha­vonta, csütörtöki napon lesz­nek, délután fél 6 órai kez­dettel. Megtartóik és közre­működőik neves fővárosi szakemberek és művészek. (Gál György Sándor, Hege­dűs Géza, Simon István stb.) A sorozat látogatására elő­adásonként jegy nem váltha­tó. Mind a nyolc előadás meg­tekintésére szolgáló bérlet jövő hétfőtől kapható a gim­názium portáján, ára mind­össze 40 forint. Az első előadásra jövő hét csütörtökjén, 26-án délután fél 6 órakor kerül sor. Sze­replőd között, olyan művé­szek lépnek fel, mint Jancsó Apró kis emberkéket, óvo­dásokat látogattam meg a napokban. 34 apróság napkö­zi otthona, kedves kis birodal­ma van itt, a vásártér mellett, a Kossuth Lajos utca végén. A napközi vezető óvó nénije Szöllősi Lajosné, kedvesen fogadott és végigvezetett a kicsik rezidenciáján. Itt min­den teremben van valami szép és hangulatos dolog. A zsi­bongó virágos sarka, a kicsik termében a babaszoba, a na­gyoknál a tükör a kis polccal — amin fésűk és kefék van­nak — és a hosszú, fehér füg­gönyök családias, meghitt légkört teremtenek. — Csak egy baj van — mondta Szöllösiné óvó néni — kicsik a termek. Nézelődés közben Szöllősi­né és Otrokocsi Sándomé el­mesélték, hogy a gyerekeket előre beosztott napi program alapján foglalkoztatják, így minden percet ki tudnak hasz­nálni és biztos, hogy jut idő mindenre. A nagyobbak, az is­kolába készülők már számol­ni tanulnak és gyakorolják a festést is. Az óvó nénik és a két da- dus — Bokros Lajosné és Sző­lehet már benne. Keszeg Jó­zsef utasításai szerint megy a munka. Bokros Sándor, Balog Sándor, ifj. Füri Imre, Bur­ján János, Cella 6 András, kissé odébb Burján Károly, Sintár Károly, Ácsai Lajos, Bokros László dolgoznak. Munkájuk nem könnyű, a kocsikon zsákolni a kukori­cát, a teli zsákokat létrán fel­vinni a magasba és felönteni a góré tetején, erőt, ügyessé­get és gyakorlatot kíván. — Ezt a munkát is gépe­síthetnék — mondogatják az emberek —, o gép egy óra alatt elvégezné azt, amin mi egy napig dolgozunk. Remél­jük, a tsz megerősödésével ennek is eljön az ideje — fe­lelik rá mások... Odább egy új disznószállás és új fiaztató mellett, most épül a hdzlaltató. Izmán Jó­zsef ácsmester fiával és Sar- kadi Dániellel a tetőgerendá­bérleti előadás Adrien előadóművésznő. Tö­rök Erzsébet népdalénekesnő. Közös szülői volt színhelye hétfőn este a gimnázium kultúrterme. A megjelent mintegy kétszázöt­ven szülő előtt Oláh István igazgató beszámolt az iskola­reformnak a gimnáziumban történő megvalósításáról, a po­litechnikai oktatás helyzetéről Tájékoztatásában kitért az is­kola fegyelmi állapotára, egyes tanulóknál a fegyelmezett ma­gatartás terén mutatkozó hiá­nyosságokra. Majd a szülői munkaközösség újonnan meg­választott vezetősége nevében ke Istvánná — áldozatos mun­kájának, nevelésének gyümöl­cse, hogy a gyerekek szépen beszélnek egymással és a ne­velőikkel is. Erre talán a leg­jobb példa, hogy mindig úgy mondják „óvó néni kérem”. A dolgozó szülők nyugodtan ad­hatják gyermekeiket ebbe az óvodába, innen majd mint jól nevelt gyerekek kerülnek az iskolába, A nevelőknek ezt a fontos és eredményes mun­káját viszonozzák a szülök, amikor szívesen segítenek az óvoda szépítésének és fejlesz­tésének a munkájában. Pél­dául a szülők segítettek fel­építeni — községi támogatás­sal — a múlt nyáron a pancso­lót, most pedig az ajtó előtti járdát javítják. Amikor eljöttem, Farkas Lacika, Békési Pityu és a többiek kint játszottak az őszi napsütésben. Szőke Istvánná dadus, olyan szeretettel és vidámsággal játszott a körülöt­te ugráló kicsikkel, mintha édesanyjuk lenne. A játék­ban kih évült, csillogó gyer­mekszemek mindegyikéből egy érzés sugárzott: óvodás­nak lenni jó! Kéri Sarolta zatot szerelik, nemsokára ez is kész lesz. A sertésállományra nézve ifj. Monori Imrétől kapunk adatokat, mely szerint a szál­láson és a Kosztán-tanyán összesen 270 darab sertést nevelnek, ebből 23 anyakoca, 100 növendéksüldő, a többi hízó... Benézünk a szomszédos Kosztán-tanyára is, ahol