Pest Megyei Hirlap, 1961. június (5. évfolyam, 127-152. szám)

1961-06-11 / 136. szám

Rajt esőben Balcző és Bódi nyerte az első számot Régiek és újak a ma kezdődő osztályozó mezőnyében Péntek este fejeződött be a Du­nakanyar Kupa öttusa-verseny el­ső száma. a pisztolylövés. A Marczibányi téren, a kedvezőtlen látási viszonyok mellett, esőben sorrakerült viadalon, a vártnál gyengébb eredmények születtek. Jónak mondható viszont Bódi tel­jesítménye. Külön szerepeltek a válogatottak, s külön a sportkö­rök versenyzői. Előbbiek hatvan, utóbbiak húsz lövést adtak le. Válogatottak: 1. Balczó 565 kör, 2. Török 546, 3. Szaniszló 541. A Dunakanyar Kupa öttusa­verseny pisztolylövő számának győztese: Bódi (Bp. Honvéd) 191, 2. Takács (Bp. Honvéd) 189. 3. j'aKab (Székesfehérvári MBS) 185. Csapatban: 1. Bp. Honvéd 2500 pont. 2. MAFC 2160, 3. Székes­fehérvári MHS 1700. B. F. ★ Ismertetjük a hétfői, zebegényi műsort. 16: kerékpáros úttörő ügyességi verseny. 16.30: Nagy­maros—Zebegény úttörő fiú kézi­labda-mérkőzés. 16.55: a Duna­kanyar Kupa viadal terepfutó száma, 18: Zebegényi KSK-öttu- sázók kispályás labdarúgó-mér­kőzés. 18.35: az öttusázó olim­piai bajnokok lovas- és vívóbe mutatója, 19.15: a Dunakanyar Kupa öttusa-viadal eredményhir­detése. díjkiosztás. A mai labdarúgó-mérkőzésekről nem kell közvetlenül a találkozók befeje­zése után jelentést adni. Tegna­pi felhívásunkból ugyanis nyom­dahiba miatt kimaradt, hogy ké­résünk csak a szombati esemé­nyekre vonatkozik. Ez úton is kérjük tudósítóinkat. hogy az eredményeket a szokott időre, a szokott módon juttassák el szer­kesztőségünkbe, a legközelebb kedden megjelenő lap számára. Bizakodás és bizonytalanság, ez jellemzi a ma kezdődő osz­tályozó részvevőinek hangula­tát. Bizakodnak, remélik, hogy sikerül kiharcolni a megyei labdarúgóbajnokságba jutást. Bizonytalanok, mert nem isme­rik pontosan az ellenfelek ere­jét, no meg azt is tudják, hogy a nagy tét rányomja bélyegét az együttesek teljesítményére és nemcsak a jó játék, hanem a higgadtság és nyugodtság is sokat nyom a latban. 5-5 A Dunaharaszti MTK, a Du­nakeszi Vasutas, Szentendrei Építők, Őcsa és Budakeszi már tavaly is ott volt az osztályozó mezőnyében. „Újonc” Kistar- csa, Gyömrő, Nagykáta, Al- bertirsa és Bag. Gyömrő és Kistarcsa tavaly esett ki a me­gyei bajnokságból, de Albert- irsa előtt sem ismeretlen a fel­sőbb osztály. Tavaly az aszódi, ceglédi és a monori járás bajnoka jutott feljebb. Vajon most melyik já­rásnak sikerül. Az elmúlt év­ben három, most két csoport­ban bonyolítják le az osztályo- zót. A csoportelsők feljutnak, a két második helyezett pedig kétfordulós mérkőzésen vetél­kedik, s a jobbik a következő évadban a megyebajnokságban rúgja a labdát. Mi lesz veled CVSE? A labdarúgó NB II-ben és NB Ill-ban elérkezett a haj­rá. Már csak három, illetve két forduló van hátra. A Vá­ci SE már elbúcsúzott az NB II-től. A három Pest megyei NB III-as csapat minden bi­zonnyal jövőre is ebben az osztályban rúgja a labdát. Kérdéses még a Ceglédi Vas­utas helyzete. Mielőtt esé­lyeit latolgatnánk, tekintsünk csak röviden vissza eddigi tavaszi szereplésére. Az újonc CVSE tavasszal igen jól rajtolt. Első két mérkőzését megnyer­te — a másodikat idegenben, a Pénzügyőrök ellen —, majd az Egyetértés rabolt pontot Ceglédről. Ekkor húsz pont­tal a Keleti csoport előkelő ötödik helyén