Pest Megyei Hirlap, 1959. szeptember (3. évfolyam, 204-229. szám)

1959-09-09 / 211. szám

MONOR ©VIDÉKE I • A PEST MEGYEI HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA • I. ÉVFOLYAM, 36.' SZÁM “ 1959. SZEPTEMBER 9. SZERDA ELŐZETES JELENTÉS: Szovjet, kínai, vietnami és néger fiatalok, kulturális és sportversenyek,egésznapos szórakozás n járási ifjúsági találkozón Az ifién is megrendezi a járási KISZ-bizottság a ha­gyományossá vált ifjúsági ta­lálkozót. Ennek előkészületei­ről tárgyaltak az operatív bi­zottság szombaton megtar­tott, második ülésén. Spencer elvtárs, a KISZ járási titkára szerint, ennek a szeptember 20-án megrende­zendő találkozónak nagyobb sikert kel] aratni még az előzőeknél is. A szervezés a legjobb úton halad. Az elő­készítésben segít a járási pártbizottság, az emlékbizott­ság és a községi tanács. Be­kapcsolódik a szervezésbe a járási kiegészítő parancsnok­ság is, mert elvkor emlékez­nek meg a néphadsereg nap­járól is. A találkozó programját Nánai elvtárs, a KISZ járási v. b. szervező titkára állította össze, az operatív bizottság segítségével, az alábbiak sze­rint: 9 óra 30 perckor: színpom­pás felvonulás, külföldi fia­talok részvételével; 10 órakor ünnepi gyűlés, melynek előadója Andrikó Miklós elvtárs, a KISZ KB * HÍREK ♦ — A TELEVÍZIÓ-TULAJ­DONOSOK száma 218 a járá­sunk területén. — AZ ŐSZI mezőgazdasági munkákról, valamint a köz­rend és közbiztonság helyze­téről tárgyal a Monori köz­ségi Tanács szeptember 15-i ülése. 1 — LEZÁRULT a társadal­mi munkaverseny IX. szaka­sza a gyömrői KlSZ-szerve- zetben. A leányok között Győrffy Judit, Csontos Piros­ka, Kókai Sándorné — a íiúk között Árvay Antal. Lavicska József, Klics Gyu­la érjek el a legjobb eredmé­nyeket, s kaptak értékes tárgyjutalmat. A brigádver­seny győztese az Arvay-bri- gád lett. — ÜGYELETES ORVOS szeptember 13-án, vasárnap, Monoron: dr. Péterfi Gusz­táv. — GYERMEKTRAGÉDIA PÉTERIBEN. Mravik Zol- tánka, 6 éves kisfiúra hintá­zás közben a felső tartóosz­lop rászakadt. Az ütés a gyermek mellét érte és sú­lyos belső sérülést okozott. A kihívott mentők a gyermeket azonnal kórházba szállítot­ták, de a kisfiú útközben be­lehalt sérüléseibe. A balesetet szülői gondatlanság okozta. — ÁCS KÖZSÉGBEN ven­dégszerepeit a vecsési KISZ- szervezet kultúrcsoportja au­gusztus végén. — FŐ TÉRNEK nevezzék el a Kossuth Lajos utca, Ady Endre utca és Mátyás király utca közötti szakaszát — ké­rik a monori lakosok. — A BORSÖ EXPORTÁ­LÁSÁT még ebben a hónap­ban megkezdi a Kertimag Vállalat monori magtisztító telepe Angliába, az NDK-ba és Nyugat-Németországba. — MOTORBALESET érte Tóth Tiborné gombai lakost. Motorjával rosszul vette a kanyart és az árokba for­dult. Kisebb zúzódásokkal sikerült megúsznia az elővi­gyázatlanságból eredő bal­esetet. — SZÁZ MÁZSA VÖRÖS­HAGYMÁT adtak már át ed­dig a szerződéses termelők Monoron a földművesszövet­kezetnek. — SÁRÁNSZKI JÄNOS lett a monori Uj Élet Tsz elnöke. A közgyűlés betegségére való tekintettel mentette fel