Pest Megyei Hírlap, 1960. április (4. évfolyam, 78-101. szám)

1960-04-27 / 98. szám

Pa rinap a völgyben Napközben még folyt a vi­ta, hogy csütörtökön vagy pénteken tartják-e meg a sza­bad pártnapot, de este, ami­kor végig gördült a völgyön a pártbizottság autója mindenki tudta: megjött H. Kovács Já­nos elvtárs a pártbizottság munkatársa, a „mi emberünk”. Az emberek sietve fejezték be a munkát, s nemsokára „telt ház” volt az iskolában. A kiszistáknak már csak a fal mellett jutott állóhely. A pis­lákoló lámpa mellett kezdett beszélni H. Kovács elvtárs a világpolitikai eseményekről, majd rátért a helyi kérdések­re. Az emberek nagy figye­lemmel hallgatták az egysze­rű, okos szavakat. — öröm a termelőszövet­kezeti községek határában jár­ni. Minden talpalatnyi föld fel van szántva, a vetések is jól haladnak. Ezt sajnos nem mondhatjuk el azoknak a köz­ségeknek határairól, ahol túl­nyomóan az egyéniek gazdál­kodnak. Az öröm mellé ve­gyül az üröm is. Nem fordí­tunk elég gondot az állatte­nyésztésre. A tavalyihoz ké­pest legalább 25—30 százalék­kal csökkent a sertésállomány. Tavaly ilyenkor szép eredmé­nyekkel dicsekedett a tsz a baromfi tenyésztésben. De most... Rövid szünet után záporoz­tak a kérdések, panaszok. Érezni lehetett: az egyszerű ember bizalma árad az előadó felé. — Három vakbél megbete­gedés fordult elő mostanában, jó volna, ha bevezetnék a te­lefont, hogy közelebb kerül­jünk a világhoz — szólt első­ként Pokorny elvtárs. — A házaktól is kivitték a tsz földjeire a trágyát. Háztá­jinak meg sovány - földeket mérnek ki, azt is távol, Alsó- farkasdon — tette szóvá sokak panaszát Mikulik Menyhértné. — Miért a gerincre vetették a burgonyát, mikor a zabos­bükkönyt az oldalba tették. A tanyaközpontot is Vaktetén je­lölték ki anélkül, hogy meg­kérdezték volna az ittenieket. Miért a tsz vetéséből mérte ki a mérnök az egyéniek föld­jét, amikor itt a házak fölött is vannak még „senkiföldek” — mondták többen. — Elvtársak ne azt mond­juk, hogy kivitték a trágyát a tsz földjére, hanem ejtsük úgy, hogy kivittük a trágyát a földünkre. A miénk ez a föld, nem a tábornok úré — válaszolt a kérdésekre H. Ko­vács elvtárs és a végén beje­lentette, hogy a villanyt az őszre bevezetik a Völgybe is. A telefon és a bekötőút építé­se is szükséges dolog. Késő este lett már, amikor szétszéledtek az emberek a gyűlésről. De az elhangzottak­ra még másnap, harmadnap is visszatértek Szűcs Dénes BOCIBOCI TARKA A maglódi KISZ- együttes színját­szói április 16— 17—18-án nagy sikerrel mutatták be Csizmarek Má­tyás és Vincze Ottó operettjét. A maglódiak mind­három alkalom­mal teljesen meg­töltötték a kul­túrotthon termét. Beigazolódott, hogy adott eset­ben a terem kicsi, s újat, nagyobbat kellene építeni. A szereplők kö­zül Merczel Jó­zsef Tajti szere­pében kimagasló produkciót nyúj­tott. Csirmazné szerepét Gyenes József né tolmá­csolta őszinte át­éléssel. Fodor Fe­renc (István) és Tabányi Bacsók Mária (Borika) is magukkal ragad­ták a közönséget. Legnagyobb sike­re mégis Lilik Máriának (Rozi), Sajben Pálnak (Tóbiás) és Pav- lyás Emíliának (Erzsi asszony) volt, akik mind­untalan megne­vettették és lelkes tapsra bírták a közönséget. Nem szabad megfeled­keznünk a Micsu­rin Tsz Bimbó