Pest Megyei Hírlap, 1960. június (4. évfolyam, 128-153. szám)

1960-06-22 / 146. szám

MOTOR® VICÉBE • A FEST MEGYEI HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA • II. ÉVFOLYAM 25. SZÁM I960. JÚNIUS 23. SZERDA A társadalom - a gyermekekért Éppen tízperces szünet volt, amikor Fülöpp Loránd, a mo­non Kossuth Lajos úti általá­nos iskola igazgatója, végig­nézett az udvarban nyüzsgő gyermeksokaságon. Nem fér­nek már ezek a gyerekek az iskolaudvarban, tágasabb hely kellene — állapította mag gondterhelten. Mikor idáig ért töprengésében, az ötlött eszébe: milyen jó lenne az iskola melletti park erre a célra! Igenám, de az a re­formátus egyház tulajdonát képeai. Az is igaz, hogy a park gondozatlan, elhanya­golt: van és még sincs gazdá­ja! De majd lennének ők a gazdái! Rendbehoznák, megszépítenék gyermekei k számára. Tervét közölte a tantestü­lettel és nagy egyetértéssel találkozott. Aztán a szülői munkaközösséget hívták össze. Füri Józsefnéval az élen, többségük lelkesen vállalta a terv végrehajtását: Füri József, Vitéz János- né, Szánthó Sándorné, Far­kas Béláné, Berki Lajosné, Liktor János, Berki Lajos, Hochstein Ferenc, Büki Ká­roly, Kormos István, Zöldi József, Bárány Lajos, Kajli Ferenc, Farkas Béla, Vitéz János, Kiss István, Csősz La­jos és még sokan mások ál­dozták szabad idejüket a ne­mes cél érdekében. Az egyház készségesen átengedte a terü­letet az iskolának: magáévá tette a közösség érdekét. S lassan megváltozott a park el­hanyagolt külseje! Szorgos kezek munkálkodtak meg­szépítésén ! 380 munkaóra alatt 10 köbméter földet mozgattak meg, 16. platánfát, számos virágpalántát ültettek el! Ki­javították a vaskerítést, az emlékszobor időmarta sebeit! A 22-es Építőipari Vállalat sódert, cementet: a községi tanács: festéket adott! Köszönet mindazoknak, akik ebből a nagy munkából I kivették részükéi! HJ. VILÁGJÁRÓK Gál Jánosné elvtársnő, a Vöröskereszt járási titkára, jó munkája jutalmául 14 na­pos látogatásra utazott a Szov­jetunióba. A Német Demokratikus Köz­társaságba utazott egy cso­port kiszista járásunk terü­letéről. A csoport tagjai többségükben a maglódi KISZ j népi együttes énekesei és j táncosai. — JUMÁL1S A Gyömrői Sütőipari Vál­lalat dolgozói jól sikerült ju- niálist rendeztek a fenyves­ben. A több mint százfőnyi kiránduló társaság csupán délig több mint 600 üveg sört fogyasztott el. Nagy sikere volt a kitűnő ebédnek: a re­mek borsólevesnek és sertés- pörköltnek is. A gyömrői falusi iskola is az elmúlt vasárnapon tartot­ta meg hagyományos juniáli- sát. MiK-HAMlERSMUK A gyömrői zenetanfolyam — amely már a hatodik a járás­ban — június 25-én, szomba­ton délután 4 órakor tartja el­ső nyilvános növendékhang­versenyét a művelődési ott­honban. A monori zenetanfolyam nö­vendékei június 26-án, vasár­nap délután 4 órai kezdettel adnak hangversenyt. Ötéves találkozót rendeznek szombaton este 7 órakor a gimnázium (akkor még Móricz Zsigmond közgaz­dasági technikum) 1955-ben végzett növendékei. A fiatal iskola életében ez az első öt­éves találkozó. Termelőszövetkezeteink életéből Kezdődik az aratás Járásunk területén is be­érett az őszi árpa. Elsőnek a Monori Állami Gazdaság