Pest Megyei Hirlap, 1961. augusztus (5. évfolyam, 179-205. szám)

1961-08-30 / 204. szám

MONOR® VIDÉKE • A TEST MEGYEI HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA • III. ÉVFOLYAM, 144. SZÁM 1961. AUGUSZTUS 30, SZERDA Talán... Gombán is, Úriban is volt (pontosabban: Jett volna) dol­gom hétfőn. Kora délután ki­mentem hát Gombára, azt ter­vezve, hogy onnan majd to­vább megyek az úri busszal, amelynek indulási ideje így van jelezve a MÁVAUT-iroda ablakában látható menetren­den: T 16,00. Megnéztem a jelmagyaráza­tot is. Ezt olvastam: T = hét­tőtől péntekig munkanapokon közlekedik. 16 óra 10 perckor már ott álltam Gombán a megállóban. Negyedóra múlva jött is egy autóbusz, ilyen táblával: Buda­pest Béke tér—Monor. (Hja, nem lehet unos-untalan cserél­getni a táblákat!) A kalauznő kioktatott bennünket, balgán várakozókat, hogy a sülyi ko­csi nem jött ki (honnan?) és nem is valószínű, hogy jön. Ez ügyben tett építő hangú bírá­latainkra megvonogatta vállát, éreztetvén, hogy neki ehhez semmi köze. Behúzta az ajtót, s békésen visszarobogtak (üre­sen!) Monorra. Még 40 percet vártam, 17 óra 05-kor jobb megoldást nem találván, visz- szajöttem Monorra. De most már legalább tu­dom, hogy az a T-betű ott a menetrendtáblán mit jelent. Nem azt, amit a jelmagyará­zat ír! Azt jelenti: talán. (Esetleg, isten tudja, majd meglátjuk... stb.) És ha nem a MÁVAUT csi­nálta volna ezt velem, még fel is volnék háborodva. De így? Tőlük már megszoktuk a pac- kázást,., R. B. VASÁRNAP erkölcsileg és anyagilag jól sikerült összejövetelt rendezett a Magyar Vöröskereszt gyöm- rői szervezete. A strandkertben megtartott — részben ismerkedési célokat szolgáló — összejövetelt dr. Csánki Dezső szervezeti elnök nyitotta meg. Beszédében meg­köszönte a részvevők támoga­tását, és kérte a megjelente­ket, hogy továbbra is segítsék, népszerűsítsék e nemes célo­kat szolgáló szervezet munká­ját ___ Z ÖLDBORSOT hoz hamarosan a piacra a bényei Népfront Tsz. A má- sodvetésű borsó szépen fejlő­dik, s hamarosan szedhető lesz. Kétszázötven mázsa ubor­kát szállítottak le az elmúlt hét végén, s e héten meg­kezdték a lóhere harmadik vágását. Jól sikerült a lu- cernamagfogás is. ANYAKÖNYVI HÍREK Születtek: E>r. Kárpáti Ervin és Somogyi Margit fia: Ervin. Ja- nicsek Ferenc és Sáránszki Kata­lin leánya: Katalin. Tiszai János István és Fábián Mária leánya: Mária. Csik József és Kanalas Rozália leánya: Rózsa, Molnár Sándor és Bárány Zsuzsanna leá­nya: Zsuzsanna. D-erzbach Ká­roly és Gér Ida leánya: Ida. Bán János és Tóth Julianna Leánya: Julianna. Házasságot kötöttek: Szelei Ist­ván és Borgulya Erzsébet. Kiss Ferenc László és Kéri Ida. Pó- sán György és Lendér Márta. Rick József és Molnár Róza. Sintár Sándor és Takács Judit, Monori József és Győző Erzsé­bet. Elhunytak: özv. Vásárhelyi Gé- záné Zsoldos Mária 9>0 éves. Vi­téz Vilmos 56 éves. G.yömrŐ Házasságot kötött: Pető László és Fogarasi Éva Maglód Házasságot kötöttek: Tabányi István és Rakita Anna. Bánhegyi Géza és Mátéfalvi Matild. Úri Házasságot kötött: Szabó István Halmai Mária. ÜZEMI ŐRJÁRAT Gondoskodás a betegekről, idősekről, csökkent munkaképességűekről Sokan vannak üzemeinkben csökkent munkaképességűek, akik valamely betegség foly­tán nem térhetnek vissza ré­gi munkahelyükre; vagy szer­vi megbetegedés