Pest Megyei Hirlap, 1959. július (3. évfolyam, 152-178. szám)

1959-07-10 / 160. szám

CEGLÉD, ALBERT IRSA, CÉG LÉ OBER CEL, TORTEL ÉS CSEMÖ RÉSZÉRE III. ÉVFOLYAM, 158. SZÄM 1959. JÚLIUS 19. PÉNTEK AZ ARATAS HÍREI A gépállomás jelenti: Szerdán befejezték az őszi és tavaszi árpa aratását. Dél­után már 43 hold búzát is learattak. Aratógéppel 1010, kombájnnal 703 hold árpát vágtak le. A kongresszus tiszteletére indított munkaversenyben ed­dig a Szücs-házaspár vezet. 19 katasztrális holdat arattak le kombájnnál. Negyedi Mi­hály a Petőfi Tsz-ben . 65, Kiss László az alberlirsai Szabadság Tsz-ben 66 holdon végzett jó munkát. Az arató- géppel Cseh Benő a Hunyadi Tsz-ben 135, Kovács Benő a Vörös Csillag Tsz-ben 13Ö és Szász Miklós az albertirsai Dimitrov Tsz-ben 113 ka­tasztrális holdról vágta le a gabonát. A gépállomás, ha az idő engedi, a jövő hét szombat­jáig szeretné befejezni az aratást. A műszaki berende­zés jó, hiba miatt eddig egy gépjük sem állt. Egy mű­szaki segélykocsit felszereltek szerszámokkal és hegesztő­készülékkel, hogy adott eset­ben azonnal kijavíthassák a hibát. Az ember életében a szüle­tésen és a halálon kívül két­ségkívül legjelentősebb állo­más a házasságkötés pilla­nata. Éppen ezért alakultak ki a legkülönbözőbb hagyo­mányok, népszokások az örök hűség fogadásának ünnepé­lyessé tételére. Ezt a hagyo­mányt ismerte el eddig is az állam, amikor a születést az apa vagy megbízottja egy­szerű bemondására is beje­gyezték, azonban a házasság- kötés alkalmával az anya- könyvvezető maga is ünnepé­lyes megjelenéssel, a három­színű szalaggal a vállán fo­gadta a boldog menyasszony és vőlegény bejelentését: férj-feleségként kívánnak együtt élni; A templomi esküvők egyre jobban ritkuló számával pár­huzamosan jelentkezett az igény a fiatalok részéről: gon­doskodjék a tanács ezen ün­nepélyes aktus számára kül­sőségekben és befogadóképes­ségben is megfelelő teremről, ahol az esküvő alkalmával megjelenő nagyszámú rokon­ság, érdeklődő elfér. Köszönet a ceglédi vasutasoknak Néhány nappal ezelőtt át­utaztam Cegléden. Miután a vonatom csatlakozására vár­nom kellett, elhatároztam, hogy körülnézek egy kicsit az állomáson. Ami első látásra megtetszett nekem, az a gondozottság, a tisztaság, Jóleső érzéssel „le­geltettem” szemeimet a vasút­állomás virágágyain, a szépen rendbentartott kavicsos utacs- kákon. Nem volt egy percig sem kétséges számomra, hogy en­nek a nagyforgalmú állomás­nak a dolgozói magukénak te­kintik az állomásépületet és annak környékét. Szívesen tö­rődnek vele, gondozzák, szépít- getik. De még romantikában sincs hiány ezen az állomáson. Az épület előtt álló, ki tudja hány száz éves vén fa kérgé­be sok bevésett szívet látni, lány és fiúneveket, titokzatos kezdőbetűket? Mennyi kedves emléket őriznek ezek a lehajtó dús lombok! Nézgelődésem közepette ha­mar repült az idő és utaznom kellett tovább, de elhatároz­tam, hogy néhány sorban meg­emlékezem a ceglédi állomás­ról és sok utastársam nevében köszönetét mondok minden dolgozójának. • Sné A legutóbbi tanácsülés ma­gáévá tette a kérést és meg­szavazta azt az összegei amely