Pest Megyei Hirlap, 1960. augusztus (4. évfolyam, 181-205. szám)

1960-08-02 / 181. szám

PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI.EGYESÜLJETEK t AZ MSZMWfSST IV. ÉVFOLYAM, Látogatók Gödöllőn SZÁM AUGUSZTUS 2. KEDD Dz ENSZ-csapatok nem haltolták végre feladatukat Kongóban A Szovjetunió nyilatkozatában elítéli az agresszorok mesterkedéseit, s kijelenti, hogy minden államnak, amelynek kedves a népek nemzeti függetlensége, kötelessége gazdaságilag segíteni a Kongói Köztársaságot A szovjet kormány határo­zottan elítélte a Kongói Köz­társaság ellen indított impe­rialista agressziót, szintén el­ítélte ezt az agressziót a Biz­tonsági Tanács, amely követel­te a belga csapatok kivonását Kongó területéről. Az agresz- sziónak azonban mindmáig nem vetettek véget, az inter­venciós csapatokat nem von­ták ki. Amennyiben a Kongó el­leni agresszió folytatódik, figyelembe véve, hogy en­nek veszélyes következmé­nyei lehetnek az egyetemes békére nézve, a szovjet kormány nem riad vissza az erélyes intézkedésektől, hogy visszavágjon az ag- resszoroknak, akik, mint most már teljesen vilá­gossá vált, valójában a NATO összes gyarmattartó hatalmának buzdítására cselekszenek. Az agresszorok és cinkostár­saik, miközben megkísérlik fegyveres erővel elfojtani a Kongói Köztársaság független­ségét, gazdaságilag kiéhezte- téssel és az ország gazdasági életének szétzüllesztésével is próbálják megfojtani azt. Nem kell külön hangsú­lyozni, hogy ezek a próbálko­zások már önmagukban is le­rántják a leplet a gyarmattar­tók barbár arcáról és megmu­tatják, hogy az az állításuk, miszerint gondját viselik a gyarmati népnek és a függet­lenné vált országok népeinek, fabatkát sem ér, ugyanúgy, mint az a szólamuk, hogy a gyarmati rendszer civilizációs küldetést tölt be. Most, amikor mindenki sze­me láttára kísérletek történ­nek arra, hogy Kongó népét megfosszák nemrég szerzett függetlenségétől, hogy dara­bokra szakítsák a Kongói Köz­társaságot, szétzüllesszék gaz­dasági életét és éhínséggel tör­jék meg a törvényes jogait és függetlenségét védelmező kon­gói nép akaraterejét, minden olyan államnak, amelynek szemében ked­ves a népek nemzeti sza­badságának és független­ségének eszménye, köteles­sége gazdaságilag is segít­séget nyújtani a Kongói Köztársaságnak. A kongói kormány közölte a szovjet kormánnyal, hogy többek között a Szovjetunió­hoz fordul ilyen jellegű se­gély kér elemmel . A szovjet kormány tanulmá­nyozta a helyzetet és az em­lített kérést, s ennek alapján kijelenti, hogy a Szovjetunió kész kedvezően megvizsgálni nagyobbarányú gazdasági se­gély kérdését, amely megte­remtené a Kongói Köztársaság gazdasági életének normális feltételeit, lehetővé tenné, hogy Kongó népe saját nem­zeti érdekeinek megfelelően, saját jóléte érdekében hasz­nálja f«l országának gazdag erőforrásait. Mint ismeretes, a Szovjetunió kormánya már útnak indította a Kongói Köztársaság kor­mánya rendelkezésére bo­csátott 10 000 tonnás élel­miszersegélyt, szovjet re­pülőgépek részt vesznek a Biztonsági Tanács határo­zata alapján Kongóba ve­zényelt csapatok, valamint egyéb rakományok átszál­lításában, hogy ezzel is se­gítséget nyújtsanak a kon­gói népnek és kormányá­nak az imperialista ag­resszió ellen folytatott igazságos harcában. A közeljövőben újab szovjet gőzös indul Kongóba, száz szovjet tehergépkocsit, megfe­lel" tartalék-alkatrészeket és szakemberek