következté­ben — orvosi javaslatra — könnyebb munkabeosztásért folyamodnak. Hogyan talál­ják meg helyüket? Kapnak-e segítséget, hogy. életük elvi­selhetőbb legyen és család­juk ne szenvedjen megrövi­dülést? Erre és hasonló kérdésekre kerestünk választ kőrútunk során a monori üzemekben. Először a kefegyárba láto­gattunk el. Krupánszki Lász­ló főkönyvelő és Gajdos Jó- zsefné segítségével vizsgáltuk meg a helyzetet. Elmondták: az üzem vezetősége a pártszervezettel és a szak- szervezettel közösen be­széli meg az ilyen problé­mákat. Ha indokolt, a rászoruló dol­gozót elhelyezik kevésbé meg­erőltető munkaterületre. Példákat sorolnak fel: Sza­bó Jánosnénak köztudomá­súak szívpanaszai. Azelőtt a fúróműhelyben dolgozott. Be­tegségére való tekintettel a logarléc üzembe helyezték át, a kéziterembe, ülőmunkára. Vagy ott vannak a volt tébé- cés betegek. Felgyógyulásuk után ők is a kisebb munkaintenzitást igénylő, egészségükre ke­vésbé hátrányos munka- területen dolgoznak: csomagoló, levágó, ragasztó és hasonló foglalkozást bizto­sítanak számukra. Az előreha­ladott korúakat szintén elő­nyösebb, könnyebb munkára alkalmazzák. Több nyugdíjas dolgozik — kiegészítő munkabérért — a kikészítő üzemben. A portások között van 68 éves is. Itt tehát megnyugtató a kép. A magtisztító telepen sem rosszabb a helyzet. Lusták Sán­dort asztmája miatt kiemel­ték a zsákoló-brigádból, és megtették portásnak. Rostás Károlyt a szerelő-üzembe he­lyezték át, mert testi fogyaté­kossága indokolta a zsákrak­tári — nehezebb és porosabb — munka alóli felmentését. Számos olyan intézkedésre mond példát Réti Károly te­lepvezető, amely a nyugdíj­ba ment régi dolgozókat — megkímélve a nehéz, megeről­tető munkától — érintette: Szabó Károly, Tóth Sándor és Szabó István portás, Varga János éjjeliőr lett. A kézműipari vállalat mo­nori részlegében Műnk Lász- lónét, akinek a látása csök­kent — a géptől a raktárba helyezték. Németh Sándornét az orvos 2 hónapra eltiltot­ta az ülőmunkától, máshová helyezték, bércsökkenés nélkül! És sorolhatnánk tovább. Mindmegannyi nagyon hu­mánus intézkedés. Örömmel és köszönettel nyugtázzuk a társadalom nevében! Hörömpő Jenő Készülődés szeptember 10-re A monori KlSZ-alapszerve- zetek titkárai értekezletet tar­tottak, melyen megtárgyalták a szeptember 10-i ifjúsági ta­lálkozó előkészületeit. Ajtai György, a területi KISZ-szervezet titkára és Spenger István járási KISZ- titkár terjesztett be javaslatot a felvonulással kapcsolatban. A vita során — új ötletekkel gazdagítva — Spenger elvtárs javaslatát fogadták el. Értékes hozzászólások hangzottak el Huszty Jánosné, Szabó László, Pilisi Pál, Kazay László elv­társaktól. Határozatba foglalták, hogy az összes monori KlSZ-szerve- zet együttesen vonul jel. A fel­vonulási dekoráció készítésé­nek irányításával Vitéz Jánost és Huszty Jánosáét, a zászlók beszerzésével Szabó Lászlót bízták meg. Minden KISZ-titkár gyű­lésre hívja össze a tagokat, ahol ismertetik a találkozóval kapcsolatos feladatokat. A te­rületi KISZ-szervezet taggyű­lésén kerül kiosztásra 1000 da­rab VIT-sorsjegy. A legtöbb sorsjegyet eladó szervezet tit­kára részt vehet 1962-ben a helsinki VIT-en Szépülnek az őrházak Ismét megkezdődött a tsz-tagok ingyenes üdültetése Mint emlékezetes, az elmúlt télen felejthetetlenül szép tíz napot