Pest Megyei Hirlap, 1958. április (2. évfolyam, 77-101. szám)

1958-04-01 / 77. szám

PEST MEGY VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK1 ksl irtán 4 MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA MEGYEI TANÁCS LAPJ A II. ÉVFOLYAM, 77. SZÄM ARA 50 FILLER 1958. Április i. kedd Rügyfakasztó tavasz Bármilyen kemény s tartós a tél, az április meghozza a ta­vaszt, amelyben kifakadnak a rügyek, zsendül a vetés és megindul az élet erjedése. A tavasz csak előkészítője az éle­tet adó, termést érlelő gazdag nyárnak. így van ez a termé­szetben, így van ez népünk történelmében is. Évszázado­kon át hideg télben fagyosko- dott népünk, s ..jó uraink“ a dolgozókból kisajtolt zsírral sütögették pecsenyéjüket. Ha­zafiaknak mondták magukat s közben vérbe fojtották a Rákó- czi-féle szabadságharcot, az 1848-as forradalmat, az 1919-es munkáshatalmat, amelyek a függetlenség, a szabadság, a jobb élet ígéretével indultak útjukra... Sokáig váratott magára né­pünk tavasza — 1945 április 4-ig. Mégis eljött ez a nap, mégpedig a szovjet emberek hozták el népünknek a tavaszt — elsöpörve útjukból a sötét reakciót védő náci hadakat. Fegyverrel jöttek, de nem le- igázni, hanem felszabadítani bennünket az évszázados el­nyomás alól. Barátként, segítő testvérként érkeztek... s az­óta van szabadságunk, függet­len hazánk, s a népnek hata­lom az országban. Ezért ünnepeljük április 4- ct, mint a szabadság, a magyar függetlenség, a néphatalom “megszületésének napját. Néhány nap s újra köszönt­jük e pirosbetűs napot, leg­szentebb és legszebb ünnepün­ket ... Nincs oly helység me­gyénkben sem, hol ne ké­szülnének erre a napra. Szí­vünkből, lelkűnkből fakad ez az érzés és ez táplálja a lelkes készülődés tüzét. Kétszeresen is megtanultuk szeretni és tisztelni e napot, mert 13 év­vel ezelőtt népünk történelmé­nek téli korszakát váltotta fel április 4-e bő termést fakasztó tavasszá. S ezen a tavaszon ki­bomlottak a szabadság, a füg­getlenség, a néphatalom zász­lói. S e zászlókat akarták újra kicsavarni kezünkből az „úri bitangok’*, a nemzet halálán tort ülni akaró keselyűk, hogy újra szolgaságba taszítsák né­pünket. 1956 őszén a sötét múlt settenkedett a kertek alatt... Szerencsénkre segített ben­nünket a Szovjetunió, amely a maga nemzetközi tekintélyé­vel. s gazdagságával segítsé­günkre sietett. Újra a szov. jet emberek vére hullott a magyar földre, hogy a szabad­ság lobogói büszkén lengje­nek a magyar égen. Az ünnep előtt büszkén te­kintünk szét az országban. Mindenfelé új gyárak, isko'ák. kórházak magasodnak, s ami a legtöbb, emberré lett a ma­gyar — azzá nevelte a 13 sza­bad év. Követhettünk és követtünk el hibákat az építés közben. De egy bizonyos, jobb és szebb életet akartunk és ma is a biztosabb, boldogabb holnapért küzdünk. S e küzdelmet a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt vezeti, amelynek ereje a nép­ben. a nép bizalmában van. S ez a bizalom nap mint nap erősebb szilárdabb, mert pár­tunk megmutatta: nem en­gedi se balra, se jobbra rán­gatni az ország szekerét. A biza’omról szóltunk, s a bízatom jegyében ünnepeljük 1945, április 4-ét. nénünk tör­ténetének rügyfakasztó napját. Tanúi vagyunk, hogy a sza­badság vetése virágot hozott, a néphatalom él és érleli dús gyümölcsét, amelyet népünk az eljövendő időkben még job­ban élvezhet. A szovjet párt* és kormányküldöttség magyarországi látogatása Hruscsov elvtárs vezeti a delegációt A Magyar Népköztársaság küldöttsége 