és Rózsa nevű bor­jairól sem, mert nekik is nagy ré­szük volt a siker­ben. (A KISZ ve­zetősége ezúton is megköszöni a tsz vezetőségének szí­vességét.) A kisebb szere­pek alakítói kö­zül Pelikán Anna, Fabók Anna, Les­tük Zsuzsa, Sle- chovszki Anna, Uj György, Solymosi János, D. Hajdú János, Danó La­jos játszottak jól. Az első három előadást mintegy 800 ember nézte végig. Az előadást közkívánatra áp­rilis 24-én megis­mételték. AZ ÚRISZÉK VÉGZÉSE ' II Az Instantiate' az egri káp­talannak Monoron tartott úriszéke tárgyalta 1804. november 28-án és meghozta a rövid végzést, termé­szetesen a földesúrnak közvetlen hasznot ha jtó, egésztelkes jobbágy- gazdák javára: a nevezett csikós „gondatlanságát és szándékos rosszindulatát*’ megállapítva, elren­delte kárpótlásul kis vagyonkájá­nak teljes fölszámolását. ¥ A gépek zajos világában fel­növő ember ezt a végzést — ha kegyetlennek látja is. de követ­kezetesnek tartja. A gondatlanság­ból, rosszindulatból származó kárt meg kell téríteni! A násztorvilág késői kutatója azonban nem első ilyen ítéletet látott, s utolsó szó jogán fölemeli szavát, a csikós védelmében. Régi lovunkat, a parlagi lovat, mint a többi állatfajtáinkat is csak bizonyos fenntartással illette a szelíd jelző, mert a parlagi ló a honfoglaló magyarság európai és ázsiai vadló-keverékű lovának egyenes leszármazottja volt, a tör­ténelem folyamán szintén hasonló eredetű tatár-kún-török lóvérrel meglehetősen keresztezve. Amed­dig ez a lófajta a magj'ar nép használatában állott, addig — ha­gyományos külterjes ^azdálkodá- s-unK mellett — a vadállat rpin- den tulajdonságát megőrizte az egyedül tenyésztési céllal tartott szilaj ménesekben. De a már em­beri szolgálatra alkalmassá tett állományú űn. kezes ménesben is mindvégig hajlamos maradt a visszavadulásra. A vele való bá­nás. az általánosan ismert költői megállapításokkal szemben, min­den időben a legnehezebb mester­ségek közé tartozott. Az előbbi, a szilaj ló, télen- nyáron kinn volt a pusztákon, isten szabad ege alatt, s csak szaporulatának szükséges száza­léka került be kocsiba, nyereg alá, ha idejét elérte. „Harmad- negyedfűig” — ahogyan korát va­lamikor megjelölték — emberi kéz nem ért hozzá. Féket, istállót nem ismert. Táplálékáról — félvad pásztorának felügyelete mellett — télen is leginkább maga gondos­kodott. A hó alól kaparta ki be­fagyott lápok szigeteinek avar füvét, vagy a késői hajtású zúz- marás nádat eszegette, farkas­támadások kivédésére télen-nyáron egyformán készenlétben. Edzett, kemény jószág volt — „ha az ég­ből leliajították, akkor is talpra esett” _, de mikor hóvihar előj magas nád enyhébe nem téríthet­ték ideiében, sok megfagyott be­lőlük, éppúgy, mint más — egyéb vadállatból, mondjuk a szarvas­ból. Ha pedig síkon lepte mer? őket a hirtelen iött téli förgeteg, egy darabig összebújtak a hideg ellen, s ha nem bírták tovább „fart vetettek az időnek”, s el­szaladtak szerteszéjjel. Emberi erővel ezt megakadályozni nem lehetett. így viselkedett a kezes ménes is, amelyiknek egyik része min­dig a szilajok közül származott, s Szentgyörgy naptól a hó leestéig volt a legelőn, télen pedig istálló­ba került. Belőlük is lépten- nyomon kitört a vadállat. A mé­nes pásztora a kezére bízott