Pest Megyei Hirlap, 1959. november (3. évfolyam, 257-281. szám)

1959-11-19 / 272. szám

„Sakk-délelőtt“ a Karinthy Frigyes úton A mindössze kétéves múlt­ra visszatekintő Jégszínház az elmúlt évadban is nagy si­kerrel mutatta be műsorát a több mint 300 előadást Budapesten és vidéken mint­egy félmillió néző tekintette meg. A november 8-án, Sztá- linvárosban utoljára színre- került „Ujjé, a ligetben” je­lentette az idei „zárórát” s a jég művészei ezután rövid pihenőre tértek. Néhány nap óta azonban újra folynak a próbák a Sportcsarnok melletti épület­ben: a színes reflektorok fé­nyében a Jégszínház együtte­se szorgalmasan gyakorolja a december 3-án induló 3 órás, kétrészes műsor számait, ame­lyek „Konfetti" néven kerül­nek a közönség elé. Ez az elő­adás tulajdonképpen nem ad újat, mivel az első két nagy­sikerű műsor legjobb számait láthatják majd ezúttal „cso­korba kötve” az érdeklődők. A Jégszínházban azonban már nagy lendülettel folynak az előkészületei az 1960-as bemutatónak is. Ennek a mű­sornak a címe a hírek sze­rint „És megszületett a sze­relem ..lesz. Az új kétré­szes _ előadás ismét nagy si­kerre számíthat, hiszen Bo- tond Györgyi, Jurek Eszter, Vida Gábor, a Peters—Töl­gyessy kettős és társaik a mithoszi időktől a mai kor modern napjaiig elevenítik meg színes képekben Vé­nuszt, Kleopátrát, Romeo és Julját, Pompadourt, az indián szerelmet, de bemutatják „francia-saláta”-ként Párizst és a Broadwayt is. Nem hiány­zik azonban a műsorból Chap­lin kacagtató, könnyeztető fi­gurája sem. A díszelőadás időpontja még bizonytalan, arra előreláthatólag március­ban kerül sor. Döntetlenül végződött az első grúz—magyar birkózó-találkozó A Grúziában vendégszereplő magyar szabadfogású birkózó vá­logatott kedden este lépett elő­ször szőnyegre Tbilisziben Grúzia együttese ellen. A találkozó nagy küzdelem után 4:4 arányú dön­tetlen eredménnyel végződött. A magyar válogatottból Hoffmann és Tóth Gyula, a grúz csapatból Sekriladze és Szagaradze győzött, a többi mérkőzés döntetlen volt. így a ceglédi Reznák is döntetle­nül végzett vardosvili ellen. Billy VVrlght-ot. az angol labda­rúgó válogatott csapat 105-szörös válogatott játékosát, csapatkapitá­nyát Erzsébet angol királynő a Brit Birodalmi Rend parancsnoka címmel tüntette ki. A kitüntetést az angol királynő kedden adta át Billy Wright-nek. aspstós ismert közmondást. Bakk Jó­zsef már 14 éves kora óta játszik, de nagyon várja már, hogy a vándoredző — amely a budai járás falusi sportkö­reit ezután havonta egyszer felkeresi — kilátogasson hoz­zájuk. Sakk — és művészet Budakeszi csapatában „ide­genek” is szerepelnek. Kép­zőművészeti főiskolások. Per­sze jobb lenne, ha csak he­lyiek alkotnák az együttest. — Nincs önálló sakkcsapat az egyetemen — magyarázza Czinder Antal — s két festő­művész- s egy szobrászjelölt játszik a budakeszi együttes­ben. A szellemi foglalkozá­súak nagyon kedvelik a sak­kot, amely más irányú lekö­töttséget, kikapcsolódást biz­tosít. „Házi sportága” ez a művészeknek. De nemcsak nekik, hisz kí­vülük a budakeszi sakkozók zöme fizikai dolgozókból áll. A főiskolások szívesen segí­tenek nekik továbbképzésük­ben. Már az első fordulóban eldőlt... Mikor az emeletre érünk, még csak az első forduló ért véget a szakszervezeti dön­tőn. Keszthelyi János, a me­gyei ISB üzemi sporttanácsá­nak elnöke azonban máris kiállította az első helyezett­nek járó oklevelet, a