Pest Megyei Hirlap, 1961. március (5. évfolyam, 51-77. szám)

1961-03-22 / 69. szám

KÉT KÖZGYŰLÉSRŐL Szülői értekezlet Gvömrőn Kettős műszakot vezetnek be a fodrászoknál, várják a kárpitos- és asztalosmunkák megrendelését a Gyömröi Vegyesipari Ktsz-ben Jubileumi díszközgyűlést tartott szombaton a tíz éve fennálló Gyömröi Vegyesipa­ri Ktsz. 1951 áprilisában ha­tározta el húsz gyömröi kis­iparos ennek a szövetkezetnek a létrehozását. Igen mosto­ha körülmények között dol­goztak az első időkben: alig volt anyag, kevés volt a ter­melés és ennek nyomán a ré­szesedés is. De a tagok zöme kitartott a legnehezebb viszonyok kö­zött is: 11 alapító tag ma is a szövetkezetben dolgo- zik. Nagy megbecsülés­sel veszi körül őket az egész tagság, a közgyűlé­sen sok meleg hangú bará­ti köszöntés hangzott el, s valamennyi alapító tag — név szerint: Bánhidi La­jos, Boda András, Bu- ditz Ferenc, Buditz Fe- rencné, Decsi Jenő, Erőss János, Fuderer István, Prekler János, Prekler Kálmán. Szaniszló Pál és Trepák Sándor — ok­levelet és pénzjutalmat kapott. A kezdeti nehézségek leküz­dése után a szövetkezet ter­melése mindinkább megnőtt, magasabb lett a kereset és a nyereségrészesedés is. 1952- ben 25 ezer forint volt az egy főre jutó termelés, tavaly már 64 ezer forint. E szép eredmény alapján 35 800 forint nyereséget oszthattak szét a szövetkezet 39 tagja között. Természetesen még ma is vannak gondjaik. Ezek azon­ban már egészen másfajta gon­dok, mint a tíz év előttiek. Gond például az, hogy a fodrász-részlegekben sokszor türelmetlenek a vendégek a lassú kiszolgá­lás miatt. Uj részleg meg­nyitására helyiség hiá­nya miatt nincs lehetőség. Egy megoldás mutatkozik te­hát: be kell vezetni a kettős műszakot, hogy hosszabb ide­ig rendelkezésére állhassor az üzlet a vendégeknek. Ezzel meg tudják valósítani azt is, hogy a fodrászok is csak napi nyolc órát dolgozzanak. Ehhez természetesen újabb szakembereikre, új kisiparo­sok belépésére is szükségük van. A tavaly megszervezett kár­pitos-részleg és az asztalos­műhely az elmúlt évben nem ka­pott elég megrendelést a gyömröi lakosságtól, ezért idejének nagyobb részét a kereskedelmi termelés kö­tötte le. Azt remélik, hogy az idén ez is másképp lesz és sok, szép bútort, rekamiét készíthetnek a gyömrőiek számára is ... ' R. B. A Vecsési Vegyesipari Ktsz közgyűlésén Liptai János elnök és Be- govics Gyula főkönyvelő rö­vid, de.minden számokkal va­ló bűvészkedést nélkülöző be­számolójából megtudtuk, hogy eddig a szövetkezet életében az 1960-as év volt a legered­ményesebb. Évi tervüket 111 száza­lékra teljesítették, s tisz­ta nyereségük 592 559 fo­rint volt. A szövetkezeten belül már a korábbi idő­szakban igen jól működött a cipész-, asztalos-, kárpi­tos-, fodrászrészleg, de a vasas-, festő és elektromos készülékeket javító rész­leg csak 1960 elején ala­kult, amikor a feloszlott Vecsési Híradástechnikai Ktsz 40 dolgozóját átvet­ték és foglalkoztatták. Kiváló szakemberek, mint Kelő Gyula esztergályos, Ka­ties József festő, Óhegyi Já­nos szerszámkészítő, Aradi Gyula mechanikus, Dorobi Sándor, az elektromos ké­szülékek javítója, de a töb­bi, volt híradástechnikai dol­gozó is bebizonyította, hogy méltó a bizalomra. Munká­juk révén 389 299 forinttal járultak a nyereséghez. A 105 dolgozóból álló szö­vetkezetnek elsőrendű feladata a la­kosság igényeinek