állat természetét iól ismerte, úgyszin­tén a késő őszi időjárás szeszé­lyeit. Dehogy kellett az ilyennek „többízben Parantsolatot” küldeni a ménes hazahajtására. Örült, hogy a hat-hét száz ló őrzésének felelősségétől megszabadulva, a bért szedhette és a csikósbojtáro­kat kifizetve, családjával lehetett. A váratlanul viharral érkező tél volt itt is a lovak pusztulásának oka, nem a csikós rosszindulata és gondatlansága, panaszosok és bírák — az akkori életnek közeli ismerősei — egyformán jól tud­ták mindezt, de az emberi kap­zsiság bűnbakot keresett, s ki­mondatott a kegyetlen ..Deliberá- tum est” (ítéltetett), amely ellen, annak a világnak perrendtartása értelmében, jobbágynak, zsellér- rendűnek fellebbezni joga nem volt . . . ★ Mi lett további sorsa a szeren­csétlen pásztornak, csak találgat­ni lehet. A durva papír többet nem árul el. Jobbágynak cseléd­jévé süllyedve, család iával erlitt, az eleven elrothadást válasz­totta? .. . Vagy egy másik, ak­koriban elég gyakori életmegoldás felé nyúlt: „lóra ült?” __ ahogyan pásztornvelven mondták. Szemé­lyében a szegénylegények társa­dalmát, a maevar züllés szomorú hőseit szaporította? s eltaposott igazságát vásárra igyekvők erszé­nyében kereste, amíg egv hajtás­ban nandúrgolvótól találva le nem bukott a lóról. végső tusáiában megátkozva a napot, amelyen született. Variaktól eléktelenített testét talán arra vetődő juhászok kaparták el a bucka alá, sírját belepte a nyárfáié vél és rövid idő múlva emlékeit is elfújta a szél . . . De a szél, az idők szele, vihar­rá erősödve, nemsokkal utána el­söpörte évszázadok óta hamis igazságot osztó urainkat is, itt- hagvva kevés ió, annál több rossz emléküket és a tanulságot az utó­kornak. Borzsák Endre Két hír Maglódról A Dobó Katalin és Petőfi Sándor úttörő-csapatok tagjai a fásítási hónap keretében, Pozs- ga! István, Tóth Károly, Ripka János és Ripka Jánosné irá­nyításával 1800 facsemetét ül­tettek el. Az 1960. évi községfejleszté­si tervben benne szerepel a község lakosságának régi vá­gya: a Kálvin út kikövezése. A községi tanács tagjai közül Harmati György, Laczkó Györgyné, Tóth Károly, Szo- kola Sámuelné, F. Tabányi István, Rivnyák Károlyné, Franczenzovics Gáborné társa­dalmi felajánlásra mozgósítot­ták a falu dolgozóit. A dolgo­zó parasztok meg értették a tanács kérését és 5000 mázsa terméskövet szállítottak ki az építendő útra. A társadalmi munka értéke meghaladja a 15 ézer forintot. ÄV'.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>XXXX>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXW,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\ ÚTTÖRŐ-HARSONA Járási kulturális szemle — Négytusa Úttörőavatások — Országjárás Járásunkban ebben az évben rendezték rneg először az út­törők felszabadulási kultúr- versenyét. 