szá­razhegyi és csévharaszti üzem­egységében kezdték meg a vá­gást. Termelőszövetkezeteink­ben is folynak az előkészüle­tek: a monori Uj élet és az úri Béke még e héten meg­kezdi az árpa aratását. A maglódi Micsurin Tsz-ben is már nagy gondossággal készí­tik elő az aratógépet, a héten már ók is vágni akarják az árpát. A szombaton megtartott gépállomási tanácsülésen a tsz-ek és a gépállomás veze­tői közösen megtárgyalták az aratás-cséplési munkák meg­szervezését. Gépállomásunk a nyári munkák meggyorsítása érdekében hat új kombájnt kap, ebből négy már meg is érkezett. SPÁRGA-MAGONCOT kapálnak a lányok a maglódi Micsurin Tsz-ben. Nehéz munka — de sok pénzt hoz a szövetkezet kasszájába. Hogyan halad a növényápolás? Termelőszövetkezetem kiben a tavaszi mezőgazdasági mun­kákat idejében és, gondosan elvégezték, s május 10-ig be­fejezték. A legtöbb tsz-ben gondos előrelátással felké­szültek a nyári munkákra is: alkalmazva a jövedelemelosz­tás új, ösztönzőbb formáit, idejében felosztották a meg­kapálandó területet a tagok között. Ezekben a szövetke­zetekben a növényápolás üte­mesen, jól halad. Néhány szövetkezetünk ve­zetősége azonban késedel- meskedett a területfelosztás­sal, s ez most megbosszulja magát: elmaradtak a nyári munkákkal. Ilyen a helyzet a gombai Ezüstkalász és Kos­suth tsz-ekben, a bényei Nép­front, kávai Haladás, men- dei Lenin és maglódi Micsu­rin tsz-ben. Ha késve is, de a területfelosztás ezekben a szövetkezetekben is megtör­tént, s ez valamit javított a helyzeten. Segített az is, hogy a nép­nevelők aíz elmúlt hetekben családlátogatásra indultak, s megbeszélték a tsz-tagokkal a közösség érdekében sürgő­sen elvégzendő munkákat. A felvilágosító munka mellett bizonyos adminisztratív in­tézkedés is szükségessé vált. Ilyen volt a burgonyabogár irtásának kötelező elrende­lése — mert enélkül súlyos veszélybe kerültek volna a burgonyavetések. Úton-útfélen barangolva, az elmúlt héten még ezeket látták-hallották munkatársaink: Nagyon sok borsó terem az idén tsz-einkben. Most van a borsószezon, s a szedéshez na­gyon sok munkáskézre van szükség. A felnőtteket azonban most nagyon leköti a sok sür-' gős kapálni való, ezért az úttö­rők, iskolások segítségét is igénybe veszik. Vidám borsó­szedő gyermekhadat láttunk a mendei, sülyi, úri határban is. Nem nehéz munka — jó zseb- pénzszerzési lehetőség. A kiszisták is segítenek a termelőszövetkezetekben a fel­gyülemlett munkák elvégzésé­ben. A gyömrői Vasipari Ktsz kiszistái a Micsurin Tsz-nek segítettek spárgát kapálni. A monori gyors- és gépíró iskola tanulói Gombán voltak mákot egyelni. A monori területi KISZ-szervezet az Uj Élet Tsz- tol 4 hold kukorica és 1 hold szőlő teljes megművelését vál­lalta el. Mindezekért a mun­kákért a fiatalok a munkaegy­séget megkapják — ez jó bevé­teli forrás az ifjúsági szerve­zeteknek. A bényei szerfás-istállóban még nincs villany. Veszélyes dolog pedig viharlámpával vi­lágítani a nádtető alatt. Úgy hallottuk, folynak már a tár­gyalások a villany bevezetésé­re. Jó hír a sertéshús kedvelői­nek: a mendei Lenin Tsz ser- tésfiaztatójában 14 anyakoca fiadzott meg az elmúlt hetek­ben, nyolcnak a fialását