Pest Megyei Hirlap, 1958. július (2. évfolyam, 153-179. szám)

1958-07-03 / 155. szám

. ™&Cirla 1958. JÚLIUS 3. CSÜTÖRTÖK Tukíúcs nyerte as úsznist a Dunakanyar Kupa öttusa-versenyen Összetettben továbbra is Kovácsi vezet A Dunakanyar Kupa nem­zetközi öttusaverseny úszó­számát élénk érdeklődés mel­lett, mintegy 400 néző előtt bonyolították le szerda dél­után a váci városi uszodában. Bevezetőben Arany István, a Váci Városi Tanács vb-titká- ra üdvözölte a vendégeket, majd átadta a tanács tiszte­letdíjait. Ezután kezdődött el a viadal. A részvevők 300 mé­tert úsztak, s az időfutamok alapján döntötték el a helye­zési sorrendet. 1 Úszás: 1. Takács (Bp. Honvéd) 4;06,5; 2—3. Graczyík (Varsó), Villányi (MAFC) 4;12,2; 4. Szaniszló (Honvéd) 4;12,5;5. iFerdinándi (Honvéd) 4;13,9; 6. Visontai (MAFC) 4;17,8. \ Az egyéni összetett verseny­ben Kovácsi (MAFC) vezet 3655 ponttal, 2. Szaniszló 3510, 13. Ferdinándi 3490. f Csapatban a Honvéd I. áll 'az élen 12 000 ponttal. 2 Ezután bonyolították le Vác ,város úszóbajnokságát. ( Lányok: 33 méteres úttörő mellúszás: 1. Kiss 32;3; 2. ’Papp 33 ;1; 3. Szokol 33 ;2. 66 méteres, serdülő mellúszás: 1. Ottó 1;08; 2. Lakatos 1;09,2, 100 méteres ifjúsági gyors: 1. Lukács 1;20,5; 2. Tolnai 1 ;30. Fiúk: 33 méteres úttörő mell­úszás: 1. Lovas 28 ;5; 2. Fekete 30;6; 3. Székely 33. 66 méteres serdülő pillangó: 1. Dombai 54 ;8; 2. Adamcsek 59 ;8; 3. Marton 1;05,7. Befejezésül az FTC—Bp. Vö­rös Meteor vízilabda-»mérkő- zést játszották le, amely 6:0- os döntetlennel végződött. Mftg vasárnap is leket járási spartakiád-tföfitőt rendelni A megyei spartakiád rendező bizottság határozata szerint június 29-én volt a járási spar­takiád döntők határideje. Va­sárnapra több járásban ter­veztek versenyt, a kedvezőt­len. esős időjárás azonban keresztülhúzta számításaikat. Nem tartották meg a via­dalt. A megyei rendező bizott­ság most úgy döntött, hogy jú­lius 6-án is lehet még járási döntőt rendezni, s a körzeti röplabda-döntő egy héttel ké­sőbb, július 13-án kerül sorra. ★ Az esős idő ellenére né­hány helyen lebonyolították a döntőt. így a ceglédi és a ráckevei járásban. Ráckevén 37 férfi és 21 női spartakiá- dos vetélkedett, szigetfoecsei, sziigetszentmiklósi, szigetcsépi, szigetújfalud és ráckevei fia­talok. Vaddisznólövéstől a pisztolylövő-versenyig VISEGRÁDI JEGYZETEK — A dolog úgy kezdődött, hogy másfél héttel ezelőtt megkérdeztek, hajlandók va­gyunk-e ,a csepeliekkel közö­sen megrendezni a Dunaka­nyar Kupa nemzetközi öttusa­verseny pisztolylövő számát — emlékezett vissza Madas László, a Visegrádi Erdőgaz­daság főmérnöke, a helyi sportkör tagja. A községbeliek örömmel vállalták ezt a megtisztelő fel­adatot. Ez nem is csoda, hisz Visegrád sportjának élén régi, sportszerető emberek állnak. Madas László például fiatal korában, 1938-ban, 187 centiméterrel országos ifjú­sági magasugró bajnok volt. S bár 38 éves, még most