állt a Vasutas. Érdekesség, hogy míg a tavaszi első három for­dulóban öt pontot, a kö­vetkező kilenc találkozó­ján csak négy pontot gyűjtött az együttes. Igaz, dicsérete­sen háromszor idegenben vég­zett döntetlennel. A csapat 1961. március 5- én nyert utoljára, a Pénz­ügyőrök ellen. Otthonában a győzelem és a két döntetlen mellett két vereséget szen­vedett, igaz, az egyiket az él­lovas Ganz—MÁVAG-tól, a másikat pedig az ugyancsak az élcsoportban tanyázó óz­diaktól. Az együttes idegen­beli mérlege egy győzelem, három vereség és három dön­tetlen. Ezek a számok azt mu­tatják, hogy a Ceglédi Vasutas jobban szerepel idegenben. Igaz, idegenben hétszer, ott­hon viszont csak ötször ját­szott. Egyébként a csapat ér­dekes csúcsot tart: 12 dön­tetlennel az NB I-ben és NB II-ben egy együttes sem di­csekedhet. Az NB Ill-ban van a két „csúcstartó”, 13 PEST MEGYEI HÍRLAP A Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megyei bizottsága és a megyei tanács lapja Felelős szerkesztő Bácskai László Kiadta a Hírlaokiadó Vállalat Felelős kiadó csollány Ferenc Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budanest. VTH . Blaha Lulzn tér 3 Telefon: 343—100 142—220 Előállítja Szikra Lapnyomda BudaDest Tenesztl a Magyar Posta. Elő­fizethető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél előfizetési díj i hónapra ti forint döntetlennel. A ceglédiek ösz- szesen 26 gólt lőttek, tavasszal csupán nyolcat és ez azt mutatja, baj van a csatárok „tudományával”. A hátralevő három fordu­lóban lehet még javítani. Sőt kell is, mert igen nagy a harc a kiesés ellen, igen tö­mör a mezőny. A Ceglédi Vas­utasnak 24 pontja van, s a három 24 pontos csapat kö­zött rosszabb gólaránya miatt áll a 12. helyen. Mai ellen­fele a Szegei Vasutas 21 pon­tos, s így még nem remény­telen a szegediek helyzete sem. Kevesebb esélye van a sereghajtó 19 pontos Jász­berénynek. A Pest megyei csapat egyéb­ként a mai szegedi vendégsze­replése után a követke­ző két alkalommal ott­honában fogadja a Bp, Előre, majd Kecskemét csapatát. Remélhetőleg most majd ki­használják a hazai pálya elő­nyét. A veszélyes zónában levő együttesek közül szinte mindegyik játszik az élcso­port valamelyik tagjával. így a 13. helyezett Bp. Spartacus ma Szolnokon lép pályára, a Spartacust követő Diósgyőr pedig az ózdiakat fogadja. Június 18-án a Szegedi VSE vendégszerepei Özdon és sorsdöntőnek látszik a Bp. Spartacus—Diósgyőri Bá­nyász összecsapás is, amely­nek vesztese valószínűleg benn lesz a három kieső so­rában. Jászberény amúgyis kevés bennmaradási esélyeit nagyban csökkenti, hogy az utolsó fordulóban az éllovas Ganz—Mávag ellen lép pályá­ra a fővárosban. Mint már említettük, igen tömör a kiesés ellen küzdők mezőnye. A Ceglédi Vasutas azért ne a vetélytársak eredményeire számítson, hanem saját ere­jére, s lelkesen, teljes erőbe­dobással küzdve biztosítsa, hogy jövőre legalább egy NB Il-es csapata legyen Pest megyének. Az újonc ceglédi együttes, akárcsak a tavaszi idény elején, a tavaszi idény végén is okozzon kellemes meglepetéseket a szurkolók­nak és a csatárok találják meg végre góllövőcipőjüket. Most pedig nézzük csak, mi újság a csapatoknál. Nehezen nyerte a bajnokságot a DMTK és Budakeszi... — Igen erős mezőnyben si­került ismét kivívni a bajnoki címet — mondotta Lichtner Béla, a Dunaharaszti MTK szakosztályvezetője. — A