tiszt­ségétől Radnai elvtársat, a szövetkezet eddigi elnökét. — A SZERKESZTŐ ÜZE­NI „Medikus” jeligére: E heti totószelvényén egy 4 és egy 5 találatos eredménye van. Kérjük, a jövő héten gondo­sabban tippeljen — és gon­dosabban adja fel a szelvényt: ne a mi levelesládánkba, ha­nem a postaládába dobja be. — ÚJBÓL SZÉPÍTIK MO- NORT. A községi tanács az állami szervekkel és magán­tulajdonosokkal összefogva 150 ezer forintos költséggel renováltatja Monor központ­ját. — Jó ütemben halad a gépállomási utca útépítése. Ismét megszűnik Monoron egy kocsikkal nehezen jár­ható útszakasz. — BORSÖVÄLOGATAS- SAL 537 családnak biztosí­tott kereseti lehetőséget a magtisztító telep. 55 vagon borsó kiválogatásáért 120 ezer forintott fizetett ki eddig a telep vezetősége. osztályvezetője. Utána aján- dékcscre a budapesti IX. ke­rületi és a monori járási KISZ-szervezctek között. Majd koszorúzás következik. Délben finom borjúpörkölt lesz ebédre, 5 forintos árban. Délután sport- és kultúrmű­sor lesz. A kultúrműsorban bemutatkoznak a járás KISZ- szervezeteinek kultúrcsoport- jai. A sportműsor keretében motoros akrobata-bemutató, ejtőernyős ugrás, háztömb kö­rüli kerékpárverseny, labda­rúgó- és röplabda-meccs, at­létikai verseny lesz. Gyenes elvtárs, a járás népművelési felügyelője el­intézte, hogy az ünnepségen kínai és vietnami fiatalok, vala­mint egy néger fiatal is részt vesz. Intézkedés tör­tént szovjet fiatalok meg­hívására is. Az egész napra érvényes belépőjegy 5 forintba kerül. Ezek után joggal hisszük, hogy minden részvevő a leg­jobban fogja érezni magát • Kiss Julianna MONORI PANASZKONYV A írnak a vevőnek, alki hónapok­kal ezelőtt a monori vas- és edény boltban 220-as áramkörre 25-ös, vagy 40-es mignon-gomba villanyégő után érdeklődött — udvarias, sajnálkozó hangon ad­ták tudtára: nem szolgálhatnak vele, mert kifogyott. Ugyanezt a választ adták, ha normál-foglalatú 15-ös, 25-ös, 40-es, vagy 60-as gomba-villanyégőt akartak vásá­rolni. Ezek az égők ma is „hiánycik­kek” a választékos áruböséggel rendelkező üzletben. Megkérdez­tük a bolt vezetőjét, Goór elv­társat, mi van a villanyégőfc kö­rül? Azt a választ kaptuk: meg­rendeltük! Talán nem kell soká vámunk már rá. Csak addig, míg az űr­hajózás megindul és egy import­rendelés kapcsán beszerezzük a — Marsról!- Hj ­APRÓSÁGOK Az iskolában tartják _ alkal­m asabb hely hiányában — a mozi- előadásolkat. Az utóbbi előadáson lelkiismeretlen mozilátogatók 17 csavart és két tintatartót vittek el az új padokból. Az iskola igaz­gatója így kénytelen lesz a mozi­előadások tartását megtiltani. Monori-erdo lakossága sokat pa­naszkodik, hogy földművesszövet­kezet helybeli üzletében petró- leumszagú és ízű az áru. Nagyon szeretnénk, ha az fmsz találna valami megoldást, hogy a nagy árukészlettel, nagy forgalommal rendelkező helyiségből eltávolíta­nák a petróleumtartályt, mert a sajtot, kakaót, cukorkát a"'petró­leum mellékíze nélkül szeretik a fogyasztóik. Vadász Józsefné KÉPES KRÓNIKA ANYAKÖNYVI HÍREK MONOK: SZÜLETTEK: Komházi László és Berki Julianna leánya: Julian­na Ágnes, Édes István és Keszeg Ida fia: Zoltán, Kecskés Kálmán és Kolompár Júlia leánya: Julian­na, Kerekes Béla és Bihari Piros­ka leánya: Piroska, Somod! Ká­roly és Tóth Gizella leánya: Gi­zella, Bajkai István és Szikora Mária leánya: Judit, Pogoriski Gábor és Teleki Ildikó fia: Gá­bor, Vitéz István és l’ódor Anna fia: István, Ordasi Károly és Mé­hész Ibolya fia: Emil, Mázsás Pál 1 és Gigor Margit leánya: Margit, Élénk forgalmat bonyolít le Monor eUo önkiszolgáló boltja ÜÜÉ Fürge kezeik csomagolják a lisztet a monori malomban MOZIMŰSOR Monor. Szept. 9: Tájfun Naga- szaki felett. Szept. 11—13: Fehér éjszakák. Szept. 14—16: Torreádor. Matiné szept. 13: Kisfiú és a varázsló­Györnrő Szept. 9: Asch őr­vezető kalandos lázadása. Szept. 12— 13: Álmatlan évek. szent 13— 16: Kettőnk titka. Matiné szept. 13-án: Sipka-szoros hősei. Új üzemrész a monori malomban: íi lisaicsatnagaló A múlt héten ellátogattunk a monori malomba, hogy meg­tekintsük az augusztus else­jén létesült új lisztcsomagoló üzemet — A vásárló közönség és a kiszolgáló személyzet érdeké­ben hozták létre a liszt­kiszerelő üzemet malmunk­ban — tájékoztat Deák Illés- üzemvezető. — Lényege: ezen­túl készen, csomagolva szál­lítjuk a lisztet a boltokba. Ezzel megszűnik a porlási veszteség, meggyorsul a ki­szolgálás. Nem kell a bolti dolgozóknak — különösen a , nőknek — 85 kilós zsákokat f emelni. A liszteszsákok sem f zsúfolódnak az üzletek szűk raktáraiban, mivel csak há­romhónapos szavatosságot vállalunk a csomagolt lisztért. A papírzsák jobban szigetel és véd a nedvesség, a doh és egyéb lisztkárok ellen, mint a jutazsák. Az üzem két helyiségből: a esomagolobol és a raktárból áll. A frissen őrölt liszt köz­vetlenül a malomból ömlik a garaton keresztül a csoma- golóba, ahol hatan dolgoz­nak: Nagy Lajosné, Rima­szombati Lászlóné, Szabó Sándorné, Darcsi Gusztávné, Krizsán Zsuzsa, meg Polgár Sándor. A kezük sebesen jár, a mozdulataikat szinte alig lehet követni. A lisztet zacs- kózzák, mérik, a zacskókat dátumbélyegzős zárszalaggal látják el és papírzacskókba rakják. A 15 kilós zsákokat alig győzi hordani párosá­val a raktárba Polonyi Sán­dor. — Naponta többször ellen­őrzőm ezt az üzemrészt — mondja Földvári Györgyné, a minőségi ellenőr. — A lisztet 1 és 2 kilós zacskók­ba csomagolják. Különös gon­dot fordítok a liszt minőségé­nek és a zacskók súlyának ellenőrzésére. Könnyű, egész­séges, de gyors munka. Iga­zán női kezeknek való. A moz­dulatok begyakorlásával a teljesítményük és a kerese­tük is növekedni fog. Az itt csomagolt liszt közvetlenül az árusító boltokba kerül. Mi látjuk el áruval a monori járás, valamint Gyál, Pécel és Dánszentmiklós boltjait is. Sz. D. GYÖMRÖ: HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Varga János és Kata Katalin, Dudás István és Ka jós Teréz, Farkas András és Huszár Zsu­zsanna, Danzi<k József és Rudolf Mária, Ritaki Lajos és Bartos Irén, Gaál József és Kulich