Pest Megyei Hirlap, 1959. október (3. évfolyam, 230-256. szám)

1959-10-31 / 256. szám

MJt ut ol ti kiJCirlap 1959. OKTOBER 31. SZOMBAT VÉGET ÉRT A LEGFELSŐBB TANÁCSBAN AZ 1960. ÉVI TERV ÉS KÖLTSÉGVETÉS VITÁJA A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa pénteken befejezte az 1960. évi népgazdasági tervre és ' költségvetésre vonatkozó törvényjavaslatok vitáját. A több mint háromnapos vitá­ban a Legfelsőbb Tanács két házában 90 küldött szólalt fel. A küldöttek egységesen elfo­gadták az előterjesztett tör­vényjavaslatokat a parlamenti bizottságok módosításával; de igen sok helyi és országos vo­natkozású kiegészítést, javas­latot vetettek fel. Sok küldött bírálta egyes tervezőintézmé­nyek, köztük az állami terv­bizottság, valamint az egyes minisztériumok, népgazdasági tanácsok munkáját: Javasolta a terv és a költ­ségvetés néhány tételének módosítását, különösen a kulturális és a szociális célokra fordított kiadások növelését. Valamennyi felszólaló kitért N. Sz. Hruscsov amerikai uta­zásának jelentőségére. A szó­nokok méltatták annak a vál­tozásnak jelentőségét, amelyet a Szovjetunió békés külpoliti­kája és ez a történelmi jelen­tőségű út hozott a nemzetközi helyzetben. Kiemelték: az új népgazdasági terv és költség- vetés úgyszintén a szovjet nép békés törekvéseit tükrözi. Délelőtt- a Legfelsőbb Ta­nács két háza kúlön-kúlön tar­tott ülést. A Nemzetiségi Ta­nácsban néhány felszólalás után bezárták a vitát, majd a felszólalásokra Koszi gin, a minisztertanács elnökhe­lyettese, az állami tervbi­zottság elnöke válaszolt. Koszigin kiemelte: a küldöt­tek egységesen helyeselték a népgazdasági tervet és_ költség­vetést. Felszólalásaikból kide­rült, hogy a hétéves terv máso­dik évének (feladatait a szovjet dolgozók nemcsak teljesítik, hanem túl is teljesítik. A minisztertanács elnöke kitért a parlamenti bizottsá­gok és az egyes küldöttségek által előterjesztett javasla­tokra: Bejelentette: a Mi- niszterta^iáqg. fiely-esttek táró­ja a javaslatok egy részét, például az eredetileg terve­zettnél nagyobb mértékben növelik a selyem, a szövet, a bőrcipő, a tea és a bor ter­melését. Megváltoztatják a javaslatoknak megfelelően a beruházások arányát is: nö­velik a szövetséges köztár­saságok részesedését a be­ruházásokban. A javaslatok­nak megfelelően a miniszter- tanács megvizsgálja egyes építkezések meggyorsítását. Koszigin rámutatott an­nak jelentőségére, hogy a népgazdasági tervet már több hónappal az új gaz­dasági év kezdete előtt elfogadják és ezzel biz­tosítják, hogy a népgaz­daság az év első napjá­tól kezdve folyamatosan, zökkenőmentesen dolgoz­zék. Beszéde végén hangsúlyoz­ta: a szovjet nép nagy lel­kesedéssel készül az Októberi Forradalom 42. évfordulójára és az idei terv túlteljesítésé­vel teremti meg a jövő évi sikeres munka feltételét. A Nemzetiségi Tanács ez­után elfogadta az 1960. évi tervre vonatkozó törvényt. A törvény a Szovjetunió 1960. évi bevételét 772 990 487 000, kiadásait 745 808 593 000 ru­belben szabja meg. A költ­ségvetési nyereség tehát több mint 27 milliárd rubel. A költségvetéssel kapcso­latos felszólalásokra és javas­latokra Garbuzov, a Szovjet­unió pénzügyminiszterhelyet­tese válaszolt. Ö is kitért a küldöttek javaslataira. Ezt követően a Nemzetiségi Tanács el­fogadta a jövő évi költ­ségvetést és a múlt évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót, j A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának két háza ezután együttes ülésen folytatta mun- •kájátr- ­......... M itterand mentelmi jogának felfüggesztését kérte a francia igazságügyminisztérium A francia igazságügyminisz­térium Francois Mitterand szenátor mentelmi jogának felfüggesztését kérte a sze­nátustól. A szenátus kedden jelöli ki a harminc tagú kü­lönbizottságot, amely a kér­désben határozni fog. A kü­lönbizottságban a szenátus pártjai arányosan jutnak kép­viselethez, így két kommu­nista szenátor is helyet kap benne. A mentelmi jog felfüg- ^ gesztésére irányuló előterjesz- ^ téshez Mitterand is csatlako- ^ zik. Az ellene „a hatóságok ^ megsértése” és rágalmazás ^ címén meginduló eljárásban ^ módja lehet igaza megvédé- ^ sére és annak bizonyítására, ^ hogy az a mesterkedés, ^ amelynek áldozatául esett, ^ az algíri „ultrák” és a fran- ^ cia fasiszta szervezetek műve. 2---------------------------------------------------------—! M agyar műszaki kiállítás | Varsóban \ 'í A budapesti METRIMPEX ^ rendezésében elektronikus ^ mérőműszer-kiállítás nyílt ^ Varsóban. A lengyel szakem- ^ berek már az első napon nagy ^ elismeréssel nyilatkoztak a ^ magyar műszeripar magas ^ színvonaláról, ötletes új ^ gyártmányairól. A kiállítás í november 7-ig marad nyitva. í---------- ' I A VAVILOV AKADEMI- ^ KUS nevű szovjet tudomá- ^ nyos hajó eddig ismeretlen vízalatti hegygerincre búk- 7 kant a Tirreni-tengerben. ^ Ugyanez a szovjet tudomá- ^ nyos expedíció megtalálta a ^ Földközi-tenger legmélyebb ^ pontját, melynek mélysége ^ 4800 méter. 2 í NYUGAT-NÉMETORSZÁG í és Románia december 5-án ? tárgyaiáso’ ! émd Bombán ^ a két ország Kereskedelmi kap- ^ csolatainak rendezésére. ^ ) A vád szerint „a hatóságok megsértését” Mitterand azzal követte el, hogy nem hozta a rendőrség tudomására a szélső jobboldali volt kép­viselővel, Pesquet-vel tör­tént ismételt találkozásait és nem közölte a rendőrséggel, hogy Pesquet ..figyelmeztette” őt az ellene készülő merény­letre. Borovszkii, a Pravda New York-i tudósítja kommentárt fűz a szovjet és az amerikai küldöttség kompromisszumos leszerelési javaslatának meg­vitatásához. Hangsúlyozza, hegy a kgzös határozatterve­zet híre nagy megelégedést keltett ENSZ-köröfeben. A po­litikai bizottság ülésén felszó­laló küldöttek kiemelték a Szovjetunió és az Egyesült Államok konstruktív együtt­működésének óriási jelentősé­gét a leszerelési kérdés meg­oldása szempontjából. A Pravda tudósítója ugyan­akkor utal egyes felszólalá­sokra, amelyek a leszerelési kérdés régi kezelését tükrö­zik. Egyes nyugati körök — írja Borovszkij — úgy látszik, a leszerelési vitát még min­dig a hidegháború egyik ele­minek és olyan propaganda- harcnak ' tekintik, amelyben mindenáron kétségeket kell támasztaniok a másik fél ja­vaslataival szemben. ’ A tudósító végül megálla­pítja, hogv mindezek elle­nére az ENSZ-ben képviselt kormányok többsége felismeri i a nemzetközi kapcsolatokban bekövetkezett kedvező válto­zást és belátja a legégetőbb nemzetközi kérdések újszerű megközelítésének szükségessé­gét. \ nyugati csúcstalálkozó bejelentése lépés előre a kelet-nyugati csúcsértekezlethez vivő úton Angol lapvélemények Az angol sajtó pénteken megelégedéssel vesz tudo­mást róla, hogy a kelet—nyu­gati csúcsértekezlethez vivő út következő állomásaként bejelentették a nyugati kor­mányfők értekezletének idő­pontját. „A nyugati csúcstalálkozó bejelentése jó hír” — álla­pítja meg a Daily Express és hozzáteszi — nem szabad kés­lekedni a Szovjetunióval tar­tandó csúcsértekezlettel sem. A Times véleménye sze­rint mielőtt a nyugati kor­mányfők tanácskozásra ül­nek össze, „döntő fontosságú, hogy a három nagyhatalom előzetesen, írásban és rász- letekbemenően tájékoztassa egymást álláspontjáról". A lap szükségesnek tartja, hogy a kormányfők, értekezlete előtt tisztázzák a vitás kérdé­seket. Az Olasz Kereszténydemokrata Párt firenzei kongresszusának tanulsága A Times hírmagyarázata „Az Olasz Kereszténydemok­rata Párt firenzei kongresszu­sának részvevői hazatértek anélkül, hogy megválaszolták volna a kérdést, milyen is le­gyen pártjuk. A kongresszuson nem került sor nyílt szakítás­ra, de a párton belül még- sincs igazi egység..." — írja a Times. „A vita tehát folytatódik — állapítja meg a lap —, mert Segni hívei ugyan többségben vannak a párt vezetőségében, de Fanfani baloldalra tartó csoportja erős és meg nem al­kuvó.” A kongresszust követően megmaradt a párt tagságának szorongó érzése, mert .. ál­talában úgy érzi, a párton be­iül kialakult helyzet fenntartá­sa azt jelenti, hogy a párt még inkább a kapitalisták, a meg­alkuvás felé sodródik és a párt egységének hangoztatása csu­pán a párt tehetetlenségének leplezése”. A Times ezután levonja a ta­nulságot, hogy a kongresszu­son „be nem fejezett vita nem csupán Olaszország, hanem egész Európa szempontjából is figyelemre méltó.” „A keresz- ténydemokrácia... hanyatlott Franciaországban, s most, úgy látszik, ez történik Olaszor­szágban is.” Óriáshíd épül az Angarán A bratszki erőmű építkezé­seinél a gépesítéshez szük­séges beton szállítására, a be­tonozó gépek elhelyezésére és a felépítendő vízgyüjtőme- dencéből elterelt közúti és vásúti forgalom elvezetésére óriási hidat építenek az An­gara fölött. Az 1350 méter hosszú, fémszerkezetű híd 90 méter magas pilléreken áll majd. A hídszerkezet egyes részei több mint 80 tonnát nyomnak. Az építkezéshez a szovjet mérnökök különleges óriásdarut készítettek. 1959. október 31, Farkas napja. A nap kél 6. nyugszik 16.30 órakor. A hold kél 5.29 órakor, nyugszik 16.29 órakor. Várható időjárás: Változó felhőzet, több helyen kisebb eső. Mérsékelt, helyenként élenkebb szél. A hőmérséklet keleten is csökken. Várható legmagasabb nappali hőmér­séklet szombaton: keleten 12 —15, nyugaton 10—13 fok kö­zött. Távolabbi kilátásdk: fel­hőátvonulások, kisebb futó- esővel, a hőmérséklet kissé emelkedik. A Magyar Ifjúság Országos Tanácsának ülése A Magyar Ifjúság Orszá­gos Tanácsa pénteken a Ha­zafias Népfront Országos Tanácsának székházában ülést tartott. Az értekezleten megvitatták és jóváhagyták az elnökség tájékoztatóját a végzett munkáról és a jövő évi tervekről, majd újra vá­lasztották az elnökség tagjait. — A ZSÁMBÉKj UJ ÉLET TSZ 1560 hold szántóföldjé­nek a Pátyi Gépállomás ed­dig már több mint 70 száza­lékát felszántotta. Jó ütem­ben halad az őszi vetés is; a tsz rövidesen befejezi az őszi munkákat. — TÖBB MINT 200 ter­melőszövetkezetet patronál az Agrártudomány! Egyetem. Emellett szoros kapcsolatot tart fenn 171 állami gazda­sággal, s ugyanennyi mező- gazdasági jellegű üzemmel. — A DUNAKESZI KON­ZERVGYÁR 310 vagon para­dicsomot, 100 vagon barac­kot és 80 vagon szilvát dolgo­zott fel a most lezajlott idényben. Most a félkészter­mékek további feldolgozásá­hoz és az Angliának készülő csirke- és pulykakonzerv gyártásához kezdenek. — PEST MEGYEI VÁSÁ­ROK: november 3-án Ócsa, 