ennek a célnak meg­valósítását lehetővé teszi. Érdeklődésünkre Szelepcsé- nyi Imre, a, városi tanács végrehajtó bizottságának el­nöke felvilágosítást adott a házasságkötő-terem elhelyezé­sére és felszerelésére vonat­kozóan. Ennek alapján az el­gondolás megvalósítását ille­tően a következő a helyzet: A tanácsházán egy-egy há­zasságkötés alkalmával az ifjú pár és néhány hozzátartozón kívül más valóban nem fér be a kis anyakönyvvezetői szobába. A helyiség ugyan szebb, mint a tanácsház többi irodája, azonban korántsem felel meg az egyre élénkeb­ben jelentkező igényeknek. A tanácsülés határozata lehe­tővé teszi, hogy az újonnan felújított nagytermet házas­ságkötő-teremnek rendezzék be. A tanácstermet eddig csak tanácsülés vagy nagyobb értekezletek alkalmával hasz­nálták, akkor is rendszerint csak a délutáni és esti órák­ban. Így a terem tulajdon­képpen adva van. Most vásá­rolnak függönyöket, szőnye­get a padlóra és kívánság szerint a lépcsőház feljáró­jára, Zenegép eddig is volt. Ehhez hanglemezeket szerez­nek be, amelyek alkalmasak az ünnepi hangulat aláfesté­sére. A javaslat és határozat szerintünk is igen helyes. Most már csak az a fontos, ho'gy a szükséges tennivaló­kat mielőbb elvégezzék, mert az aratás, cséplés, szüret után a házasságkötés időszaka kö­vetkezik. Javasoljuk, hogy ezt a termet a most divatba jövő névadó-ünnepségek ren­dezésére is bocsássák a szü­lők rendelkezésére. 25 000 forint nyeremény békekölcsönön A napokban fizette ki az alberlirsai OTP-fiók Megyeri Jáncsnénak 25 000 forintos nyereményét. A harmadik bé­kekölcsön egy kétszáz forintos kötvényével nyerte Megyeri- né a 25 000 forintot. Lányával együtt vette át a nyereményt, s a pénznek máris ezer helye van. Az özvegy a házát sze­retné tataroztatok meg egy pár, a háztartásban nélkülöz­hetetlen felszerelést vásárol a nyert összegen. A szerkesztő üzeni ív. B.-nénak: A szódavízpat­ronokat a budapesti Gáz- és Szénsavértékesítő Nagykeres­kedelmi Vállalat (IX. Ipar út 9.) közvetlenül a kiskereskede­lemnek szállítja. A szállít­mány sokszor késik, ezárt for­dul elő, hogy nincs az üzletek­ben patron. A Népbolt Válla­lat úgy igyekszik ezen segíteni, hogy esetenként sürgeti a szál­lítást, vagy ha a kocsija Pestre megy, akkor, elhozza a patro­nokat. ígéretet kaptunk, hogy a szó­davízpatron rövid időn belül kapható lesz. Megkezdték edzésüket a Vasutas labdarúgók A Ceglédi VSE labdarúgói Dará­nyi Miklós edző vezetésével ked­den megkezdték az előkészítő edzéseket a rövidesen megkez­dődő NB M bajnoki idényre. Az edzés a teljes csapat részvételé­vel zajlott le, csak az üdülési szabadságon levő Gyikó Lajos, továbbá Baranyi. és Lengyel hiányzott. Meg kell még említeni, hogy Gyikó Benő, aki eddig az Építők csapatában játszott, szin­tén részt vett új egyesületében az edzésen. A szerdal edzésen három fiatal sportoló is bemutatkozott, aki most végezte el a vasutas techni­kumot és azonnal igazolható. A három fiatal egyike különösen bíztatóan mozgott. Járási és városi KISZ-titkári értekezlet A járási pártbizottság épületében tegnap a járás és város KISZ-titkárai tanácskoztak. Megtárgyalták