Jolán. ELHCNYTí Bállá Sándor 57 éves. Szüretelik a mentát a gyömröi kíszesek (Kalotai Gábor felvétele) Vecsési híradó Sándor László és Sáránszki Judit leánya: Juciit, Szemők Ferenc és Fizel Julianna fia: Ferenc, Hering Ferenc és Karsai Ilona fia: Fe­renc, Bálint Gyula és Aggot Er­zsébet fia: Gyula, Fűzfa József és Molnár Mária fia: László, Ju­hász Béla és Bretöka Marsit leánya: Margit, Bddis Ferenc és Kalina Zsuzsanna fia: József. „ K?T?TT.EK: ™ri ^*SS*SSS/S/SSStSSSAt/SSJ/fmsSrSSSfSSfS/SSS/f/StS/fSSSSS/S/SSSfSfSSSSSSS/S//S/S//SfS/S/A Sándor es Bakos Edit, Varga Já­nos és Kuti Mária, Fekete László és Vörös Mária, Illési Mihály és Tóth Julianna. ELHUNYTAK: Hegedűs István 79 éves, Trubács János 32 éves, Szabó József 81 éves. VECSÉS: SZÜLETETT: Kuznios József és Varró Ilona fia: József, Bottlik József és Rigó Anna Mária leánya: Mária, Stark Ádám és Antal Katalin leánya: Katalin. HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Ko- I vács Ernő és Bitskei Éva, Rózsa Ferenc és Hősek Rozália, Szabó István és Farkas Boda Róza. ELHÜNYTAK: Kaárl Józsefeié 71 éves. Hackel Antalné 81 éves. Felmérte eddig végzett munkáját a Hazafias Nép­front vezetősége és megállapí­totta, hogy idáig eredménye­sen dolgozott. Ezt bizonyítja, hogy rendezvényein egyre na­gyobb tömegek jelennek meg. Példa volt erre augusztus 20-a. A tanács munkájában úgy kíván segíteni a nép­front, hogy azt a néhány ta­got, akik kötelezettségeiknek nem tettek eleget, tanácsülé­sektől többször elmaradtak — a népfront-vezetőség tagjai felkeresik, elbeszélgetnek vele, megmagyarázzák a tanácstag munkájának fontosságát, •k A Magyar—Szovjet Baráti Társaság készül a téli isko­fSSSSSSSSSf/'SS/SSSSSSSSSSSSSS/SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS/SSSSSSfSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS*rSSSSSSS/'SSSSSSSSSSSSSJ * Hej élet, be gyöngyélet... lánkívüli népművelésre. Elő­adói munkaközösséget szer­vez természettudományos és más előadásokra, melynek tagja; különböző szakosított tanárok, valamint orvosok, akik az egészségvédelemről tartanak előadásokat és Szu- jovszki József ügyvéd, aki a törvényeket és rendeletek- fogja ismertetni. Az első előadást szeptember 1-én tar­totta meg dr. Simon Sándor*. ★ Jól dolgozik a kisipari szö­vetkezetek és a KIOSZ egye­sített klubja. A klub vezető­sége félévre előre kidolgozott munkaterv al ipjan dolgozik. Minden hét keddjén ismeret- terjesztő előadásokat tarta­nak. Ezenkívül az asztali- tenisz- és a sakk-szakosztály $ megszervezése is a munkater- $ vükben szerepel. $ Valószínűleg a klubvezetc- 1 seg munkájának köszönhető, 1 hogy az építőiparosok kis J csoportja szövetkezetbe akar 5 tömörülni. ^ . * 5 A r.őtanács, valamint a I szövetkezetek és kisiparosok ^klubjának rendezésében hajó­kirándulás volt az elmúlt va- ! ^árnap. A hajnali szürkület- |ben Vecsés utcáin vidám kis j csoportok siettek a nagyállc- í más elé. Ezt a vidámságot ! azonban elrontotta a forgal- > mista, aki annak ellenére. ! hogy a kirándulóknak még a ífeie sem szállt fel, a vonatot : elindította. A lemaradottak ; hosszas kiáltozására sikerült 1 csak a vonatot ismét roegá!