Pest Megyei Hirlap, 1960. szeptember (4. évfolyam, 206-231. szám)

1960-09-01 / 206. szám

PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK f Jobban, terem majd a föld IV. ÉVFOLYAM, 206. SZÁM ZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA ARA 50 FILLER 1960. SZEPTEMBER 1, CSÜTÖRTÖK HÍRADÁS AZ ÜZEMEKBŐL: Készül a Csepel Autógyár jövő évi tervjavaslata Rekord a váci Forte-ban - Épül a Duna menti Hőerőmű A Csepel Autógyárban hoz­zákezdtek az 1961. évi tervja­vaslat ledolgozásához. Előze­tes számítások szerint jövőre körülbelül 11 százalékkal emelkedik az autógyár terme­lése. Még több teherautót, kü­lönleges típusú gépkocsit, mo­tort és alkatrészt készít majd a szigethalomi gyártelep, mint ebben az évben. Körülbelül 25 millió fo­rint megtakarítását ter­vezik — különféle mű­szaki és gazdasági intéz­kedésekkel. Főképpen az anyagköltség csökkenté­sére fordítanak nagy gondot, e emellett továbbra is szor­galmazzák az új műszaki megoldások, gyártástechnoló­giák kikísérletezését és al­kalmazását. A javaslat ké­szítésébe a gyár dolgozóit is bevonják. Mindazokat az öt­leteket, javaslatokat figye­lembe veszik, amelyekkel cél­szerűbbé, gazdaságosabbá le­het tenni a termelést. A Cse­pel Autógyár jövő évi terv- javaslatát még szeptemberben elkészítik. Új üzemi létesítmények saját erőből. Vállalataink nagy gondot fordítanak a vál- lalatfejlesztés mellett a dolgo­zók szociális és kulturális igé­nyeinek kielégítésére is. A napokban avatták fel a Szentendrei Papírgyár ií.j kultúrotthonát. A Kál­lai Éváról elnevezett kul- túrotthonban jól felsze­relt könyvtár, magneto­fon, rádió áll a dolgozók rendelkezésére. Ugyanitt kaptak helyet a gyár KTSZ-fiatalja.i is — ezen­túl szabad idejükben itt tanulhatnak, szórakozhatnak, művelődhetnek. Pomázon — amint arról már hírt adtunk — a Posztógyár saját erőből: vállalati ejlesz- tési alapból elkészítette az új, tágas, szakorvosi rendelőt. Nagy segítséget jelent ez a gyár dolgozóinak, ezentúl nem ■kell Szentendrére vagy Pestre járniok szakrendelésre. A nagy gonddal épített é*s kor­szerűen felszerelt szakorvosi rendelő nagyobb lehetőséget biztosít ia dolgozók egészség­védelmére. lett örvendetesen csökkent a gyártási költség. A megszabott 89 százalék­kal szemben 87,9 száza­lékra csökkent a költség- szint. Egyheti nyereségrészesedést máris ki tudnának fizetni a dolgozóknak. Mint arról már beszámoltunk, augusztus 20-án ez a gyár is megkapta az él­üzem oklevelet. A hatodik élüzem-ava- táson öt dolgozó kapott miniszteri kitüntetést és 68 ezer forintot osztottak szét a munka verseny között. legjobbjai Napról napra többen dolgoznak a Százhalombattán épülő Du­na menti Hőerőmű előépítke- zésén. Ahol ma még kukori­catáblákat érlel az augusztusi nap, rövidesen falak emel­kednek. Az itt készülő hőerő­mű ötször akkora lesz majd, mint az Inotai Erőmű. Építé­sén a legkorszerűbb módszere­ket és technikai megoldásokat alkalmazzák. Ez lesz az első nagytel­jesítményű olyan erőmű­vünk, ahol széntüzelés he­lyett fűtőolajat használ­nak. Korszerű megoldásokat al­kalmaznak az erőmű vezérlé­sénél is: a központi vezérlő berendezés például automati­kusan szabályozza majd a kazánok, turbinák és a tel­jes villamos berendezés mű­ködését. Tekintélyes beruhá­zási megtakarítást szándékoz­nak elérni korszerű megoldá­sokkal. Például a fél szabad­téri kazánok feleslegessé te­szik egy külön kazánház