a soron- következő feladatokat, meghatározták a megyei honvédelmi nap és a járási ifjúsági találkozó részletes programját. Varga Gábor, a járási KISZ-bizottság titkára elmon­dotta. hogy július 23-án halad keresztül városunkon a VIT- staféta. A váltót Abonyban vesszük át Szolnok megye kül­dötteitől és Pilisen adjuk át a monori járásnak. A váltó továbbításában 40 motoros és több mint 200 futó vesz részt. Felhívta a figyelmet a pécsi táborra, majd közölte, hogy a balatonboglári táborba is lehet .jelentkezni. A titkári értekezlet elhatározta, hogy augusztus másodi- kán három teherautóval vasárnapi rohammunkára mennek a Hanságba A fiatalok saját maguk gondoskodnak ellátá­sukról és még aznap visszatérnek Ceglédre. Az értekezlet lapzártáig nem fejeződött be. PIACOZÁS UTÁN várakozóan néz a „kisasszony” felé, aki épp most ve­szi ki a jégszek­rényből a rögtön harmatosra ham­vasodó Kinizsis üvegeket. — Jó vásár volt — mondja jóízű bizalmaskodás­sal a felszolgáló­nak. — Ősziba­rack — kacsint elégedetten. — Jó nagy kertem van. Háztáji. Ott ter­mett, 14-ért ment el kilója. Surrogva veri a habot az ömlő sör, szép vastag gallérja lesz a po­hárban. A bajusz is megmártódik benne. Előkerül a nagykockás zseb­kendő, letörlődik illendően. A bácsi érdeklő­dése most a zúgás forrása, a kávéfő­ző gép felé for­dul. Int a kisasz- szonynale. — Hozzon már nekem is egy olyan „triplát” —> mondja. — Legyen kettő —■ gavallé- roskodik, jólesően tapogatva meg a szive fölött duz­zadó tárcát. — Az asszonyt várom — magyarázza. — Az meg csirizét árul a baromfipiacon. Mikor meghoz­zák, kortyint egyet az alacsony po­hárból. Most újra sör következik, utána fekete. így iddogál felváltva forrót és hideget, egyre jobban el­merülve a gondo­lataiban. Százat egy ellen, hogy azt számlt- gatja, mennyit tesz hozzá az asz- szony a vásár után a bugyelláris tar­talmához. —Kemény— Győztek a soványak Kedden vívtak hagyomá­nyos labdarúgó-mérkőzésüket a Lábbelikészítő Szövetkezet sovány és kövér dolgozói. Ügy látszik, itt nagyobb szerepet játszik a fürgeség, mint a kon­díció, mert az izgatott szurko­lótábor előtt a soványaik 3:1 arányban legyőzték ellenfelü­ket. A „döntő” mérkőzést mind­két csapat megelégedésére ba­ráti vacsora követte, ahol vi­szont a kövérek mutattak fel jobb eredményeket. Ceglédiek ai országos serdülobajnokságon Vasárnap Budapesten a csepeli stadionban rendezték meg az or­szágos serdülő-bajnokságot. A ver­senyen Ceglédi Vasutasok és a Ceglédi Hunyadi Sportkör atlétái Is részt vettek. A meleg Idő elle­nére kiemelkedő eredmények születtek. A ceglédi versenyzők a Várakozásnak megfelelően szere­peltek. Százméteres férfi síkfutás: ... 6. Dóka Gábor (CVSE) 12 másodperc (előfutamban 11.9). Férfi távol­ugrás: ... 5. Dóka Gábor hat­méter 9 centiméter. Férfi hár­masverseny: ... 3. Magyar László (CVSE) 1527 pont. Női diszkoszvetés: ... 6. Flala (Ceglédi Hunyadi) 27.80 méter. Gerelyhajítás: ... 6. Kiss Éva (C. Hunyadi) 26.57 méter. Hármas­verseny: ... 