töltöttek üdüléssel a festői Parádfürdőn maglódi, pilisi és gyömrői tsz-tagok, mint a Pest megyei Tsz Dol­gozók Biztosítási és Önsegé­lyező Csoportjának ingyenes beutaltjai, a tavaszi és nyári nagy mezőgazdasági munkák ideje alatt a tsz-tagok üdülte­tése természetesen szünetelt, viszont azok befejeztével, most újra megkezdődik. Pest megyéből az első cso­port szeptember l-én indul 10 napos üdülésre Balatonlellé- re, ahol a Hazafias Népfront üdülőjében remek ellátás, na­pi négyszeri bőséges étkezés várja őket, — teljesen díj­mentesen, csak a 33%-os ked­vezményes díjú útiköltség ter­heli a tagokat. A monori já­rásból ebben az első csoport­ban a maglódi Micsurinból, a monori Xjj Életből, a mendei Leninből, a tápiósápi Petőfi­ből, a gombai Üj Életből és az üllői Március 15 tsz-ből utaznak Balatonlellére olyan jól dolgozó tagok az önsegé­lyező csoportból, akiket a tsz- ek vezetője javasolt. Rövidesen az ország egyéb szép üdülőhelyeire is újabb üdülő csoportok indulnak, amelyekben már azokból a tsz-ekből is küldenek jól dol­gozó tagokat, ahol közgyűlé­seken és küldöttgyűléseken most egymásután szavazzák meg a tagság csatlakozását a megyei önsegélyező csoport­hoz, miután érzik annak a szükségességét, hogy az önse­gélyező csoporton keresztül a dolgozó tsz-tagság az ipari dolgozók szakszervezeti jutta­tásaihoz hasonlókban része­sülhessen. Ezen felül az in­gyenes üdültetés a jól dolgo­zók jutalmazását is jelenti. Kellemes üdülést, jó pihe­nést kívánunk a járásunkból most Balatonlellére induló termelőszövetkezeti tagoknak! K. A. Két silókombájn dolgozik a vecsési Ezüstkalász Tsz-ben. Két új gazdasági épületre is felkerül a héten a tető — s rövidesen hízóba ál­lítanak 30 szarvasmarhát. Szombaton, 2-án, déli egy órakor, közgyűlést tartanak a tsz-ben. Üllő környékén is. Fehér kerítéssel veszik körül, csinosítják, rendezik a környéküket (Foto: Kiss) Amire szívesen emlékeznek... A monori Ady Endre utcai általános iskola úttörőinek egy csoportja — mintegy har­mincán — felejthetetlen és él­ményekben gazdag két hetet töltött a monori járási út­törőtáborban, Felsőőrs kies Malomvölgyében. A részt vevő monori gye­rekek lelkes hangú elbeszé­lései nyomán alakul ki előt­tünk a két hét vidám tábori élete. Bácskái Edit, Soproni Er­zsébet, Farkas Mária és Etel­ka, Török Jutka, Mezei Má­ria, Antal Balázs, Jobbágy Imre, Zirkelbach Ferenc, Si- monovits József úttörők ele­venítették fel emlékeiket. Jó kedv és derű áramlik elbe­széléseikből, csak úgy adogat­ják egymásnak a szót, a ked­ves és érdekes történeteket majdnem kórusban mesélik. Egyik kezdi az emlékezést, három-négy folytatja, látszik, hogy élményeik közösek. A tábori élet és a rend egyöntetűen tetszett. Az el­látás, az remek volt — álla­pítják meg közösen. Fran­ciska néni (Üllőről) remekül főzött, mindig lehetett repe­táiul, éhesen sohasem ma­radtak. — Szórakozásunk is volt bőven — mesélik —, kétszer volt tábortűz műsorral, volt egy álarcos karnevál, mulat­ságos volt a lányok futball­mérkőzése és a fiúk balke­zes kézilabdája. Mindkettőt a monori Ady-iskola csapata nyerte. A szellemi vetélke­dőn a lányok győztek 42,5 ponttal. — Motoroshajóval kirándul­tunk Tihanyba, remek időnk volt, hazafelé viharba kerül­tünk. — Itt már eltérnek a vélemények: a fiúk élvezték a hullámzó Balatont, a