kielégí­tése és a tsz-ek segítése. Jövő terveik közé tarto­zik gépparkjuk kibővíté­se, a meglevők javítása, A szövetkezet jelenleg na­gyon széttagolt, egyes részle­gek távol esnek egymástól, ez megnehezíti a folyamatosabb munkát, sok az időveszteség, várakozás. Itt a megoldás a központosítás lenne, de ez je­lenleg nagy akadályokba üt­közik. Ez évi tervük mércéjét magasabbra szabták — 12 szá­zalékkal növelték, s mint a beszámolóból kitűnt, megvan a reális lehetősége a teljesítés­nek. (fekete) „Célunk: közelebb hozni az iskolát az élethez és az embe­rekhez” — mondotta Oláh István igazgató, s csütörtökön este az iskola és a szülők kapcsolata valóban szorosabb lett. A Jó­zsef Attila gimnázium tanári kara és a szülői munkaközösség képviselői látogattak ezen a napon Gyömrőre, hegy pár kelle­mes és hasznos órát töltsenek együtt a gyömröi tanulók szülei­vel. Oláh István igazgató beszámolója az iskola életéről té­nyekkel alátámasztva és mindenki előtt világosan mutatta: | valóban értékes embereket ad az iskola a társadalomnak. A ta­nulóknak minden lehetőségük megvan a tananyag jó elsajátí­tására, a politechnikai oktatás bevezetésével a gyakorlati mun­kában is jártas fiatalok kerülnek ki az iskolából. A gimnázium önképzőkörének tagjai rövid műsorral szó­rakoztatták a megjelenteket, majd a gyömröi szülők nevében , Klics Gyuláné köszönte meg az értékes estét. (Szöveg: Pavlyás) (Kép: Mészáros) Két körzeti Nyáregyházán Pilis, Csévharaszt, Vasad és Nyáregyháza KISZ-fiataljai mutatták be tudásukat. Az egésznapos műsor keretén be­lül délelőtt az úttörők, léptek fel. Énekkari számok, szavala­tok után — külön ki kell emel­ni Bertalan Borbála szavalatát — a Kalocsai férzelö című leánytáncot adták elő, kelle­mes délelőttöt szerezve a meg­jelenteknek. Délután a vasadi fiatalok Sólyom László Rette­netes nyeremény című színmű­vével nyitották meg a bemu­tatók sorát. Kellemes színfolt­ja volt a bemutatónak a csév- haraszti KISZ-fiatalok népi zenekara és tánccsoportja. Nyáregyháza KISZ-fiataljai orosz táncot mutattak be. Meglepő volt a szellemes ko­reográfia és a táncosok csiszolt mozgása. A bemutató rendezé­se és sikeres lebonyolítása a nyáregyházi úttörők jó mun­kájának köszönhető. A zsűri tagjainak véleménye: „Az egész műsor bizonyítja, hogy mindenki teljes tudását igye­kezett adni, a gondos felkészü­lés és a sikeres fellépés után a legjóbbakkal a járási bemu­tatón találkozhatunk.” Gyöniró’n Ecser, Maglód és Gyömrő fia­taljai vetélkedtek, A korai kezdés miatt csekély létszámú közönség — főleg hozzátarto­bemutató zók — tekintették meg az egyébként színvonalas bemu­tatót. A bíráló bizottság dön­tése alapján a gyömrőiek kö­zül a népi tánccsoport „Déva- ványai zsárdás” és ,.Fergete- j ges” táncukkal, Kalotay Ba- J lázs szavalatával, Bukta Antal hegedűszólójával és Szikora Ilona szólóénekével aratta a legnagyobb sikert, és jutott to­vább a járási bemutatóra. A maglódiak a tőlük meg­szokott .nagyobb létszámú kul- túrgárda helyett csak tánc­csoportjukkal és énekkaruk­kal szerepeltek a bemutatón. A tánccsoport „Maglódi csár­dás” című tánca volt a legki­dolgozottabb, s ezzel véhét részt a járási bemutatón. Az énekkar is tovább jutott. Hi­ányzott a maglódiak máskor szép sikert arató több szólis­tája. Az ecseriek " a kiírással ellentétben iskolai csoporttal vettek részt. Mintegy 30 főnyi gyermekgárda részleteket mu­tatott be az „Ecseri lakodal- mas”-ból. Kiemelkedő teljesít­ményt nyújtott Illés Márta út­törő, aki József Attila Mama című versét szavalta. A bíráló bizottság úgy döntött, hogy az | ecseri gyermekcsoport, a já- j rási úttörő-seregszemlén ve­gyen részt, de a lakodalmas táncjátékot — versenyen kí­vül —. a járási szemlén is be­mutathatja. Pavlyás István .