tökö- liekkel egyenlő pontszámmal, de jobb góiaránnyal végeztünk az élen. A tavalyi osztályozó mérkőzések tapasztalatait igyekszünk hasznosítani, s a játékosok leghőbb vágya az, hogy felsőbb osztályba léphes­senek. Igen erős mezőnyben végzett az élen a Budakeszi Petőfi SK is. Rosenberg József szövetségi megbízott szerint most jobb körülmények között készülődik az együttes az osztályozóra, mint tavaly. Ők is, akárcsak a harasztiak, igyekeznek a tava­lyi tapasztalatokat hasznosíta­ni. ... Könnyebben a Szentendrei Építők — Múlt vasárnap Kisoroszi­ban 5:0-ra nyert a csapat és végeredményben két pont előnnyel nyerte a járási baj­nokságot — eral. :ezett vissza Kubik Ferenc, a Szentendrei Építők edzője. — Sajnos, a gyér mezőny nem késztette ko­moly erőkifejtésre a játékoso­kat. Bár eredetileg kilenc együttes rajtolt, de négy visz- szalépett és így tavasszal csu­pán négy mérkőzést vívtunk. Vérmes reményeket nem táp­lálunk. de bízom a fíy-k lelke­sedésében, remélem azt, hogy felnőnék a feladat nagyságá­hoz. Az edző helytelenítette, hogy a mai Budakeszi elleni találko­zójuk Érden kerül sorra. Ez a község a budai járásban van, emellett az is előny, hogy jó­val könnyebben megközelíthe­tik a budakesziek, mint a szentendreiek. Mi lesz harmadszor? — Harmadszor vagyunk a megyei első osztály küszöbén, s reméljük, hogy most végre sikerül az i-betűre feltenni a pontot — vélekedett Gál Já­nos, az Őcsai Spartacus inté­zője. — A játékosok szorgal­masan készülődtek az osztá­lyozóra, szeretnék, ha a sport­szerető ácsai közönség a kö­vetkező idényben magasabb osztályú küzdelmeket láthat­na. A labdarúgók szívvel-lélek- kel küzdenek majd a nagy fon­tosságú mérkőzés-sorozaton. A mai dunaharaszti mérkőzésre mintegy 500 őcsai szurkoló rúnául át Vezsésre. Nézőcsúcsot várnak Gyomron — Igen nagy érdeklődés elő­zi meg az Albertirsa—Nagyká­ta találkozót — mondotta Ko­vács Lajos, az Albertirsai Vas­utas intézője. — Itt három ér­dekelt község közönsége élvez­heti a játékot. Nemcsak az ir- saiak és nagykátaiak, hanem a gyömrőíek is, akiknek csa­pata ugyanebben a csoportban játszik és az első fordulóban szabadnapos. Üllőről, Péteriről, Maglódról, EcSerröl és Mendé- röl is sok szurkolót várunk. Ezekben a helységekben is pla­kátokat helyeztünk el. Az Irsá- ról érkező szurkolókat Üllőről autóbuszok szállítják a gyöm- röi sporttelepre. Mióta a lab­darúgás a jelenlegi rendszer­ben folyik, Albertirsa még nem vett részt az osztályozón. A nagykátai járásban tavaly Tápiószecső, most pedig a Nagykátai Petőfi lett a baj­nok. — A csapat most másodíz­ben végzett az élen — újságol­ta Kármán István, a Nagyká­tai Petőfi intézője. — Sorsolá­sunk nem a legkedvezőbb, hi­szen oiár az első fordulóban az igen veszélyes irsai csapattal találkozunk, amellyel koráb­ban már sok nagy mérkőzést vívtunk. Sportszerű játékot várok. Mit várnak a gyömrőíek i A megyebajnokságból ta­valy kiesett gyömrőíek most megnyerve a járási bajnoksá­got, remélik, hogy csak át­szállójegyet váltott az alsóbb osztályra a csapat. Nagyjából a régi gárda tagjai szerepelnek most is. A játékosok ne m be .sülije le az osztályozón egyik ellenfelü­ket sem. Tudják, hogy a 90 perc végéig teljes erőbedobás­sal kell küzdeni — vélekedtek a gyömrői vezetők. — A gyom­ról sportkör jövőre ünnepli fennállásának 50. jubileumát és a játékosok e szép évforduló alkalmából már előre azzal akarnak kedveskedni, hogy visszajutnak a megyei bajnok­ságba. Reitter—Fekete Hétvégi kirándulásnál, táborozásnál nélkülözhetetlen az összehajtható Kis helyen elfér! Súlya csak 4,5 kg. Ara 207 Ft. Kapható: Budapesten a 86. sz.. Sportáruházban, VI.. Lenin krt 122. 