lányok viszont féltek tőle. — Egyik éjjel riadó volt. Ellopták az őrséget és a kö­zeli erdőben, fához kötözve találtuk meg őket. Persze volt nagy riadalom, még si­rás is, a végén aztán megtud­tuk, hogy előre megrendezett dolog volt. jót mulattunk raj­ta és soha életünkben nem fogjuk elfelejteni. — Tábori élményeinkre visszaemlékezve szeretettel köszöntjük Farkas Margit tanár nénit, a tábor parancsno­kát, Erzsiké nénit és Hunya­di tanár bácsit, Magócsi igaz­gató bácsinak pedig köszön­jük. hogy egy vidám hetet töl­tött velünk. Jó munkájukért elismerést kapták Szabó Margit, Bács­kái Edit, Arató Éva, Tóth Zsuzsa, Prohászka Imre, Siff Károly, Pokornyi Imre H. K. MAI MŰSOR MOZIK Gomba: A kutyás hölgy. Gyöm­rő: isten után az első. Maglód: Gerolsteini kaland. Mende: Talál­kozás az ördöggel. Monor: Ellop­tak egy villamost, pilis: A Sas tengeralattjáró. Tápiósüly: Buda­pesti tavasz. Úri: Fényes esküvő. Üllő: Rovere tábornok. Vecséa: Ludas Matyi. Ifjúsági klub nyílt. Gyömrőn a művelődési otthonban. Feladata és cél­kitűzése, hogy a (elsősorban az ifjúsági szervezeten kívüli) fiatalok közös művelődését, tanulását, szórakozását biz­tosítsa. Az alapító tagok (a nyári tánciskola növendé­kei) megválasztották a klub­vezetőséget. Titkár: Kovács János. A vezetőség tagjai: Füstös Mária, Szabó Márta, Patkós Attila és Bozóki Fe­renc. A klub tagságába tör­ténő felvételről a vezetőség dönt és tagjait belépővel látja el. összejöveteleiket minden csütörtökön 7-től fél 10-ig tartják a kultúrházban. Programjukban előadások meghallgatása, írókkal, mű­vészekkel, a helyi közélet vezetőivel való találkozás, beszélgetés, közös játékok, tánc és kirándulás szerepel. Az első összejövetel hol­nap 7 órakor lesz. A jelent­kezőket szívesen látják. — sk — KÉT UT Szombaton ünnepi díszbe öl­töztették Gyomron a tanácshá­za 8-as számú szobáját. 11 órára esküvő, előtte pe­dig 10 órára névadás volt be­jelentve. Fábri Mihály, Petőfi utcai lakos gyermeke kapott "volna nevet. De csak kapott volna — ha elhozták volna. Sokan törik a fejüket, hogy egyáltalán van-e gyerek. Ha van, a szülei miért nem hoz­ták? Talán a névadó szülők szöktek meg? A futballmérkőzés után Id. Né­meth István nyakamba borult örömében és így nyilatkozott: — Győztünk! Nagyon fontos volt, hogy az első bajnoki mér­kőzésünket megnyerjük. Ez igen nagy kedvet ad a gyerekeknek. Különben a fiúkkal igen nagy szeretettel foglalkozunk. Ennek meg is van a látható eredménye. Ma reggel 5 órakor kimentünk valamennyien a pályára. Takarí­tottuk és csinosítottuk a kapuk környékét. Erősen hiszem, hogy ezt a győzelmet követi a többi. A iövő vasárnapi mérkőzésünk igen erős lesz. Tápiósáppal ál­kább, hiszen a kettő együtt­véve sem jelentős terület, s mennyi mérget, keserűséget okoz öt családnak, meg a környezetüknek, akik akarva, nem akarva is részeseivé kell hogy váljanak a mindennapos torzsalkodásoknak. A viták megoldásának is két útja lenne: a békés meg­egyezés az ésszerűség alap­ján, vagy az örökös osztá­lyoskodás, szomszédháborúság. Én az előbbit ajánlanám. Hagyni kellene Telekiéket, hadd jár janak-kel jenek sza­badon a kertjükbe, csak úgy, mint azelőtt, ők pedig hagy­nák, hogy Csukáik nyugodtan vakolhatnák, meszelhetnék házuk hátulját. Vargáék is átengedhetnék Petéiknek a vitatott területet, beláthatnák, hogy