sem hűtlen a sporthoz. Elindult az idei spartakiádon, s tagja a visegrádi röplabda-csapatnak is, amely első lett a járási döntőn. A 45 éves Magyar László, az erdőgazdaság vasesztergá­lyosa is szorgalmasan röplab- dázik. Érdekesség, hogy két lánya is sportol. Magyar László készítette fel a helyi tornászcsapatot a spartakiád- ra, s a női tornászok felkészí­tésében Éva lánya is segédke­zett De térjünk vissza az öttusa­versenyre. A megbízás nem­Elkelt volna a vilijártassági vizsga is... A Ceglédi Építők if- ” júsági labdarúgóit szállító teherautó éppen Itogy elfért a, keskeny ikis hídon, majd begör­dült az esőben ázó aszódi sporttelepre. Az első, ami feltűnt: a pá­lya egyáltalán nem szimmetrikus. Egyik hosszában ugyanis le­kaszálták a füvet, a fő­város felöli oldalon azon­ban magasan burján­zóit a fű. Ha hétvégén hozzákezdtek volna a munkához, akkor biztos nem lett volna egyen­lőtlen a pálya. A frissen „nyírt” szé­nát fiatalok gyűjtöget- jték. s rakták kupacba ’» túloldalon. A pálya I tözepén víz csillogott, » két kapu előtt sár- tenger ijesztgette a ceglédieket. J — Az lenne sttlszerű. 'ha a játékvezető nem­csak a minősítési iga­zolványokat. hanem a vízijártassági vizsgát is kémé — jegyezte meg •az egyik fiatal. * ■ Aztán városnézés sze­repelt a műsoron, a jceglédiek megmozgatták 'az utazástól meggérn- jberedett tagjaikat. Ml :meg meleg étel után .néztünk Komjáti Zoltán Sabdarúgó-szövetségi tit­kárral. Végre a falu Jtulsó végén rátaláltunk A földművesszövetkezet éttermére, ahol a sertés­ei__________________________ pörkölt, amit felszolgál­tak, éppen hogy meleg volt. Az ég közben tovább hullatta áldását, s mi­kor visszaértünk a pá­lyára, akkor futott ki a két csapat. A rossz idő ellenére mintegy két­száz szurkoló álldogált a pálya szélén és a fe­dett lelátón. A 38. percben Polgár, egy összecsapásnál rosz- szul esett, s lejött a pályáról. A tíz főre ol­vadt ceglédi csapat a 48. percben szerezte meg a vezetést. Gáspár, a hazai kö­zéphátvéd rosszul talál­ta el a labdát, amely nem előre, hanem hát­rafelé szállt. Máté fel­ismerte a helyzetet, megkaparintotta a lab­dát, s a határozatlanul kifutó kapus mellett a bal alsó sarokba lőtt. Nagy védelmi hiba volt. A második félidőben már ismét teljes csapat­tal játszott az Építők; • A nehéz, csúszós ta­lajon változatos, érde­kes. sportszerű mérkő­zést vívott a két csa­pat. Az igen lelkesen küzdő ATE mintegy 78 percen át támadott, de nem ment a góllövés, nem tudták széthúzni ■ az ellenfél védelmét. A hátravont kozépcsatár- ral játszó vendégcsapat kulturáltabb teljesít­ményt nyújtott: szépen szőtték támadásaikat. A játék képe alapján a döntetlen igazságosabb lett volna. Lássuk utólag a két összeállítást. Cegléd: Páncél — Sziij. Szabó. Sárik =- Hegedűs. Dá­vid _ Polgár. Máté. Noób. Jósa, Németh. Aszód: Bagyin _ Harai­k a. Gáspár. Tolmácsi II _ Tolmácsi I. Mudri I — Szabó. Márta. Mudri