fel­építését. Az épületszerkezeteknél előregyártott betoneleme­ket és kibetonozott vas­betonfödémeket használ­nak. Mire az új hőerőmű teljesen felépül — s ez 1967-re vár­ható — 600 ezer kilowatt elektromos energiát szolgáltat majd. A sorozatgyártás mellett gyár a hajóipari vállalatok versenyében a második helyet szerezte meg. Rászolgált az ólüzem címre a Szentendrei Kocsigyár. Im­máron kilencedszer szerezték meg a megtisztelő kitüntetést a gyár dolgozói — 4k alka­lommal a múlt félévben ki­emelkedő teljesítményükért. Hat hónap alatt 113,1 száza­lékra teljesítették tervüket, s 3 461 000 forint nyereséget ér­tek el. Súlyán Pál Kddár János elvtárs hazaérkezett Kádár János elvtárs, a Ma- ^ gyár Szocialista Munkáspárt ^ Központi Bizottságának első ^ titkára, rendes évi szabadsá- ^ ,gáról hazaérkezett és elfoglal- ^ ta munkahelyét. lí ft Modern szervestrágya-szóró gépkocsikkal csaknem 300 holdon végezték el eddig a nyári szervestrágyázást a vér­ségi Törekvő Tsz szorgalmas gazdái. A trágyát szóró ko­csik nyomában mindenütt ott haladnak a traktorok, ame­lyek azonnal beszántják a talajba az érett istállótrágyát. (Csekő felv.) Merényletet készítettek elő Raul Roa kubai külügyminiszter eilen A latin-amerikai országok támogatásukról biztosítják Kubát Raul Roa kubai külügy­miniszter San Jóséból vissza­érkezett Havannába — közük a nyugati hírügynökségek. Fi­del Castro és Raul Roa több ezer főnyi tömeg előtt beszé­det mondott. Ülést tartott az Elnöki Tanács A Népköztársaság Elnöki Tanácsa szerdán ülést tartott. Önálló és független államnak ismerte el Dahomey Köztár­saságot. Niger Köztársaságot, Felső-Volta Köztársaságot, Elefántcsontpart Köztársasá­got, Csád Köztársaságot, Kö­zépafrikai Köztársaságot, Kon­gói Köztársaságot. Gabon Köz­társaságot és Ciprus Köztár­saságot Az Elnöki Tanács módosí­totta 1959. évi 24. számú mezőgazdasági nagyüzemi gaz­dálkodásra alkalmas területek kialakításáról szóló törvény- erejű rendeletét, majd hatá­rozatot hozott kitüntetéses doktorrá avatásról. Az Elnöki Tanács ezután folyó ügyeket tárgyalt. Sabin és Csumakov, a gyermekbénulás elleni küzdelem két tudósa Magyarországra látogat Szeptember közepén az MSZBT rendezésében idén is megtartják az immár hagyo­mányos magyar—szovjet or­vosi napokat Budapesten. Ez alkalommal a tanácskozás tárgyát a polionyalítis, a gyermekbénulás elleni véde­kezés képezi. A kongresszu­son éppen ezért részt vesz Csumakov professzor, aki a Szovjetunióban a gyermekbé­nulás elleni hatásos védőszert, a Sabin-féle cseppek gyártá­sát és a .szervezett védekezést elindította. Ez alkalommal Magyarországra látogat a je­lenleg Európában időző ame­rikai Sabin professzor, a Sa- bin-cseppek feltalálója is és a szovjet tudóssal együtt ta­nulmányozni fogja a gyer­mekbénulás elleni védekezés magyarországi körülményeit és eredményeit. A miniszterelnök felhábo­rodottan jelentette be, hogy nemzetközi banditák az Egyesült Államok tá­mogatásával merényletet kíséreltek meg Raul Roa és a San José-i értekezle­ten részt vett kubai kül­döttek ellen. Guatemalában két repülő­gép várakozott, hogy a kubai küldöttség elindulásával egy­idejűleg magasba emelkedjék és elfogja a kubai repülőgé­pet. A Costa Rica-i hatóságok azonban előre figyelmeztették erre a külügyminisztert és azt tanácsolták, hogy a terve­zettnél öt órával korábban, Costa Rica-i gépen induljon Havannába. Fidel Castro gúnyos