3. Kiskun Magda 1900 pont. A Ceglédi Vasutas és Hunyadi atlétái vasárnap egyesületi baj­noki versenyen vesznek részt, Budapesten. ALBERTIRSAI HÍRADÓ — A községi tanács végre­hajtó bizottsága kedden ülést tartott, amelyen megvitatták a cséplési tervet, az előző fél­évi községfejlesztési-terv telje--- sítését. — 122 százalékra téliesítetté második negyedévi adótervét a községi taijács. Különösen ki­tűnt Jenei János nyolcholdas gazda, aki még ógabonábam teljesítette egész évi gabona­adóját. — A Szabadság Tsz-ben 18,4, a Dimitrov Termelőszö­vetkezetben 18 mázsás átlag­termést értek el őszi árpából. — Vidám vásárral egybe­kötött mezőgazdasági kiállí­tást rendeznek augusztus 20- án az albertirsai Petőfi-iskolá- ban. Ételről, italról a föld­művesszövetkezet gondosko­dik. — Társas utazást szervez a községi nő tan ács augusztus 2-án Balatonfüredre, augusz­tus 16-án pedig Hajdúszobosz­lóra. — 1650 forintra teljesítette már kongresszusi felajánlását a földművesszövetkezet. Tár­sadalmi munkában rendbehoz­ták a raktárt. — Tanácstagi beszámolót tart csütörtökön este 8 órakor a földművesszövetkezet iroda- helyiségében Kürti András járási tanácstag. lÄllili' A szalag bélésvarró-részlege (Foto: Kinka) Érdemes megemlíteni, meny­nyire tisztelik a munkások a párttitkárt, mennyire meg­becsülik a munkáját. A gyárban nincs függetlení­tett párttitkári státus. Fekete elvtárs villanyszerelő-karban­tartó és ha baj van valahol, abbahagyja a pártmunkát, a beszélgetést párttagok ügyes­bajos dolgairól és megy a gép­hez. Ilyenkor előkerül a kék ruha zsebéből a csavarhúzó és ... dolgozik ... Csakhogy két fiatal munkás — két villanyszerelő — azt mondta, hogy ekkora gyárban van mit csinálnia a párttit­kárnak. Vállalták, hogy min­den karbantartó munkát el­végeznek Fekete elvtárs he­lyett is. így a párttitkár tel­jes odaadással, a pártmunká­val foglalkozhat, s a gyárban sincs fennakadás. a hibát gyorsan kijavítja a két fiatal villanyszerelő. — Párttagok? — Nem... pártonkívüliek... Erős pártszervezetet akar­nak. Tudják, megtanulták: A.hhoz, hogy a gyár a terme­lését fokozza, hogy a munká­sok tudatosan tegyék, azt, amit a gépek mellett tenniök kell, szilárd pártszervezetre van szükség. S ekkora gyár­ban a húsz fős pártszervezet kicsiny, (de nem kevés). Nö­Cseh Józsefné gallérpikérozó, az üzem legszorgalmasabb dolgozója vélni akarják, de úgy, hogy maguk nevelnek ki párttago­kat a pártba jelentkezők kö­zül. Ha valaki felvételre jelent­kezik a pártszervezetnél, a vezetőség két-három párttagot megbíz, hogy foglalkozzon vele. Beszélgetnek a jelent­kezővel, nevelik, segítik, hogy mire párttag lesz, rendelkez­zék a kommunista számára el­engedhetetlen ismeretekkel, felkészültséggel, tulajdonsá­gokkal. A szabad pártnapok látoga­tottsága is azt bizonyítja, hogy ^ a gyár munkásai között jó J munkát végeznek a kommu­nisták ... s (Folytatjuk) ^ — A PARADICSOM ÉS A PRIMŐR SÁRGADINNYE fel­vásárlása exportcélokra va­sárnap kezdődik a földműves­szövetkezet felvásárlótelepein. — JÚLIUS 26.