4-én Nagybörzsöny, 8-án Gö­döllő, Nagykáta és Gyál. A váci vásár időpontját novem­ber 1 helyett november 15-re módosították. — VÁMCSMIKOLÁN megkezdték a helyi sport­pálya bekerítését, ami a la­kosság régi kívánsága volt. ^vXWXXXV.NXXWWWsXXXXXWXXXXXWXVVOvX' — A DUNA MŰVÉSZ- EGYÜTTES szerepel szom­baton este a Dunakeszi Jár­műjavító Vállalat kultúrott- homában. — A TllRAI ÚTTÖRŐ­CSAPAT futóklubot alakít. Rövidesen berendezik a la­boratóriumot a kastély-is­kola egyik ni an zárd-t érmé - ben. A helyi művelődési ott­hon foto-szakköre felaján­lotta segítségét. — KORSZERŰSÍTIK a budaörsi élelmiszerüzleteket: a 77-es Népboltot és a je­lenlegi gyorskiszolgáló-üzle­tet önkiszolgáló rendszerűvé alakítják át. — ISMERETTERJESZTŐ TANÁCS alakul megyénk­ben. A művelődési osztály szervezte új társadalmi szerv feladata lesz, hogy megha­tározza a megye éves isme­retterjesztési tervét és össze­hangolja a különböző szer­vezetek, intézmények ez irá­nyú tevékenységét. — A SZOCIALISTA ER­KÖLCSI nevelésről tanács­koznak, vitáznak a héten a megye 120 általános iskolá­jának és 11 gimnáziumának pedagógusai. — ÖNKISZOLGÁLÓ élel­miszerbolttá alakítják át Érden a vasútállomás mel­letti 23. számú Népboltot. Az új üzletben még ebben az évben megkezdik az áru­sítást. — TEJCSARNOK ÉRÜLT Ipolytölgyesen, mintegy 160 ezer forintos beruházással. — MEGYEI TANÁCS­TAGI fogadóórák ma: Hauszknecht István Duua- harasztin 9—12-ig, Méry Já- nosné Alsógödön 9—12-ig. — ORSZÁGOS állat- és kirakodóvásár lesz novem­ber 8-án Sári községben. A TELEVÍZIÓ MAI MŰSORA! 18.30: TV Híradó. 19.15: Ger­gely Sándor: Vitézek és hősök. TV-ját-ék. 21.10: Aszaíjev—Pus­kin: Nulin gróf. Szovjet balett- film. Beszámoló a jövőről „A lakosság jobb el­látása érdekében a textil­ipar termelését legalább 32 százalékkal emeljük.” (A kongresszusi irány­elvekből.) terv során. Textiliparunk is komoly fejlesztés előtt áll. Új utakat és módszereket keresünk: újjászervezzük a nyersanyagellátást, tökélete­sebb lesz a nemzetközi mun­kamegosztás, s az eddigieknél sokkal nagyobb gondot fordí­tunk a műszaki fejlesztésre. A 200 milliárd beruházásból viszonylag kevesebb jut az építkezésekre. ugyanakkor sokkal többet fordítunk a termelőeszközök tökéletesíté­sére. Felvetődik a kérdés, mindezt hogyan valósítjuk meg? Legnagyobb részt re­konstrukcióval. Úgy, szaktár­sak, ahogy az ember a saját házatáján is tenni szokott, úgy gazdálkodik majd álla­munk a beruházásokkal. Ez a törekvés a textiliparban is érvényesül. A mi területün­kön, a fésűsfonó-iparban 40 százalékos termelékenység­növekedést kell elérnünk. Legfontosabb feladatunk a választék bővítése, még jobb és kifogástalanabb fonalat kell gyártani. Az igények egy­re növekszenek, s ezekben a célkitűzésekben ki kell, hogy fejeződjék az ember ízlésé­nek alakítása is, a ruházko­dás. — Igen, azt akarjuk, hogy a felsőruha-készítők még íz­lésesebb anyagot kaphassanak tőlünk. Aki jobb ruhát akar, szebben kíván öltözködni, az más törekvéseiben is csak a jobbat és a szebbet kívánhat­ja. A teremben ülők fejbólin- tással hozzák az előadó tud­tára helyeslésüket, Németh főmérnök pedig egyre lelke­sebben folytatja. — Az elavult és nagy terü­letet elfoglaló konstrukciók helyére ultramodern gépeket állítunk. Gondolják csak el, a mi esetünkben is nem éssze­rűbb-e a meglevő gépparkot kicserélni, mint egy új gyárat építeni? A technika szédületes iramban fejlődik, önök kipróbált, tapasztalt