II. Gyebnár. Kalina A ceglédiek közül Páncél, Szabó, Hege­dűs, Noób és Németh, míg a hazai csapatban Tolmácsi I és Márta tetszett a legjobban. * Néhány rövid észre­vétel. A hazai játékosak igen sokat csúszkáltak. Jó lett volna hosszabb ,,stoplikat” tétetni a cipőjükre. A labdarúgók vizesen, sárosán jöttek le a pályáról. Külsejük elárulta, hogy ki meny­nyit „dolgozott”. Kalina mez« volt a legtisztább. A gól után megszólalt a ceglédi teherautó du­dája, amely autóbusz- kürtnek is beillik. A második félidőben a gépkocsivezető mégegy- szer megnyomta a gom­bot. Ekkor nem volt gól. csak Páncél egy szép védése váltotta ki az elismerést. * A mérkőzés utánra tervezték a Túra—Kar- tal barátságos találko­zót. Az eső azonban ke­resztülhúzta a műsort, elmaradt a II. osztály két csoportgyőztesének nagy érdeklődéssel várt összecsapása. így hiába jött le Soós Gábor játékvezető. Azaz, még sem hiába, hisz érdekes ifjúsági mérkő­zést láthatott. — Helyes lenije part­jelzőket is küldeni ezek­re a meccsekre __ mon­dotta. — Bár Budai jól működött, de könnyen akadhatott volna olyan eset is. amelyhez a partjelző segítsége elen- gedhetetienülV szükséges. Javasolni fogom a JT- nek. bogy pótolják ezt a hiányosságot. • Két ponttal gazdagab­ban indult a ceglédiek gépkocsija hazafelé. Út­közben már a soron- következö ellenfélről, a Szentendrei Építőkről is szó esett. _ Győzni kell otthon ellenük, s akkor már megszerettük a csoport - elsőséget, s a bajnoki címért játszhatunk —- mondogatták. Kistarcsa után elállt az eső. A száraz ország­út azt bizonyította, hogy errefelé délután nem hullt égi áldás. Csak mi nem űsztuk meg szárazon ... R. L. Szezonvégi a Pest megyei Ruházati Kiskereskedelmi Vállalat szaküzleteiben ASZÓD, VÁC, NAGYKÖRÖS, ÉRD, PILISVÖRÖSVÁR, CEGLÉD Több száz ruházati cikk 19—58 százalékkal csökkentett áron. Bőséges választék Cipő, méter-, divat- és kötöttáruk. Keresse a P. R. B. szak üzleteit. PEST MEGYEI HÍRLAP A Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megyei Bizottsága és a megyei tanács lapja; Szerkeszti a szerkesztő bizottság Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, vm„ Blaha Lujza ter J Telefon: 343—10«. 142—228. Szikra Lapnyomda. Felelős vezető: Kulcsár Mihály. Magyar László, a Visegrádi Erdész Sportkör elnöke üdvözli a vendégeket, megnyitja a versenyt. Az asztalon a helfi tanács két tiszteletdíja látható. Az úttörők kezé­be^ virágcsokor, ezzel kedveskedtek a vendégeknek csak megtiszteltetést, hanem feladatot is jelentett. A hely­beliek hozzá is láttak a pálya „berendezéséhez”. Piros sa­lakkal terítették le az erdő- gazdaság udvarát, befestették az alkalmi lőteret a nézőktől elválasztó kerítést, elkészítet­ték a golyófogó acéllemezeket, s kicsinosították az udvart. Magyar Lászlón és Madas Lászlón kívül Südi Béla, Op- trizsáli János és Sandl Lipót vette ki legjobban részét a munkából. A hangszóró már kora dél­után vidám muzsikát