— Blaskó Mihály S ii P II O S» R . T R észt vesz a szegedi nemzetközi marathoni versenyen Beöthy Gábor monori hosszútávfutó 600 kilométer az előirt edzésprogramban B eöthy Gábor könyvkötő mestert, a marathoni hosszútávfutók nesztorát, mo­nori kis műhelyében keres­tem fel. 1928-ban kezdett el sportolni a Monori Sport Egyesületben. Amikor sportorvosi vizsgála­ton megjelent, fejletlen testal­kata láttán gúnyos, lenéző pil­lantások fogadták. — Nem ajánlom, hogy spor­toljon: gyenge a szíve és fej­letlen! — tanácsolta idős sportorvosa. Csaknem sírva jött ki a rendelőből. Elhatározását azonban — hogy futó lesz! — nem másította meg. Az edzé­seken rendszeresen részt vett. Nagy akaraterővel haladt cél­ja felé: megerősödni és fokoz­ni állóképességét. S portszerű életmódjának, szívós munkájának rövi­desen meg is lett az eredmé­nye: Budapesten megnyeri az MTK 3000 méteres monstre tehelségkutató versenyét. Az országos vidéki felnőtt atlétikai versenyen a Dorogi AC színeiben indul és tagja a győztes, rekordidőt futó 4X1500 méteres váltónak. Ezt követően Cegléden, Kecskemé­ten, Szegeden sportol tovább. Éveket tölt vidéken: indul csaknem valamennyi verse­nyen. Jó iskola ez számára. Közben Cegléden áttér a hosz- szú távra. Megnyeri az orszá­gos vidéki vasutas bajnoksá­got, 5 és 10 ezer méteren Dél- Magyarország bajnoka. 1942-ben átveszi a finnek napi kétszeri edzésrendszerét, Naponta 20 kilométert fut, s kiegészítő sportágként gyalogló versenyen is elindul. Kassán, 1942—43-ban a nemzetközi marathoni versenyen (42 195 m). az élmezőnyben végez, Szabadkán 10 ezer méteren el­ső! A katonai bevonulás meg­szakítja sikersorozatát. — Mik a tervei? — Júniusban elindulok a szegedi nemzetközi marathoiii versenyen, ügy érzem, nem vagyok még öreg. 600 kilomé­ter az edzéstervem, ennyi fel­tétlenül szükséges az állóké­pességemhez. Nem akarok szé­gyent vallani. A közeljövőben átveszem a Monori Sport Egyesület atlétikai szakosztá­lyának vezetését. Igyekszem majd átadni tapasztalataimat a monori fiataloknak. Hörömpö Jenő A meglepetések fordulója A járási labdarúgó-bajnokság vasárnapi fordulója váratlan és nagy gólarányú győzelmeket ho­zott. Az elmúlt heti vereség után Gyömrő meglepően nagy gólaránnyal győzte le a megerő­sített Monor n-t. Ecseren rang­adó volt, amely szintén megle­pően nagy gólaránnyal fejező­dött be. Váratlan volt Péteri ha­zai győzelme Maglód felett. Eredmények: Gyömrő—Monor II. 7:2. Ecser—Mende 8:2, Úri—Tápiósüly 4:0, Péteri—-Maglód 3:1, Tápiósáp—Veesés II. 2:1. A bajnokság állása: 1. Gyömrő 11 8 1 2 21:12 17 2. Ecser 11 8 1 2 36:22 17 3. Mende 11 7 2 2 31:15 16 4. Maglód 11 7 1 3 29:15 15-5. Péteri 10 4 2 4 27:17 10 6. Tápiósáp 11 4 1 6 19:23 9 7. Monor II. 11 4 1 6 37:48 9 8. Úri 11 3 — 8 21:28 6 9. Veesés II. 11 3 — 8 13:30 6 10. Tápiósüly 10 1 1 8 13:37 3 Sportgyülés Monori-erdön A múlt héten a monori-erdei sportkör a tavaszi forduló elin­dulása előtt megbeszélést tartott. Magócsi Károly elnök Ismertette a sportkör munkáját, eredménye­it. a vezetőség feladatát. Ezután a JTST képviseletében megjelent Kókai Sándor szólt a jelenlevők­höz. Nagy figyelemmel hallgat­ta előadását öreg. fiatal. 