Pest Megyei Hirlap, 1959. június (3. évfolyam, 127-151. szám)

1959-06-10 / 134. szám

PEST MEGYEI TANACSAM TOTO oldalon) VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! III. ÉVFOLYAM, 134. SZÄM ARA 50 FILLER 1939. JŰNIUS 10. SZERDA Az HIÚK párt- és KormánjKii’döüsége Hruscsavnál A Német Demokratikus Köz­társaság párt- és kormány­küldöttségének tagjai Walter Ulbricht és Otto Grotewohl vezetésével kedden a Kreml­ben találkoztak az SZKP és a szovjet kormány vezetőivel. A találkozón jelen volt Hruscsov. Kiricsenko, Koz­lov, Mikojan, Pervuhin. va­lamint Kuznyecov, a szov­jet külügyminiszter első he- lvettese és más személyisá- gak. ___________ Ü lést tartottak a genfi atomeriekeifet résztvevői Genfben, magyar idő szerint 10.58 órakor ülést kezdtek a genfi atomértekezleten résztve­vő három nagyhatalom képvi­selői. Az ülés ,12.35 órakor ért véget. Oromiko és Sefwyn Lloyd a laoszi helyzetről tárgyalt Harlamov szovjet szóvivő a hétfői zárt ülésről A Reuter jelenti, hogy Sel- wym Lloyd angol és Gromiko szovjet külügyminiszter ked­den délelőtt csaknem egyórás vitát folytatott a laoszi hely­zetről. A DPA arról számol be, hogy Brandt nyugat-berlini polgármester pénteken Pá­rizsból Genfbe érkezik, ahol találkozik Brentano nyugat­német külügyminiszterrel. Brandt később tárgyalt Eckardt külügyi államtitkár­ral és Herter amerikai kül­ügyminiszterrel is, majd szombaton Bonnba repül. A négy külügyminiszter hét­fő délutáni nemhivatalos ülé­séről Harlamov szovjet szóvi­vő a sajtó képviselőinek el­mondotta, hogy ugyanazok­Ajándéktárgyak a VIT-re kísérletek megszüntetését cél- ^ zó egyezményről folyó tár-^ gyalásokat érintik. > * I Ahogyan a genfi értekezlet ^ — mint a hétfő reggeli lapok S írták — döntő szakaszához kö- ^ zeledik, egyre sűrűbben ér- ^ kéznek küldöttségek a külön- S böző országokból Genfbe, ^ hogy tolmácsolják a nagyha- ^ talmak delegációinak a béke- | szerető embereknek azt a vá- ^ gyát, hogy a konferencia mi- ^ előbb megegyezésre jusson. ^ igyi szervezet ülése | hogy megadja az ILO bizton- ^ sági ülésén részvevő küldöttek- ^ nek a teljes szavazati jogot. ^ Ez a döntés azt jelenti, hogy ^ ezentúl a szocialista országok ^ küldöttei is teljes szavazati § joggal rendelkeznek a bízott- § Ságokban. KÉTSZERES A HASZON Furcsa dologról hallottam a minap Cegléden. A Köz­lekedésépítési Gépjavító Válla­latnál kerestem a 'Dózsa Népe Tsz tinókét. Gondol- tgm, valami javí­tási vagy patroná- lási ügyben jár itt. Tévedtem. Az elnök törzs­könyvezett serté­seket vett át a vállalattól. Törzskönyvezett sertések ott, ahol csak darukkal mozdítható lánc­talpak és földet túró gépek van­nak, ahol vas és vas mindenütt'! Pedig így van. El­mondták, hogy a vállalat 1953-ban létesített üzemi konyhát. Mivel a megmaradt mos­lékot hasznosítani akarták, bevezet­ték a moslékos sertésnevelést. Így nemcsak a hulla­dékot értékesítet­ték, hanem a munkások étkezé­sét is olcsóbbá, tartalmasabbá tet­ték. Hiszen min­den héten vágnak sertést, olyan 150 —180 kilósat. Ez bizony bearanyoz­za a levest és na­gyobb darab húst engedélyez a fő­zelékre. S mivel a keve­redést az ilyen ne­velés megakadá­lyozta, kivá­ló törzsállomány alakult ki az évek folyamán. A vállalat hússerté­seinek híre ment. A termelőszövet­kezetek innen frissítik fel állo­mányukat. Nem­régen kapott a jászkarajenői Pe­tőfi Tsz négy anyát és egy kant. Most pedig a helyi Dózsa Népe Tsz visz öt törzsálla­tot. Jelenleg a válla­latnál 45 darab öthónapos