sugár­zott, s hívta az érdeklődőket a pisztolylövő-versenyre. Az­tán megérkeztek a magyar és lengyel öttusázók és gyönyör­ködve szemlélték a festői kör­nyezetben, a visegrádi hegy tövében levő, történelmi em­lékekben gazdag udvart, e viadal színhelyét. Itt régen egy kolostor állott, amelynek falmaradványai még ma i« láthatók. Pisztolylövéstől hangzott a hegyoldal, megkezdődött a küzdelem. A részvevők ötös sorozatonként, összesen 20 lö­vést adtak le. Tíz másodper­cet kellett célratartani, ez idő alatt oldaltfordulva állt a táb­la, majd három másodperc Szerdai NB I-es eredmény: MTK—Vasas 2:2 (1:0). Vastömegcikk Értékesítő Vállalat (Bp., VIII., Üllői út 32.) felvesz fiukat vaskereskedelmi tanulónak 3 évi tanuló időre. Érdek­lődni lehet a vállalat mun­kaügyi osztályán azoknak, akik az általános iskola 8., illetve a középiskola 4. osz­tályát sikeresen elvégezték és Pestkörnyékien laknak, mivel szállást biztosítani nem tudunk. Kacsa- és libatollra szerződés köthető a földművesszövetkezet központi irodájában Szentendre, Rákosi M. u. 3. szóm. Első tépésü fehér kis kacsa toll után 57,— Ft-ot, má­sodik tépésű fehér ka- csatoll után 70,— Ft- ot, első tépésű fehér kisliba toll után 70,- Ft-ot, másod, harmad tépésű fehér libatoll után 100,— Ft-ot fizet­nek kg ként. Eszak-pestmegyei la- j kosű elektrikust ke-1 rés azonnali belépésre | HII*(WKWÚ1 j az Ipari Műszergyár. IHIIICMLII II Iklad. Mozaiklapok gyönyö­rű mintákban kapha­tók, vidékre szállítok. Kaba, XI., Bartók Bé­la út 76. 256-211. Múborkabat. motoros­mellény, ballonkabát több színben, méret után sport- és divat­szabó. Bp„ vn„ Garai tér 3. Keleti pu. mel­lett. PEST MEGYEI HÍRLAPBAN alatt egy lövést adtak le a ver­senyzők, s ismét elfordult a tábla, öt lövés után értékel­ték a sorozatot. Fáklyának és Kovácsinak öl tízese akadt, a két öttusázó a harmadik sorozatban érte el ezt a kitűnő eredményt. A „kabala” kalapban és mo- kasszinban versenyző Kovácsi 191 körös teljesítménnyel SO' káig vezetett, végül azonban Ferdinándi egy körrel meg­előzte őt, s Ferdinándi lett a győztes. Vaddisznó pörkölttel vendégelte meg a verseny Után az erdőgazdaság a ma­gyar és a lengyel öttusázó­kat. A vadat éjszaka Vaczó Sándor terítette le a hegyek­ben. Az erős levegő, no meg a versenyzés felfokozta a sportolók étvágyát, s bizony hamar elfogyasztották az ízes falatokat. Kép és szöveg: Reitter László Két megyei atlétikai csúcs Dunakeszin Vasárnap szakadó esőben bo- nyolították le a Dunakeszi Ma­gyarság-pályán a megyei serdülő atlétikai bajnokságot. A kedvezőt­len idő ellenére 90 fiatal vetélke­dett. s jó eredmények születtek. Gerelyvetésben az alsógödi Járo3 Csaba 47.05 méteres eredményével megyei serdülőcsúcsot állított fel. Még egy felnőtt csúcs is született Dunakeszin, mely Hídvégi Károly nevéhez fűződik. Serdülő-bajnokság. Fiúk. 100 m: 1. Dóka Dániel (Ceglédi Vasutas) 12.8, 2. Kundlya János (Dunakeszi Magyarság) 12.9. 