sza­vakkal utalt a San José-i értekezletre. Costa Ricá­ban — hangoztatta — a jenki cápa és a latin­amerikai szardíniák tar­tottak ülést. Raul Roa külügyminiszter felszólalásában rámutatott, hogy a San José-i értekezlet az Egyesült Államok erkölcsi vereségével végződött. Az észak-amerikai imperializmus politikai hullája Kuba előtt hever — mondotta. A külügyminiszter ismét hitet tett Kuba és a Szov­jetunió barátsága mellett és hangoztatta, hogy a havan­AZ OLIMPIÁRÓL Öttusázóink nagy sikere Rómában A magyar tsapat és egyéaibea Fereat ayerte az összetett versenyt nai kormány a Monroe-elv, az amerikai államok szervezete, az észak-amerikai monopóliu­mok, Eisenhower és Herter ellenére is ápolja és fejleszti a Szovjetunióhoz fűződő ba­ráti kapcsolatait. Az egybegyűlt tömeg hosszasan éltette a Szov­jetunió és Kuba barátsá­gát, s tüntetett az ame­rikai imperializmus ellen. Oriente tartományban a lakosság hatalmas tüntetések­kel tiltakozott a San José-i nyilatkozat ellen. Manzanilló- ban az amerikai államok szer­vezetét jelképező koporsót égettek el. A San José-i külügymi­niszteri értekezlet szé­gyenteljes határozata a laíin-amerikaj népek ele­mi erejű tiltakozását vál­totta ki. Caracasban, Venezuela fő­városában hatalmas tüntetés volt. A kongresszus 76 tagja hangoztatta a gyűlésen, hogy a venezuelai nép támogatja Kubát és elítéli a washing­toni álláspontot. A Brazil Diákok Országos Szövetsége szintén támo­gatásáról biztosította a kubai küldöttségnek a San José-i értekezleten tanúsított magatartását. A diákszövetség hangoztatta, hogy Raul Roa nyilatkozatai a latin-amerikai népek leg­őszintébb óhajait tükrözik. A kubai kormány ellen­őrzése alá vette ..North Atlan­tic and Gulf Steamship Co” amerikai részvénytársaság dokkjait és áruraktárait, ősz- szesen kétmillió dollár érték­ben. Ezenkívül a kubai kor­mány kisajátította a ..Tropical Gas Co” amerikai részvény- társaság hárommillió dollár értékű vagyonát. Az MSZBT küldöttsége Heti hat órára emelik a fogászati rendelést, s ugyancsak hat órára a nő- gyógyászati rendelést. Az üzemorvosi szolgálatot a napi két óráról három órára növelik. Az új rendelőt egyéb­ként további új műszerekkel látják még el. Létszámnövekedés nélkül emelkedett a termelékenység a váci Forte-gyárban. 171,4 ezer négyzetméter film helyett 188,5 ezer négyzetméter fil­met gyártottak az első fél­évben az üzem dolgozói. Fotópapírból 76 ezer négyzetméterrel készítet­tek többet, mint a terv. A gyár fennállása óta első ízben történt, hogy negyedév alatt — április, május és jú­nius hónapban 603 000 négy­zetméter papírt csomagoltak be. Tavaly az első hat hó­napban 42 millió 516 ezer fo­rint értékű terméket készített a gyár, az idei első félévben 44 326 000 forintra növekedett a termelési érték. Mindemel­nagy gondot fordítanak az új gya rtmányok ki kísérietezásére a Dunai Hajógyárban. Bele- di Dezső mérnök szárnyas- hajójának kísérletei jártak legutóbb jó eredménnyel. A kétszemélyes szárnyas mo­torcsónak után már készül a négyszemélyes változat is. Később hűszszemélyes tí­pust is kidolgoznak, sőt, szó van arról, hogy a szárnyas vízibuszok építé­sét is megkezdik. Eredményesen fejlődik a gyár újítómozgalma. Az elmúlt há­rom hónapban például öt­vennyolc újítást adtak be a dolgozók, s ebből negyven- kettőt már bevezettek. Két találmány is született a hajó­gyárban, s ez jelenleg a Ta­lálmányi Hivatalnál van, el­bírálás végett. A második negyedév so­rán született újítások az előkalkuláció szerint egy év alatt 750 000 forint megtakarítást eredményez­nek. Második negyedévi eredmé­nyei alapján a Dunai Hajó­A szerdai nap legnagyobb érdek­lődéssel várt ese­ménye magyar részről elsősorban öttusázóink sze­replése volt. Nagy volt a várakozás azért is, mert ebben a klasszikus sport­ágban születtek már kiemel­kedő olimpiai sikerek. 