Csepel Autó nevére. J — Az első mérkőzést oly nagy fölénnyel, 3l/2;72 arány­A Dunakeszi Járműja­vító ü. v. kiemelt bér­rel felvesz olyan ma­rós szakmunkást, aki portál marón több éves gyakorlattal ren­delkezik. Felveszünk gépes vil­lamosmérnököt. gyárt­mánytervezőt. szer­számszerkesztőt es technológust, továbbá esztergályos. szer­számkészítő. géplaka­tos, köszörűs és marós szakmunkásokat. Ipari Műszergyár, rklad. A Diósdi Csapágygyar felvételre keres vil­lanyszerelő. géplaka­tos, csőszerelő és ma­rós szakmunkásokat Jelentkezni lehet a vállalat munkaerőga7- dálkodótánál. Hegesztőgéppel 800-as magas frekv. vagy 2000 kW-ossal rendel­kező Pest megyei la­kos bedolgozót felves? Pest rr*ecr,":'i Vegyi éc Kczm Tanács V Jelentke7éc: Bartók Béla út 115. Eladó ingatlanok Gö­döllőn és a gödöllői járás területén: Gödöllőn beköltözhető 1 szoba, előszoba, konyha, kamra 300 n.-öl telek 55 000 Ft. 5 szoba, 2 konyha, elő­szoba, éléskamra 600 n.öl gyümölcsös 180 ezer Ft. 3 szoba, konyha, élés­kamra, zárt veranda. 300 n.-öl telek 160 000 Ft. 1 szoba, konyha, zárt veranda 428 n.-öl telek 36 000 Ft. 3 szoba, konyha, kamra, zárt veranda. 200 n.-öl telek 110 000 Pécel beköltözhető 2 szoba, konyha, mel­lékhelyiségek, etázsfű- tés 340 n.-öl telek 130 000 Ft. 2 szoba, hall, konyha, fürdőszoba, 358- n.-öl • -lek 100 000 Ft. 't'v-'">-ódon heköltö7 hető 1 szoba, konyha, mellékhelyiségek 450 50 n.-öl gyümölcsös ezer Ft. Kistarcsán beköltözhe­tő 1 szoba, konyha, zárt veranda, pince, 400 n.-öl telek 80 000 Ft Kerepesen beköltöz­hető 2 szoba, konyha, zárt veranda, fürdő­szoba, központi fűtés, 325 n.-öl telek, 150 000. Ft. Telkek: Gödöllőn 400 n.-öl be­kerített gyümölcsös 23 000 Ft. 300 n.-öl házhely 12 000 Ft. 300 n.-öl bekerített gyü­mölcsös 15 000 Ft. 257 n.-öl házhely 6600 Ft. Érdeklődni lehet Pest megyei Ingatlanköz­vetítő Vállalat VII. sz. kirendeltsége, Gödöl­lő, Dózsa György út 12 sz. kedd. csütörtök szombat délelőtt. Esküvőre menyasszo­nyi és vőlegény! ru­hák kölcsönzése vi- Jékre is. Újpest, Jókai u. 5. MERRE INDULJAK...? sg|g ^ Rv;'­«■ills .Ä wm - - ii IP' * Járási labdarúgó-bajnokság . SPORTMOZAIK * MEGTÖRT A JÉG. 12 év óta nem tudott győzni Pilisen a Pilisi Bányász labdarúgó-, csapata. Vasárnap, az NB 111 küzdelmei során, megtört a jég, mindkét pontot elvitték a vendégek. A Bányászt Nick-ek csapatának is lehetne nevezni, hisz Pilisen három Nick ját­szott, ők azonban csupán név­rokonok. Nick Hl az ifjúsági csapatból vasárnap került be először az „egybe”, bemutatko­zása sikeres volt, jól játszott a fiatal labdarúgó. „TEKINTÉLYTISZTELET’ A Gödöllői ASC sakkcsapata vasárnap Szabón vívott me­gyebajnoki mérkőzést a Törek­vés ellen. A Csiffári—Laukó találkozó során, a helyi szak­osztályvezető odaszólt játéko­sának, ha lehet, ajánlja dön­tetlenre a mérkőzést, az orszá­gos középdöntőn is részt vett Laukó ellen. Amikor Csiffári megtudta, hogy „asztaltársa” milyen nagytudású versenyző, megzavarodott s vesztett. Agi- dó Béla szobi szakosztályveze­tő, bár 7:5-re kikaptak, elé­gedett volt csapata szereplésé­vel, hisz kis szerencsével szo­rosabb is lehetett volna az eredmény, de Győri Béla 40 percet késett, s félve, hogy időzavarba kerül, elhamarkod­ta játszmáját. A szobi csapat most került fel a járási baj­nokságból a megyébe, ahol 6 játékos helyett már tizenkettőt kell szerepeltetni. „JÓL IRÁNYZOTT” LÖVÉS. A Szentendrei Honvéd—Péceli MÁV