csoportjával egy javítóműhelyt juttat el a Kon­gói Köztársaságba. A Szovjet­unió Vöröskereszt és Vörös­félhold társaságainak szövet­sége a közeljövőben szovjet orvosokat és személyzetet bo­csát a Kongói Köztársaság rendelkezésére, gyógyszereket és megf elelő orvosi berendezé­seket küld. A Szovjetunió kész gazda­sági és műszaki segélyben részesíteni a Kongói Köz­társaságot, kölcsönösen előnyös gazdasági együtt­működést és kereskedelmi kapcsolatokat kifejleszteni vele, mégpedig a bel- iigyekbe való be nem avatkozás, a teljes egyen­jogúság és a kölcsönös megbecsülés elve alapján. A Szovjetunió nem tűz ki semmiféle politikai, katonai vagy egyéb jellegű feltétele­ket, amelyek csorbítanák a független Kongói Köztársaság érdekeit, vagy szuverén jogait. Lumumba New Yorkba érkezett Hammarskjöld és a kongói kormány közös nyilatkozata Patrice Lumumba kongói miniszterelnök szombaton este New Yorkba érkezett. A re­pülőtéren sajtótudósítók vár­ták, akik előtt Lumumba meg­ismételte nyilatkozatát otta­wai tárgyalásairól. New Yorkban az ENSZ tit­kársága szombaton nyilvános­ságra hozta Hammarskjöld és a kongói kormány közös nyi­latkozatát, amely szabályozza az ENSZ kongói rendfenntartó erőinek helyzetét. A közös nyilatkozatban a kongói kormány biztosítja az ENSZ rendfenntartó erőknek feladatai elvégzéséhez a szük­séges mozgási szabadságot. Az ENSZ-főtitkára bejelenti a nyilatkozatban, hogy a* ENSZ mindaddig Kongóban állomásoztatja rendfenntartó csapatait, amíg „teljesen befejezte” feladatát. az a kijelentés arra mu­tat, hogy a nemzetközi szervezet nem hajlandó eleget tenni a sürgős ak­cióra vonatkozó kongói követeléseiül e!k. Leopoldville-ben megszigorí­tották a biztonsági intézkedé­seket. Előbbre hozták a kijá­rási tilalom kezdetének idő­(Folytatás a 2. oldalon) A közös nyilatkozat ezután megállapítja, hogy az ENSZ főtitkára és a kongói kormány képviselői „haladéktalanul megvizs­gálják az ENSZ rendfenn­tartó erők kongói tevé­kenységének különféle vo­natkozásait, különösen szem előtt tartva a had­erők felhasználását a köz­lekedés és az utánpótlás fenntartásánál...” Hammarskjöld ENSZ-főtit- kár vasárnap folytátta meg­beszéléseit Leopoldville-oen. Ugyanakkor felvette a kap­csolatot az ENSZ New York-i főhadiszállásával is. Az AP amerikai hírügynök­ség utal Hammarskjöld szom­bati kijelentésére, amely sze­rint az ENSZ „nem fog meg­győződése ellenére cseleked­ni”, Az AP megjegyzi, Sajtótájékoztató az NDK budapesti nagykövetségén j A Német Demokratikus Köztársaság budapesti nagy- követségén hétfőn sajtótájé­koztatót tartottak a potsdami szerződés aláírásának 15. év­fordulója alkalmából. Gerhard Reinert nagykövet­ségi harmadtitkár tájékoztató­jában elmondotta, hogy a szerződés aláírásának 15. év­fordulója alkalmából a Német Demokratikus Köztársaság kormánya memorandumot jut­tatott el a Hitler-ellenes koa- licióban részt vett államok­hoz. A Német Demokratikus Köztársaság kormánya ismé­telten állást foglal a potsdami szerződésben lefektetett alap­elvek mellett, amelyek meg­valósítása javára lenne az Vasárnap délelőtt Budapesten működő kertészeti szakkö­rök 100 tagja látogatott el tanulmányi kirándulás kereté­ben a gödöllői Agrártudományi Egyetemre. A kirándulá­son részvevők az egyetem növénytermesztési tangazdasá­gát tekintették meg, mialatt az egyetem tanárai, akik a házigazda szerepét töltötték be, számtalan szakmai isme­rettel