Pest Megyei Hirlap, 1958. november (2. évfolyam, 258-283. szám)

1958-11-01 / 258. szám

PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! n. ÉVFOLYAM, 258. SZÁM ÄRA 50 FULLER 1958. NOVEMBER 1. SZOMBAT A megyei választási elnökség ülése A Pest megyei választási el­nökség október 29-én ülést tartott. Megtárgyalta a vá­lasztásokkal kapcsolatos eddi­gi feladatok végrehajtásának helyzetét. A megyei választási elnökség megállapította, hogy a választási munka a legna­gyobb rendben folyik, a kü­lönböző szervek és szervezetek a törvényt szigorúan betart­ják. A választási elnökség meghatározta a következő idő­szak feladatait is. A választásról, a jövő évi tervről és az időszerű külpolitikai kérdésekről nyilatkozott a kormány szóvivője Száz kiló műtrágya holdanként A budai járás termelőszövet­kezetei — néhány kivétellel — kihasználják a 3004-es kor­mányrendelet nyújtotta lehe­tőségeket: átlagosan száz ki­lón felül szórtak el műtrágyát holdanként az 1957—58-as gaz­dasági évben. A rekordot a pá- tyi Petőfi Tsz tartja, amelyik két mázsánál is több műtrá­gyát használt fel holdanként. A budakeszi Kossuth Tsz 110 kilót, a pilisvörösvári Űj Élet 130 kilót, a sóskúti Béke Tsz 140 kilót, az ürömi Cser- veiikov Tsz 110 kilót, és a biai Dózsa Tsz 150 kiló műtrá­gyát szórt ki egy-egy holdra; Tegnap Gyáros László, a Mi­nisztertanács Tájékoztatási Hivatalának elnöke, a kor­mány szóvivője válaszolt a bel- és külföldi sajtótudósitók kérdéseire. A többi között elmondotta: őszinte öröm tölt el bennün­ket, hogy a Lengyel Népköztársaság' kapcsolata a Szovjetunióval és a népi demokratikus or­szágokkal mind szorosabbá válik. A Brazíliába került magyarok­ra vonatkozó kérdésre Gyáros elvtárs elmondotta: ebben az évben az egész nemzetközi saj­tót foglalkoztatta annak a né­hány magyar családnak a kál­váriája, amelynek sikerült Bra­zíliából visszaszökni Angliába. Ügyükkel még az angol parla­ment is foglalkozott. Ezek a családok nem ok nélkül hagy­ták el Brazíliát. Sorsukról a különböző nemzetközi szerve­zetekhez, az ENSZ menekült- ügyi főbiztosához, a vöröske­reszthez és a magyar hivata­lokhoz küldött levelek hü ké­pet adnak. A szóvivő ezután beszámolt arról, hogy az úgy­nevezett „magyar komité" ve­zetői több milliót sikkasztottak a disszidensek számára Leértékelik a divatjamúlt árucikkeket A megyei tanács kereskedelmi osztályáról értesültünk, hogy leértékelő bizottság működik. Feladata, hogy alacsonyabb árat állapítson meg a külföldről érkezett olyan divatjamúlt anyagokra, amilyeneket hazai gyárakban már nem állítanak elő. Ilyenek többek között; konfekció áru, ingek, különféle cipők. Ezek a cikkek a megye területén 56 állami és szövetkezeti boltban vásárolhatók, valamint a vásározó részlegek az orszá­gos vásárokon árusítják. A leértékelt anyagok teljesértékű áruk. A leértékelés csupán azt a célt szolgálja, hogy a boltok­ban mindig a legújabb divat szerint készült cikkek között vá­logathassanak a vásárlók. A leértékelés 20—50 százalékos. A szobi vasutasok munkaversennyel készülnek a választásokra Az őszi forgalom nagy fel­adatokat ró a vasutasokra. Ilyenkor bármennyi is a kocsi, mindig kevés. Hogyan segíthe­tünk ezen? Úgy, hogy a ren­delkezésre álló kocsiparkot a lehető leggazdaságosabban^ használjuk fel, vasutasnyeí-| ven: meggyorsítjuk a kocsi-1 fordulót. Á tehervonatok állá:— | idejét