mala­cot, 41 süldőt, öt hízót, tizenhárom anyakocát és egy kant gondoznak. Ilyen állomány még egy szövetke­zetnek is becsüle­tére válna. S ki­váló állomány, törzskönyvezett állatokkal. így térül meg kétszeresen a vál­lalatnál nevelt sertések költsége. Először az üzemi konyhán, másod­szor a termelőszö­vetkezetekben — ahol — a vállalat­tól kapott törzsál­lomány segítségé­vel — kiváló hízó­kat nevelnek és csak tovább javul a húsellátás a vá­rosban. G. B. Jelentések a nicaraguai helyzetről utánj első nagyobb csatában elszenvedett emberveszteséget, s nem közölt adatokat a fel­kelők veszteségeiről sem; ról a kérdésekről tárgyaltak, mint az előző alkalmakkor. Harlamov hozzáfűzte, hogy véleménye szerint a konferen­cia immár abba a szakaszba érkezett, amikor közeledik a munka befejezése. Egy kérdésre válaszolva a szovjet szóvivő közölte, hogy Gromiko szovjet külügymi­niszter és Selwyn Lloyd an­gol külügyminiszter hétfőn megbeszélést folytatott és azon olyan kérdéseket vitattak meg, amelyek a nukleáris fegyver­A nemzetközi műnk; A nemzetköze munkaügyi szervezet (ILO) idei évi érte­kezletén 173 szavazattal 112 ellenében, 12 tartózkodás mel­lett úgy döntött, hogy három­tagú bizottságot küld ki, mely­nek felhatalmazása van arra, Június 10-én lesz az utolsó tanítási nap, 22-én kezelődnek a behatások Néhány nap múlva befeje­ződik az 1958—59-es oktatá­si év. Az általános iskolák­ban június 10-én tartják az utolsó „hivatalos" tanítási napot, s 10—15. között már az osztály-összefoglalók lesz­nek. Ezután a tanárok le­zárják az érdemjegyeket és a június 15—18-a közötti osz­tályozó konferenciákon dön­tenek ,a végleges osztályza­tokról. A tanévzáró ünnep­ségeket általában minden is­kolában 20-án rendezik, s az ünnepség után az osztályfőnö­kök kiosztják az évvégi bizo­nyítványokat. A beiratások időpontja június 22—23, Az általános iskolákhoz ha­sonlóan a gimnáziumokban is 10-én fejezik be a tanítást, s 11—12—13-án összefoglalók lesznek. Az osztályozó konfe­renciák 15-én kezdődnek, s 20-án vagy 21-én tanévzáró ünnepségekkel, bizonyítvány­osztással fejeződik be az ok­tatási év. A gimnáziumi be- $ iratások június 22—23—24- $ én lesznek. t. s Megnyílt — mint már közöltük —, a bécsi Világifjúságl Találkozón bemutatásra kerülő magyar képzőművészeti alkotások, valamint a VIT-küldöttség ajándéktárgyainak kiállítása a Műcsarnokban. Képünk a népművészek szaru- faragványainak egy csoportját mutatja be, (MTI Fotó — Friedmann felvj ^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\V\\\\\\\\V\\^^^ A Csepel Autógyár dolgozói állják a szavukat! Június végére elkészül 105 darab U 28-as motor Mindössze három hónapja, hogy a Csepel Autógyár dol­gozói megfogadták: minden erejükkel támogatják a me­zőgazdaság szocialista átszer­vezését. A fogadalom ponto­sabban így hangzott: Vállal­juk, hogy a pártkongresszus tiszteletére terven felül 150 darab U 28-as kéthengeres traktormotort készítünk, a termelőszövetkezeti mozgalom támogatására. Ez volt tehát a felajánlás. És mit mutatnak a tettek? Erre a kérdésre kerestünk választ tegnap a Csepel Autó munkaóra után került sor a „vizsgáztatásra", aminek ered­ményét előreláthatólag egy hónap múlva hozzák nyilvá­nosságra. Annyi azonban már most is bizonyos, hogy az U 28-as eredményesen kiállta a próbát külföldi „vetélytársai- val” szemben. Rékasi Béla üzemfőnök vette át a szót ezután. Sza­vaiból kiderült, hogy nem­csak az U 28-asok elkészítése dicséri az autógyáriak