gazdagították a látogatók szaktudását. (MTI Foto — Tormai Andor felvétele) egész német népnek, s Európa^ valamennyi békeszerető népé- ^ nek is. í Mit mutat iparunk első félévi merlege? A termelési terv teljesítése 104,9, o termelékenység emelkedése 5,7 százalék Megyénk ipara az év első felében kiemelkedő termelési sikereket ért el. Teljes ter­melési tervünket 104,9 száza­lékban teljesítettük, ami az előző év nasonlo idősza­kához viszonyítva több mint 16 százalékos terme- lésnövdkedésnék felel meg. Az export kiszállítási terv teljesítése 109,7 százalék, ami­ben jelentős szerepük van az Kétszázezer fáról szedik a termést a Buda környéki őszibarackosokban Fokozatosan felújítják a kerteket, új, zárt gyümölcsösöket telepítenek ' A budai dombokon, az or­szág legnagyobb őszibarack­termő vidékén jó az idei ter­més. Kétezerötszáz holdon, több, mint 200 000 fáról sze­dik a barackot a budaörsi, a törökbálinti, a diósdi terme­lők, akik naponta vagonszámra szállítják piacra a zama­tos gyümölcsöt. A budai őszibarack egyik leg­kelendőbb exportcikkünk, ezért a földművesszövetkeze­tek a felvásárolt termék egy részét — mintegy 150 vagon­nal — külföldön értékesítik. De még így is mégegyszer- annyi barack kerül a főváros piacaira erről a környékről, mint tavaly. A nagyhírű őszibarackter­mő táj fejlesztésén külön szakbizottság munkálkodik. A következő években foko­zatosan felújítják az egész te­rületet, a régi elhanyagolt ál­lományt új ültetésekkel pó­tolják és felszámolják a köz­tes termesztést, hogy lehető­ség nyíljék a gépi művelésre, a korszerű ápolásra. Emellett a második ötéves tervben újabb 370 holdat ültet­nek be őszibarackfa-cse- metckkel a Buda-környé- ki termelőszövetkezetek. A friss telepítésekhez új, a Törökbálinti Állami Gazda­ságban nemesített fajtákat használnak. Ebben a 135 hol­das összefüggő barackossal rendelkező gazdaságban évek óta kísérleteznek a nagy­üzemben legeredményesebben termeszthető fajtákkal. Egyik újdonságuk a Fajtaminősítő Tanács által már elismert Mariska őszibarack, amely egyesíti magában a szórvá­nyos gyümölcsösökben termő fajták legjobb tulajdonságait. üzemek ifjúsági exportbrigád- jainak. Az exportban elért eredményeink' nagyobbak is lehettek volna, Iha a helyi ipar és a szövetkezeti ipar is ele­get, tesz ilyen irányú kötele­zettségeinek. Reméljük, hogy a második félévben pótolják mulasztásukat. A termelékenység emelé­sében nagyszerű eredmé­nyeket értek el a Buda­kalászi Textilművek és a Cementipari Vállalat dol­gozói. A két vállalatnál 17. illetve 14 százalékkal emelkedett a ter­melékenység az előző év ha­sonló időszakához képest. A Budakalászi Textilművekben a gyártástechnológia sorozatos javításával, gépfelgyorsítással, a Cementipari Vállalatnál a munka jobb megszervezésével, újításokkal és — kisebb rész­ben — új gépek beállításával érték el a kiváló eredményt. Számos vállalat megközelítette a nyolc-tíz százalékos emel­kedést, így Rekordforgalom — Mennyien voltak a Du­nakanyarban szombat-vasár­nap? .., Hát egy kisebbfajta népvándorlásnak is beillett... Igaz, hogy ilyen szép, napos, meleg, verőfényes.... Nem, nem mondok több jelzőt... Inkább tényekkel, adatokkal bizonyítjuk, hogy... Jó, tessék jegyezni: Cseke László viseg­rádi idegenvezetőnk azt jelen­tette, hogy húszezren látogat­tak el hozzájuk ... Zebegény Nagymaros és Kismaros is re­kordforgalmat ért el ... Kö­szönet