Pest Megyei Hirlap, 1959. október (3. évfolyam, 230-256. szám)

1959-10-13 / 240. szám

fhiüááí 7fír CEGLÉD. ALBERTIRSA, CEGLÉDBERCEL, TÖRTÉL ÉS CSEMŐ RÉSZÉRE III. ÉVFOLYAM, 238. SZÁM 1959. OKTÓBER 13. KEDD Erőteljesen fejlődnek a kisipari termelőszövetkezetek hat a kisipari szövetkezetekre, hiszen a kisiparosok jó része ezeknek keretén belül szeret­né szakmáját folytatni. Éppen ezért értékes úgy az Építőipari Ktsz, mint a Faipari Ktsz törekvése, hogy a város területén szétszórt műhelyek összevonásával központi tele­pet hozzanak létre. A fejlődés biztosítását szolgálja a Fodrász Ktsz állandó törekvése az ízlé­ses. modern berendezésű üzlet- hálózatának fejlesztésére. A Vasipari Ktsz a javító háló­zata kiterjesztése mellett egyre inkább új cikkek gyártásával foglalkozik. Ez a szövetkezet nemrégen a villanyszerelésen kívül jóformán csak kerékpár . és motorkerékpár javításával foglalkozott. Ma már képzett szerelőivel áttért a villanymo­tor tekercselésre, a hűtőgépek, mosógépek, a televíziós készü­lékek javítására és hasznosan egészíti ki termelését az autó- alkatrészek és a fémbútorok gyártásának bevezetésével. A felsorolt példák is tükrö­zik, (hogy szövetkezeteink veze­tősége és tagsága állandó gondjának tekinti a lakosság ellátásának javítását, de tisz­tában vannak azzal is, hogy ezen közcél mellett a szövet­kezet fejlődése az egyéni éle­tük javát is szolgálja. Régi kis­iparos élet felcserélése után biztos megélhetési alapot te­remtettek a tagság számára. Gazdagodásukat fejezik ki. hogy például a részjegyalap a megalakuláskori összeggel szemben közel háromszorosára növekedett, a szövetkezeti tu­lajdonban levő állóeszközök ér­téke pedig 258 000 forintról több mint másfél millióra gya­rapodott. | 20 cukorfokos must — 16 hektó pálinka ^ Szorgalmas munka folyik a Dózsa Névé Termelőszövet- ^ kezet szőlőgazdaságában. Pár nappal ezelőtt megkezdődött í a szüret s az eredmények igen biztatóak. Mint megtudtuk. | a 62 holdas szőlőben átlag 32 mázsa szőlőt fognak szüre­ti telni holdanként. 9 Csak dísz-e a tükör. Járási és városi KISZ-pro- pagandisták gyűltek össze teg­nap reggel 9 órakor a járási KISZ-bizottságon, hogy a poli­tikai oktatás megkezdése előtt, részletesen megbeszéljék, illet­ve megkapják a szükséges tá­jékoztatót e fontos munkához. Varga Gábor, járási KiSZ-tit- kár megnyitója után Koszién Antal, a járási pártbizottság első titkára üdvözölte a megje­lenteket és a propagandamun­ka fontosságáról beszélve hangsúlyozta az ifjúság neve­lésének fontosságát. A párt- szervezetek erre rátermett elvtársakat bocsátottak a KISZ rendelkezésére, hogy ezzel is javítsák a fiatalok politikai képzettségét. Különösen fontos feladat falun propagandistának lenni, hiszen a mezőgaz­daság szocialista átszerve­zése törvényszerűen meg­követeli a felvilágosító munkát. Majd az osztályharc kérdé­séről beszélve elmondotta, hogy a falun az osztályellenség is dolgozik és akadályozza a mi munkánkat. A KISZ ok­tatómunkájával segítse a fia­talok politikai tájékozottságát. Kóczián elvtárs megnyitó be­széde után megkezdődött az előadássorozat. Az első előadást Varga Gábor tartotta: Poli­tika és politizálás címmel. Elő­adásán belül részletesen is­mertette az egyes politikai megnyilvánulásokat és az egyes politikai megnyilvánulá­sok elleni harcot. Ma még van­nak olyanok, igaz, hogy egyre kevesebben, akik azzal a jel­szóval, hogy ők nem politizál­nak, az ellenség malmára hajt­ják a vizet. A káros nézetek elleni harcra