Pest Megyei Hirlap, 1958. szeptember (2. évfolyam, 206-230. szám)

1958-09-28 / 229. szám

G "'feÄ’irlaö 1958. SZEPTEMBER 28. VASÄRNAP Hatköbméteres dömper. nagyobb teljesítményű motorok, hegyjáró trolibusz Látogatás a tísévos Járntüfojíosatvsi In tesetben Bizonyára kevesen tudják, hogy a pesti utcák népszerű kék autóbuszai vagy a zaj­talanul suhanó Ikarus-trolik és a már vidéken, de külföl­dön is közkedvelt, modern vo­nalú távolsági autóbuszok magyar tervezője elképzelései nyomán születtek a Jármű, fejlesztési Intézetben. A felszabadulás előtt nem volt önálló járműtervezé­sünk, s az intézet létrejöt­tének gondolata csak az el­ső hároméves terv vége felé vetődhetett fel, mi­előtt hozzákezdtek a Cse­pel Autógyár építéséhez. Azóta egy évtized múlt el és csaknem valamennyi ma­gi’ar tervezésű jármű-konst­rukciót itt tervezték. A tízéves jubileum alkal­mából ellátogattunk Budára, az intézet Bartók Béla úti központjába, hogy beszámol­hassunk olvasóinknak a ma­gyar járműtervezés és jármű­fejlesztés eddigi eredményeiről és az intézet jelenlegi munká­járól. i Modern épület, odabent a munkatermekben fehérköpe­nyes tervezők dolgoznak a rajztáblák előtt egy-egy al­katrész tervrajzán. ■ — Feladatkörünk — vilá­gosít fel az intézet egyik ve­zetője — elsősorban a jármű- fejlesztés és természetesen új konstrukciók tervezése. Mér­nökeink és technikusaink ed­dig is arra törekedtek, hogy a magyar járműtervezés ne ma­radhasson le a gyors ütem­ben fejlődő nemzetközi szín­vonaltól. Törekvésünk továbbra is, hogy olyan járműtípuso- .Kat tervezzünk, amelyek nemcsak a hazai követel­ményeket. de a külföldi piacigényeket is kielégí­tik. Korábban inkább csak a ha­zai szükségletre dolgoztunk, ma már olyan speciális jár­műtípusokat is tervezünk, amelyeket más országok gép­járműipara nem gyárt. ■: Az elmúlt tíz esztendő alatt, mint a magyar járműipar jelenlegi gyártmányai is bi­zonyítják, több kiemelkedő konstrukció született ebben az intézetben. A NIK 500-as alaptípusból alakították ki a szakmai körökben is komoly elismerést szerzett öttonnás te­herautót és az Ikarus 60 vá­rosi autóbuszt. Ugyanebből a típusból született az 520-as távolsági interurbán autóbusz is. A fejlődés egyik mérföld­kövét jelentette a kitűnően be­vált DT 413-as lánctalpas traktor. Felsorolni is sok lenne, milyen és hányféle típusú Járművet terveztek itt és fej­lesztettek tökéletesebbé. Az intézet kísérletezte ki a Csepel Autógyár első te­herkocsi típusait. < Az intézet ma is szoros kap­csolatot tart fenn a gyárral, több kísérletet közösen ol­danak meg. Jelenleg a Cse- pel-motorok továbbfejleszté­sén fáradoznak mindkét he­lyen. — Elgondolásunk — mondja az intézet egy másik vezetője, hogy miután a tízéves Csepel* motorcsalád az autótechnika szédületes fejlődése következ­tében fejlesztésre szorul, fel­tétlenül korszerűsítenünk és modernizálnunk kell ezeket a motorokat. A fejlesztést több lépcsőben gondoltuk. A cél természetesen a teljesítmény növelése és a fogyasztás csők. kentése. Nemrégen készült el a régi Csepel-motorcsalád legna­gyobb és legtökéletesebb tagja, a nyolchengeres Bo­xer-motor. Ezt a motort autóbuszokhoz és nagy teljesítményű teher­gépkocsikhoz használjuk. A motorfejlesztési kísérletek ■már eddig is szép eredménnyel jártak és sikerült nagyobb tel­jesítményű Cscpel-motorokat előállítani. Az üzemanyag jobb kihasz­nálása érdekében például az égési térből elhagytuk az úgy­nevezett előkamrát s így az üzemanyag közvetlenül az égé­si térbe jut. Ezzel óránként az egy-egy lóerőre jutó üzem­anyagfogyasztás a jelenlegi 200 grammról 170—180 gramm­ra csökken. Az égéstér új­szerű kialakítása, a henger űrtartalmának növelése és a