lecsökkentjük s biztosít | juk a menetrend szerinti ind'- \ fásukat. Vasutasaink szeretik a JC | munkát. Október 8-án Külvár-1 János kiváló dolgozónk mun | kaversenyre hívta az állomás | összes dolgozóját s a következő | felajánlásokat tette: 1. A tehervonatok menet f rend szerinti indítását a ki = adott 75 százalék helyett 85 = százalékra teljesíti, 2. A szeptemberi 5,3 órás ke f csitartózkodási időt 4,8 órára | csökkenti. Az állomás dolgozói elfogad- j ták a kihívást és máris szép] eredményt értek el. A menet-] rend szerinti indítást 90 száza \ lékra teljesítették, s a kocsik] állásidejét 4.6 órára csökken ; tették. \ A jó versenyszellemre jel \ lemző, hogy a dolgozók állan = dóan érdeklődnek az eredmé-l nyék iránt. Valamennyien azt remélik, hogy november 16-ig még jobb teljesítményt ér­nek el. Kovács István üzemgazdász, Szob ttifiimiiiitUjiiHiimiiMiiiiiiiiiiiiiiHUHHimimiiiHiimmmuiiii — Rózsi, te! Ne porolj viár! Az új gimnázium földszint­jén, a jövendő gondnoklakás- bán két segédmunkáslány sepreget. És bizony hiába fi­gyelmeztetik egymást, a por csak száll a seprők nyomán, száll vastagon, tömör felhő­ben, hiszen nem is lehet más­képpen. A földszinten ez hát a hely­zet. A magasföldszinten viszont már csillog ÍR ablak üvegsze­me. Innen szeptember elseje előtt eltakarították — talán ugyanezek a lányok — a ha­barcsmaradékokat, téglamor­zsákat, itt már tanítanak és tanulnak négy osztályterem­ben. III. a., III. b„ IV. a., IV. b.... — zöld fajanszbetűk hirdetik az ajtókon, hogy a Szentendrei Állami Gimná­zium „alapító tagjai”, a két „legöregebb” osztály átköltö­zött az új épületbe. A több mint kétszáz gimna­zistából vagy kilencven ideje összegyűjtött pénzből és a hatalmas sikkasztási bot­rány ma már a brazil bíró­ság előtt van. Gyáros elvtárs ezután kije­lentette, kormányzatunk min­dent megtesz, hogy valamilyen formában elérjük az illetékes nemzetközi fórumokon a kül­földre került magyarok kiszol­gáltatott helyzetének valame­lyes javítását, illetve hazahoza­taluk megoldását. Válaszában a többi között foglalkozott külkereskedel­münk helyzetével. Hangsúlyoz­ta, hogy a piaci igényeknek megfelelően fokozzuk a komp­lett gyári berendezések, első­sorban a gyümölcs-, főzelék-, baromfi- és húsfeldolgozó gyárberendezések, malmok, to­vábbá hűtőberendezések ex­portját. Ugyanakkor kész gyártmányokat vásárolunk közvetlen fogyasztás céljaira. Bútorhiányunk csökkentésére a következő időszakban nagy beruházásokat hajtunk végre. A szóvivő a továbbiakban el­mondotta, hogy a gazdasági bizottság jóváhagyta a jövő évi terv keretszámait, a rész­lettervek egyeztetése, amely rövidesen megkezdődik, eitari néhány. hétig, .és,. , a végleges tervjavaslat előreláthatólag december­ben kerül a kormány elé. | — Végleges adatokkal tehát j még nem szolgálhatok, csak • néhány fontosabb célkitűzés j ről adhatok hozzávetőleges kí- j pet — hangsúlyozta Gyáros elvtárs. — A jövő évi tervszá­mokat az. eredeti hároméves tervhez képest valamelyest felemeljük. A beruházási több­letnek mintegy negyedét a la­kásépítkezések meggyorsításá­ra kívánjuk fordítani, a meg­maradó összegből elsősorban a Dunai Vasmű hengerművét és a Tisza vidéki Vegyikombinát. építését akarjuk előbbrehozni A beruházások emelése azon­ban nem vonja maga után az életszínvonal és a fogyasztási színvonal csökkentését. Épper. ellenkezőleg, 1959-ben a