Pest Megyei Hirlap, 1957. szeptember (1. évfolyam, 105-129. szám)

1957-09-26 / 126. szám

KeVci kJCiHap 1957. SZEPTEMBER 26. CSÜTÖRTÖK A röplabdát és az íjászatot felvették az olimpia műsorába Fontos döntések szület­tek kedden Szófiában a Nemzetközi Olimpiai Bi­zottság 53. kongresszusán. Az egyik legjelentősebb határozat az volt, hogy nem törlik a csapatjátékokat, sőt a röplabdát és az íjászatot fel­veszik az olimpiai programba. Ezzel a sportágak száma 21-re emelkedett. Az olimpiai sportágak a kö­vetkezők: atlétika, evezés, ví­vás, torna, birkózás, úszás — műugrás, lovaglás, vitorlázás, ökölvívás, kajak — kenu, vízi­labda, kézilabda, gyeplabda, öttusa, lövészet, íjászat, súly­emelés, röplabda, labdarúgás, kerékpár és kosárlabda. Hu­szonkettedik sportágként a szellemi olimpia szerepel. Az olimpiát rendező orszá­gok a fent említett számok közül választhatnak, de leg­alább 15 sportág küzdelmeit kell megrendezniök. Elvetet­ték azt a javaslatot, hogy az olimpiákon kötelező és vá­lasztható sportágak legyenek Határozatot hoztak arra vo­natkozólag, hogy az 1960-as téli olimpiát 11—12 nap alatt bonyolítsák le. A műsorban ekkor nem szerepel bob-ver­seny, mert gyér érdeklődés nyilvámil meg iránta. A NOB 55. kongresszusát 1959-ben Monacóban tartják meg (az 54. kongresszusra jö­vőre, Tokióban kerül sor). Hat nyergesújfalui .szivacs' A két bányászbusz kevés­nek bizonyult vasárnap Pitis- vörösváron. Sokan voltak kí­váncsiak a Pilisi Bányász nyergesújfalui játékára. így majdnem aztík a törzsszurko- lék maradtak le, akik csapa­tukat jóban, rosszban elkísé­rik. Ez azonban mégsem kö­vetkezett be, mert azon az alapon, hogy sok lelkes em­ber kis helyen is elfér, vala­miképp csak beszutyakolód- tunfk a két kocsiban ■k így hát sokan voltunk a buszon, s fülledi volt a leve­gő. De ez még nem ok arra, hogy a játékosok közül páran szeszes itallal üdítsék torku­kat, •k Nyergesújfalun vettük ész­re, hogy a nagy tumultusban játékos ugyan nem maradt le, de a szerelés otthon maradt. A babonások ezt nem jó jel­nek vették, a bányásZfiúk azonban nem ezért vesztették el a mérkőzést. A szerélésért az egyik busz azonnal vissza­fordult, de már útközben ta­lálkozott egy teherautóval, amely hozta a nélkülözhetet­len holmikat. * A rangadó mérkőzés előtt a .dorogi és nyergesújfalui if­júsági csapatok mérkőztek. A dorogiak fölényesen, 8:1 „MA GYAR SVÁJC0 'W, /inéf&r rvidjáSáM DOBOGÓ KC legszebb pontján NAPSUGÁR SZÁLLÓ Kitűnő magaslati gyógy­ítóra! Szobarendelés: HUNGÁRIA BALATON V., Váci utca 11/a. Telefon: 189—725, 189—615. arányban győztek, ez termé­szetes is, mert látszik, hogy Dorogon törődnek az utánpót­lással. Technikás játékukat még a nyergesújfalui közön­ség is megtapsolta. Különö­sén két összekötőjük játszott szépen. * A. rendezőség és a játékve­zető mulasztást követett el, de ezt csak az első félidő 32. per­cében vettük észre. Ugyanis a második Viscosa-gólnál For­gács baloldalról éles szögből szúrta kapura a labdát, s az a kapu jobb alsó sarkában kö­tött ki. A játékvezető kettőt fütyült, középre mutat: gól! A pilisi védők odamentek kapu­jukhoz„ s az oldalhálót fel­emelték fél méter magasra... Nem volt lerögzítve. S így azt állították, hogy a labda az ol­dalháló alatt csúszott a kapu­ba. A jelenetet újrajátszani képtelenség, s a goi — gót ■ma­radt. így került be a labdarú­gás történetébe„ * Nagyon szíves vendéglátóik a nyergesújfaluiak. Ezt nem­csak mi állapíthattuk, meg, hanem a három játékvezető is, akik egy-egy Viscosa-szivacs- csal gazdagabban tértek visz- sza „hazájukba". Teke VB I. Keleti csoport: Ceglédi Építők—Ütvasút 10:2 (2520:2451). Kedden késő éjjel fejeződött be az öttusa bajnokság párbajtőrvívó száma. Ebben Szaniszló győzött. Az összetettben azonban Móra áll az első helyen. Ifi-gondok Cegléden és Nagykőrösön Az utánpótlás nevelése, ifjúságiak szerepeltetése igen fon­tos Jtérdés a sportkörök jövője szempontjából. Legtöbb helyen igyekeznek megteremteni az előfeltételeket a fiatalok foglal­koztatására, a jövő játékosainak kinevelésére. Van, ahol gátló körülmények akadályozzák ezt a munkát. Erről tanúskodik a