Pest Megyei Hírlap, 1960. június (4. évfolyam, 128-153. szám)

1960-06-17 / 142. szám

1960. JÚNIUS 17. PÉNTEK CSAK A PRÓBAFÚRÁS KÖLTSÉGE HIÁNYZIK Egy apróság, ami sok bosszúságot okoz Pilisszentlászlón — A maga nemében pá­ratlan hely a mi községünk az egész világon; Dimény Péter mondja ezt, Pilisszentlászló tanácselnöke, aki eddig megbízottként látta el azt a tisztséget, de a na­pokban szabályszerűen meg is választották rá. Az első pilla­natban azt hiszem, hogy a lokálsoviniszta beszél belőle, bár tagadhatatlan, hogy a kis falu gyönyörű környezetben fekszik, valósággal a Pilis ölé­ben. Itt ér véget az autóút, amely Szentendrével köti össze, a faluból már csak vadregényes turistautak ve­zetnek a nyári díszbe öltözött hegyek közé. De azért mintha lenne némi túlzás Dimény Péter állításában, hiszen a világon, ha nagyon keres va­laki, talán mégis talál még néhány hasonlóan szép he­lyet; Csakhamar megtudom, hogy nem is a lokálsoviniszta elfogultsága, hanem a jogos elkeseredés szólt a tanácsel­nök szavával, mert a mondat­nak folytatása is volt: — Nálunk megmaradt a jobbágyrendszer. Itt ma is a hűbérrendszer uralkodik ... Hitetlenkedve várom a ma­gyarázatot. Meg is kapom, s az alábbiakat tudom meg belőle: Pilisszentlászló talaja „gi- lisztás”. A helyi nyelvjárás igy fejezi ki a fertőzöttséget. A kutak vize tehát egészségtelen. Ha nem is minden kúté, de a kevésbé mély, ásott kutaké. A köz­ségnek magának három kútja van, de az egyik, a legmé­lyebb, tehát a legjobb, elrom­lott. A szivattyújával történt valami baj. Hiába rángatják a karját, nem hozza föl a vi­zet. A másik két kút vize túl- kevés a lakosság szükségleté­nek kielégítésére, de minősé­ge sem * kifogástalan,' ezenfe­lül nem is a belterületen fek­szik, hanem elég messze a lakott részektől; — A faluban 39 magánírót van. A legtöbbnek a tulajdo­nosa csak azoknak ad enge­délyt a kút igénybe vételére, akik kötelezik magukat, hogy évente két-három napi mun­kával egyenlítik ki az elhor­dott víz árát. Most már értem, hogy miért páratlan hely Pilis­szentlászló. Azt viszont nem értem, hogy miért nem rázta le magáról eddig ezt az igát, amely a sötét múlt elrettentő emlékeként megrekedt ebben a valóban gyönyörű völgy­katlanban. A kis faluban — a nép­számlálás 292 házat és 960 lelket talált benne Szilvesz­ter éjszakáján — elég jól ke­reső emberek élnek. Termő­földjük ugyan elég kevés, alig 340 hold szántó öleli körül a falut, de a lakóit nem is ez a kis föld tartja el, ha­nem a környékbeli erdők, meg a kőbánya. A földdel leginkább az asszonyok fog­lalkoznak, a férfiak az er­dőgazdaságban és a kőbányá­ban találnak elég jól fizetett munkát. A tanácselnök azt már leplezetlen dicsekvéssel mondja, hogy egyetlen fillér adóhátralék nincs Pilisszentlászlón, az adóköte­lesek már az év második ne­gyedére kivetett adókat is az utolsó fillérig befizették. Szép, külön keresethez jut­nak azok is. akik a nyári hó­napokban nzetővendéget fo­gadnak hajlékukba. Mert nagy itt az idegenforgalom. A sze­zonban valósággal nyüzsögnek a turisták, akik ebből a fa­luból indulnak túráikra a he­gyek közé. — Nemcsak az adómorál kifogástalan, de a társadalmi munkára is megvan a kész­ség a falu népében. Szíve­sen belesegítettek a háborús események következtében sú­lyosan megsérült iskola reno­válásába, bővítették' az óvo­dát, a parányi egészségházai is berendezték, legalább öt­venezer forint értékű munká' adtak annak a nyolcszázezei forintos, hét kilométer hosz- szú