fo­gyasztási alapot, csekély mér­tékben ugyan, körülbelül egy százalékkal, de ugyancsak fel­emeljük a hároméves terv ere­deti előirányzatához viszonyít­va. Gyáros elvtárs ezután né­hány mezőgazdasági vonatko­zású kérdésre válaszolt, majd a közelgő választásról beszélt. — Nálunk a nép választ és S3 1 a nép érdekei érvényesülnek a| választásokon — mondotta. — \ Vajon melyik nyugati búr- : zsoá demokráciában kér- | dezik meg a néptől, már a | választások előtt, kiket lát- § na szívesen az államhata- § lomban, a parlamentben? | Egyikben sem. Magyarorszá-| gon viszont 107 ezer gyűlésen 1 vitatták meg a választók, kiket 1 jelölnek a listákra. Ez terme-1 szetes is. Nálunk népi hatalom § van, s ez nemcsak a szavazás 1 napján nyilvánul meg, hanem | mindennap, tehát a választá-f sok előkészítésében is. A jelö-| lőgyűléseken a választóknak | körülbelül a fe e részt vett, ezek során csak a fővárosban | csaknem 15 ezren szólaltak fel. | így volt ez országszerte és ez| nemcsak választási rendsze-| rünk demokratizmusának bi-| zonyítéka, hanem a politikai | érdeklődést is mutatja, a dolgo-| zók bizalmát a szocialista 1 rendszer, a párt és a kormány | politikája iránt. Gyáros elvtárs végül elmon-1 dotta, hogy a népfront-bízott-1 ságok összeállították a jelölő-; listákat, amelyeket végső fo-j j kon a választási elnökségek; | hagytak jóvá, a listákat no- -Vember »-ért függesztik lak A választás törvényessége felett az országos válasz­tási elnökség őrködik, s a választási elnökségekben, a szavazatszedő bizottsá­gok munkájában mintegy 400 ezer választópolgár vesz részt. A választások törvényessége tehát a nép ellenőrzése alatt áll. — A november 16-i választá­sokon a párt és a kormány a nép elé áll és az ellenforrada­lom óta követett politikai vo­nal megerősítését kéri, hogy tovább haladjon az eddigi úton. Népünk helyesli ezt az utat, s bízunk benne, hogy a választásokon ás emellett fog­lal majd állást. A helyes útról, amellyel a nép egyetért, és amelyet jóvá fog hagyni, sem­milyen irányban nem kanyaro­dunk el. Ami a kormányban „várható” változásokat illeti, meg kell mondanom: a meg­választandó országgyűlés szu­verén joga, hogy milyen kor­mányra bízza az ország veze­tését, de véleményem szerint nem lesz semmiféle változás az ország politikai vezetésében — mondotta befejezésül Gyáros László elvtárs. A LOTTÓ NYERŐSZÁMAI: 17, 23, 29, 45, 81 A lottó 44. játékhetére 2 579 831 szelvény érkezett a Sport- fogadási és Lottó Igazgatóságra. így egy nyerőosztályra 967 434 forint jut. A sorsolást pénteken Miskolcon, a Lenin Kohászati Művek művelődési otthonában tartották meg. A szokásos tech­nikai előkészületek után a következő nyerőszámokat húzták ki: 17, 23, 29, 45, 81. November első hetében a tárgynyereménysorsoláson a 43 heti szelvények vesznek részt. 1960-ban elkezdik a nagymarosi vízilépcső építését halmoztak egymásra. És az a sok berendezés, ami csak ez­után érkezik még! Öröm, nagy öröm. De gond is. — Mert ugye meg kell ün­nepelnünk az új iskolaépület átvételéi? — kérdi Mikulási Béla igazgató. — És ugye il­lendő lenne megvendégelni a gyorskezű építőmunkásokat, akik valóban mindent meg­tettek, hogy elkészüljön a mi iskolánk? De mondja meg, miből? Bizony, nehéz a lecke. Mert hivatalos pénzből nem telik és nem telhet megven- dégelésre. De az iskola építőit sem lehet úgy útjukra enged- 'ni, hogy