17 csapat nevezett be, 137 részvevővel. A pajtá­sok legjobb tudásuk szerint készültek. A verseny be­vételét a pajtások ebédelte- tére fordítottuk. Ezúton sze­retnénk köszönetét mondani Németh Jánosnénak, Izmáh Istvánnénak, Palkovics Sán- dornénak, a napközi ott­hon konyhája dolgozóinak, akik a vasárnapi pihenés he­lyett a pajtásoknak finom ebé­det készítettek. Prohászka Im- réraé, Nagy Sándorné és Fülöp Lászlóné szülőknek a rende­zésben végzett munkájukért mondunk köszönetét. Nagyon hiányoltuk, hogy a párt, a tanács és a tömegszer­vezetek részéről senki sem je­lent meg a versenyen. Dicsérő oklevéllel jutalmazta a versenybíróság Üllő, Tápió- süly, Vecsés és Monor Ady-is- kola csapatait, akik a legválto­zatosabb műsorral készültek a versenyre. Első helyezést a következők értek el: Szavaló: Magócsi Mária (Monor, Ady) és Kertész Ist­ván (Maglód). Mesemondó: Kvassai Sándor és Stark Ká­roly (Vecsés). Zongora: Oberle Lenke (Monor). Mandolin: Ba­jári Miklós (Monor). Szóló ének: Hiba Rozália (Péteri). A népi táncosok közül az üllői A tápiósülyi kislányok guzsalyas tánca KÉT KÉP A MONORI ÚTTÖRŐ-AVATÁSRÓL Id. Magócsi Károly, a munkás­mozgalom régi harcosa köti fel a vörös nyakkendőt az egyik újonnan avatott pajtás nyaká­ba Lelkes Béla ifjú úttörő aláírja a csapatnaplóban a fogadalom szövegét (Kalotay Gábor felvételei) fiúk kerültek első helyre, de ügyesek voltak a tápiósülyi és vecsésd lányok is. A hagyomá­nyos ecseri lakodalmas szintén megnyerte a nézők tetszését. Az első helyezést elért pajtá­sok részt vesznek a május 21 —22-én Cegléden megrende­zésre kerülő megyei versenyen. ★ A harmadik próbás úttörők részére az Ismerd meg hazá­dat próba követelményeivel kapcsolatosan kétnapos dunán­túli autóbuszkirándulást szer­vez a járási elnökség Bersényi Iván csapatvezető vezetésével. Az útvonal: Budapest, Eszter­gom, Komárom, Győr, Zirc, a Balaton északi része, Veszp­rém, Székesfehérvár, Budapest. Reméljük, a pajtásoknak nagy élményt nyújt ez a kétnapos túra. •k Úttörő-hírek egy mondat­ban: Április 2-án és 3-án több csapatban felavatták az újonc- próbás úttörőket. — Nagy si­kert arattak a tápiósülyi paj­tások vasárnap A Pál utcai fiúk bemutatásával. — Május 4-én rendezzük meg a járási négytusa versenyt a. gyömrői sportpályán. — A Szentmár- tonkátai Állami Gazdaság zászlót adományoz a kávai pajtásoknak, melyet május el­sején adnak át ünnepélyesen. Magócsi Károlyné járási úttörő-titkár A vecsési 2613-as Hámán Kató úttörőcsapat Stöhr Ida csapatvezető vezeté­sével szorgalmas, jó munkát végez. A pajtások szívügyük­nek tekintik a sikeres próbá- zást, ám nemcsak az őrsi órá­kon és az iskolában, de az is­kolán kívül is példamutató magatartást tanúsítanak. A lejjobban működő őrsök veze­tői: Hegedűs Ágnes és Zeidl Mária. Ezenkívül még meg kell említeni, hogy az iskolában két igen jói működő- kisdobos őrs van, ezeket is leánypajtá- sok, a csapat tagjai vezetik Kívánunk a csapat tagjain?-!-- további eredményes munkát! Szalontai Attila ♦ HÍREK ♦ — PARTSZERVEZET ala­kult a Gyömrői Sütőipari Vál­lalatnál. — TANÁCSÜLÉS volt Ve- csései. március 23-án. Petz Ádám tsz-elnök ismertette a Steinmetz kapitány Tsz 1960. évi tervét. Somogyi Gizella csoportvezető tájékoztatta a tanácstagokat a pénzügyi cso­port első negyedévi munkájá­ról és a pénzügyi terv. teljesí­téséről. — ÜLÉSEZIK a járási KISZ bizottság április 30-án, szom­baton. — A FEKETE NOTESZ TITKA (Csili-Csala csodái) címmel tartanak előadást 29-én és 30-án este 7 órakor a művelődési otthonban a gyöm­rői központi iskola színjátszói. — A TAVASZI MUNKÁK folyásáról tárgyal április 30-án a járási tanács ülése. — HALÁLOS BALESET. Szombaton este fél hét tájban