1957 márciusában a Szovjetunióban tett látoaa- \ tása alkalmával átadta a Szovjetunió Kommunista Pártja és a szovjet kormány vezetői- I nek a Magyar Szocialista Munkáspárt és a Magyar Népköztársaság kormánya meghívd- \ sát, hogy viszonzásul látogassanak el Magyarországra. A Szovjetunió Kommunista Pártja § Központi Bizottsága és a szovjet kormány elfogadta a meghívást és kijelölte a Magyar | Népköztársaságba látogató párt- és kormányküldöttség tagjait. | A küldöttség tagjai: N. SZ. HRUSCSOV, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi § Bizottsága első titkára, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnöke (a küldöttség vezetője), | F. R. KOZLOV, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága elnökségének | tagja, a Szovjetunió Minisztertanácsának első elnökhelyettese. A. A GROMIKO, a Szov- | Jetunió külügyminisztere, V. V. GRISIN, a Szovjet Szakszervezetek Központi Tanácsának 1 elnöke. P. E. SELEST, Ukrajna Kommunista Pártja Kijev területi bizottságának első fit- | kára, A. P. BOJKOVA. a Szovjetunió Kommunista Pártja leningrádi városi bizottsága | másodtitkára és J. I. GROMOV, a Szovjetunió magyarországi nagykövete. A Szovjetunió párt- és kormányküldöttsége április 2-án indul Moszkvából Magyar- s országra. § Tetőszerkezet acélhuzalból A családi ház építkezéseknél mind nagyobb tért hódít az elöregyártott, acélhuzalból készült, úgynevezett térbeli rácsos betonacél elemek felhasználása. Ez érthető is. mert ez a tetőszerkezet — szemben a fa tetőszerkezetekkel — Az új szovjet kormány összetétele nem gyúlékony, tartós, olcsó és könnyen felépíthető. A tetőszerkezet eladásával a TÜZÉP-telepek foglalkoznak iiiiiitiiiiitiiiiiiiiiitiiiiitiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiiiKiiiiiiiia Moszkva, 1958. március 31. (TASZSZ) Hruscsovnak, a Szovjetunió Minisztertaná­csa elnökének előterjesztésére a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa hétfő délutáni együttes ülésén jóváhagyta a Szovjetunió Miniszter­tanácsa tagjainak névsorát. Eszerint a minisztertanács első elnökhelyet­tese Frol Kozlov és Anasztasz Mikojan a mi­nisztertanács elnökhelyettese pedig Alekszej Koszigin és Alekszandr Zaszjagyko, továbbá Joszif Kuzmin (ő egyúttal a Szovjetunió Ál­lami Tervbizottságának elnöke) és Dmitrij Usztyinov. Külügyminiszter: Andrej Gromiko, honvé­delmi miniszter: Rogy ion Malinovszkij, pénz­ügyminiszter: Arszenij Zverjev, belügymi­niszter: Nyikolaj Dudorov, külkereskedelmi miniszter: Ivan Kabanov, a kulturális ügyek minisztere: Nyikolaj Mihajlov, egészségügyi miniszter: Marija Kovrigina, földművelésügyi miniszter: Vlagyimir Mackcvics. A Legfel­sőbb Tanács jóváhagyta, hogy Nyikolaj Bul- g any in az Állami Bank igazgatóságának el­nöke legyen. A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa határozatot hozott az atom- és hidrogénfegyverkíserietek egyoldalú beszüntetéséről „Törpe vízmű" épül Ráckevén A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa a szövetségi tanács és a nemzetiségi tanács hétfői együttes ülésén határozatot hozott arról, hogy a Szovjet­unió egyodalúan beszünteti az atom- és hidrogénfegyver­kísérleteket. A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa üzenetet intézett az Egyesült Államok kongresszusához, valamint Nagy-Britannia parlamentjé­hez, ezekben az üzenetekben közli a Szovjetunió kezdemé­nyezését és kéri annak támo­gatását. A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa hasonló