ÁN. VASÁR­NAP a ceglédi MHS honvé­delmi napot rendez a Gerje sportpályán, és az új vásártér mellett elterülő réten. Egész napos sportműsor, rádióval irányított repülőmodellező, he­likopter és ejtőernyős bemu­tató, ballonvadászat, korong­lövészet bemutató lesz. — BURGONYABOGÄR KERESŐ NAP lesz hétfőn, mert szórványos fertőzés ész­lelhető. Ezen a napon minden termelő köteles átnézni burgo­nyaültetvényét és a szükséges védekezési munkát elvégezni. — KÜLÖNLEGES MÉTER­ÁRUK BOLTJA nyílik a hó végén a Szabadság tér sarkán, a leértékelt áruk boltja he­lyén. — TÖBB MINT 244 MAZSA GYAPJÚT vásárolt fel a földművesszövetkezet Ceglé­den és a járás egyes területein. A legszebb és legjobb minősé­get a Vörös CsiTag Tsz adta, az egyéniek közül pedig Ivitz László. * ' — A CEGLÉDI GÉPÜZEM ÉS VASÖNTÖ VÁLLALAT túlteljesítette II. negyedévi termelési tervét. Javult a ter­melékenység is, mert az egy főre tervezett 20 000 forint he­lyett 20 202 forintot mutatnak a tényszámok. ízléses esketési termet rendez be a tanács A megvalósításhoz szükséges összeget megszavazták Kiszesek a termelőszövetkezetben Hétfőn 19 középiskolás érke­zett városunkba, a megye kü­lönböző községeiből, hogy se­gítséget nyújtson a Zrínyi Tss istállójának építésénél. A fiata­lokat, akik két hétig tartózkod­nak Cegléden, sátrakban szál­lásolták el. Sajnos az Építő­ipari Vállalat nem kezdte meg időben a munkát, de a fiata­lok nem tétlenkednek, hanem kérték, hadd segítsenek az ara­tásnál. így is lett. Most az egyik csoport a Zrínyi Tsz táb­láin arat, a másik csoport utat épít. A tsz vállalta az ifjak ét­keztetését, bő, választékos koszlot főznek számukra. Barna Simon, a városi KISZ- bizottság tagja gondoskodik a szórakoztatásukról. Rádió, sportfelszerelés áll rendelkezé­sükre, ezenkívül esténként mo­ziba járnak. Szombaton strand­ra mennek, majd vasárnap múzeumlátogatás, és városné­zés szerepel a programban. sebb korosztályhoz tartozik. Nagy tapasztalattal és még nagyobb szeretettel intézi húsz párttag és a sok pártonkívüli dolgát. Ügy beszél róluk, mint a családjáról, összenőtt velük és szereti őket. Azt vallja; végtelen türelem kell az em­berek neveléséhez és ezt a gyakorlatban is megvalósítja. A párttagok zöme asszony és úgy is beszél velük, mint csa- ládanvákkal, akiknek a párt- munlca, a gép mellett még a háztartást is el kell látniok. (4) S mig a KISZ-szervezet ve­zetői azon fáradoznak, hogy az új szalagok fiataljai közül minél többet bevonja­nak a szervezeti munkába, a pártirodán a pártszervezet megerősítése a cél. ERŐS PARTSZERVEZETET Hűvös helyiség a pártiroda, benne melegséget áraszt Fe­kete András, a párttitkár lel­kesedésével, fiatalos lendületé­vel. Pedig nem fiatal. Az idő­j I eíipiac van. Cl Péntek dél­előtt, úgy tíz óra körül, a Délibáb cukrászda ragyo­góra törölt üveg- lapú asztalainál alig néhányan ül­nek. A levegő is friss még, nem úgy, mint este, amikor a dohány hódolói töltik meg a helyiségeket. Egyszerre elsö­tétül az ajtó jóko­ra négyszöge. Idős bácsi törtet befe­lé három üres „garabó”-val, a karján, amelyek­ből egybe befér vagy 20 kiló gyü­mölcs. Közel a ki­járathoz ül és mindjárt rendel is. Nem kevesebb, mint három üveg sört egyszerre. Míg a hűsítőt hoz­zák, szépen elren­dezi maga körül a kosarakat. Aztán komótosan szét­rakja a lábát és

Next

/
Oldalképek
Tartalom