- ; lítani, miközben a mozgó vo- ; natra csomagokkal megrakott ! öregek és gyermekek igvekez- |tek felugrálni. Ebből bizony : könnyen lehetett volna bal­eset is. A hajón azonban feloldó­dott a hangulat, amint meg szólalt a versési fúvószene­kar! A jó szervezésért köszö net a nőtanársnak és Kirtyár Sámuelné elvtársnőnek Dömök János ménnyel van az utódokról, így válaszol: — Megdöbbenve hallom és hallgatom, hogy sokan milyen tájékozatlanok. Lesz feladata KISZ-szerveze'.einknek. ügy tapasztalom, hogy többen még újságot sem olvasnak. Nern is tudom, hogyan lehet így napjainkban élni? Még sok kérdésem lett vol­na a kiskatonához, de elné­zést kért. s ahogy ő mondta, most azt idézem: ..Szólít a kötelesség!’’ (Pedig szabadsá­gon van, senki sem kötelezi „csak" adott szava) — s ment vissza a sorkötelesek közé, j hogy kérdéseikre válaszoljon... ] ... S néhány perc múlva \ már ott folytatja. ahol az j előbb félbeszakítottam: Igen, j először egy kicsit nehéz, hi- j szén a megszokott mindennapi • civil élet megváltozik és he- ! lyette egy új életet kell meg-: szokni, egy újat, szépet. J pvöngyéletet: katonaéletet! \ De meg lehet szokni, „hiszen 1 csak az első két év nehéz”. $ — BM — 5 — Igen. De ez érthető is. Visszagondolok arra, hogy egy évvel ezelőtt én voltam ezen a helyen, s bennem is égett a probléma, a kíváncsi­ság: vajon milyen lesz ott, milyenek a tisztek, milyen az élelem, milyen az élet, a ki­képzés? S a mostani fiatalok ugyanezeket a kérdéseket te­szik fel nekem. Kíváncsiak arra: milyenek a tisztek, ho­gyan fogadják az újonctíkat. — No. erre mi is kíváncsiak vagyunk. Elmondaná? — őszintén mondom, hogy szolgálaton kívül a tisztek a szó szoros értelmében bará­taink. Bármilyen problémával fordulhatunk hozzájuk. Igye­keznek segíteni. Nem az a céljuk, hogy fenyítsenék ál­landóan, hanem, hogy jó ka­tonákká neveljenek! S ezt bo,ráti. jő közösségben nekik is nekünk is könnyebb elérni. Arra a kérdésre, hogy mi­iven tapasztalatai vannak a sorkötelesekkel történt be­szélgetések ufón, milyen véle­A napokban csak úgy fut­tában benéztem a monori kul- túrotthonba, ahol a sorozás folyik. Jó, hogy jössz, bará­tom, szól a parancsnok elv­társ. Ha riportot akarsz írni, menj csak át a nagyterembe. Ott találsz egy .fkiskatonát”, beszélgess vele. A nagyteremben mintegy harminc fiatalember között találtam a „kiskatonáí”: Bok­ros Sándor őrvezetőt. Éppen a sorkötelesek kérdéseire vála- ; szolt. ! Végre én is szóhoz juthat­tam. — Hogy került ide? Ilyen szerencséje volt, hegy éppen hazaküldtek? — Nem! — válaszolt sse­: tényen, de magabiztosan. — Szabadságon vagyok. s a parancsnok elvtárssal megbe- : széltük. hogy mindennap né- ; hány órára bejövök ide. s válaszbiok a sorkötelesek kér­déseire. beszélgetek velük. — S van elég kérdés, prob­léma? Nagy az érdeklődés az iránt, hogy milyen lesz ott?

Next

/
Oldalképek
Tartalom