fordulatszám fokozása a je­lenlegi 95-ről 110 lóerőre nö­veli a motor teljesítményét. A Tibetbe küldött négy­hengeres. .feltöltött motorokkal szerzett tapasztalat9k alapján olyan autóbusszal., kísérletez­nek. amelyben á hathengeres motor teljesítményét feltöltő segítségével 25 százalékkal nö­velik. A motorfejlesztés harma­dik lépcsőjében már ha­zai tervezésű új motor­család kialakítása szerepel. Az említett nyolchengeres Boxer-motor hajtja a most elkészült legújabb magyar autóbuszt is, az Ikarus 555-öt. Az autóbusz hajtóművét elekt­romos távkapcsolású sebesség- váltóval és lengő hátsóhíddal szereitek fel. Ötvenöt utast szállíthat, s az utastér jobb kihasználása érdekében a mo­tor a padló alatt foglal he lyet Az 1956 őszén Kínában | tartott magyar hegyi autó 1 próba sok jó tapasztalattal | gazdagította az intézet szak-1 embereit. Bebizonyosodott, | hogy a Csepel-gépkocsik kitű-1 nőén megfelelnek a rendkívüli! viszonyoknak. Arra is rájöt-| tek, hogy a hosszú hegyi utakra job- | ban megfelelnek a na- § gyobb hegyi kocsik. A Járműfejlesztés! Intézet már hozzákezdett az ilyen típusú kocsik tervezéséhez, sőt a kínai szakemberek taná­csára a különleges hegyi autóbusz előterveit is elkészí­tette. Most dolgoznak a mo­tor prototípusán, egyébként a különleges hegyi autóbuszt a már nálunk is jól ismert Ika­rus 31 típusból alakítják ki. Elkészült már a héttonnás különleges hegyi teherautó motorja is. Az eddigi ered­mények megfelelnek a vá­rakozásnak. A kocsi futó­művét és az alvázat a Cse­pel Autógyár adja, a kész teherautó egyébként az év végére készül el. Az intézet további tervei között legjelentősebb a hat- köbméteres dömper. Ebből a típusból kétféle vontatót és különleges földmunka gépet alakítanak ki. A dömpermoto- rök tervezésénél e’őzetes kí­sérleteket folytatnak, hogy a teljesítménynövelés érdeké­ben a fordulatszámot fokoz­zák-e, vagy pedig a hen­gerek űrtartalmát növeljék. A mérésekhez korszerű, precí­ziós elektromos fékpadot ál­lítanak be. A nagy teljesítményű döm­perhez a nálunk még is­meretlen szervo kormányt alkalmazza az intézet, mert ez a kormányberendezés megkönnyíti a jármű vezeté­sét. Ezenkívül még többféle kü­lönleges jármű is szerepel a tervben, szó van arról, hogy a főváros budai oldalára hegy­járó trolibuszt terveznek. Jö­vőre készül el az intézetben tervezett és kivitelezett ötton- nás darus gépkocsi. Jái-műtervezésünk és jármű- fyártásűnk fejlesztésében szép és komoly feladatok várnak még a tízéves Járműfejleszté­si Intézetre. Kormányzatunk ehhez a munkához minden tá­mogatást megad. Éppen most van szó arról, hogy az intézetet új laborató­riummal szerelik fel, ahol rádióaktív izotópos kísér­leteket is folytathatnak. Örömmel üdvözöljük az in­tézet eddigi eredményeit, és sok sikert kívánunk jármű­tervezőinknek a további fel­adatokhoz, Súlyán Pál Változás a munkás­vonatok közlekedésében f A MÁV vezérigazgatóságai közli: hogy a szeptember 28-| án életbelépő téli menetrend-1 ben a hétvégi távolsági mun | kásvonatok közlekedése az | alábbiak szerint módosul: Szabadszombatos heteken: § Budapest, Keleti-pályaud- | varról Ujszászon át Jászapá-1 tiba és Hatvanba pénteken | este eddig 20,17 órakor indult | vonat, a jövőben 19 12 órakor § indul. 