3. Magyar László (CVSE) 13 mp. A futamot ellen­szélben tartották. 400 m: 1. Sóly­mos Tibor (Gödöllői MEDOSZ) 56.9, 2. Nemesházi Imre (Duna­keszi M.) 58.4, 3. Kőházi György (Albertirsai Vasutas) 68 mp; 1000 m: 1. Donát Tibor (CVSE) 3:07.8. 2. Petneházi Antal (Ceglédi Építők) 3:17.8, 3. Tóth Károly (Alsógödi Petőfi) 3:24, 80 m gát: 1. Tokaji János (G. MEDOSZ) 14.4, 2. Koltai László (G. MEDOSZ) 16.6, 3. Krenács József (Albertirsa) 16.9. Távol: 1. Dóka Gábor (CVSE) 574, 2. Kundlya 552, 3. Tokaji 541; Magas: 1. Magyar László 145, 2. Bálint István (Ceglédi Ép.) 140, 3. Zsámberger György (Ceglédi Ép.) 140. Gerely: 1. Jáios Csaba (Alsó­gödi Petőfi* 47.05. megyei serdülő csúcs. 2. Boda Géza (Ceglédi Ép.) 31.80. Súly: 1. Járos 14.09, 2. Ma­gyar 13.67, 3. Jeszenszki Pál (Alsó- göd) 13.42. Diszkosz: l. Jeszenszki 36.90. 2. Mészáros Pál (CVSE) 34.18, 3. Tokaji István (G. MEDOSZ) 32.37. Lányok. 100 m: 1. Kiss Anna (Albertirsa) 14.1, 2. Boldizsár Pi­roska (Ceglédi Ép.* 14.4. 3. Orvos Katalin (CVSE) 14.6. 400 m: 1. Pásztor Katalin (Albertirsa) 69.3, 2. Várkonyi Katalin (CVSE) 73,2, 3. Madaras Ildikó (CVSE) 77 mp, 80 m gát: 1. Kozma Judit (Ceg­lédi Ép.) 16.9. Távol: 1. Kiss Anna 462. 2. Bol­dizsár Piroska 462, 3. Orvos Kata­lin 404. Magas: 1. Erdei Erzsébet (Albertirsa* 130, 2. Csontos Kata­lin (Albertirsa) 125, 3. Tűzkő Edit (Dunakeszi M.) 125. Diszkosz: 1. Márik Ilona (Albertirsa) 27.33 , 2. Kiss Anna 21.53, 3. Komjáti Mar­git (Ceglédi Ép.) 17.90. Súly: 1. Márik Ilona 8.60. 2. Cerován Anna (Albertirsa) 7.40. 3. Gabai Anna (CVSE* 7.13. Gerely: 1. Túri Gab­riella (Ceglédi Ép.) 16.94. 2. Cero­ván Anna 16.36, 3. Komjáti Mar­git 15.25. Férfi felnőtt kalapácsvetés: 1. Hídvégi Károly (Dunakeszi M.) 46.62, megyei felnőtt csúcs. Kijelölték a dunakeszi labdarugó válogatott keretet a Fradi elleni mai mérkőzésre Ma. a Dunakeszi Magyarság- páíya környékén bonyolítják le a Dunakanyar Kupa nemzetközi öt­tusa-verseny befejező számát, a terepfutást. A műsort a Dtinakeszi válogatott—Ferencváros, valamint a Dunakeszi Magyarság úttörő— Fradi úttörő labdarúgó-mérkőzés színesíti. összeállították a dunakeszi fel­nőtt válogatott keretet, amely a következőkből áll: Kapusok: Sipos (Kinizsi), Szűcs (Magyarság). Hát­védek: Both (M). Forgó. Lip- niczky, Félix (K), Juhász (Felső­söd). Fedezetek: Bence. Tömasek (K), Rab (M). Ezenkívül a Magyar­ság másik fedezete is tagja a ke­retnek. Csatárok: Nagy Tibor. Sütő (M). Varga József, Tóth. Hollósi. Kalva. Sashalmi (K). A csapat már két összeszoktató edzésen vett részt csütörtökön és vasárnap. A községben nagy ér­deklődés mutatkozik a Fradi NB I-es csapatának vendégszereplése iránt. A Dunakeszi Magyarság-pálya részletes műsora: Fradi Úttörő- Dunakeszi Magyarság úttörő (15), Dunakeszi válogatott—Ferencváros (17). A futóversenyt 17.45-kor a labdarúgó-mérkőzés szünetében bonyolítják

Next

/
Oldalképek
Tartalom