szakemberek, mégis, el sem tudják képzelni, hogy a leg­újabb rendszerű, ultramodern SKF típusú gyűrűsfonó pél­dául hogyan dolgozik. A mi elavult Selfaktor gyűrűsfo­nóink helyén két ilyen mo­dern. nagy teljesítményű gép is elfér. Nagyszerű gépek ezek. félig elektronikus, nagy­részt automata megoldással. — A megszokott módsze­rekkel bizony a jövőben már nem lehet dolgozni — ma­gyarázza tovább Németh fő­mérnök. — 1962-re a Selíak- torok helyén 1800 szuper­modern gyűrűsorsónk lesz. A merinó gyűrűsfonókat is modern nyújtóművekre cse­réljük. Az előfonoda komp­lett légkondicionáló berende­zést kap. új transzformátor­ház épül, emeletráépítéssel öltöző- és mosdóhelyiségeket létesítünk. Korszerűsítjük a festődét. Könnyebb, eredmé­nyesebb lesz a munka ... Végeredményben a Kistar­csai Fésűsfonógyár a má­sodik ötéves tervben korsze­rű üzemmé fejlődik. Most már csak az a probléma, kik kezeljék majd a modern gé­peket? < — Tanulni és tanulni — ez a másik legfontosabb feladatunk — magyarázza to­vább Németh Vilmos. — Az új. kompi ikáit gépek kezelé­séhez nem elegendő a régi tapasztalat. Persze, szaktár- sak, ezt a problémát is meg­oldjuk. Tanfolyamokat indí­tunk ... Erre már az idősebb műve­zetők szeme is felcsillan zik. tudják, hogy rájuk szükség lesz. — Együtt dolgoztunk, együtt nőttünk ezzel a gyár­ral és ezután is együtt fej­lesztjük — fűzi a gondolato­kat Németh Vilmos. S alig hogy véget ér a be­számoló, egyszerre többen is er­is jelentkeznek hozzászólásra. Szilágyi Dezső, a fiatal üzem­technikus példákkal bizonyít­ja. hogy igenis, a fésűsfonó-,, ban is megoldható a szakmai továbbképzés. — A szűk vállalati szem­pontok helyett nekünk a nép­gazdaság érdekeit kell szem előtt tartani — hangsúlyozza Juszkó Sándorné igazgató. — A legfontosabb feladatunk most minél eredményesebben befejezni a hároméves tervet. Binta István, a gyapjúfel­dolgozó üzem vezetője azt magyarázza, hogyan lesz majd célszerűbb a mosoda és a válogató üzemrész át­alakítása. — Meg kell teremtenünk a termelés belső harmóniáját — összegezi a hozzászólásokat Németh Vilmos. — Igen, nagyon komplett, jól meggon­dolt tervekre van szükség. S ezeket közösen kell összeál­lítanunk. Antal Pál, a kártoló fésülő főművezetője a légkondicio­náló berendezésről beszél. — Ez sem marad ki a tervből, sőt. már a megelő­ző időszak feladatai közé tar­tozik. Még néhány felszólalás, s aztán véget ér a lelkes han­gulatú műszaki értekezlet. Most már kí-ki a saját mun­kahelyén gondolkodik maid azon, hogyan és mivel tud­ja segíteni a feladat meg­valósítását. Súlyán Pál Déli 12 óra, műszaki érte­kezlet á Kistarcsai Fésűsíonó- ban. Tárgy: a gyár jövője a kongresszusi irányelvek alap­ján. Jelen vannak a termelés „parancsnokai*’: művezetők, mérnökök és technikusok. Előadó: Németh Vilmos fő­mérnök. Az arcokról izgatott kí­váncsiság tükröződik, hisz most derül majd ki, hogyan határozott a minisztérium, megvalósul-e a kistarcsai ak régi álma: a szintetikus fo­noda. Azt is most tudják meg a műszaki vezetők, mi­lyen feladatok várnak a Kis­tarcsai Fésősfonóra az ötéves tervben. Németh Vilmos előbb a kongresszusi téziseket is­merteti, szabadon, egyszerűen beszél, csak néha tekint jegy­zetfüzetébe, egy-egy szám­adatért. — Célkitűzéseink nagyok — mondja határozott hangsúly- lyal —, hatvanöt-hetven szá- | zalékkal növekszik majd ipari 1 termelésünk a második ötéves „Fontos esemény az ENSZ életében"

Next

/
Oldalképek
Tartalom