mérkőzés második fél­idejében a péceli Tóth Tibor a 16-os tájáról erős lövést kül­dött kapura. A labda a léc felett suhant el, mégis elmond­hatjuk, hogy jól irányzott lö­vés volt. A játékos ugyanis sa­ját kapujára küldte a labdát. Nem tudott mást tenni a men­teni akaró fedezet. A péceliek vezetnek az öngólosok listáján, hárman vették be már közülük saját hálójukat, s ha Tóthnál nem olyan jó az irányzék, ak­kor még biztosabb lenne „ve­zető helyük”. ÚJONCOK A CSEPEL AUTÓBAN. Már másodszor szerepelt a Csepel Autó NB lll-as csapatában Csorvás és Vass. A két játékom 'dvárva az egyéves átigazolási időt, az Ikarustól jött. S, he már az autógyáriaknál tartunk. Kifo­gásolták, hogy vasárnapi mér­kőzésükre kecskeméti bíróhár­mast küldtek, holott a gyakor­lat szerint, Pest megyeieknek kellene lengetniük, a duna- haraszti találkozókon. A két partjelzőt az otthon játszó csa­pat megyéje szokta adni. UTAZÁS — HIÁBA. Hiába utazott vasárnap a bági labda- rúgócsapat Hévízgyörkre, el­maradt a találkozó, mert a já­tékvezető nem jelent meg. Sok szurkoló is elkísérte csapatát, akik akárcsak a helybeliek, elégedetlenül távoztak. Meg­tudtuk, nem ez volt az első eset, hogy elmaradt a bogiak mérkőzése játékvezetőhiány miatt. Az aszódi járási labda­rúgó-bajnokságban az Aszódi KSK vezet, de minden bizony- nyal Bog lesz az őszi első, amelynek hátra van Hévíz- györk ellen elmaradt találko­zója. Igaz, meglepetés is elkép­zelhető, hisz Bag az utóbbi időben nem tudott Hévíz- györk ellen nyerni. Ráckevei járás. Szigethalom— Dunaharaszti 4:3 (2:1). Sziget­halom, 200 néző. V: Vásári. Vál­tozatos játék után a 20. percben a hazaiak jutottak előnyhöz Fe­kete révén. Hét perccel később 10 íőre olva-dt Szigethalom _ Klopf nevű játékosát á játékvezető íele- selés miatt kiállította —, de így is többet támadott ellenfelénél és a 30. percben Ágics növelte az előnyt. Ezután feljött Dunaharnsz- ti, a 40. percben Mákó szépített. A második félidő is szigethalmi rohamokkal indult, s Halász, majd Agics révén az 35. percben már 4:l* * *-re vezetett a hazai csa­pat. Ezután, a dunáharaszti táma­dások következtében beszorult Szigethalom, s a 70. percben Makó, s a 78. percben Szigetvári (ll-esből) lőtt gólt. A célratörőbb Szigethalom megérdemelten nyert, a dunaharaszti csatársor ered­ménytelennek bizonyult. Jő: Betz (a mezőny legjobbja). Halász, Farkas, ill. Makó. Kiskun la eh áza —Pereg 6:0. Áporka_Dunavar- sány 1:3, Halásztelek—.Tököl 0:3. A Szigetszentmiklós II—Dömsöd mérkőzésre a vendégcsapat nem jelent meg. Gödöllői járás: Mogyoród_GASC II 2:1, Nagy tárcsái Honvéd—Isa- szeg 2:1 (meglepetés), Zsámbok— G. Vasas II 2:0. A Vácszentlászló —Dány mérkőzésre Dány nem jelent meg. 1. Mogyoród 2. Isaszeg 3. Zsámbok 4. Nagytarcsa 5. V.-lászló 6. G. Vasas II 7. G. ASC n 8. Csömör 9. Dány Kerepes 6 5 — 1 14: 5 10 7 5 — 2 26:10 10 6 4 _ 2 10: 9 8 6 3 — 3 11: 9 6 4 2 11 8:12 3 6 2 1 3 7:13 5 4 1 1 2 5: 7 3 4—13 4:12 1 4 — — 4 2:10 — törölve ASZÖDI JÁRÁS: 1. Aszódi KSK 7 5 2 — 20: 4 12 2. Bag 3. Túra 4. Galgahévíz 5. A. Honvéd 6. Ip. Műszer.gy. 7. Hévízgyörk 8. Domony 6 5 1 — 26:10 11 7 4 1 2 28:10 9 7 2 3 2 14:11 7 6 2 2 2 8: 6 6 7 2 — 5 14:2* 4 6 1—5 5:18 2 6 — 1 5 7:30 1 Gyors ütemben épül a Népligetben az új Grand Prix-pálya A fővárosi tanács és a rend­őrség illetékeseinek tiltó ren­delkezése következtében — mint ismeretes — a motoro­sok kiszorultak régi ottho­nukból, a