Pest Megyei Hirlap, 1959. november (3. évfolyam, 257-281. szám)

1959-11-13 / 267. szám

^g/Cirlap 1959. NOVEMBER 13. PÉNTEK Megkezdődött a szovjet újságírók kongresszusa ünnepélyesen megnyitot­ták a szovjet újságírók szö­vetségének alakuló kongresz- szusát. A kongresszust meg­előző időszakban valamennyi szövetségi köztársaságban megalakult a helyi újságíró- szövetség. A helyi szövetségek mintegy huszonháromezer új­ságírót egyesítenek soraikban. A moszkvai szervezetnek háromezerötszáz tagja van. A kongresszuson 751 kül­dött vesz részt. Megjelennek a szocialista országok újságíró- szövetségeinek küldöttségei és delegációval képviselteti ma­gát a Nemzetközi Újságíró Szövetség is. De Gaulle április elején Angliába látogat A francia elnöki hivatal hivatalos közleményben je­lentette be, hogy De Gaulle elnök és felesége elfogadta Erzsébet királynő meghívá­sát és 1960. április 5. és 8. között hivatalos látogatásra az Egyesült Királyságba uta­zik. Olasz-görög közös közleményt adtak ki Karamanlisz görög és Segni olasz miniszterelnök három­napos tanácskozásáról közös közleményt adtak ki. A köz­lemény hangoztatja, mindkét kormány elő kívánja segíteni az eljövendő nemzetközi talál­kozók sikerét, amelyek meg- könnyítlhetik az „ellenőrzött és arányos leszerelés meg­valósítását”; Olaszország és Görögország kormánya ismét megerősítette a NATO iránti hűséget. Az olasz kormány ezenkívül kötelezte megát, hogy megvitatja az európai közös piac öt másik tagálla­mával Görögország közös piacba való felvételének lehe­tőségét. OBERLÄNDER KENYHLEN VOLT „ELHALASZTANI“ NYUGAT-BERLINI ÚTJÁT Oberländer nyugatnémet miniszter elhalasztotta ki­hívó jellegű nyugat-berlini látogatását. A Kurier című nyugat-ber­lini lap azzal próbálja indo­kolni a bejelentést, hogy a miniszter néhány napig bete­geskedett. A valóság ezzel szemben az, hogy az út eiha­Adenauer Spanyolországba utazik Castiella spanyol külügymi­niszter kétnapos bonni látoga­tása után közleményt adtak ki. Eszerint Adenauer kancel­lár a spanyol kormány meg­hívására Madridba utazik. Az utazás időpontját még nem határozták meg. A közös közlemény szerint Erhard gazdasági miniszter is ellátogat a spanyol fővárosba. Spanyolország és Nyugat- Németország —mondja a köz­lemény — Castiella tárgyalá­sainak alapján valószínűleg nemsokára kereskedelmi és kulturális egyezményt köt. lasztása a berlini tömeges til­takozások eredménye. A nyu­gat-berlini szenátust napok óta valósággal elárasztották a tiltakozó levelek, határozatok, táviratok és telefonok. Vala­mennyinek azonos a tartal­ma: a Ívovi tömeggyilkos nem mutatkozhat Nyugat- Berlinben, mert megjelenése kihívás minden berlinivel szemben. WROCLAW A lengyelországi Wroclaw városa két dologról nevezetes: itt ringott az egész világot átfogó békemozgalom böl­csője, s itt van az ország egyik legszebb és legnagyobb egyeteme. Képünkön: a tudományegyetem Eisenhower a határidü lejártával valószínűleg meghosszabbítja az USA atombomba-robbantási kísérleteinek szüneteltetését Eisenhower elnök előrelát­hatólag meghosszabbítja az Egyesült Államok atombomba robbantási kísérleteinek szü­neteltetését, amikor annak határideje ez év végén lejár. Amerikai hivatalos szemé­lyiségek szerdán kijelentették: ha a nukleáris fegyverkísérle­tek beszüntetéséről tárgyaló genfi értekezlet további ered­ményeket mutat fel, nem való­színű, hogy Eiserlhower el­rendelné a földalatti robban­tások újrakezdését. Eisenhower — e források szerint — még nem döntött ebben a kérdésben, mert eset­leg megbeszéléseket kíván folytatni