hívta fel a figyel­met és a fiatalok körében mind kevesebb számban előforduló kozmopolitizmus elleni harcról beszélt. Politizálás mindaddig lesz a földön, amíg a kommu­nista társadalmat fel nem épít­jük és meg nem szüntetjük a különböző osztályokat. Ha a kommunizmust megválósítj uk, akkor a mai értelemben vett politizálás megszűnik. (Az értekezlet további részé­ről lapunk következő számá­ban adunk tájékoztatást.) — Kecskeméti — A pálinkafőzőében is teljes üzem folyik. Éjjel-nappal főzik a pálinkát, ami nem kis összeggel gyarapítja a tsz jövedelmét. 134 hektó barack-cefréből 11 hektó jó minőségű pálinkát főztek. Most a szilva feldolgozása folyik. 130 hektóból már főztek, most van készen 228 hektó főzésre, s még ezenkívül 130 hektó cefrét fognak kifőzni. A számítások szerint kb. 12 liter pálinka lesz egy hektó cefréin)?., s hozzávetőleges számítás szerint kb. 60 hektoliter szilvapálinkája lesz a tsz-nek. Nem kell hozzá különösebb számítás, vajon mi az értéke ennek a hatalmas mennyiségű pálinkának? Képünk Fehér Sán­dort, a szőlőművelő brigád tagját ábrázolja szilvadarálás közben Azt hiszem, minden ceglédi számára nagy öröm volt, amikor ez év elején városunk az első új rendszerű önki- szolgáló bolttal gazdagodott. A bolt ragyogó berendezése, a csillogó tükrök, az ízlésesen kirakott áruk szemnek, szív­nek gyönyörködtetőek. A bolt megindulásának ide­jén sok vita volt ennek a for­mának a helyességéről. Vol­tak aggályoskodók, akik attól féltek, hogy a boltban rejlő „lehetőségeket” egyes gyen­gébb fajsúlyú egyének tisztes­ségtelen gazdagodásra hasz­nálják fel, s sok lesz a bolti lopás. Én úgy gondoltam, hogy az önkiszolgáló boltba belépő emberek és gyerme­kek így gondolkodnak: „Elém raktak minden árut, bíznak az én becsületemben, erre nem lehetek méltatlan”. Az idő ezt a véleményt igazolta: önkiszolgáló bolt­jaink közel egyéves múltja azt bizonyítja, hogy ezekben a boltokban kevés volt a bolti £ lopás. i A minap, amikor Székely \ kartárssal, a bolt vezetőjével \ találkoztam, megállít. „Kis J baj van a bolttal — mondja ^ — jó lenne, ha írnál erről az \ újságban. Képzeld a héten két í tolvajt is elfogtunk. A pénz- £ tárosnak feltűnt, hogy egy £ asszony, H. S.-né, a bolt kö- j zepén levő pultsziget túlsó j oldalán az áruk között váló- í gatva időnként idegesen fel- í néz, hogy nem figyelik-e? Mi í már ismerjük vevőinket, s £ többségük becsületére bízva, í akár nem is kellene az eladó ; személyzetnek a boltban tar- • tózkodnia. De ez az asszony gyanús volt. Figyelni kezd­tük magatartását. A pénztáros az együí nap a tükörből ész­revette, hogy a pultszigetről elvett egy tábla csokoládét. Várta a fejleményeket. Az asszony a kosárral megjelent a pénztárnál, azonban a cso­koládé nem volt ott. Fizetett és távozni akart. A , pénztáros figyelmeztetésére utánamen­tem, s visszahívtam a raktár­ba. Első tiltakozása után nagy szégyenkezve bevallotta, hogy valóban elvett egy táb­la csokoládét, de még az elő­ző nap tíz deka pralinét is. Egy másik, 15—16 év körüli, vidéki kislány, K. E., egy doboz 18 forintos szardíniát vitt el hasonló körülmények között.” Úgy vélem, nem árt, ha er­ről az esetről a nagyközönség is tudomást szerez. Az ön* kiszolgáló bolt egész rendsze­re a becsületes emberekben való bizalomra épül. De jó, ha tudja az a néhány nem becsületes ember is, aki a boltba betéved, hogy a tükrök nemcsak a díszítést szolgál­ják ...! — Fekete — 1 — CSEMÖBEN csütörtökön délután egy órakor diftéria- oltás