kerítésnek a megépítésé­hez, amellyel az erdőgazdaság vette körül az erdőt,, hogy a vadak kártevéseitől meg­mentse a földek termését Szó, ami szó: kicsit érthetetlen, hogy miért nem jut pénz az ivóvíz-probléma megoldására. A pilisszentlászlói tanácsel­nök erre a kérdésre ismét meglepő választ ad. Azt mondja, hogy az artézi kút tetemes költségeire bizonyosan lenne fedezet, tekintélyes ösz- szeget adna bele a község és számítani lehetne a járás, a megye, sőt a kormány segít­ségére is. — Csak a próbafúrás költ­ségére nincs pénzünk — mondja Dimény Péter. — A Földtani Intézet fölajánlotta a szükséges eszközöket, sőt, szakembert is szívesen adna hozzá, de annak fizetéséről már magunknak kellene gon­doskodnunk. Egy-egy próba­fúrás így körülbelül öt-hat- száz forintba kerülne. De er­re a költségvetésünkben fede­zet nincs. Artézi kutat pedig próbafúrások nélkül nem csi­náltathatunk. Próbafúrásokkal lehet csak kitapogatni azt a pontot, ahol megfelelő víz­rétegre számíthatunk, ahon­nan feltörő vizet kaphatunk. Hát ezt bizony nehéz meg­érteni. Hogy néhány száz fo­rinton múljék egy község vízellátása Dimény Péter­nek, mint tanácselnöknek bi­zonyosan igaza van. Ha nincs valamire költségvetési fede­zet, akkor azt csak szabály- sértéssel lehetne megcsinál­ni. A szabályokat viszont nem szabad, de nem is aján­latos megsérteni. De azért mintha valami még sem lenne rendjén való eb­ben a dologban. A járás, a megye hivatott szervei meg­vizsgálhatnák, hogy hol lap­pang itt az a bürokratikus buktató, amely ilyen megfoghatatlan módon teszi lehetetlenné a pi­lisszentlászlói visszás hely­zet felszámolását és azzal együtt az ivóvíz-kérdés meg­oldását. M. L. A Hazafias Népfront megyei és városi bizottságai elnökeinek és titkárainak értekezlete A Hazafias Népfront megyei és városi bizottságainak elnö­kei és titkárai csütörtökön megbeszélést tartottak a Haza­fias Népfront székházában. Dr. Ortutay Gyula főtitkár és Har­mati Sándor országos titkár beszámolói után a megjelentek behatóan megvitatták a Haza­fias Népfrontnak a kongresz- szus tanácskozásából eredő fel­adatait. Szabadtéri színpadot épít Dalostalálkozót rendez BIA Július 17-én ismét dalosta­lálkozó lesz Bián, és ez alka­lommal a hangversenyt már az új szabadtéri színpadon tart­ják meg. Ez a színpad, amely­nek építésébe rövidesen bele­fognak, az iskola előkertjébe kerül. A biai iskola az egyko­ri Mettemich-kastélyban mű­ködik, tornatermébe a kastély régi, oszlopokkal díszített fő­bejárata vezet. Már tavaly is itt rendezték meg a biai dalostalálkozót, most azonban az udvart el­egyengetik és a kapubejáratot teljesen rendbehozzák, arány­lag kevés munkával mindez gyorsan elvégezhető, különö­sen, ha annyi kéz vállalkozik a szükséges munkára, mint Bián, ahol a szabadtéri szín­pad építéséhez a Hazafias Népfront szinte minden em­bert mozgósított. Elsősorban a dalárda jelentkezett munkára, de részt vállalnak abban a KISZ, a sportegyesület, a ter­melőszövetkezet tagjai és az iskola növendékei is. így az­után valóban pár hét alatt el­készülhet a szabadtéri szín­pad. Nemcsak a dalostalálkozót tartják meg aztán ezen a szín­padon, hanem a nyár folya­mán színházi előadásokat is rendeznek. Fellép rajta az is­kolai és a helyi, de több kör­nyékbeli színjátszó csoport, szó van azonban arról is£ hogy fő­városi színtársulatokat is fel­kérnek szabadtéri előadások megtartására. Aláírták a magyar—szovjet rádió- és televízió egyezményt A Magyar Rádió és Televí­zió