érte a HÉV-nek, s a Kishajózási Vállalatnak, hogy a váratlan „csúcsforgalmat” simán lebonyolította. A szent­endrei HÉV-en például vasár­nap nyolcezren utaztak! ... — A vendéglők? ... Nehéz­ségek mutatkoztak ... Nem számítottak ennyi emberre ... A jöyő hétre biztosan jobban felkészülnek ..; — Fürödni? ... Nem, nem lehetett. Magas a vízállás ..; Reméljük, hogy az augusztu­si vasárnapokon jobb idő, több sör, kifli, fagylalt, bécsiszelet lesz a kirándulóknak, akik kez­dik felfedezni a Dunakanyar tájainak szépségét. — Ki adta az információt? — Pelcéder Titusz, a Pest megyei Idegenforgalmi Hiva- ta vezetőjének helyettese. a megyei ipar — 1959 első félévihez képest — 5,7 szá­zalékkal emelte a terme­lékenységet. Lemaradás itt is a helyi Iparnál mutatkozik, mégpedig az előírt termelékenységtől 2,3 százalék. A munkás átlagbér majd­nem három százalékkal növe­kedett, a foglalkoztatott mun­kások száma pedig 9,2 száza­lékkal. Eredményeink elisme­résre méltóak, mégsem lehe­tünk megelégedve, mivel a 16 százalékos termelésnövekedés jelentős része — több mint a fele — létszámemelésből, nem pedig termelékenységemelés­ből származik. E tekintetben nem értük el az országos át­lagot. A második félévben üzemeinknek tehát komoly erőfeszítéseket kell tenniök. A termelés gazdaságossága és az exportszállítások tekin­tetében az első félévben a Budakalászi Textilművek, a Csepel Autógyár, a Gödöllői Gépgyár, a Diósdi Csapágy­gyár, a Mechanikai Művek, a Cementipari Vállalat, a Forte Fotokémiai Vállalat, a Nagy­kőrösi Konzervgyár és a Dunakeszi Konzervgyár érte el a legjobb eredményt. A második félévben üze­meink fő feladata a ter­melékenység további eme­lése, az áruk minőségéinek javítása és a külföldre ke­rülő áruk mennyiségének és választékának bővítése. A helyiipari vállalatok és a szövetkezeti ipar dolgozói pe­dig mindent kövessenek el, hogy az elmaradást pótolták. L. V. Katasztrófák világszerte Irán déli részében szokatla­nul magasra emelkedett a hi­ganyszál: a hőség 12 ember halálát okozta. Japánon szombaton heves zivatar vonult végig. Kuma­moto egy kunyhójába villám csapott. Öten szörnyethaltak, öten pedig égési sebeket szen­vedtek. Versailles mellett szomba­ton kigyulladt és lezuhant egy magánrepülőgép — egy négytagú család életét vesz­tette. Az amerikai haditengeré­szet főparancsnoksága sze­rint ismét lezuhant a Sara­toga repülőgép-anyahajó egyik repülőgépe, amelynek három pilótája meghalt. Jú­nius eleje óta most pusztult el a Saratoga negyedik repü- lőlőgépe. Hatalmas erejú tájfun szá­guldott végig vasárnap Taj- van-szigetén. A vihart szökő­ár követte, egy ember meg­halt, többen megsebesültek. Tízezer személyt kilakoltat­tak. Nyugat-Pakisztánban — mint hétfőn hivatalosan kö­zölték — kolera ütötte fel a fejét. 199 ember meghalt. Pa­kisztán egész területéről ed­dig összesen 1260 kolerás megbetegedést jelentettek. Mikojan fogadta a moszkvai magyar nagykövetet Anasztasz Mikojan, a Szov­jetunió Minisztertanácsának első elnökhelyettese hétfőn fogadta Révész Gézát, a Ma­gyar Népköztársaság moszk­vai rendkívüli és meghatal­mazott nagykövetét. Miinnich Ferenc távirata Dahomey Köztársaság miniszterelnökéhez Dr. Münnich Ferenc, a for- i radalmi munkás-paraszt kor- j mány elnöke táviratban üd- i vözölte Hubert Maga minisz- í terelnököt, a Dahomey Köz- í társaság függetlenségének ki- : kiáltása alkalmából.

Next

/
Oldalképek
Tartalom