jó munkáját. Hiszen ők készítettek a fővárosi autóbusz-forgalomban oly hamar népszerűvé vált Ikarus 68 típusú autóbu­szok farmotorjait is, még­pedig mind a húszat ter­ven felül és határidőre! Vállalták továbbá, hogy a mezőgazdaság megsegítésére a Vörös Csillag Traktorgyárnak 50 darab DT 413-as traktor- motort, ugyanennyi dömper­motort, az EMAG-nak 90 da­rab DK 413-as kombájn-mo­tort, s a tűzoltógyárnak 80 darab szivattyúmotort készí­tenek. Ezt a felajánlásukat is határidőre teljesítik a motor­gyáriak — mondotta befeje­zésül az üzemfőnök. A tsz-mozgalom eredményeit tárgyalja meg a Ceglédi Járási Tanács Varsó, a második világháborúban csaknem teljesen elpusztult lengyel főváros ma egyike Európa legszebb, legmodernebb na gyvárosainak. Képünkön: új városnegyed a romok helyén. szövetkezet, 23 termelőszö­vetkezeti csoport működik és négy termelőszövetkezeti köz­séggel dicsekedhetnek. A végrehajtó bizottsági ülés után — június 19-én — a ta­nácsülés tárgyalja meg a szö­vetkezetek helyzetét, Nicaraguában a helyzet to­vábbra is feszült és a legfris­sebb hírek szerint hétfőn dél­után heves csata folyt le a nemzeti gárda és a forra­dalmi csapatok főereje között. ^ A közvetítő akcióra vállal- ^ kozott öt közép-amerikai p nagykövet elhatározta, hogy ^ helikopteren felkeresi az ős- ^ erdőkbe vonult felkelőket és 6 tárgyal vezetőikkel, ezenkí- /; vül tárgyalnak a helyi ellen- zéki vezérekkel is. ? Az AFP részletes tudósítá- ij sokat közöl arról a heves csa- ^ tárói, amely helyi idő szerint ^ hétfőn délután egy és három £ óra között a Managuától 180 ^ kilométerre északra levő Cerro ^ de la Laguna térségében le- ^ folyt. Somoza tábornok sze- ^ rint ez az ütközet „a felke- ^ lök katonai felszámolásához" ^ vezetett A tábornoknak az a ^ meggyőződése — folytatja az ^ AFP —. hogy a felkelőknek ^ kifogyott a lőszerkészletük. £ Somoza tábornok hétfő esti ^ sajtóértekezletén kijelentette, £ hogy „a Nicaraguában felián- ^ golt forradalom elfojtása csak ^ napok vagy talán órák kér- \ dése”. \ A felkelők rádióállomásé- \ nak a szomszédos Honduras- < ban felfogott jelentése szerint j tovább fokozódik az ellenéi- ! las a Somoza-rendszer ellen. í Somoza tábornok hétfő esti i sajtóértekezletén eey szóval ! sem említette a hétfő dél- \ \ A Ceglédi Járási Tanács végrehajtó bizottsága jú­nius 12-én tárgyalja a nyá­ri munkák tűzrendészet! fel­adatait, a harmadik negyed­évi munkatervet és a ter­melőszövetkezeti mozgalom eredményeit. A ceglédi já­rásban jelenleg 24 termelő­motorgyárában. Az első, akit megkérdeztünk, Tihanyi Béla főmérnök volt. Kérdésünkre elmondotta, hogy márciusban úgy döntöttek: a 150 darab motorból 105-öt még az első félév­ben elkészítenek, hogy már az idén használni lehessen a traktorokat a mezőgazdasági munkában. A vállalást becsülettel telje­sítették: június 8-ig a 105-ből 98 motor elkészült. A hátra­levő 7-ből is befejezés előtt áll 4 darab. Az a tény pe­dig, hogy a gyár 33 hónapja ; napról napra teljesíti a ter- | vét, biztosítéka annak, hogy 5 június végére hiánytalanul felkészül a 105 traktormotor. $ Tihanyi főmérnök ezután felmondotta, hogy éppen f tegnap tartották meg az | U 28-as motor alkalmas- s .... 5 sági vizsgáját. s ^ Hosszú hónapokon át figyel­jék a Mezőgazdasági Kísér­heti Intézet munkatársai a ^traktor prototípusainak mun­káját, üzem- és kenőanyag- jogyasztását, a helvéciai ho- | mokos és a sinatelepi szikes ^talajon. Kétezer ledolgozott —

Next

/
Oldalképek
Tartalom