a monori erdei posta hivatalá­nál egy szabálytalanul fordu­ló kerékpár összeütközött a Budapest felől jövő EC 58—72 rendszámú motorkerékpárral. A motor vezetője, Hegedűs Fe­renc albertirsai lakos a hely­színen meghalt. Két sebesültet a mentők kórházba szállítot­tak. — ÜGYELETES ORVOS május 1-én, vasárnap Mono­ron: dr. Kovács Jenő. — könyvtári statisz­tika március hónapról. Mo­noron 3656, Vecsésen 2100, Gyomron 1100 könyvet köl­csönöztek ki az olvasók egy hó­nap alatt. Igen népszerűek és keresettek Sásdi Sándor, Mes­terházi Lajos, Berkesi And­rás, Jókai Mór, Gárdonyi Géza, Solohov, Leo Tolsztoj, Steinbeck és Hemingway mű­vei. ANYAKÖNYVI HÍREK MONOR Születtek: Bartal Sándor és Hor­váth Julianna leánya: Erzsébet, Kun Józseí és Bakos Katalin na: József, Czövek Dezső és Farkas Margit fia: Dezső, Juhász-Vedres Sándor és Vidák Katalin fia. Sándor. Kanalas’ József és Kolom­pár Julianna leánya: Julianna, Jancsovits István és Fehér Anna fia: István. Kőkai Zoltán és Bara­bás Ilona fia: János, Zsilka Fe­renc és Dér Erzsébet leánya: Má­ria, Gubik János és Szokola Etel­ka fia: Gábor, Nyakas Dénes es Hornyák Lídia leánya: Jolán, Skernva Károly és Komoli Éva leánya: Mária Éva. Noviczki György és Murárik Julianna leánya: Éva; Kovács János és Kalmár Mária fia: János, Szilágyi Ferenc és Galambos Erzsébet fia: Ferenc. Oláh Dezső és Rézműves Julianna fia: József, Morvái Pál és Macskó Rozália leánva: Judit. Palaticzki Vilmos és Kocsó Nelll leánya: Nelli, Szilágyi János és Ocsenás Mária leánya: Magdolna. Házasságot kötöttek: Lukács László és Fazekas Ilona. Füri Károly és Kául Ilona, Mayer István és Baj­kai Margit. Elhunytak: Tönköl Imre 13 éves. Újvári Mária 2 bános, özv. Mo­nori sándorné. Burján Julianna 77 éves. VECSÉS Házasságot kötöttek: Solvmosi Sándor Pál és Deutsch Mária, Verők András és Reibach Kata­lin, Bemkó Pál Gábor és Ková- csik Margit, Pintér József és Nuver Mária Margit. Hrych Béla Károly és Zehetmayer Anna, Szabó Szilveszter és Kancsár Mária Magdolna, Tóth Károly és Juszkó Erzsébet, Nagy Ferenc és Bugyi Ilona. Kecskés Mátyás és Valter Eszter, Szokolat András és Figura Róza, Kárt Antal és Zuba- lek Magdolna, Dobos Ferenc és Berger Anna. Elhunytak: Berki Józsefné Ma­gyar Mária 83 éves, Gonauer Ist­ván 61 éves, Dachscherreir Tamás 79 éve6. GYÖMRÖ Házasságot kötöttek: Szántó Tmre és Tóth Magdolna Éva. Majnik Árpád és Bakos Eszter, Widder János és Madarász Ilona. Elhunytak: szeműk Józsefné La- sán Zsuzsanna 85 éves. H. Varga Mihályné Bógyis Zsuzsanna 71 éves. MAGLÓD Elhunyt: Szever Istvánná Faklen Zsuzsanna 84 éves. GOMBA Házasságot kötött: Kerepeszki Sándor és Cseresznye Piroslka A gyermekszépségverseny eredményhirdetése A beérkezett szavazatok össze- számlálása alapján első helyezést ért el, díszvázát, oklevelet és cukorkacsomagot nyert: Somodi Rózsika. Monor (115 szavazat). .Második lett. díszes cukorka- tartót, oklevelet kapott: Kovács Gyurika, Üllő (102 szavazat). Harmadik lett, szintén díszes cukorkatartót és oklevelet kapott: Virányi Lacika, Monor (71 szava­zat), Negyedik: Kemencei Márta, Üllő (67 szavazat), ötödik: Miszlay Andrea. Gomba, Tete-puszta (61 szavazat), A IV—V. helyezettek mesekönyvet, oklevelet és cukorka­csomagot kaptak. VI.: Ritz