1958-ban alakult ez a kis sport­kör. ma 28 tagja van. A kevés, jóformán semmi anyagi támo­gatás miatt sokszor odalett a lelkesedés. Tóth István edző szó- vétette: több ízben előfordult, hogy a játékosok a 20—30 forintos útiköltséget saját zsebü&ből fe­dezték. 1900-ban egyesültek a Száraz­hegyi Állami Gazdaság sportkö­rével. A gazdaság fuvarozás te­rén többször nyújtott segítséget, amelyért köszönetét., mondanak ez állami gazdaság vezetőinek. Na­gyobb figyelmet - érdemelne ez a lelkes kis csapat. Ha egyszerű öltözőt tudnának építeni, nem volna boldogabb sportkör hé* határban. Vadászná MOZIMŰSOR Monor. Március 20—22: Sikoly az utcáról. Március 23: Odüssze- usz. Március 24—26: Arcnélküli város. Matiné. március 26-án: Kantom megbízatás. Gyömrő. Március 21—22: A be­mutató elmarad. Március 25—26: Diplomácia, óh! Matiné; március 26-án: Fekete gyöngyök. Veesés. Március 20—22: Orvos a válaszúton. Március 23—26: Dr. Faustot elvitte az ördög. Mati­né, március 26-án: Kis hősök. Fényben az utca... Járjuk a mo­nori Rákóczi tele­pen az utcákat. A Bata Ferenc, a Kállai Éva, a Ro- sehberg-házaspár, a Landler Jenő és a Lenin utcában szikrázó fény osz­latja el a sötétsé­get. Huszonkilenc utcai villanylám­pa gyűlt ki itt nemrégiben. A községi tánács 17 ezer forintos költ­séggel végeztette el a szerelési munkálatokat. Belesik József, Izsáki Sándor, Nagy Sándor és sorolhatnánk azoknak a mun­kásembere kne k névsorát, akik nagy elégedettsé­gét éreznek fény­ben fürdő utcájuk, láttán. Lakásuk­ban régóta élve­zik már az áldott fény előnyeit: so­kuknak rádiója, televíziója, mosó­gépje van, de ed­dig az esti mun­kába menéskor sötétségben kellett tájékozódniok. Érthető hát örö­mük. — Jól dolgo­zik a községi ta­nács, amit ígért, teljesítette — hallottuk itt-ott. s ezekbe az elis­merő szavakba egy kis büszkeség is vegyült. A Rá­kóczi telep lakói igyekeznek rendes időben befizetni á községfejlesztési járulékot. Tud­ják: egyik felté­tele ez a társa­dalmi problémák megoldásának! De meg kehi mondani azt is, vannak még a Rákóczi telepen olyan utcák is, ahol a sötétség elégedetlenség, tü­relmetlenség elő­idézője. — Mi lesz ezek­kel? — kérdeztük Reinhard Sándor községi mérnököt. — Még ebben íz esztendőben Í50—500 ezer fo­rintos költséggel új villanyhálóza­tot építünk a Mező Imre, Há- mán Kató, Stein­metz kapitány, Hegedűs Gyula, Veres Pálné ut­cákban, a Lenin utca további ré­szén és < a Jászai Mari téren. Egy­úttal 36 villany­lámpát szerelünk fel az utcákban. Nos, nem kell sokáig várni, hogy Bekker Károlyék- nál, Mátényi Jo- zsefélcnél, Bokros Imrééknél és sok más házban ki- gyűljön a villany­fény. (H.) Három leány, három fiú A moriori-erdei nőtanács kultúrcsoportja szombat este mutatta be az „Egy falat bol­dogság” című zenés vígjáté­kot. Az előadást a Virágzó Tsz megalakulásának üdvözlésére rendezték. A kis színjátszó gárda hat szei-eplője igen sok akadályt legyőzve, hallatlan szorgalommal és kitartással valósította meg tervét, másfél órán át sok derűs percet szer­zett a jelenlevőknek. Az előadás megszervezésé­ben nagy munkát végeztek Mayer Kálmánná és a Trom­bitás-nővérek. Álljon itt a hat szereplő neve is, akik