90. sz. Sportboltban, II., Mártírok útja 29. Szombat délután történt: Labdarúgóink kettős győzelme Ausztriában Szombaton délután az Ausztriában lejátszott két mérkőzéssel megkezdődött a legjobb osztrák és magyar labdarúgók kétnapos talál­kozója. A magyar B-váloga- tott Becsben, az utánpótlás pedig Linzben szerepelt. Utánpótlás-válogatottunk 4:0 (1:0) arányban győzte le Fel- ső-Ausztria válogatottját. A gólokat Kékesi (2), Pataki és Marosi szerezte. B-válogatot- tunk 2:1 (2:1) arányú győzel­met aratott Ausztria B-válo- gatottja ellen. Góllövők: Ma­tesz és Monostori. Megyei labdarúgó-bajnokság MEGYEI I. OSZTÁLY Ceglédi Építők—Nagykőrösi Kinizsi 4:0 (3:0) Cegléd. 400 néző. Yrincze dr. Jó iramú, változatos küzdelem. A vendégcsapat volt a kezdemé­nyező, de a £0. perctől kezdve a hazaiak átvették az irányítást, és végig biztosan kezükben tar­tották a mérkőzést. G: Laborcz (2), Gyenize, Nagy H. Jó: Laborcz, Máté. Kubinyi. ill. Gömöri. Decsi és Bélteki. Magyar Mátyás Pécel—Váci SE II. 4:2 (0:0) Vác, 50 néző. V: Tóth. Jó iramban kezdődött a játék, a VSE kezdeményezett többet, de j csatársora tülkombinálta a játé­kot. és így a védők mindig köz­be tudtak lépni. Ebben a játék­részben mindkét csapat egy-egy nagy gólhelyzetet hagyott ki. A második félidőben kiegyenlítet­tebb lett a játék. Az 52. percben született az első gól; Berta 20 mé­teres nagy lövése a kapufáról a hálóba pattant. Később a játék inkább küzdelemmé alakult. Ke­ménnyé vált. a 65. percben a pé- celi kapus megsérült, és ettől kezdve egy mezőnyjátékos védte a kaput. Ennek ellenére. Pécel volt eredményesebb. A Váci SE II. vereségét fegyelmezetlen já­tékának köszönheti. G: Nagy, Dobos (2), Váradi, ill. Berta, Mézes. Jó: Nagy. Juhász, ill. Mézes. Berta. A Váci SE ifjúsági csapata 3:2 í3:l) arányban győzte le Pécel ifjúsági csapatát. Pál János BP. II. OSZTÁLY Gödöllői ASC—Kőbányai Szállítók 7:2 (3:1) Gödöllő, 100 néző. V: Soós Zol­tán. Sok szabálytalankodással tarkí­tott mérkőzés folyt. A csúszós pályán, gyenge játékvezetés mel­lett. biztos hazai győzelem szü­letett. G: Nagy, Sólymos (2), Reizinger (4), ill. Simonyi, Lieb (ll-esből). Jó: Nagy. Sólymos, Reizinger, ill. Simonvi. Csiba József Így alakul u/. atlétikai versenynaptár A Pest megyei Atlétikai Szövet­ség a Ceglédi Járási Atlétikai Szövetséget bízta meg a verseny- naptár egyeztetésével. Ez az or­szágos műsor figyelembevételével elkészült, s a „naptárban” a kö­vetkező események szerepelnek: Június. 11: Az egyesületi bajnok­ság második fordulója. 17—18: í Budapest—Vidék ifjúsági váloga­tott viadal. 18: Megyei serdülő bajnokság Cegléden. 25: Az egye­sületi bajnokság harmadik for­dulója. Július. 2: Országos serdülő baj­nokság. 9: az egyesületi bajnok­ság negyedik fordulója. 16: Me­gyék közötti Béke Kupa viadal, első forduló. 23: Járási ifjúsá­gi és felnőtt pályabajnokság. 29— 30: Megyei összetett bajnokság Ceeléden. Augusztus. b: Megyék közötti Béke Kupa viadal, második fordu­ló. 12—13: Országos váltóbaj­nokság. 26—27: Országos vidéki bajnokság. Szeptember. 3: Megyék közötti Béke Kupa viadal, döntő. 