tartalmú fel­hívást intézett a világ vala­mennyi parlamentjéhez. Értelmiségi ankét Vasárnap a járás értelmisé­gi dolgozóinak részvételével a Hazafias Népfront értelmiségi ankétot rendezett a Veresegy­házi Földművesszövetkezet helyiségében. Az ankéton a járás területéről megjelent pedagógusok közigazgatási és egészségügyi, és vállalati ér­telmiségi dolgozók zsúfolásig megtöltötték a termet. Az an­két eladója Hajdú Lajos, a Hazafias Népfront országos irodájának tagja. — Az egységes nemzeti-né­pi összefogás a társadalom minden rétegének bevonásá­val — ez ma a Hazafias Nép­front egyik legfontosabb fel­adata — mondotta többek kö­zött Hajdú Lajos —, majd így folytatta: — Legyen a Haza­fias Népfront olyan vitafó­rum. ahol mindenki elmondja véleményét, észrevételeit és tanácsait és akkor a vezetés mégegyszer nem fog elszakad­ni a tömegektől. A hozzászólók számos prob­lémával foglalkoztak. Fazekas Mátyás arról beszélt, hogy a j jövőben jobban becsüljék meg a falusi értelmiség mun- I káját. Gyenise Ferenc, veres- j egyházi iskolaigazgató pedig | arról beszélt, hogy az elmúlt j időben a falunak a város szín- I vonalára való emelése csak j igen kis mértékben történt | meg, ez az oka, hogy a falu értelmisége a városba mene­kült. Ezért — javasolta — még áldozatok árán is értel­miségi klubokat kell létrehoz­ni minden nagyobb faluban. Az ankét után a részvevők közös ebéden vettek részt. i Nyáron sok idegen fordul meg Ráckevén, köztük jó né­hány külföldi sportoló láto­gat el a községbe. Ugyanis itt van az ország egyik legjobb vízipályája. a Duna 2 kilomé­teres szakaszán. A ráckeveiek nem akarnak szégyenkezni az íaegenek előtt, ezért jó előre felkészülnek fo­gadásukra. Könnyítést jelent számukra, hogy Ráckevét i* bekapcsolták a Dunakanyar szervezetébe. Valami azonban még ezzel sem oldódott meg. Tudvale­vő. hogy a víz itt ivásra al­kalmatlan. Ez főképp a he'yi lakosságnak kellemetlen. Most elhatározták, hogy a helyi lehetőségeket hasznosít­va. megoldiák ezt az égető problémát. Egy törpe vízmfi létesítését határozták el. Erre a célra nagyon alkalmas a község egyetlen bővizű artézi kútja. Innen akarják elve­zetni a vizet a község különbö­ző pontjaira. A csővezeték lefektetéséhez szükséges földmunkát társa­dalmi munkával végzik el a község lakói. Csak a csőveze­ték kerül pénzbe, mintegy 40 000 forint lesz az ára. Ezt az összesét a községiéilesztés' alapból fedezik. A csővezeték nyomvonalá­nak kijelölése is társadalmi munkával készül el. Lakik a községben három mérnök. Ők vállalták, hogy az ünnepek alatt elvégzik a csővezeték le­fektetésével kapcsolatos mér­nöki munkát. 3 I Megjöttek a fecskék | és a gólyák | Szeged, környékére meg- | | jöttéik a fecskék és a gó- | I Igák. Kissé késve, mert § ! máskor általában Sándor, | | József napokra már haza | I szoktak térni. | A parti fecskék közül | ! még csak egynéhány ütött | 1 tamiát a Tisza és a Maros | | mentén. A folyók meredek | 1 oartjait keresték fel. hogy | I a szakadékos. homokos, I I agyagos partokban fésűket § | vájjanak maguknak. A | | füsti fecskék — a tanyák § ! és a városok kedves mada- § | rai — csapatokban röpköd- 1 I nek. keresve a házak ere- § | szei alatt épített, fészkeiket. | | A tavasztól ébredező | 1 fehértói rezerváció sekély | | vizeiben és a nádasokban, | | egy-két gólyát láttak sé- | 1 tolni, ugyanitt ezerszám a i | foglalják e fészkelő h-lyeí- | 5 két a sirályok, a bíbiceic. 