megér­demlik jó munkájukért a di­cséretet: Varga János, Bartos Ádám, Kátai János, Járadí Margit, Hegyi Sárika, Batár Ágnes. V. KÉT ÉDES HÉT A vecsési 91. számú önki- szolgáló boltban március 1-től 15-ig a szokottnál is kedve­sebb. udvariasabb és „éde­sebb” volt a kiszolgálás. Ez azért volt, mert az Élelmi­szer Kiskereskedelmi Vállalat nagyszabású édességheteket rendezett. A vecsési 91. számú boltot e célból a Csemege Édesipari Gyár patronálta. Nagyon sokféle édes cikket mutattak be és kedveitettek meg a vevőkkel a gyermekek külön örömére. Ez a két hét még sokkal jobban meggyőzte a vevőket a korszerű önki- szolgáló boltok szükségességé­ről. A 91. számú önkiszolgáló bolt felszerelése modern, áru­ellátása nemcsak édességek­ben változatos, hanem a napi cikkek mellett például a dia­betikus és mirelite-készítmé- nyek is állandóan bőségesen állnak a háziasszonyok ren­delkezésére. Reméljük, hogy a második ötéves terv folyamán még sok ilyen korszerű ön- kiszolgáló bolt nyílik Vecsé­sen. VÉGRE! Hat év öt próbálkozása után megszületett a monori művelődési ház énekkara. Érdemes megörökítenünk az alapító tagok nevét: Cserfalvi Erzsébet. Danes Józsefné. Kampf! Edit. Kenyeres Ilona. Palfcovics Júlia, Soős Erzsé­bet. Szabó Erzsébet. Szabó Margit, Szabó Rózsa, Bakos László, Czeglédi Elek. Cser­falvi István, Darányi András, dr. Gábor Gyula és Járadi László. Tizenöt név. de a létszám próbáról próbára növekszik. Az első fellépés? Hamarabb lesz, mint azt bárki is gon­dolná: most vasárnap délután Vecsésen, a kulturális szemle körzeti bemutatóján. Milyen nagyszerű fénye lenne Monornak egy szép. jó s nagy létszámú vegyeskar — ugye, kedves pedagógusok, kefegyári dolgozók, kiszisták? Névadó-ünnepséget rendeznek vasárnap délelőtt a gyömröi tanácsbázán. A ben­sőséges ünnepségen kilenc ifjú állampolgár nevét veze­tik be a díszes névadó könyvbe. Virágzik a mandulafa a maglódi kertekben A RENDŐRSÉG FELHÍVÁSA A Pest megyei Rendőrfőka­pitányság közlekedésrendé­szeti osztálya f. hó 26-án. 10 órai kezdettel a járási kul- túrházban közlekedési anké- tot tart, amelyre a gépjár­művezetőket ez úton meg­hívja. A megjelenés a gép- járművezetői jogosítványba be lesz bélyegezve. ANYAKÖNYVI HÍREK Monor Születtek: Oláh Elemér és Bó- di Borbála fia: Zoltán Sándor, Ri­gó Pál és Böcskei Erzsébet fia: Pál Zoltán, Simon Miklós és Mol­nár Margit l'ia: Miklós, Bujdos István és Kelnovszki Klára leá­nya: Ilona és fia: István (ikerszü*- lötiek). Bán Sándor és Faragó Er­zsébet fia: Sándor, Nagy Károly és Farkas Emilia fia: László, Fe­hér Frigyes és Liktor Erzsébet leánya: Éva. Molnár Jenő és Oláh Erzsébet leánya: Eszter. Bán Ist­ván és Árvái Nagy Rozália leá­nya : Rozália Erzsébet. Házasságot kötöttek: Benkő Jó­zsef Pál és Hajdú Julianna. Nlm- merfróh József Gyula és Szol­noki Mária. Elhunytak: Pólón yi Lajos 43 éves, Léé József 78 éves. Veesés Házasságot kötöttek: Szabó Sán­dor Lukács és Varró Katalin. Kő­szegi György és Berger Eva, Tóth Tihamér és Lakai Erzsébet. Elhunytak: Kocsis Kálmánné «6 éves. Zádor Rezső 73 éves. Gyömrő Elhunytak: Dunai István 73 éves, Szabó Sándorné Nagy Mária ?S éves. Gomba Elhunyt: Ordasi Bálintné Tassi Erzsébet 62 éves. Maglód Született: Andre. Gyula és Tala- pa Etel fia: Béla. Elhunytak: Laczkó Pál 40 éves, Kalocsai Mih-ílv 69 éves, Valkal Györgyné 64 éves.

Next

/
Oldalképek
Tartalom