most várják. Lesz hizóutánpótlás a jövő évre! Gyönyörű a búza Úri és Gomba között, alig látszik ki belőle az ember. Jó termés várható. Lesz a kombájnnak dolga! SZÉNAGYŰJTÉS Még csak egy-két vörös su­gár sejtette a napkeltét, ahogy óvatosan kimerészkedett a sö­tét akácerdő mögül. de máris csoportosan ment a rétre szénát gyűjteni a Népfront Tsz apraja-nagyja: nők, férfiak, fiatalok, idősek. Csatára indul a villákkal, gereblyékkel felsze­relt népes sereg. A szénagyűj­tés csatája indul meg és ezt a csatát meg kell nyerni! Nem tűr halasztást a munka, ki kell használni a gyűjtésre kiválóan alkalmas időt. Vereszki János növényter­mesztési brigádvezető gyorsan intézkedik, szétosztja a csopor­tokat és Duchenka Elek állat- tenyésztési brigádvezető segít­ségével megkezdődik a szorgos munka. Lépésről lépésre vasta­godnak a hatalmas szénahur­kák. A másik csoport petren- cézik. Amott már hordják is a petrencéket, és úgy nőnek a boglyák sorban egymásután, mint a gombák. Az egyik bog­lya tetején Gubik András szor­goskodik kezében villával, mesteri ügyességgel formálja DÉLI PIHENŐ a boglyákat. Sztodola Pali bá­csi felesége, Kati néni, széna­kötelet sodor. Ügyes kezemun- káját még egy kötélverő mes­ter is megirigyelné. Ezzel kö­tik le a boglyákat, hogy a szél bele ne kaphasson. Daskó Tibor mezőgazdász részletes eligazítást tart a bri- dágvezetöknek: hány fogattal, mikor kezdjék a hordást, hogy innen minél hamarább kazal­ban legyen az elsőosztályú ré­tiszéna. A falu felöl a déli harang­szót hozza felénk a kakukkfű illatától terhes szellő. Hűs fészkéből agyagkorsót emel ki az egyik, jót húz belőle, vállá­ra emeli villáját, s megindul a gyülekezőhely felé. Jókedvűek, vidámak. Megtalálta mindenki a számítását. Az elvégzett munka arányában járó munka­egység teljes értékében szénát kapnak a tagok, megszűnik a takarmányozási gond. Délután kapálni mennek. Ott is sürgős a munka, gyönyörű a kukorica, jó a burgonya is. A kapálást pár nap alatt be kell fejezni, nem tűr egy perc halasztást sémi — Az eddigi munka eredmé­nyeképpen jó termést várha- \ tunk. Vétkes könnyelműség' lenne, ha ez a munkakedv j lanyhulna, alábbhagyna. Hogy' ez nem történik meg arra biz- | tosíték az, hogy a tagság na­gyobb része belátta már: min­denkinek saját érdeke, hogy a közös munkából becsülettel ki­vegye a részét — mondja Sztanó István elvtárs. a haza­felé indulókkal beszélgetve. A gombai domb felöl záport sejtet a sötét felhőgomolyag. Fészkére siet az előttünk fel­rebbent fácántyúk is. Ssapo- rázzuk mi is a lépéseket. — Most már eshet — szól Valasek István elnök, s meg­nyugodva néz végig a hosszú sorban sorakozó szénaboglyá­kon. tápiósülyi Virágzó Tsz asszony-brigádja költi el az ebédet. (Szöveg: Blaskó — Böször­ményi — Radványi. Kép: Mé­száros — Kalotay.) Négy és fél éy börtön és közel harmincezer forint összbüntetés ítélet a Pataki-ügyben Már az ítélethirdetés előt­ti napon — amikor az ügyész vádbeszédérc és a védöbeszé- dekre került sor — zsúfolá­sig megtelt a tárgyalóterem. Rokonok, ismerősök és ér­deklődők hallgatták figye­lemmel a vád- és védőbeszé­deket. Jelen volt a Dél­magyarországi Áramszolgál­tató Vállalat jogi