1 ül TESS FÁT - ÁPOLD, GONDOZD! Fásítási ankét a megyei tanácson Ez évben elkészül a Dunakanyar regionális terve A Dunakanyar Intéző Bi­zottság építésügyi és műem­léki szakbizottsága megkezdte a Dunakanyar regionális ter­vének kidolgozását. Most ké­szül el első ízben ennek a nasv idegenforgalmi terület­nek a pontos közigazg&Ms térképe is. amely mellé rész­letes számítási anvaget állí­tanak össze. Megállapítják s Dunakanyar egyes helyisegei­nek időszakonkénti látogatott- sását: a terület pontos vasúti, közúti és hajóforgalmát: ös­szeírják az üdülőhelyek vaia mennyi, az idegenforgalom szempontjából számbaichető adottságát, például a műemlé­keket. a történelmi és kultu­rális nevezetességeket, a ha­lászati vagv fürdési lehetősé­geket stb.. femérik a keres­kedelem és az áruszállítás helyzetét. Ezeknek az adatok­nak, valamint az illető váro­sok és községek települési ar­culatának, építészeti stílusá* 1- nak figyelembe vételével ál­lítják össze a Dunakanyar fejlesztésének átfogó távlati tervét. A Dunakanyar regionális tervét a bizottság tagjai — kiváló szakemberek — társa­dalmi munkával még az idén elkészítik. Megbeszélésre gyűltek össze i tegnap a megyei _ tanácson j mindazok a községi vezetők, j mezőgazdasági szakemberek, legeltetési bizottságok képvise­lői. népfrontvezetők és peda­gógusok. akik szívügyüknek érzik, hogy minél több erdő, fasor zöldelljen határaikban s tegye üdébbé egészségesebbé megyénk tájait. Szabó Károly megyei tanácselnök megnyitója után Tóth Sándor, a budapesti Fásítási Igazgatóság vezetője tartott rövid beszédet. Felhív­ta a jelenlevők figyelmét a fá­sítás óriási jelentőségére. Beszámolt Tóth Sándor arról is. hogy a tavalyi év végéig 11056 holdnyi erdőt és fasort tele­pítettek a megyében. Ebből a legeltetési bizottságok 2157 holdat, a termelőszövet­kezetek 1440 holdat telepítet­tek. Az egyénileg telepített fák száma közel 9 millió, összesen 2400 holdnyi területen. Kiváló eredményeket ér­tek el Tatárszentgyörgyön, Dunaharasztin és Nyárs- apáton. Tatárszentgyörgy csupán egy­maga 350, Nyársapát pedig 80 hold grdöt telepített. Ezeken a helyeken gyönyörűen fejlőd­nek az újtelepítésű erdők. Ápolásukra nagy gondot fordí­tanak a .lakosok. Bár Pest megye erdősítése magasabb, mint az országos átlag, hibája az. hogy az erdők nem egyenletesen oszlanak el. Főleg északon és nyugaton vannak erdős vidékek. A kö­zeli években ezen javítani kí­ván az Erdészeti Főigazgató­ság. A megye területén néhány év alatt újabb 30 ezer hold fásítást kívánnak elvégez­tetni. A főváros körüli 50—60 kilo­méteres zöldövezetet a váci. gödöllői monori. nagykátai. dabasí és ráckevei járások fog­ják adni. E területek erdősí­tése kiemelt fásításnak számít, hasonlóan a nagy Tokaj vidéki és Balaton menti fásításokhoz. Főleg díszítő fásítások lesznek itt. Az a terv. hogy a már meglevő szőlőkön gyümölcsö­sökön és egyéb fákon kívül minél több egrest, málnabok­rot. s más évelő növényeket ültessenek e területekre. Általános probléma a fák ápolása. Ezért az előadóval együtt többen javasolták az ankéton. hogy községenként alakítsanak széleskörű bizottságokat, amelyek előkészítenék a fásítási terveket, s gondos­kodnának az elültetett fák ápolásáról. Az Országos Erdészeti Fő- igazgatóság az ankét keretében jelvényeket és pénzjutalmakat osztott ki azok között, akiknek legnagyobb érdemeik vannak az utóbbi időben végzett fásí­tásokban. Az ankét végeztével filmet vetítettek a részvevőknek a helyes faápolásról.

Next

/
Oldalképek
Tartalom