Városligetből, ahol az utolsó gyorsasági versenyt az ősszel rendezték meg. Mi­vel a többi három budapesti pálya — a Várban, a budaörsi háromszögben és Óbudán — különböző okoknál fogva nem alkalmas ilyen viadalokra, OLIMPIAI HÍRADÓ A Nemzetközi Olimpiai Bizottságba tartozó 97 ország közül eddig 76 jelentette be részvételét a római XVII. nyári olimpiai játékok szer­vező bizottságának. Ezek kö­zül Ausztrália, Ausztria, Dá­nia, Franciaország, Német­ország, Magyarország. Egye­sült Államok, a Szovjetunió és a rendező Olaszország mind a 18 sportágban elin­dítja versenyzőit. Labdarú­gásban, kosárlabdában és ví­zilabdában az olimpia előtti selejtező mérkőzéseken dől el, hogy kik indulnak a római 16-os döntőben. Az atlétikára 67. ökölví­vásra 49, úszásra 48, sport­PEST MEGYEI HtRLAP A Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megyei Bizottsága és a megyei tanács lapla felelős szerl’^sztö Szánté Miklós Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat Felelős kiadó Csollány Ferenc Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest. Vin.. Blaha Lujza tér ? Telefon: 343—100. 142—320. Előállnia' szikra Lapnyomda Budapest Terjeszti a Magyar Posta. Elő- i űzethető a hetvi -nit-hivataloknál * é6 kézbesítőknél Előfizetési díj 1 hónapra 11 forint lövészetre 45, a kerékpáros­versenyre 43, a jachtverse­nyekre 42, súlyemelésre 41, a kosárlabda-tornára 39, a vívó- versenyekre, a labdarúgó-tor­nára és a birkózásra 37, eve­zésre 32, a tornaversenyekre 31, a vízilabda-tornára 30, a lovas- és gyeplabda-tornára 28, az öttusára 27, a kajak­kenura 26 ország jelentette be részvételét. ★ Az olimpiai falu hivatalos megnyitása július 25-én lesz Rómában, s az olimpián részvevő versenyzők szeptem­ber 20-ig tartózkodhatnak itt. Az olimpiai harsonaszóló négy üteme Pietro Mascagni müvéből, „A nap himnuszá”- ból való. Mint ismeretes a Ferencváros labdarúgó csapatának dél-ameri­kai portyája összeegyeztethetetlen időpont miatt elmaradt. A zöld­fehérek most nyugat-európai tú­ráról tárgyalnak és decemberben valószínűleg sor kerül nyugat­német és francia mérkőzésekre.- * November 24-én Essenben kerül sor az NSZK—Lengyelország olim­piai labdarúgó selejtezőre. a motorsport szakemberei ha­ladéktalanul nekiláttak, hogy megfelelő helyen, nemzetközi szempontból is minden igényt kielégítő helyet találjanak egy új pályának. Hosszas megbeszélések után végül is az érdekeltek úgy® határoz­tak, hogy a Grand Prix pá­lyát a Népligetben építik fel. A választás azért esett Bu­dapestnek erre a területére, mert a.környezet ideális: az edzéseket és a versenyek megtartását nem akadályozza a közlekedés, a motorok zaja nem zavarja a lakosság nyu­galmát, ezenkívül jó! meg is közelíthető. S miután megszületett a határozat, augusztusban már hozzá is kezdtek a nagysza­bású építkezési munkálatok­hoz, amelyek azóta is meg­szakítás nélkül, lendületesen folynak, úgy hogy a tervek szerint legkésőbb 1960 jú­liusában átadhatják rendel­tetésének Budapest új „sport- létesítményét”, a Grand Prix pályát. Azonnali belépésre keresünk 2 vizsgázott fűtőt magasnyomású kazánhoz. Finompamutfonó- és Cérnrizógyár Vác, Vá™ utca í. Telefon: 61, XX\.'