róla a négy nyugati kormányfő jövő hónapban megtartandó párizsi értekezle­tén. Eisenhowert azonban a had­„A kapitális iáktól pénzt kolduló meztelen afrikai alakja már a múlté A hivatalos látogatáson Angliában tartózkodó Sekou Touré, a Guineái Köztársa­ság elnöke sajtóértekezletet tartott Londonban. Guinea úgy véli — mon­dotta —, hogy hozzájárulhat a világ komoly problémáinak megoldásához. Guinea reméli, hogy a világ megszabadul a háborútól és a nyomorúság­tól való félelemtől. A továbbiakban hangsú­lyozta, reméli, hogy „Guinea hozzájárulhat az afrikai né­pek kapcsolatainak megerősí­téséhez”, majd kifejezte re­ményét, hegy ez afrikai or­szágok 1960-ban összeülő ér­tekezletén esetleg lefektetik ez afrikai államok szabad szövetségének alapjait. Sekou Toaré kijelentette még, hogy kormánya hozzá akar járulni az afrikai népek életszínvo­nalának emeléséhez. Arra a kérdésre, hogy akar-e kölcsönt kapni a Nyugattól, azt mondotta, nem azért jött Londonba, hogy ..pénzt kutasson fel”. ,.A ka­pitalistáktól pénzt kolduló meztelen afrikai alakja már a múlté”. Kölcsönös tiszte­letre és a népek együttműkö­désére törekszem. Nem tár­gyaltam sem műszaki, sem más segítségről. A Guineái Köztársaságnak nyújtott szovjet kölcsönről szólva elmondotta, hogy a Szovjetunió 140 millió rube­les hosszúlejáratú kölcsönt ajánlott fel Guineának. Hangsúlyozta, hogy ezt a köl­csönt nem kötötték semmi­féle politikai feltételhez. Obj módon ajánlották fel a köl­csönt, ami összeegyeztethető hazánk méltóságával. Nem­csak elfogadtuk ezt az aján­latot, de meg is köszöntük a Szovjetuniónak, A Szovjet­unió — hang: úlyozta — tisz­teletben tartja nemzeti mél­tóságunkat és ezért mi hálá­sak vagyunk neki. Megkérdezték a Guineái Köztársaság elnökét, mi a véleménye Franciaország ter­vezett szaharai atomfegyver­kísérletéről. Sekou Touré azt válaszolta, hogy hazája el­lenzi ezeket a kísérleteket, mert az afrikai atombomba­robbantások veszélyeztetik az afrikai népek egészségét. A francia hatóságok — mon­dotta — azt mondották, hogy ezek a kísérletek állí­tólag nem veszélyeztetik az afrikai népek biztonságát. Hát altkor miért nem hajtják végre ezeket a robbantásokat Párizsban vagy környékén? Szovjet bélyegkiállítás Budapesten November 14-én a Keres­kedelmi Kamara Váci utcai mintatermében szovjet bé­lyegkiállítás nyílik meg a szovjet postafőigazgatóság és a magyar bélyeggyűjtők kö­zös rendezésében. A kiállítá­son számos szovjet és magyar bélyeggyűjtő is bemutatja gyűjteményét. Ugyanezen a napon Moszk­vában a magyar posta a moszkvai filatelistákkal együtt magyar és szovjet gyűjtők részvételével magyar bélyeg- kiállítást rendez. Ebből az alkalomból a Szovjetunióban két bélyeg jelenik meg. Az egyik, a 20 kopekes, Petőfit ábrázolja, a 40 kopekes pe­dig a gellérthegyi Szabadság- szobrot. A magyar posta a buda­pesti szovjet bélyegkiállítás alkalmából szintén bocsát ki bélyegeket, négy címletből álló bélyegsort. A 20 filléres bélyegen Lenin kezet fcg Szamuely Tiborral, a 40 fil­léresen Majakovszkij képe látható, míg a 60 fillérest Puskin arcmása díszíti. Az egyforintos bélyegen két iz­mos kar, egyiken szovjet cí­meres vörös, a másikon ma­gyar címeres nemzeti színű karszalag a béke lobogóját emeli magasra. A budapesti szovjet bélyegkiállítás alkalmából kibocsátásra kerülő magyar bélyegek ügyminisztérium és az atom­erő bizottság erősen befolyá­solja olyan irányban, hogy az Egyesült Államok — legalább korlátozott mértékben — kezd­je újra atombomba robbantási kísérleteit. AZ EXSZ-liözgyíilés szociá­lis, humanitárius és