lesz, az 1958. október 1 és 1959. március 31 között született gyermekek részére, az egészségházban. — 5 847 000 TÉGLÁT ége­tett- ki eddig a Ceglédi Tégla­gyár, , a tavaly egész évi 4 423 000-rel szemben. Az idén még folyamatosan két mil­liót fognak kiégetni. — ÉRDEKHÁZASSÁG című háromfelvonásos operettet mutatja be Csemöben szer­dán fél 8 órai- kezdettel a Pe­tőfi Színpad, a községi mű­velődési házban. Jegyeket Da­rányi Jánosnál, a zöldhalmi iskolában lehet vásárolni. — RENDKÍVÜLI TANÁCS­ÜLÉST tartottak vasárnap Törteién. Az őszi szántás-ve­tés meggyorsításáról tárgyal­tak. — A CEGLÉDI FÖLDMÜ- VESSZÖVETKEZET eddig két szakembert küldött az újon­nan a’akult termelőszövetke­zetek megerősítésére. A to­vábbiakban még két szakem­ber tsz-be küldését tervezik. — A CEGLÉDI VÁROSI Műve'ődési Ház szórakoztató, nevelő programjában nagy figyelmet szentel a táncoló ifjúság nevelésére. Az október 15-én, a táncintézetben indu­ló tanfolyamon, a táncok gyakorlati tanítása mellett a táncoktató röviden ismerteti az egyes táncok történetét és kialakulását. — A BOLTI dolgozók 96 százaléka szakképzett keres­kedő a Népbolt Vállalat ceglédi boltjaiban. 1955-ben ez az arány még csak 68 szá­zalékot tett ki. — JÖL OLDOTTÁK MEG a keréskedalmi vállalatok a mostani árrendezést, mert a nehéz munkát gyorsan és pontosan hajtották végre, úgy, hogy hétfőn reggel vala­mennyi üzlet zavartalanul folytatta árusítását a már új •árakon. — 85 EZER nemesített gyü- mölcsfaoltványt hoz forga­lomba a kísérlefi gazdaság. Eddig már tízezer őszibarack-, 15 ezer alma-, körte-, cseresz­nye-, meggy- és kajszi-olt­ványt adtak el. — ÉVRŐL ÉVRE nő a köz­étkeztetést igénybe vevők szá­ma a Vendéglátóipari Vállalat­nál. 1955-ben még csak 165- en, ez évben viszont már 324- en ebédelnek naponta a Ma­gyar és Kossuth étteremben, — MA KEZDI MEG a Pe­tőfi Termelőszövetkezet a 12 vagon szerződött kukorica szállítását a Terményforgalmi Vállalat telepére. — 160 HOLDON végezték el a vetés alá való . szántást a Kossuth Termelőszövetke­zetben. November 1-ig 560 holdra nő ez a mennyiség és ezzel eléri a tsz, hogy 100 százalékra teljesíti tervét. ANYAKÖNYVI HÍREK CEGLÉD: Születtek: Safranyik Erzsébet, Köpe Sándor, Csábi Ignácz, Szula György, Szrapkó Mihály, Ma túsz Mária Valéria, Bimbó József, Fi- csur József, Bilicsek-Kerekes Eszter Mária, Németh József, Balogh Irén, Popity László, Gál Agnes, Gyócsos Károly, Antal József, Bata Pál, Király László, I>étári Mihály, Lábát Irén, Kecs­keméti László, Bállá László, Gombai Anna Terézia, Verseci Ilona, Kecskeméti Rózsa, Kecske­méti Erzsébet. Házasságot kötöttek: Matulik Sándor és sós Anna, Tóth Mihály és Nyújtó Zsuzsanna, Lukácsi Benő és Nagy Anna, Pikó Sándor és Mizsir Rózsa, Lendér Gyula és Fekete Margit Mária* Tóth Albert és Sándor Eszter, Farkas István és Papp Ilona, Fazekas Gyula és Jakab Györgyike, Nagy József és Steiner Györgyi, Már­kus János és Sztanyik írén, Nyári Lajos és Miskolczi Hona. Meghaltak: Józsa Dánielné Varga Eszter 83 éves, Szaniszló József 6-5 éves, Csábi Ignác 1 na­pos, Vermes Andrásné Halász Éva 73 éves, Jakab Imre 72 éves. Bogdán Edit 6 hónapos, Hevesi Sándorné Martinovics Aliz 39 éves, Illés Illés 31 éves, Kupeczki Kál­mánná Köcsön Éva 49 éves, Kol-’ lár István 68 éves. CÉGIÉDBERCEL: Házasságot kötöttek: Dobreviez Antal és Smith. Rozália, Melisch János és Nagy Rozália, Tokaji János és Sima Teréz, Kishonti József és Poloczki Teréz, Schönlé* bér Antal és Holl Teréz. TÖRTÉL: Házasságot kötöttek: Cseroczki István és Pálfistyák Mária, Határ Isfván és Gyurika Erzsébet. Káldi Ferenc és Sáfráz Terézia. Bakos Dénes és Kecskés Piroska. Gaz­dag Béla és Pozsár Piroska. Meghalt: Molnár Jánosáé szül. Sebők Mária 90 éves. OL MŰVELŐDJÜNK OL SZÓRAKOZZUNK CEGLÉD: SZABADSÁG MOZI MŰSORA: Október 12—14. hétfőtől-szerdáig: Szombattól hétfőig. Szélesvásznú magyar film. Főszerepben: Vass Éva és Sütő Irén. 10 éven alul nem ajánlott! Kísérő műsor: Han­gyák világa. Október 15—18, csütörtöktöl- vasámapig: Halál a nyeregben. Szélesvásznú, színes csehszlovák filmparódia. Kísérő műsor: 17. vi- lághlradó. DÓZSA MOZI MŰSORA: Október 13—15, keddtől-esütörtö- kig: Spanyol kertész. Színes an­gol film. Cronin novellájából. Egy fiú. önző apa és gyermeke története. Magyar híradó. Ba­kony. Október 16—18. péntektől-vasár- napig: Az árban. Mire ügyeljünk a téli alma szedésénél és válogatásánál A gyümölcsszüret alkalmával látjuk meg, hogy szakszerűen kezeltük-e almafánkat. A gyü­mölcsön jól látható, hogy ered­ményesen védekeztünk-e a kár­tevők és betegségek ellen. Külö­nösen jelentős kárt okozott ez idén az almamoly, a kaliforniai pajzstetü. Ahol a védekezéseket időben és jól végezték el, ott mindkét kártevőtől mentes export­ra alkalmas gyümölcsöt szüretel­hetnek. Az alma válogatását már a sze­désnél meg kell kezdeni. Export feltételek között szerepel, hogy a gyümölcsöt kézzel, szárastól kell szedni. Szedjük ki külön a mi­nőségileg megfelelő almákat. Mi­nőségi követelményeket az orszá­gos szabvány szabályozza. Az E—I., E—II., E—III. minőségű al­ma nemcsak az említett kártevők kártételétől mentes, hanem töké­letes alakú és színeződésü kell, hogy legyen. Nagysága 56, illető­leg 51 milliméter; szépséghiba például jégverés nyoma almán­ként legfeljebb két lencse nagy­ságú lehet. Követelmény továbbá, hogy az alma szennyeződéstől mentes legyen. A pajzstetü rajzását állandóan figyelni kell. Amennyiben a gyü­mölcsön mozgó lárvák előfordul­nak, a leszedett almát feltétlen permetezzük le 1—1.5 ezrelékes nikotinos oldattal. A permetezést a ládába rakott almánál úgy vé­gezzük el, hogy a permetlé min­den almát jól érjen. A nikotin hatását fokozhatjuk, ha a per­metezés után a ládákat ponyvá­val letakarjuk. Ez a védekezési mód lényegesen jobb a nikotinos lébe való máríogatásnál, mivel az alma kocsányánál és a kehelynél a bemerítés alkalmával légbubo­rék képződik, amely a védekező szerv odajutását megakadályozza. Szükség esetén meg kell ismételni a permetezést. Ennél a védekezés­nél a nikotinhoz már nem kell szappant adagolni. 1 Példát kellene venni róluk í í) attogva szállnak a szikrák, ; I lobog a tábortűz a Föld- '( váry iskola udvarán. A tűz ; mellett piros nyakkendős út- \ törők ülnek, ők a szereplői a ; vidám műsornak, amellyel ma i este vendégeiket szórakoztat- ; fák. Egymás után lépnek elő S a villámtréfák előadói, a tán- í cosok és az énekes „sztárok”, \ akik közül nem egyet élénken \ megtapsol a közönség. A szá- \ mok előtt Banczik Tivadar \ csapatvezető mond néhány í mókás mondatot és Támadi í Lajos olvassa fel sok munkát Í igénylő, saját költésű verses í konferanszát. Í Az úttörők közül legügye- $ sebb Tósoki Márta, aki uni- % verzális tehetségnek bizonyul, % harmonikázásával, táncjátéká­éi val, spanyol nyelven énekelt ^ mambó-dalával és könyv nél- é kül előadott Dorottya-szerepé- $ vei. Nagy tapsot kap Etédi $ Jolán magyar nótáiért és a % kisdobos Szopori Erzsébet tré- ^ fás „bolha-daláért”, é 