\X\.XWXVsX\\\\XXXVv\Vv\\X\X\XX\X\XX\X \ Pomáziakról — a HÉV-en | A szentendrei HÉV egyik i ^ peronján vasárnap a: ^ sport volt a téma. A Bp.: ^ I. osztályban szereplő po- i | máziakról folyt a társai- i \ Sás i í — A pomáziak mérkő- \ J zésén voltam, a MAVAUT- \ í pályán — beszélte az egyik \ | utas. — Pomáz 3:2-re ki- \ J kapott. Az első félidőben \ fya hazaiak vezettek, majd \ £ kiegyenlített a vendégcsa- j || pat, s csaknem a mérkő- \ zés befejezéséig döntetlen; volt az eredmény. Az; utolsó percben szerezte at győztes gólt a MAVAUT. í Aztán mi is bekapcso-! lódtunk a társalgásba. I Még néhány adatot kér-'t deztünk Fábián Ferenc t pomázi szurkolótól, aki \ I 30 éve biztatja a csapatot, $ | melynek régebben ö ma- í | ga is játékosa volt., í — A pomáziak tártaié- > | kosán álltak fel, s a ha-\ i zai csapat testi felépített-; í ségben felülmúlta őket. Az\ 2 első félidőben a MA-; ^ VAUT, szünet után Po-; ^ máz volt a jobb. Erde- ; | kesség, hogy a pomázi í J csapatban egy 105 kilósí játékos is van, Ribi La-; $ jós, ő volt a második gól szerzője. „És megszületett a szerelem..“ — készül a Jégszínház új műsora Sakkverseny lenn, sakk­verseny fenn. A Budai Járási Tanács földszinti kultúrtermében vasárnap délelőtt a járás bajnok­sága folyt, a PTST III. emeleti helyiségében pedig a megyei szakszervezeti csapatbajnok címért vetél­kedtek. ' • A kultúrteremben a sportág versenyéhez illő csend. El­gondolkozva ülnek a tábla mellett a sakkozók. Az asztal egyik oldaláh nagykovácsi, a másikon budakeszi verseny­zők. Halkra fogjuk szavunkat, amikor a nagykovácsiakkal beszélgetünk. Népes sakktábor Nagykovácsiban — Mintegy 25 főnyi tábora van a községben a sakknak. A szakosztályvezetői tisztet Baranyai Tibor tölti be. Az együttes korábban részt vett a falusi kupa küzdelmeiben. A sakkozók most kezdenek rendszeresen összegyűlni a KISZ helyiségében játszma- ■ elemzésre, s egyéb feladatok megoldására. A hatos csapat tagjai között van tisztviselő, kisiparos és két bányász. A jó sakkozó holtig tanul — így iehetne módosítani az | ban nyerte az Autó a Pilisi I Bányász ellen, hogy a végső győzelmet már nem vehetik el tőle — mondja. — Azok­nak az üzemeknek csapatait hívtuk meg a döntőre, ame­lyek üzemrészek közötti ver­senyt is lebonyolítottak. Hat volt ilyen a megyében, azon­ban csak három jött el. A Szentendrei Kocsigyár, a Dunakeszi Járműjavító, s a ceglédi együttes távolmaradt. Az ikladiak idén első ízben vesznek részt ilyen verse­nyen. Mióta átszervezték ná­luk a sportvezetést, azóta fellendült a tömegsport­munka az üzemben. ...a Csepel Autó elsősége Keszthelyi János jól „tip­pelt”, a Csepel Autó szerezte meg az elsőséget 6V2 ponttal, a Pilisi Bányász (3V2) és Ik- lad (2) előtt. Az autógyáriak tehát továbbra is védik az SZMT által tavaly kiírt ván­dorserleget, amelyet az el­múlt évben is ők szereztek meg. A Csepel Autó egyik já­tékosának, Farádi Szabó Ist­ván sportszeretetét bizonyítja, hogy 16 órás szolgálat után jött a versenyre. Farádi Szabó azonban nemcsak eb­ben a sportágban járatos, ha­nem a motorsportban is: or­szágos versenybíró. A két esemény is bizo­nyítja, zajlik a sakkélet megyénkben, méghozzá egyre nagyobb lendülettel. Rcitter László ... ezt fejezi ki a sötét mezben levő péceV balszélső, Farkas, testtartása. De Bodnár, a Szentendrei Honvéd jobbhátvédje megoldotta a gordiusi csomót, előremoz­dulva igyekszik szerelni, s így Farkas nyugodtan elhúz­hatta a labdát mögötte, kapu feié törhetett. Azonban ebből az akcióból — akár a többi péceli támadásból — nem lett gól vasárnap. A háttérben, baloldalt Domnanics játékvezető

Next

/
Oldalképek
Tartalom