nekik jobban szükséges. Petéék pedig engedjék meg, hogy Vargáék az ő portájuk­ról hadd végezzék el saját házukon a szükséges munká­latokat: zsúpozást, tatarozást, s egyebeket. Egyik félnek sem esnék így bántódása, nyugalom és békesség venné körül házukat. De ők, mindannyian, in­kább a másik utat választják. Miért jobb az. s kinek jobb? Radványi Barna dülőre, s ki tudja, mikor és hogyan végződik. Mindkét fél ragaszkodik továbbra is a maga „jussához”, problémát okoz az is, hogy ki fizesse a felmerülő földmérési és egyéb költségeket stb. Egy másik — még ennél is jóval kisebb — földnyelv is sok viszályt okoz Gombán. Ez a keskeny sáv a Vár utcában van, Csuka Andrásék és öz­vegy Szeműk Lajosnéék háza között. Azt a célt szolgálja, hogy idős Teleki Sándorék bejárhassanak a Csukáék portája mögött levő kertjükbe. Az útnak Telekiék állítása szerint e9V öl szélességűnek kellene lenni, de most csak másfél méteres, özvegy Sze- mőknéék elkerítettek belőle 40 centimétemyi részt. Most pedig Csukáék is kijjebb akarják tolni portájuk hatá­rát, s akkor az ö útjuk csak félöles lenne. Ezen áll most a háborúskodás, ezen az alig 8—9 ölnyi területen. Elnéz­tem a három meglett korú asszonyt, milyen ádázul for­dultak szembe egymással'... Két út, vagy utcácska in­Van Gombán, a Kölcsey \ utca 20-as és 22-es számú há- \ zak között egy keskeny föld- í nyelv. Másfél-két öl széles ha í lehet, 18 öl hosszú. Valamikor ff úgynevezett szolgalmi út volt, ff azon jártak be a telkek mö- f, götti kertekbe. Ma már nincs $ rá szükség, mert a végében ft levő kert a Petééké, az út az ff ő szalmakazlukhoz vezet. Eb- £ bői kiindulva Petéék birtokba ff is vették, portájukhoz kerítet- ff ték az említett földdarabot, ff Ebbe azonban Vargáék, a ff szomszédok, nem nyugodtak ff bele, ők is igényt tartanak ff arra a területre, legalábbis a $ felére. Megindultak hát a ha- ff tár villongás ok, az állandó ff torzsalkodások. Azért a da- $ rabka földért sok fórumot ff bejártak már az osztozkodó | felek. ff A tanács nemrégiben úgy ff döntött, hogy eladja a terü- ff letet Pete Ernöéknek. Ésszerű ff volt Petéék javára dönteni, ff mert az amúgy is szűk udva- ff rukból valóban nagyon hiú- ff nyozna az a földsáv. ff Vargáék azonban fellebbez- $ tek, közben az is kiderült, ff hogy a tanács nem adhatja ff el ezt a területet, csak az OTP /— így hát az ügy nem jutott Évek óta üresen áll a Tán­csics út és a Zrínyi utca sar­kán levő telek. A gyom né­hány kanyargós ösvényen kí­vül mindent ellepett. Néhány gyümölcsfa is található, per­sze igen elhanyagolt állapot­ban. Hasonló telket láthatunk az Állomás utca és Imre út sar­kán is, és még tovább lehetne sorolni. Mi lesz ezeknek a sorsa? A községrendezési tervnél figye­lembe veszik ezeket? (Gyarmati) Gjwmrői tűnődések Sportjegyzet Tápiósüly—Tápiószentmárlon 5:1 lünk ki. Szeretnénk itt is bebi­zonyítani, hogy csapatunk eggyé kovácsolódott, hogy ez a győze­lem nem volt véletlen! Remé­lem, hogy községünk lakossága valamennyi mérkőzésünkön nagy számban jelenik meg és győze­lemre buzdítja fiait. A csapat tagjai valamennyien jól játszottak. Nem is tudom, hogy tizenegy fiú közül hirtelenében melyiket dicsérjem meg különö­sen Most csak örömömben anv- nyit tudok mondani: csak így to­vább, gyerekek! ÍKrátky)

Next

/
Oldalképek
Tartalom