7 obog a láng, égnek az ^ L úttörők által készített ^ színes villanylámpák, ünnepé- í lyesen leng a magyar zász­ló... A folyosó végén ezalatt szorgos kezek a vacsorát ké­szítik. Fő a bográcsokban a birkapörkölt, dél óta dolgoz­nak vele a szülői munkakö­zösség tagjai: Farkas Já­nosáé, Mikulás Jánosné, Biró Józsefné és Kónya Lászióné. De nemcsak a jóízű papri­kás, az egész tábortűz meg­rendezése Farkas Jánosné, szülői munkaközösségi elnök érdeme. Az ő ötletét valósí­tották meg rövid egy hét alatt szülők és pedagógusok áldozatkész munkájukkal. Nekik köszönhető a körülbe­lül kétszáz felnőtt és gyerek kellemes estéje és a jó bevé­tel, amit az úttörők céljaira fordítanak majd. E ' s amint jókedvűen és kicsit meghatódva is. a nyár szép emlékeit idézzük, eszünkbe jut: miért nincs ilyesmi más iskolákban is? Ott talán nem akad olyan, aki szívesen szánna időt és mun­kát arra. hogy a szülőket és az ifjúságot a közös szórako­zásban közelebb hozza egy­máshoz? Ke. AI.BERTIRSA: Október 14: A tarkák ügye. Szovjet bűnügyi film. 10 éven alul nem a.iánlott. Október 17—1«: Brych polgár. Magyarul beszélő csehszlovák film. 14 éven alul nem ajánlott. Ifjúsági előadás: Hetet egy csa­pásra. TÖRTÉL: Október 14—15: Ahol szeretni sem szabad. Csehszlovák film. 14 éven alul nem ajánlott! Október n—18; Többé nem bal" kezes. A „Balkezes újonc” foly­tatása. Szovjet'film. Főszerepben: Haritov. ceglEdbercel: Október 17—18: Szerelem csü­törtök. Színes magyar film. CSEMÖ: Október 18—18: Cimborák. Ma­gyar film. .Különösen ajánlóit € éves kortól. Kísérő műsor: Műsorváltozás. Magyar híradó. Kétnapos propagandista-értekezlet kezdődött a járási KISZ-bizottságon I Vihar-statisztika A világon naponta körűibe- \ lül 40 ezer vihar dúl. A viha- \ rak leggyakrabban a kora í esti, legritkábban a kora dél- í utáni óráikban törnek ki. Az. í elektromos kisülések hossza í az egyes felhők között néha ; a 16 kilométert is elérj. A tu- \ dótok azonban 150 kilométer j hosszú kisüléseket is telje- \ gyeztek már. j----------------- 1 A világ legkisebb fényképezőgépe Kijevben hozzáláttak a \ Kiev-Rega gyártmányú mi- \ niatűr fényképezőgép széria- \ gyártásához. A fényképezőgép j 105 alkatrészből áll, s mérő-J tei nem haladják meg a gyű- í fásskatulyáét. A miniatűr J fényképezőgéppel 10x14 milli- ^ méteres felvételek . készt the- j tők. \ ! Elégedett Kisbenke Józsi bácsi, í ! a szőlőművelő brigád vezé- ; tője. örömmel állapítja meg, ! hogy a frissen préselt must húsz cukorfokos t r Az állami és tanácsi válla­lataink mellett az ipari terme­lésben, de főleg a lakosság felé nyújtandó szolgáltatások terén egyre nagyobb szerepet kap­nak a kisipari termelőszövet­kezetek. A fejlődés megmutat­kozik a szövetkezetek alkal­mazottainak számában, hiszen az alapításkor 304 főnyi lét­szám 1070-re növekedett. Ugyanígy ugrásszerűen nőtt meg a szövetkezetek által ké­szített termékek és szolgáltatá­sok. mértéke az első éves 4,4 millióról 22,6 millióra. A számok mögött igen élénk belső szervezés, jelentékeny gépesítés, a kisipari szövetke­zetek tagsága öntudatának fej­lődése húzódik meg. Bár a régi kisipari műhelyek nagy részét kinőtték, a további fejlődést még mindig elsősorban megfe­lelő helyiségek hiánya gátolja. Éppen ezért a szövetkezetek egyre határozottabban töreked­nek üzemi épületeik újakkal bővítésére. Erre szükség is van, mert a mezőgazdaság szocialis­ta átszervezésének befejezése a városunkban ismét serkentőleg

Next

/
Oldalképek
Tartalom