kulturá­lis bizottsága 48 szavazattal 18 ellenében — tíz küldött­ség tartózkodásával — elfo­gadta a Belorusz SZSZK kül­döttségének azt a határozati javaslatát, amely a rákku­tatás nemzetközi ösztönzését célozza és százezer dollár ér­tékű nemzetközi ENSZ-díja- kat rendszeresít a legjobb eredményeket elérő kutatók jutalmazására. A bizottság felhatalmazta HammarskjöM! főtitkárt, hogy szervezze meg a díjak kiosztását. ELIZABETH MAFEKING néger szakszervezeti vezető­nek sikerült a deportálás elől elmenekülnie Paarlból és a hírek szerint valószínűleg át­lépte a Délafrikai Unió hatá­rát. HIVATALOSAN bejelen­tették, hogy november 17-én baráti látogatásra szovjet hadihajóraj érkezik Dzsa- kartába, Indonézia főváro­sába. A hajóra.) egy cirká­lóból és két torpcdóromboló- ból áll. A YENIGÜN című török lap közlése szerint Törökor­szágban három és félmillió gyermek közül több mint egymillió nem jár iskolába. A felnőtt lakosság 60 szá­zaléka írástudatlan. A SZOVJETUNIÓBAN negyven kopekes bélyeget hoztak forgalomba, amely Manolisz Glezoszt ábrázolja az athéni Akropolisz előtt. A GREIFENSTEINI ifjú­munkás-szállóban elkövetett lopások miatt letartóztattak öt fiatalkorú magyar disz- szidenst — jelenti az osztrák sajtó. LINZBEN a közkórház or­vosai bejelentették, hogy a napokban hatórás figyelmez­tető sztrájkot tartanak, mi­után a városi tanács megta­gadta fizetésemelési köve­telésük teljesítését. A figyel­meztető sztrájk idején a közkórházban csak a legsú­lyosabb betegek kapnak orvo­si kezelést. AZ IRAKI földreformügyi minisztérium újabb tervet terjesztett elő. E terv a föl­desuraktól elkobzott és je­lenleg állami tulajdonban levő földterületek egy részé­nek szétosztását irányozza elő — jelenti az Uj Kína. Az új terv szerint az iraki pa­rasztok hamarosan újabb, kö­rülbelül 750 000 donum (1 do­num —- egynegyed hektár) földterülethez jutnak. rrwnap 1959. november 13, péntek, Szaniszló napja. A Nap kél 6.45 órakor, nyugszik. 16.11 órakor. A Hold kél 15.33 órakor, nyugszik 4.29 órakor. Várható időjárás: Válto­zóan felhős, párás, helyen­ként ködös idő. Többfelé újabb eső. Mérsékelt szél, A hőmérséklet alakulásában lé­nyeges változás nem várható. Ma Lentiben sorsoljak a lottót A novemberben hátralevő lottó-sorsolásokat vidéken rendezi meg a Sportfogadási és Lottó Igazgatóság. A lottó 46. játékhét nyerőszámainak húzását november 13-án, pénteken délelőtt tíz órai kezdettel a Zala megyei Len­ti községben tartják. Kitüntetés A Népköztársaság Elnöki Tanácsa költői és munkás- mozgalmi tevékenysége elis­meréséül, 75. születésnapja alkalmából Madarász Emil költőnek a Munka Érdem­rend kitüntetést adományoz­ta. A kitüntetést csütörtökön nyújtotta át Dobi István, a Népköztársaság Elnöki Taná­csának elnöke. — ÖTSZÁZ ÓRA társadal­mi munkát ajánlottak fel pótvállalásként a pártkong­resszus tiszteletére a Gödöl­lői Gépgyár Il-es KlSZ-alap- szervezetének fiataljai. A lel­kes kiszesek már eddig is te­temes mennyiségű társadal­mi munkát végeztek. — SZÍNES FOTÓPAPÍR előállításán kísérleteznek a Váci Forte-gyár szakemberei. A kísérletek biztatóak, már befejeződött a laboratóriumi munka és most folynak az üzemi próbák. — HAZAI GYÁRTMÁ­NYÚ danamid műanyagot használnak már a Csepel Autógyárban néhány motor- alkatrészhez. A hazai gyárt­mányú műanyag, mint az ed­digi tapasztalatok is bizonyít­ják, kiválóan helyettesíti a színes fémet. Úttörőházat kapnak a farmosi pajtások A Pest megyei Farmos köz­ségben úttörőház építését tervezik. A lakosság társa­dalmi munkával és több ezer forinttal járul hozzá