8—10: Országos felnő't bajnokság. 9—10: Országos ifjúsági és serdülő ősz-' széféit bajnokság. 16—17: Megyei felnőtt és ifjúsági bajnokság. 23— 24: Országos ifjúsági bajnokság. A megyék közötti Béke Kupa viadal Pest megyében sorrakerü- lő fordulójának rendezési jogát a ceglédi járás kérj. mert Ceglé­den szépszámú közönség tekinte­né meg az eseményt. A peregi KISZ-fiatalok munkaegységkönyvébol Június 2-án fontos határo­zatokat hoztak a peregi K1SZ- szervezet taggyűlésén rész­vevő fiatalok: Bórák Dénes KISZ-titkár javaslatára el­határozták, hogy teljes meg­művelésre 5 hold kukoricát vállalnak a Pereg Termelő- szövetkezetben, az Űj Ba­rázda Termelőszövetkezetben pedig segítenek a nagyobb mezőgazdasági munkákban. Munkájukat munkaegység­könyvre végzik — hangzott a határozat. Konács Károly kiszistának, a Pereg Tsz tag­jának javaslatára mindjárt azt is elhatározták, hogy jú­nius 4-én, vasárnap kukori­cát kapálnak a Pereg Tsz- ben. Az ígéretet tettek követ­ték: vasárnap reggel 5 óra­kor — két igazolt távollevő kivételével — valamennyi ki- szista fiatal jókedvűen, han­gos énekszóval vonult mun­kára. Délelőtt 11 órára a ka­pálást elvégezték. Az első bejegyzések tehát megtörténtek a munkaegység­könyvekbe. Zárszámadás után — ha majd megkapják a megszolgált összeget — a fia­talok a pénz egy részéből szebbé, otthonosabbá akarják tenni a KISZ-helyiséget, má­sik részéből pedig élménydús autóbusz kirándulást rendez­nek. Molnár István levelező Acs szakmunkásokat felvesz a maglód i Mi­csurin Tsz. Bérezés megegyezés szerint. Jelentkezés a tsz me­zőgazdászánál minden reggel 8-ig. ___________ G yálon 94-es autóbusz­tól 2 percre három- szobás, kertes családi ház, melléképületek­kel 130 000-ért eladó, 80 000 Ft lefizetésével beköltözhető. Soly- mosy Dezső, Engels utca 14. Gyümölcskertészt ke­res a Cegléd—Csemői Állami Gazdaság, leg­alább technikumi vég­zettséggel és nagyüze­mi gyakorlattal. Je­lentkezés írásban, vagy személyesen a központban. Cegléd _ Faiskola Építtetők figyelem Minden ácsmunka el­végzését vállalja: Ná- nai Sándor ácsmester. Monor. Mártírok útja t. Vízügyi Ep. V Közp. Gépjav. Üzeme, Ve- csés. nehéz földmun­kagép szerelésében jártas szakmunkásokat keres. Jelentkezni le­het: Vecsés, Dózsa György út. Helybeliek és környékiek előny­ben. Munkásszállás nincs. Hálószoba, komplett ágybetétekkel, virág- kőris eladó. VII.. Ma­jakovszkij u. 77. II. 22. APRÓHÍR DETÉSEK CEGLÉDI Mezőgazdasági Gépé­szeti Technikum 3-ik osztályát végző tech­nikus a nyári szün­időre elmenne gazda­ságba, vagy gépállo­másra traktorosnak, vagy kombájn segéd­vezetőnek. Ajánlato­kat a Ceelédi Nyom­dába kérek Technikus jeligére. Kis ház. kis Poétával. 12 000-ért eladó. IV. kér. Süveg utca 3. Egy 125-ös Csepel mo­torkerékpár eladó. X. kér. Kender utca 4. szám alatt. Jó állapotban levő fe­kete Pannónia motor- kerékpár eladó. Ces- léd, V.. Salla.y Imre utca 10. szám alatt. Beköltözhető ház kér. *cép utca és 1200 n.-öl Csengeriben Érdeklődni fenti címen. Első, hátsó teleszkó­pos Csepel motorke­rékpár bejáratás alatt s^adó Kazinczy utca 3. 125-ös Csepel motor- kerékpár príma álla­potban, épület fa­anyag és cserép ?!adó. j Fűzfa utca 11. szám alatt. keresünk 600-as, vagy oldalkocsis Ceglédi Tej­V. 6. szám szőlő a eladó, lehet a Megvétel rp 500-as, 750-es BMW-t. üzem. X

Next

/
Oldalképek
Tartalom