képviselője is. A szokástól eltérően az ügyészi vádbeszéd nem az el­sőrendű vádlott. Pataki Fe­renc cselekményeinek ismer­tetésével, hanem Illési And­rás másodrendű vádlott cse­lekményeinek jellemzésével kezdődött. Illésit mindenki becsületes, jól dolgozó vil­lanyszerelőnek tartotta, amíg ez az ügy nyilvánosságra nem került. Most bebizonyoso­dott, hogy becsületessége csak látszat volt. Becsapott min­denkit, visszaélt iparengedé­lyével. A bűncselekmény-lán­colatok elindítója tulajdon­képpen ő volt. A szorosabb kapcsolat ebben a bűnügyben hozta össze Patakival. Észre­vette a lehetőségeket. Meg­állapodtak Patakival, ahol ő elvégzi a belső szerelési munkálatokat, ott Pataki őt olyan előnyben részesiti, hogy azonnal (soron kívül) bekap­csolja az áramot. Ezért Pa­taki tőle alkalmanként 200— 300 forintot, összesen mint­egy 2500 forintot kapott. Patakin keresztül biztosí­totta magának azt a hitelt, hogy hozzá, mint kisiparos­hoz forduljanak a vevők, hi­szen ahol ő szerel, ott azon­nal bekapcsolják az áramot. Egy időben — az exportter­melés, valamint a fogyasztó­tábor megnövekedése miatt — nehéz volt hozzájutni áram­mérő órákhoz. Összeköttetést szereztek a DÁV-val, ahol Nemes Nagy György soron kívül adott nekik órákat. Ne­mes Nagy ezért az „aprósá­gért” alkalamanként 200— 300 forintot kapott. . Illésitől. Az órákat Olbrichi szállítot­ta. Később más' manipulá­ciókra tértek át. Az Ecseri úton, majd a MÜGÉRT Vál­lalatnál biztosítottak maguk­nak árammérő órákat. Illési tudta, hogy a MÜGÉUT-nél az órák beszerzéséhez nem kell tanácsi igazolás. De tud­ta azt is. hogy ilyen igazolás birtokában önköltségi (ponto­san fele) áron kaphatják meg az órákat. Illési Patakival olyan szo­ros kapcsolatba került, hogy jelen volt sokszor a vállalati munkáknál is. Később több esetben felvette azt a pénzt is, ami a vállalatot illette volna. Pataki nem egy esetben ajándékokat fogadott el Illé­sitől. Ezenkívül 32 személytől vett fel bekapcsolási dijat. Ezeket összegszerűen elismer­te a tárgyalás folyamán. Né­hányat ugyan kifogásolt, s a másod- és harmadrendű vád­lottra hárított. Súlyos felelősség terheli a DÁV-ot is a megfelelő el­lenőrzés hiánya miatt. Azon­ban hogyan is ellenőrzött volna, amikor Junó és Ne­mes Nagy is, akik a vállalat képviselői voltak, szintén a vádlottak padjára kerültek, mert a vállalat sérelmére bűn- cselekményeket követtek el. Az ügyész kérte a bírósá­got: vegye figyelembe Pata­kinál az őszinte beismerő vallomást, amely hozzájárult ahhoz, hogy sikerült az ügyet meglehetősen pontosan fel­deríteni. Az ügyész beszéde végén felhívta a bíróság fi­gyelmét az ügy társadalomra való veszélyességére s indít­ványában legtöbbjüknél sú­lyos ítéletet, végrehajthaió börtönbüntetés kiszabását ja­vasolta. Amit most kiemeltünk az ügyészt vádbeszédböl, az a bűncselekmény láncolatnak csak kis része. Főleg olyan jellemző dolgok, amelyeket eddig még nem irtunk meg. Cselekedeteik súlyosságát még növeli, hogy a társadalmi tu­lajdon sérelmére és bűnszö­vetkezetben követték el. Egymásnak a „szívességért” (ami egyben a törvény, vagy vállalati rendelkezés, sza­bály megkerülését, kijátszá­sát jelentette) kisebb-nagyobb