az épít­kezéshez. — TRAGIKUS KIMENE­TELŰ szerencsétlenség tör­tént november 10-én este. Ifj. Gulyás Mihály, Vác, Dó­zsa György úti lakos fegyver- tisztítás közben véletlenül agyonlőtte gyermekét. A gon­datlan apa fiién megindult a hatósági eljárás. — PEST MEGYEI VÁSÁ­ROK : november 15-én Sári, Vác. 16-án Dömsöd. Érd, Tá- pióbicske, 22-én Kóka. — SZABÁS-VARRÁS-tan- folyam kezdődött Káva köz­ségben a helyi nőtanács szervezésében. — HÁROM Perőcsényi hír... Megkezdődött a köz­ségben a pártoktatás. Első alkalommal A proletárdik­tatúra kérdéseiről tartottak előadást. — A községi KISZ-fiatalok részére az Épülő kommunizmus orszá­gában címmel rendeztek előadást, utána zenés klub­estet tartottak a fiatalok. — Hogyan segítsük gyermekün­ket a tanulásban? — erről vitatkoztak a szülök isko­lájának hallgatói. — A KOSDI SZÍNJÁT­SZÓK Jókai: Az aranyem­ber című színművét próbál­ják Mikulai János kultúr- otthon-igazgató vezetésével. — TEGNAP az Egyesült Izzóban szerepelt a váci művelődési ház színjátszó csoportja. Három Karinthy egyfelvonásost mutattak be. — A VÁCI Városi Ta­nács költségvetésében jövő­re új feladatként szerepel a gyors-, gépíró és iroda­kezelési szakiskola megszer­vezése. — ÜNNEPÉLYESEN bú­csúztatták a Diósdi Csap­ágygyár bevonulóit. A 16 fiatalt a KISZ-szcrvezet megajándékozta. — NÉGY betonasztalt ál­lítottak fel a tököli piac­téren, hogy a kényesebb áruk árusítása ne a földön tör­ténjék. — PÜSPÖKSZILÁGY község színjátszói Sásdi Sándor: Nyolc hold föld cí­mű színművének bemutató­jára készülnek. — CSŐVÁRON, Kosdon és Váchartyánban 90 órás művelődési iskola indul meg ebben a hónapban. — HÁROMSZÁZKILENC- VENNÉGYEZER forint ér­tékű festékanyagot taka­rítottak meg az elmúlt fél­évben a Csepel Autógyár átadó üzemének dolgozói. Ezenkívül 207 ezer forint értékű egyéb nyersanyagot is megtakarítottak. — HÁROMSZÁZ SZEMÉ­LYES hangversenytermet is építenek a leendő ceglédi 16 tantermes iskolához. Az isko­la terveit a Középülettervező Vállalat készíti. Konyhákért a* lirhajón V Hogyan táplál­kozzanak, hogyan szerezzék be a szükséges oxi­gént a jövő űr­hajósai? — ezzel a kérdéssel fog­lalkozik többek között a Krasz- naja Zvezda című lapban J. Fedo­tov, az orvostu­dományok kandi­dátusa. A szovjet tudós megállapít­ja: az űrhajósok viszonylag rövi- debb utazásokra — így például a Holdba vezető út­ra — az oxigén­tartalékot a Föld­ről vihetik ma­gukkal. Hosszabb, a Marsra, a Vé­nuszra teendő utazásnál azon- í ban célszerű az űrhajóban mes­terséges meleg­házat létesíteni. A növények kettős célt szolgálnak: elősegítik a le­vegő megtisztulá­sát, elnyelik a széndioxidot és nagy mennyiségű oxigént bocsáta­nak ki. Ugyanak­kor táplálékul is szolgálnak az űr­hajósoknak. Ez a megoldás különösen fontos z súlycsökkentés szempontjából. Az ember napi víz-, táplálék- és oxi­génszükséglete ugyanis igen nagy, s ezen az sem segít, ha táplálék-kon- centrátumokat fo­gyaszt. mert eb­ben az esetben a vizszüks 'p'e1 nö­vekszik meg. Há­rom-öt főnyi űr­hajón a személy­zet egyhónapos űrutazáshoz pél­dául — körülbelül ennyi időt venne igénybe az utazás a Holdra és visz- sza — az űrhajó­nak egy tonna súlyú élelmiszert, vizet és oxigént kellene szállíta­nia. Ez esetben rendkívül meg- növekedr.ék a kezdeti súly. Na­gyobb távolságra történő utazásnál a szállítandó éle­lem és oxigén sú­lya a személyzet súlyához képest aránytalanul meg­nő. Olyan növé­nyek, amelyek elő­segítik a levegő- cserét és egyben lánlá.iéi’v1 is szol­gálnak. lehetősé­get nyújtanak a súlycsökkentésre.

Next

/
Oldalképek
Tartalom