Edit és Márta. Gyömrö (54 szavazat), VII.: Buriján Ida, Monor (53 szavazat). Vili.: Békési László, Monor (51 szavazat), IX.: Orosz Ferike, Monor (50 szavazat), X.: Potoczki Irénke. Monor (47 szavazat). Az V—X. helyezettek oklevelet és cukorka-csomagot nyertek. További sorrend: Pénzes Péter, Maglód (40), Buriján Ilonka, Monor (38), Eles Károly, Vecsés (36), Rá­cséi Gabriella, Gyömrö (36). Vitéz Marika, Monor (36), Koczó Béla, Monor (34), Kovács Marika, Monor (33), Fehér Gyurika, Pilis (29), Kisvár! János, Monor (26). Újvári Mártika, Gyömrö (18), ifj. Vass Ferenc. Gyömrö (18). Hajdú Ad­rien, Űri (13), Hudoba Marika, Pilis ^13), Furuglyás Éva, Gyömrö (11). Komjáthi Zolika, Monor (11), Sasinszki Ferike, Maglód (11). Ba­lázs Attila, Monor (9), Agócs Éva, Monor, Hegyesi-tanya (8), Fonyódi Erzsiké, Maglód (8), Gyarmati Ist­ván, Gyömrö (8). Potoczki Etelka, Monor, Földvári-tanya (7), Bárá­nyt Imre, Monor (6), Bors József, Maglód (6), Jobbágy Katalin. Mo­nor (4), Szolnoki Zsuzsika. Monor (4), Boros Ildiké, Maglód (3). Erdős Lajos, Gyömrö (3), Kéve János, Vecsés (2), Lovas Veronika, Mo­nor, Hegyesi-tanya (2), Nagy Ildi­kó, Monor (2), Szeder Annuska, Maglód (2), Széli Agika. Pilis (2). Darázsi Ildikó. Monor (I), Kovács Agika, Gyömrö (I), ifj. Kovács Jó­zsef, Monor (1). Kovács Marika, Monor (1), Szewczyk Lacika, Gyömrö (1), Szabados Zsuzsanna, Gyömrö (1), Székely Editke, ve­csés (1), Szádvári Imi, Monor (1), Szabados Jancsika. Monor (1). A nyereményeket május l után lehet átvenni a szerkesztőségben, (Monor, Kossuth Lajos u. 103.) — KIÁLLÍTÁST rendez májusban a járási tanács mű­velődési csoportja, amelyen szemléltető eszközökkel mu­tatják be általános iskoláink 15 éves fejlődését. — JÓZSEF ATTILÁRÓL, névadójukról, díszünnepség ke­retében emlékeznek meg a monori gimnazisták. Ennek keretében leplezték le a nagy proletár költő új szobrát is. — KÖSZÖNET. A monori- erdei nőtanács kultúrcsoport- jának vezetője és tagjai kö­szönetét mondanak Sass Sán­dor pilisi tanácstitkárnak és dr. Szalai Lászlóné kultúr- igazgatónőnek, akik lehetővé tették, hogy kezdő csoportjuk felléphetett a pilisi kultúrott­hon szép színpadán. MOZIMŰSOR Monor. Apr. 27: Felfelé a lettan. Ápr. 28—május 1: Sabella nagy­mama. Máj. I—I: Csillagok:. Mati­né máj. l-én: Utazás az őskorban. Gyömrö. Ápr. 27: Kenyér, sze­relem, féltékenység. Ápr. 30—máj. 1: Fényes esküvő'. Máj. 3—4: Ra­kétatámaszpont. Matiné máj. 1-én- Látogatás a félhőkből. Maglód. Apr, 27: Felfelé a lejtőn. Ápr. 30—mái. 1: Kenyér, szerelem, féltékenység. Máj. 3—4: Sziget­lakóik. REJTVÉNYOUMPIA YI. i. 2. Esv hüvelyk (coll) hány milli­méter? 3. Mennyi egy köb;declméter víz súlya? REJTVÉNY OLIMPIA 6. Minden helyes válasz 1 pont. A megfejtéseket és az ellenőrző­szelvényt szombat délig kell el­küldeni a következő címre: ..Miska bácsi levelesládája” Monor Ady úti iskola. MONORI APRÓHIRDETÉSEK Bacsó Béla u. 10 szá­mú háznál lucerna négyszögölenként és a Kenderes alatt 850 négyszögöl kaszáló el­adó, Monor. Monori, Jókai utcai telkek eladók. Érdek­lődni Bajkai Lajos Monor, Acsádi utca 7. szám. Monor, Wesselényi ut­ca 28. számú 2 szoba, > konyhás ház eladó. Bővebbet Krammer -istvánné. Bpest., 11.» Lotz Károly u. 4.

Next

/
Oldalképek
Tartalom