1 Budapest Ferencvárosból | pénteken este 18,30 órakor | induló szegedi munkásvonat-1 hoz csatlakozva Kiskuníél-1 egyházáról 22,50 órakor Kis- | kunmajsáig új munkásvonat 1 közlekedik. Nem szabadszombatos he-1 tekben: Budapest Ferencvárosból | szombati napokon 14 órakor | indult Szolnok—szentes—hód-| mezővásárhelyi vonat az ala-§ csony utaslétszám miatt meg- | szűnik. Ezzel egyidejűleg a | Budapest Nyugati-pályaud-1 varról 12,16 órakor indulói biharkeresztesi munkásvo-1 nat Szolnok—szentes—hód-1 mezővásárhelyi vonatrészt | továbbít, mely Hódmezővá-1 sárhelyre 17,14 órakor érke-1 zik. | Mind szabadszombatos, mind \ nem szabadszombatos hete-1 ken a Budapest Nyugati-pá­lyaudvarról 12,08 órakor in­duló nyíregyházi munkásvo­nattal a mátészalka—vásáros- namény—záhonyi vonalra utazók elszállítására' Máté­szalka állomásról 22,24 óra­kor új munkásvonat indul. A többi hétvégi munkásvo­nat közlekedése változatlan. Két kis cigánylurkó az örökké mozgó szekér aljában, valahol az Aszód környéki határban «itiiiiiMHfiiiiiiitMiiiMimitiiiiiiiiiMiHiMiiiHiiHimitmwmiHHHMmHiiMi.nHiiiimMiMiiitiiimiiiiiiitmiffiiiiiiiimiUHimiiiimi A tűzoltóság felhívása, az erdők tíiztől való megóvására Az elmúlt napokban a megye területén a tűzvédelmi szabályok be nem tartása következtében több esetben jelentős kárral járó erdő- és avartűz keletkezett. Milyen ruhákat gyárt a konfekcióipar a jovo ev elejen: A Ruhaipari Tervező Válla­lat termében pénteken dél- 'előtt kezdték meg a jövő év 'első negyedére tervezett ru- 'hamodellek bemutatóját. A konfekciógyárak, köztük a 'Május 1, a Tétényi Nőiruha- gyár, a Minőségi Nőiruha- 'üzem, a Vörös Október, A debreceni,*a soproni, a zala­egerszegi és a szegedi ruha­gyár, valamint a Ruhaipari Tervező Vállalat 400 női-, (férfi- és gyermekruha-mo- dellből álló kollekciót készí­tett 1959 első negyedévére. 'Ezek közül az új divuívonal- !ra legjellemzőbb ruháka-t so­rakoztatták fel pénteken a kereskedelem szakemberei előtt. A bemutatót dr. Bugár 'János iparigazgató nyitotta meg. i A tavaszi és a kora nyári kollekciót az egyszerű, jól hordható fazonok, a nőies, 'lágy vonalak jellemzik. Az öv vonalát a derékon, vagy ja derék felett alkalmazzák, A trapézvonalú ruhák puha vagy levasalt ’ rakásokkal “ ké­szültek. A nőiruhákat gyak­ran kiskabátokkal egészítet­ték ki. Továbbra is divato­sak a kiskosztümök, amelyek azonban nem mindig testhez­állók. A kabátok között több­ségben voltak az egyenesvona- lúak, elegánsak a bő köpeny- szerűek, nagy gallérral vagy teljesen gallér nélkül. A fér­fiöltönyökre és felöltőkre is az jellemző, hogy könnyeb­bek, kidolgozásuk puhább és kényelmesebb. Most különö­sen nagy választékban tárnak a kereskedelem képviselői .elé kislány és kisfiú ruhá­kat. A tűzvédelmi szabályok betar­tása minden áUampolgár érdeke M kötelessége. Hogy erdőinket meg­óvjuk az esetleges tűzkártól, az alábbi tűzrendészet! szabályokat keli betartani: Az erdőben, az erdőn kívüli fásí­tásban és a hozzájuk tartozó terü­leteken tüzet rakni, égő gyufát, cigarettát, vagy más tűzveszélyes tárgyat eldobni nem szabad. Aki az erdőben tüzet rak, az köteles azt távozás előtt tökéletesen eloltani. Az erdőben, az erdőn kívüli fásí­tásban, vagy ezek közelében talált elhagyott tüzet el kell oltani, ha ez lehetetlen, akkor az elhagyott tü- ;zct.:illetve erdőégést a hatóságnak Jelenteni kell. A gazégetést az erdőtől, a fásított területtől csak 100 méteres távol­ságban szabad végezni, állandó fel­ügyelet mellett és szélcsendes idő­ben. A tűzesetek többsége a kirándu­lók gondatlansága miatt történt. Ezért nyomatékosan felhívjuk a ki­rándulókat a fenti tűzvédelmi sza­bályok betartására. Aki a tűzvédelmi szabályokat megszegi, az megkárosítja népi ál­lamunkat. veszélyezteti az erdőfej­lesztési népgazdasági terv végre­hajtását. Aki a tűzrendészet! sza­bályokat nem tartja be és cselek­ménye súlyosabb büntetőrendelke­zés alá nem esik, szabálysértést követ el és a 30 1956. (IX. 8.) M. T. sz. rendelet 21—28. paragrafusa ér­telmében 500 forintig terjedő pénz­bírsággal sújtható. Pest megyei Tűzrendészért Osztályparancsnokság Kedves Szerződő