ne éreztetnék velük ilyen módon is, mennyire megbecsülik őket, mennyire hálásak nekik a becsületes munkáért. A Minisztertanács október 23-i ülésén megtárgyalta és jóváhagyta a közös érdekű Duna-szakasz vízienergiájá­nak hasznosításáról szóló kö- iös csehszlovák—magyar ha­tározatot. A bizottságok megállapodtak abban, hogy elsőnek a nagy­marosi vízierőművet kell meg­építeni. Egyébként úgy ha­tároltak, hogy az egész, tehát Bratislavá- tól Nagymarosig terjedő közös érdekű Dunu-sza- kasz vízienergiájának liimi’iiiiiiHiimiiiifiiHHiiiiiiiMmiitiiiiiiiHiiHiiiiiHiéntiunitimi Talán a tanári kar, a szülői munkaközösség és a diákok mégis találnak valami meg-, oldást. Az öröm azért mégis na- \ gyobb, mint a gond. Szentendrén és környékén I ezután majd több gyerek ko-\ pogtathat be a gimnázium ka- \ púján: bebocsáttatást nyernek. \ És nemcsak a gyerekek, a] felnőttek is. A levelező-tago-\ zat máris működik (baráz- \ dáltarcú férfiakat, fiatal asz-] szonyokat láttam az új épületi folyosóján lépegetni, könyv- \ vei, füzettel a hónuk alatt), a ] kilenc szakkör is végleges\ otthonra lelhet. Hát még jövőre, ha a tor- \ naterem (benne orvosi fende-i lő, fürdő stb.) elkészül! Ak-\ korra valóságos kombinát lesz] a szentendrei fiatalok fiatal \ iskolája. Csak a tanulók is olyan jól i vizsgáznának benne, mint a ] kőművesek — vele. G. L. j hasznosítása közös terve­zésben, beruházásban és kivitelezésben készül. A most hozott határozatok alapján minden erőmű építé­sében Magyarország is. Cseh­szlovákia is érdekelt, ez pedig a legjobb és legtakarékosabb megoldásokat biztosítja. A közös érdekű Duna-sza­kasz vízienergiájának teljes kihasználását a két ország 1975-ig terjedő távlati ter­vében úgy irányozza elő. hogy a nagymarosi vízlépcső ter­vezése a jövő év végére elké­szül. s hogy az építési munká- ; latokat lehetőleg már 1960- : ban el is kezdhessék. Az épít- i kezések megállapított üteme ; lehetővé teszi, hogy Magyar- ország a nagymarosi erőműből Jnár 1965-től kezdve, körülbe­lül 60 megawatt teljesítmény­nyel, évente mintegy 415 mil­lió kilowattóra áramot kap­jon. A nagyarányú építkezés következő láncszemeként épü­lő felsődunai erőmű pedig mintegy háromszorosát fogja adni a nagymarosi erőmű energi atermelésének. A kétségkívül hatalmas je­lentőségű közös erőmű-épít­kezés kiemelkedő példája a KGST-hez tartozó orszá­gok baráti együttműködé­sének, békés törekvéseinek, egyúttal pedig újabb hozzájárulás a magyar—csehszlovák gazda­sági és politikai együttműkö­dés elmélyítéséhez és kiszéle­sítéséhez. nagy részét itt, a friss festék- szagú termekben tölti. Az építővállalat beváltotta sza­vát: a szeptember elsejei át­adással lehetővé tette, hogy a fiatal gimnázium már nyolc osztálytermet nyithasson meg a fiatalok előtt. Fiatalok ... A több mint 200 tanúló is, az állami gimnázium is fiatal. És még if jabb, csak most szü­letik az új épület, amelynek magasföldszintjére már beköl­tözött az élet. Az emelet még nem készült el teljesen, de az építő válla­lat ígéri: decemberben — ta­lán 15-e táján — átadják. Tető alá, végleges helyükre kerülhet tehát az a rengeteg szekrény, szemléltető eszköz, bútor, amit most, ideiglene­sen, a régi épület folyosóján Vadvízország a Duna mellett ti«n kiiuttti mini 141 tiiimtiikiiiiaiiif ii»&f MttiutiBifittvMiiiiiniiiilifeiftmiifaiM min mitciaii m

Next

/
Oldalképek
Tartalom