Do­bos Józsi bácsi állatgondozó éppen az etetéshez készül. — Itt a tanyán — mondja Dobos Józsi bácsi — még nyolc bikát is gondozunk. Mindjárt jönnek a munkatár­saim, Monori Imre és Monori Ferenc, és azután kocsin insz- szük át a szállásokhoz az ot­tani állatok ennivalóját... Amint látjuk, halljuk és tapasztaljuk, még sok a nehéz­ség, szervezetlenség és hiá­nyosság, még nagyon sok gon­dos és szakszerű munkára, nem utolsósorban az illetékes szakemberek állandó jelenlé­tére is szükség lenne, hogy ezt a helyet tanyaközpontnak lehetne tekinteni. értekezletnek dr. Orbán Vince né ismertette a munkaközösségnek erre a tanévre elkészített munkater­vét. Ez a munkaterv, sok új öt­letet tartalmaz, és arra a re­ményre jogosít, hogy az idén emelkedni fog a szülői munka­közösség munkájának színvo­nala. Hogy csak néhányat em­lítsünk a tervekről: klubestek és előadások rendezése a szü­lők részére, közös kirándulások szervezése, az ország többi gimnáziumának versenyre hí­vása a ,Jegvirágosabb iskola” címért, stb. A beszámolók után több hozzászólás hangzott el. Vadas Lajosné őszinte örömének adót kifejezést, hogy gyerme­ke, ilyen szép és barátságos is­kolába járhat. Revuczky Béla az iskola által kiadott évköny­vet dicsérte. Oláh József szót emelt fiataljaink magyartalan, jasszos beszédstílusa ellen. Csömör Sándomé, a járási nő­tanács nevében köszöntötte a szülőket, s kérte őket, támo­gassák minél hősebben a szü­lői munkaközösséget. Vrabecz Mihályné, praktikus és olcsó, sötét ballagási ruha csináltatá- sára tett javaslatot. Baráth Zoltán, Benedek Adám és dr. Borzsák Sándor nevelők, a munkáranevelésről, illetőleg a tanműhelyekben és a mező- gazdaságban történő szakmai oktatásról mondottak néhány szót. Megállapított tény: a ta­nulók magatartása a politech­nikai órákon, és a gyakorlati munkákhoz való viszonyuk a legteljesebb mértékben kielé­gítő. Mindent összevetve: az isko­la felé sok dicsérő szó és kevés bírálat, kevés valóban problé­mát takaró észrevétel hangzott el az értekezleten. Pedig bizo­nyára ilyenek is vannak, s csak őszinte felszínrehozataluk révén lehet a jövőben még jobb munkát végezni.-i-s. Október 26-án! Óvodásnak lenni jó Iluszty Károly Mende lett az első a téglagyárak harmadik negyedévi versenyében A Pest megyei Téglagyári Egyesülés üzemed között folyó verseny harmadik negyedévi szakaszában Mende érte el a leg­jobb eredményt és az első helyen végzett. Nyersgyártási ter­vüket 110,2%-ra, égetési tervüket 121,2°/»-ra teljesítették. Azonban ha a három negyedévi összesített eredményt vesz- szük figyelembe, akkor már nem szerepel olyan jól a mcndei téglagyár. Erre az Időszakra eső nyersgyártási tervüket 102,7° o-ra teljesítették, de az égetési tervüket csupán 89,8%-ra. Ezzel az eredménnyel a 8. helyen állanak a tíz üzem verse­nyében. Ez azt mutatja, hogy az utóbbi időszak kimagasló eredményei sem voltak elégségesek ahhoz, hogy év eleji el­maradásukat pótolják. SPORT Demeter Sándomé, Pirót Károlyné, Keszeg Sándomé, a Kossuth Tszcs tagjai maharépát szednek Siskó György traktoros a vasad! határt szántja. Turáni György brigádvezető — aki a szántást ellenőrzi —éppen ebédjét fogyasztja (Kútvölgyi Mihály képei) j Alacsony színvonalú «vonalrangadó“ Küzdelem — színvonal nél­kül, így jellemezhetjük legjob­ban a szombati Vecsés—Al- bertirsa mérkőzést. A vecsési együttes új összetételű csatár- j sora a három gól ellenére sem ! váltotta be a hozzáfűzött remé- | nyékét. Túlkombinálták tárna- | dásaikat, a- második félidőben í viszont ezzel ellentétben nem tudták tartani a labdát. Sze­rencse, hogy a hátvédhármas és a fedezetpár szinte hibátla­nul játszott. Idegesítettek vi­szont Dezslik bizonytalan vé­dései, Siszler gyakori „ke­mény" közbelépései, valamint j Erős kiállításának ténye. Erős­nek nem kellett volna durva­ságra durvasággal válaszolnia. Nem érte meg! Már említettem, hogy a ve- csésiek fiatal fedezetpárja szombaton jó teljesítményt nyújtott. A két fiatal: Siszler és Szlahó az