Ügyfeleink! Két hete ugyanezen a helyen felhívással fordul­tunk kedves Szerződéses Ügyfeleinkhez, hogy a hóvégi torlódások elkerülése végett sertéseiket mielőbb adják le. Ezúton mondunk köszönetét megértő magatartásukért, mely lehetővé tette tását. a forgalom zavartalan lebonyolí­Kérjitk, hogy újabb szerződéskötések céljából, va­lamint esetleges állatvétel, vagy eladási szándékúkkal továbbra is forduljanak bizalommal felvásárlóinkhoz és járási kirendeltségeinkhez. PEST—NÓGRÁD MEGYEI ÁLLATFORGALMI VÁLLALAT |iiominHMtiHmNK(MitmiiiwitiftinfiiiinHiMiiMnoitiiHiOHftH)iMOiiHMMiHiioimHMOOHiuioioinHmfRHOHioiORHOiHiHi(OiHi{OOMiiHHiooáiniotiHOOMiooiilooMniooHHommMMHiMiiiHmioHoiimimoHimmo(OonimHmMtii>mMHinnitmtiiiHHi« bolgár tenger. Csodálatosan tiszta itt a viz és úgy ringatott, amikor beúsztam, mint 'ked­ves gyerekét. Szép volt a vár- nai séta is, a gyermekpark, S görbe utcácskák, az öreg templomok, ahol a pópák a béke nagy ügyének győzel- méért imádkoztak éppen. Ktt- lönvonai vitt minket Szófiá­ba. Az állomásokon minde­nütt lelkes emberek fogadtak. Annyi szőlőt kaptunk, hogy betegre ettük magunkat. Fi­nom volt, édes, nagyszemü. Ha ránéztünk, szinte kínálta magát minden fürt. És ml mindig engedtünk a csábítás­nak. Egyikünk komoran kér­dezte: Szőlőbe fúlni szép ha­lál?’' Szófia nagyon szép város. Tiszta, rendes, nyugodt, A vil­lamosúkon nincs tolongás és ismeretlen a potyautas. Szi­lárd, elégedett, magabiztos nép a bolgár. Egy hősi emlékmű­nél megkérdezte valamelyi­künk a kísérőnket: „Talán a szovjet hősi halottak emlékét őrzi ez a márány?‘‘ Fiatal bol­gár barátunk így válaszolt: „Büszkék vagyunk arra, hogy nálunk nincsenek szovjet ka­tonasírok. Nem volt szükség arra, hogy a mi szabadságun­kért orosz testvéreink adják drága életüketHa valaki a bolgár nép óriási iramú fejlő­désének titkát keresi, íme <t kulcs, a Szovjetunió iránti történelmi hála és szeretet, a szocialista testvériség eleven árama, a párt iránti szilárd bi­zalom, Ha ezt megértettük, EGY A JELSZÓNK, A BÉKE (vi.) /M eglátni ,/in eyiuim $s megszeretni | pillanat műve volt” fogom só- ! hajtani Bulgária felé, amíg § csak élek. Az első bolgár ki- § kötőben kezdődött ez a „sze- I relem”. | A hajók hómba értek. Egy | pillanatra álltunk meg, rövid | üdvözlésre csupán. Sokan le se l tudtak szállni, sietni kellett to­il vább. A városka lakói a parton | tolongtak szinte mindannyian, | hogy megöleljenek minket. És | ekkor elkezdett sírni egy kiest | lány, nyújtogatta vékony kar- | jait egy — a hajókorlátnál ál- | ló — német asszony felé. „Ma- 1 ma, mama” — sikoltotta a gye­rek és mélységesen mély csend lett A német asszony, mintha mágnes húzta volna, elindult a hajóhídon át a part felé, a gyerek felé. A tömeg pedig utat nyitott az asszony­nak és a gyereknek. Futottak egymás felé, egyre sebesebben. Az idegen asszony felkapta a bolgár gyereket, ölelte, csó­kolta zokogva. Vele sírt a sok ember a parton és a távol­ról jött hajók idegen utasai is, A csöppség pedig behúnyt szemmel kulcsolta át kis kar­jaival az asszony nyakát és boldogan pihent meg a meleg karok fészloében. Mellettük könnyes szemmel állt egy tes­tes, erős férfi, a gyerek apja, A kérdő tekintetekre a tár­cájából elővett kis képpel fe­lelt. A rég meghalt anyáról készült a felvétel. A hason lóság tényleg megdöbbentő volt. Amikor tovább hajóztunk, egy fényesszemű, mosolygós pici lány integetett utánunk legtovább. Aztán sok-sok élmény követ­kezett. Bukarest, Odessza és a tenger, de ezt az első talál­kozást a bolgár földdel nem halványította el bennem sem­mi. Várna következett és az Aranypart aranyos homokja, a fehér szállodák, az átlátszó a *

Next

/
Oldalképek
Tartalom