1952- ben Helsinkiben Magyarország törte meg a svédek hegemó­niáját. 1956-ban Melbourne- ben valamivel gyengébbek voltak az eredményeink. A terepfutó verseny az Aqua-Santán, Róma golf­pályájának 4000 méteres kimért útvonalán zajlott le. A terep a megyeri dombok­hoz hasonlított. Rekkenő volt a hőség, csakúgy izzott a fü­ves pályát' néha-néha meg­szakító homokos rész. Percenként rajtolt a me­zőny, A magyarok közül első­nek Nagy Imre rajtolt ötödik­ként.- Nagy szinte önmagát múlta felül. Bár a terep­futás nem a legerősebb száma, de ezúttal olyan teljesítményt nyújtott, amely nagyban hozzájá­rult a magyar csapat végső győzelméhez. Egymás után érkeztek cél­ba a versenyzők, s ott azon­nal a mentőszolgálat tagjai vették őket ápolás alá. Lé­legzőkészülékkel segítették’ felfrissülésüket, amelyre so­kan nagyon is rászorultak. Németh huszonötödiknek rajtolt. Hangosan biztatták a pálya mentén elhelyezkedett magyar sportolók. Némethnek volt még ereje a hajrára, de a célban ő is a mentők karjaiba esett és csak hosszabb ápolás után tért magához. Harmincharma­dikként- újabb - érdekes ellen­fél következett, az amerikai Beck, aki elsősorban az egyé­ni sikerért futott. 14:55-nél azonban néki sem tellett többre erejéből, tehát a ma­gyar csapat esélyei mind na­gyobbak lettek. Negyvenötödiknek indult Balczó, akinek futását nagy érdeklődéssel figyelte a ma­gyar tábor. Balczó is meg­tette kötelességét, a nap má­sodik legjobb idejét érte el. A terepfutó versenyt egyébként Novikov nyer­te, de hatalmas ponthát­rányát csak csökkenteni tudta, viszont hozzásegí­tette a Szovjetunió válo­gatottját az ezüstérem megszerzéséhez. Amikor aztán tisztázódott a végső sorrend, a magyar sport­vezetők melegen gratuláltak a versenyzőknek, akik egymás nyakába borultak. A fotóri­porterek és az újságírók ter­mészetesen Némethet vették elsősorbán „ostrom” alá. Az újdonsült olimpiai bajnok az örömtől boldo­gan, könnyes szemmel vá­laszolt a legkülönbözőbb kérdésekre. öttusa egyéni olimpiai baj­nok: Németh Ferenc 5024 pont, 2. Nagy Imre 4988, 3. Beck (USA) 4981, 4. Balczó András 4973, öttusa csapat olimpiai baj­nok: Magyarország (Németh, Nagy, Balczó) 14 863 pont, 2. Szovjetunió 14 309, 3. USA 14 192. (Folytatás a 6. oldalon) Moszkvában Demeter Sándornak, a Ma­gyar—Szovjet Baráti Társaság főtitkárának vezetésével Moszkvában tartózkodik az MSZBT küldöttsége. A ma­gyar vendégek megbeszélést folytattak a Szovjet—Magyar Baráti Társaság vezetőivel. Rónai Sándor megkezdte szabadságát Rónai Sándor, az MSZMP Politika] Bizottságának tagja, az országgyűlés elnöke meg­kezdte rendes évi szabadsá­gát. Magyar gyártmányú malom épül Bagdadban A magyar gyártmányú ma­lomberendezések már több or­szágban jól beváltak, a közel­múltban az irakiak is vásárol­tak egy malomhoz szükséges teljes felszerelést. A malom Bagdadban épül és rövidesen naponta 18—20 tonna lisztet ad. A magyar malom október­ben már meg is kezdheti mű­ködését.

Next

/
Oldalképek
Tartalom