pénzösszegeket juttattak. Nem riadtak vissza az árdrágí­tástól, vesztegetéstől, lopás­tól és sikkasztástól sem. Másnap délben került sor az ítélethirdetésre. A járás- bíróság 1. számú büntetőta­nácsa dr. Harmati Irma ve­zetésével befejezettnek tekin­tette az ügy felderítését, tár­gyalását, s kihirdette az íté­letet. A Népköztársaság nevében... — hangzik a bírónő szava. Az ügyész, a hat védő, s az új­ságíró ceruzája szaporán rója a fekete sorokat, embersor­sok megpecsételését. azt az ítéletet, amely az ügy súlyos­ságára nézve szigorú, de fi­gyelembe veszi azt a körül­ményt, hogy a vádlottak meg­tévedt emberek, javító célza­tú is. Pataki Ferenc elsőrendű vádlottat a társadalmi tulaj­don sérelmére bűnszövetke­zetben elkövetett sikkasztá­sért, árdrágítás bűntettéért, négyrendbeli folytatólagosan elkövetett vesztegetésért: egy év négy hónapi börtönbünte­tésre, két évre egyes jogoktól való eltiltásra ítéli, valamint kötelezi az állam javára 2599 forint és a DÁV részére 9514 forint kártérítés megfizetésé­re. Illési András másodrendű vádlottat, mint felbujtót, összbüntetésként egy év két- hónapi börtönbüntetésre, mel­lékbüntetésként 2000 forint pénzbüntetésre és két évre egyes jogoktól való eltiltásra ítéli. Mindkettőjük előzetes le­tartóztatásban eltöltött ideje beszámít a börtönbüntetésbe. Somod! Ferenc harmadren­dű vádlottat hathónapi bör­tönbüntetésre ítéli és köte­lezi a DÁV-nak 2090 forint megfizetésére. Olbricht Ottót hathónapi börtönbüntetésre, mellékbün­tetésként 1200 forint megfi­zetésére és a DÄV-nak 2088 forint kár megtérítésére; Ju­nó Lászlót négyhónapi börtön- büntetésre és 800 forint pénz- büntetésre; Nemes Nagy Györgyöt háromhónapi bör­tönbüntetésre és az állam javára 2500 forint megfizeté­sére; Pozsgai Györgyöt hat­hónapi börtönbüntetésre, mel­lékbüntetésként 2000 forint megfizetésére ítéli. Négyük börtönbüntetését háromévi próbaidőre felfüggeszti. Zabos János ellen a járás- bíróság a büntető eljárást megszünteti. Kötelezi a vádlottakat, hogy 2509 forint 20 fillér bűnügyi költséget egyetemlegesen fi­zessenek meg. — BM — Elfelejtették leengedni a sorompót: elütötte a vonat a lovaskocsit! Szombaton reggel hat óra fe­lé történt: Vidák Rozália monori lakos másodmagával: kisgyerekkel, lovasszekérrel haladt a mono­ri Ságvári úton a sorompó fe­lé. A piacra igyekezett... A magaslaton fekvő vasúti sorompó — felhúzott „vigyázz­állásban” jelezte, hogy szabad az út! Vidák Rozália ezt elég­nek találta — nem győződött meg róla, hogy vonat nincs-e közeledőben, s nyugodtan haj­tott át az úttesten. A szekér­zörgéstől nem hallotta a köze­ledő személyvonatot, amelynek mozdonya elsodorta a kocsit, mintegy 40 méterre! Az össze­ütközés lendülete a szekér uta­sait, szerencsére, nem a vasúti töltésre, hanem az árokba rö­pítette! Vidák Rozália így is kisebb agyrázkódást és horzso­lást szenvedett. A kisgyerek­nek nem történt baja. Érdekessége az esetnek, hogy a kocsi kötőfékje elszakadt és a ló tovább ballagott, mintha mi sem történt volna. A közrendészeti szervek megállapítása szerint, a bal­esetért az őrházban szolgálatot teljesítő vasúti dolgozó a fele­lős!

Next

/
Oldalképek
Tartalom