székházában csütörtökön ünnepélyesen írták alá a Szov­jetunió Minisztertanácsa mel­lett működő rádió- és televízió bizottság s a Magyar Rádió és Televízió közötti egyezményt. Az egyezményt szovjet rész­ről I. SZ. Csernyisev, a rádió és televízió bizottság első el­nökhelyettese, magyar részről Gács László. a rádió és televí­zió elnöke írta alá. Az egyezmény kiterjed rádió és televízió műsorok cseréjé­re, illetve bővítésére, a rend­szeres tapasztalatcserére, kö­zös műsorok készítésére és munkatársak cseréjére. Pest megyeiek a legjobbak között Közzétették az V. országos tejtermelési verseny négyhónapi részeredményeit A Földművelésügyi Minisz­térium nyilvánosságra hozta az V. országos tejtermelési és tej tisztasági verseny 1960. január 1-től április 30-ig tartó időszaka részeredmé­nyeit. Az egységnyi terüle­ten a legtöbb tejet termelő gazdaságok versenyében a kistehenészettel (30—50' te­hén) rendelkező termelőszö­vetkezetek közül az első he­lyet a ceglédi Vörös Csillag Tsz, a másodikat a nagykátai Március 15 Tsz. a harmadikat pedig a pomázi Petőfi Tsz szerezte meg. A ceglédi Vörös Csillag Tsz-ben átlagosan 48 te­henet fejtek és egy tehén átlagosan 1854 kiló tejet adott. A nagykátai tsz tehenei át­lagosan 1682, a pomázi Pe­tőfi Tsz tehenei pedig 1598 kilogramm tejet adtak. A tejtisztasági versenyben ez a három tsz (sorrendjüknek megfelelőért) 173, 180, illet­ve 177 pontot szerzett. Az állami gazdaságok kis- tehenészetei közül a Kerté­szeti Kutató Intézet 50 tehe­net fejő érdi gazdasága sze­rezte meg a harmadik helyet. A gazdaság 50 fejőstehene egyenként átlagosan 1702 ki­logramm tejet adott az el­múlt négy hónap alatt. Az országban a legjobb eredményt elért termelőszö­vetkezeti fejők között az első helyet Baráth István, a ceg­lédi Vörös Csillag Tsz fejő­tehenésze érdemelte ki, aki kilenc tehenet gondozott és a verseny eddigi sza­kaszában tehenenként át­lagosan 2122 kilogramm tejet fejt. A harmadik helyre ugyan­csak Pest megyei fejő került, Csák Béla személyében, aki szintén a ceglédi Vörös Csil­lag Tsz tehenésze. Csák Béla a gondjaira bízott kilenc te­hén mindegyikétől 1999 ki­logramm megfelelő tejzsír­tartalmú tejet fejt. Az ország legtöbb tejet termelő teheneinek verse­nyében is előkelő helyet vívott ki Pest megye. A termelőszövetkezetek között a ceglédi Vörös Csillag Tsz te­henei érdemelték ki a második, illetve harmadik helyet. A tsz Kati nevet viselő tehene négy hónap alatt 3626 kiló (3,92 szá­zalék tejzsír tartalmú), míg a harmadik helyen végző Sze­mes nevű tehene 3408 kiló (4,13 százalékos tejzsír tartal­mú) tejet adott. Az állami gazdaságok tehe­neinek versenyében az első helyre a Kertészeti Kutató Intézet érdi gazdaságának Auguszta nevű — 4448 kiló, 4,07 százalék tejzsírú tejet adó — tehene került. A harmadik helyre a gödöllői egyetemi tangazdaság Ilike nevű tehe­ne bizonyult a legérdemesebb­nek, amely 4537 kiló, 3,68 szá­zalékos tejzsírt tartalmazó te­jet adott. Az országos tejtermelési verseny közzétett részeredmé­nyei tehát arról tanúskodnak, hogy a megye termelőszövetke­zetei és állami gazdaságai — az elmúlt évekhez ha­sonlóan — nagy gondot fordítanak tehenészeteik fejlesztésére és teheneik gondozására. Reméljük, hogy nemcsak a részeredmények, hanem majd a verseny végső eredményei is újabb Pest megyei sikerekről adnak számot. Kitüntették a versenyben legjobb eredményt elért tsz-eket A kormány a Termelőszö­vetkezeti Tanács elnökének a földművelésügyi miniszterrel