utóbbi időben , szinte majd minden mérkőzé­sen jó teljesítményt nyújtanak. A két fiatal játéka közül azon­ban Szlahóé hasznosabb. Első­sorban azért, mert ő szorosan fog embert, ellentétben Sisz- lerrel, akinél néha feltámad a „csatárvér” és a csatársor „nyakán” csüng, holott, mint B. Nagy edző is számtalanszor megállapította: 60 százalék vé­delem, 40 százalék támadás: ez legyen- a csapat taktikája. Ez­zel nein akartam azt mondani, hogy Siszler rosszul végzi el feladatát. Becsúszó szerelései aranyat érnek! De a fiatal já­tékosnak be kell látnia hibáit, és akkor még sokkal haszno­sabb játékot tud nyújtani! Az előmérkőzésen a vecsési ifi roppant gyenge teljesít­ményt nyújtott és 0:0 arányú döntetlent ért el az irsai ifi ellen. Csak két játékos teljesít­ménye dicsérhető: Schuberté és az újonc Stilleré. Végül a szombati osztályza­tok: Dezslik 3, Hegyest 4, Mül­ler 4, Leimetter 1. 4, Siszler 4, Szlahó 4, Erős 1, Jámbor 3, Mercz 3, Kalász 3, Trasszer 3. Szalontai Attila Balszerencsés vasárnap Labdarúgóink a CVSE XI. ellen léptek paiyára Cegléden és 4:2 arányban alulmaradtak. Csapa­tunk Buda és Hang nélkül állt ki, a két kitűnő játékos sérülése mi­att nem vállalta a játékot. De en­nek ellenére, csapatunk nem val­lott szégyent, végig egyenrangú ellenfele volt a kitűnően játszó ceglédieknek. Sajnos, csatáraink hadilábon álltak a szerencsével, é«s a legbiztosabb helyzetekben is hibáztak. Mindenesetre biztató, hogy lelkesedésben és küzdenitu- dásban csapatunk kitünően vizs­gázott, s az előző hetekben muta­tott játékánál lényegesen jobb formában. csak balszerencsével maradt alul. Férfi kézilabdázóink Bagón ját­szottak, s játékosainknak nem­csak a bagi csapat volt az ellen­fele, hanem a leírhatatlanul rossz pálya is. Érthető, hogy csapatunk ilyen körülmények között nem tudta megismételni az elmúlt hetekben mutatott, eredményes játékot, és így meg kellett elégedni 13:13-as döntetlen eredménnyel. Emellett példátlan balszerencse üldözte a fiúkat. Volt, amikor egy perc alatt négy kapufát dobtak játé­kosaink. Bemutatkozott hazai közönsé­günknek a most alakult ifjúsági kézilabda-csapat is, A legfiatalabbjaink nagy küz­delem után, 12:12 arányú döntet­lent értek el az abonyi gimnázi­um csapatával szemben. Nagy érdeklődés előzte meg a női kézilabdázóink bemutatkozá­sát. Az egységesebb, és nem utol­sósorban szerencsésebb abonyi lányok 5:3 arányban diadalmas­kodtak a nemrég alakult ÜVSC ellen, a vereség ellenére is jól játszott csapatunk. játékukon kezd már látszani a kemény, szorgos munka. De az összeszo­kottság hiánya miatt még nem tudták eredményesebbé tenni já­tékukat. úgy látjuk azonban, hogy hamarosan egy lói össze­szokott, ütőképes együttes fogja a fiatal üllői kézilabda-sport jó hírét öregbíteni. Ifj. Kiss Sándor Mende—Tápióság 2:2 (0:2) A hazai csapat összeállítását Kárpáti késése miatt fel kellett forgatni, s ebben az összetételben sehogyan se ment a játék. A lel­kesen és nagy lendülettel roha­mozó vendégek megérdemelten jutottak kétgólos vezetéshez, az idegesen és kapkodva játszó Men­de ellen. A második félidőben 25—30 per­cig továbbra is jól tartotta magát Ság. s a hazaiak mellől ezúttal még a szerencse is elpártolt. Jó né­hány gólhelyzet maradt kihaszná­latlanul. A 77. percben Tóth ré­vén sikerült szépíteni az eredmé­nyen. A 78. percben a játékveze­tő nagy meglepetésre lefújta a mérkőzést, de beismerte tévedé­sét, s nagy huzavona után folyta­tódott a küzdelem. Ebben a já­tékrészben a fiúk mindent meg­tettek a kiegyenlítésért, ami az utolsó percben sikerült is. Egy rosszul sikerült kapukirúgást a kaputól 40 méterre Szuhányi le­kezelt és habozás nélkül ballal rálőtte, s a labdát a gólvonalon álló mezőnyjátékos sem tudta menteni. Szekeres László Káva—Gomba 9:0 A kitűnő erőkkel rendelkező, fiatal együttes újabb sikert ért el, otthonában nagy gólaránnyal megverte a gombai csapatot. A mérkőzést mindvégig kávai fö­lény és technikás játék jellemez­te.

Next

/
Oldalképek
Tartalom