együttesen tett előterjesztésé­re kitüntette azokat a tsz-eket, I amelyek az 1958—59. gazdasá- I gi évre meghirdetett országos termelési versenyben a leg­jobb eredményeket érték eL Az 1200 holdnál kisebb terü­leten gazdálkodó tsz-ek kate­góriájában elismerő oklevél­lel tüntette ki az abonyi Kos­suth Termelőszövetkezetet, VALÓSÁGOS KIS GYÁRTELEPPÉ * fejlődött a Gyömrői Vas- és Fémipari Ktsz. A jórészt tömeg­cikkeket gyártó szövetkezet nagy gondot fordít a lakosság igényeinek kielégítésére. A közelmúltban is több új cikk gyártását kísérletezték ki a ktsz szakemberei. Felvételeink a fejlődő szövetkezetben készültek. Ebben a műhelyben az új típusú Ikarus autóbuszokhoz Varga Sándor fémnyomó készíti a dísztárcsákat. Nemrégiben készült el az infrasütő készülék prototípusa. A vendéglátóiparban használatos praktikus kivitelű ké­szülék sorozatgyártását rövidesen megkezdik. i Már az új szerelőcsarnokban is üzemszerűen folyik a termelés. Itt készítik majd sorozatban az új cikkeket. (Gábor felv.) jy ét embert, akik- jÍ\ nek kevesebb kedvük volt a mun­kához, „megszoron­gatták”, ha kullog­nak is, azért el ne maradjanak végképp a tervteljesítésben. Egyikük egyetemi elő­készítőre jelentke­zett, hárman pedig esti technikumba. Nyolcán azt a csor­bát köszörülték, amit az általános iskolai végzettégükön ejtet­tek a szüleik, de még inkább a ma­guk kamasz nem­törődömsége. A töb- j- biek szaktanfolya- I mokon okosodtak. Sok új filmet léí- j tak közösen. A Csen- ; des Dont megnéz- \ ték a moziban és í végigolvasták a köny. \ vet is. Beszélgettek \ róla, nem éppen \ szervezett irodalmi l vitán, hanem csak í úgy, munka közben i és az ebédszünetek- í ben. AZ EDZŐ Ne szaporítsuk to­vább a szót, hanem ismerjük el, hogy igyekeztek teljesíte­ni azokat a feltéte­leket, amelyek meg­kívántainak ahhoz, hogy a brigádot ne csak úgy emlegessék: a Nagy Jóskáék, ha­nem azt mondják róluk: Ságvári szo­cialista KlSZ-bri- gád. A futballcsapat megalakítását ugyan nem jelölték meg kü. lön szerződésben, de belefoglalható a „kö­zösen szervezett szó­rakozás” nevű fel­tételbe. Azoknak, akik most érik el, vagy éppen hogy elhagyják a husza­dik esztendőjüket, közös örömet és még jobban összeforrasz­tó baráti érzéseket jelent. Megszervezték te­hát a csapatot. Az üzemi sportkör adott labdát, bőr szeges ci­pőt, lenge klott- alsókat is. Minden a legjobbnak, leg­szebbnek látszott, amikor eszükbe ju­tott, hogy közéjük tartozik Király Im­re is, akinek műlá­ba van. Az eszterga­padnál ez nem szá­mít, de a futball­csapatban nem lehet belőle hátvéd. Mit csináljanak? Kihagy­ják csak úgy egy­szerűen és szó nél­kül? Mindnyájan érezték és tudták, hogy ezt nem tehe­tik. Éppen ők nem, akik a „szocialista” névért harcolnak. Törték a fejüket, mit tegyenek. Lemond­janak Imre miatt az egész futball- dologról?! Amikor finom ta­pintattal kikérdez­gették, az derült ki, hogy Király Imre éppen a műlába miatt sokkal többet tud a játék taktikai fogásairól — hiszen rokkantsága rákény- szerítette, hogy má­sok mozgását éle­sebben megfigyelje —, mint a többiek. Akik jobban szeret­ték rúgni a bőrt, semhogy az aprócs­ka fogásokra figyel­jenek. Ha még né­hány futball-szak- könyvet hozzáolvas igen jó edző válha- tik belőle. Nagy sze­rep, nagy felelősség jut neki. Egy pilla­natra sem érezheti magát ötödik kerék­nek. Ez a brigád tehál nemcsak a subler- ral mér pontosan, ha­nem finom és érzé­keny műszerük var az emberi lélekhez is — dk —

Next

/
Oldalképek
Tartalom