szerkesztőségünkbe Ceglédről és Nagykőrösről érkezett két levél. Balogh Sándor, a Ceglédi Vasutas ifjúsági csapatának edzője kifogásolja, hogy az együttes nem jut megfelelő sze­replési lehetőséghez, egy nagykőrösi szurkoló pedig arról ír, hogy tudomása szerint a Kinizsinek nincs ifjúsági csapata. Balogh Sándor, aki egyben a ceglédi járási labdarúgó­szövetség titkára, a következő­képp kezdi levelét: „Több mint két éve vagyok a CVSE ifjúsági csapatának vezetője, s ez idő alatt komoly sikereket értünk el az együt­tes szervezésében, nevelésé­ben, s nem utolsósorban eredményességben. Az elmúlt évben tudomásom szerint — a CVSE első lett a megyei if­júsági bajnokságban. Idén az utánpótlás javítására úttörő- csapatot is szerveztünk. Hét­ről hétre alapos nevelés folyik, sajnos azonban ezt az igyeke­zetei nem tudjuk megmutatni a mérkőzéseken, mert egymás után maradnak el a kitűzött bajndki találkozók.'’ A ceglédi fiatalok hiába sóvárogják a mérkőzéseket, ellenfél hiányában elmarad­nak azok. Ügy látszik, hiába van a rendelet, amely szerint a II. osztályban szereplő együttesek is kötelesek ifjú­sági csapatot indítani. A ki­sebb sportkörök kényük-ked­vük szerint vesznek részt a küzdelmekben, ha akarnak, kiállnak, vagy sem. Ez így nem mehet tovább, a megyei labdarúgó alszövetség eré­lyes kézzel vessen gátat az ilyen jelenségeknek „Mint ifjúsági vezető eme­lem fel szavam — folytatja a továbbiakban — és kérem a megyei sportszervet, hogy azonnal — bár már így is későn van — cselekedjen. Amennyiben a mostani beosz­tás nem tudja biztosítani a fo­lyamatos bajnoki mérkőzések megtartását, úgy készítsen más besorolást. Nem tudom elképzelni, miért ne játszhat­nának az NB 11-ben szereplő csapatok ifjúsági gárdái a nagy mérkőzések előtt. Ez biztosítaná igazán a fejlődést, itt meg lehetne mutatni a tu­dást, az akaratot. Ügy gondo­lom, ez nem is jelentene anyagi megterhelést. Erre azért is szükség volna, mert például a mi egyesületünkben 5—6 olyan saját nevelésű ifjú­sági játékos van, akinek ké­pessége megközelíti az NB II-es színvonalat. Sajnos, ezek és hozzájuk hasonló társaik nem tudják igazán megmu­tatni tudásukat, mert nincs lehetőségük arra, hogy bajnoki mérkőzéseket játsszanak. Már­pedig ennek hiányában ko­molytalanná válik az edzés, szétesik a csapat. Ügy gondo­lom, hogy a megyei sportszer­veknek nem ez a szándékuk. A kérdés nem tűr halasztást, foglalkozni kell vele mindad­dig, amíg egyenesbe nem tere­lődik az ifjúsági labdarúgás helyzete. Ebből a szempont­ból igen sok javítanivaló van, ezt bizonyítja a megyei ifjúsá­gi válogatott nyári szereplése.” A levélíró végül javasolja, hogy vizsgálják felül a II. osztályban szereplő szakosztá­lyokat, s ahol van ifjúsági csapat, ott tegyék kötelezővé annak indulását, ahol nincs, ott szerveztessenek. „Egyben helyesnek tartanám vita in­dítását ifjúsági labdarúgásunk kérdéséről’’ — fejezi be leve­lét Balogh Sándor. — Miért nincs Nagykőrös­nek ifjúsági csapata? — teszi fel a nagykőrösi szurkolók körében már többször el­hangzott kérdést egyik leve­lezőnk. — Miként lehetséges az, hogy ilyen nagy városban csak a Kinizsi felnőtt csapata működik, ifik pedig nem. Cso­dálkozom azon, hogy egy NB III-as együttes miként in­dulhatott ifi-gárda nélkül. Anyag pedig van bőven, a sok iskola fiatalja mind sportolni vágyik. De mégsem tehetik ezt, mert a sportkör vezetősé­ge nem törődik az ifikkel. A levél szerint egy ízben már megkérdeztek a vezető­séget, miért nem szerepeltet ifi-csapatot, akkor azt a vá­laszt kapták erre, hogy nincs rá keret. Levélírónk bízik abban, hogy a Kinizsi sportkör és a megyei labdarúgó alszövetség intézkedni fog az ügyben, s nem engedi szétforgácsolódnj a fiatal erőket. SAKK 19. sz. feladvány V. A. Csehover. 1SS7. Világos: Kai, Vh3, Bh2, gy: h7. Sötét: Kgl, Hhl, Hh8, Ffl, gy: Í2, S-. Világos nyer. 20 sz. feladvány H. M. Gibbon. 1942. Világos: Kilő, Bg5, Hh3, He«: Vb7, gy: d2, e2. Sötét: Ke4, Va7, Fb2, gy: d«, d5, e5, h7. Matt két lépésben. A megfejtéseket október 10-ig kell beküldeni sakkrovatvezetőhk címére, Hörömpő Gyula (Monor, Virág u. 4.). Nemzetközi sportesemények a néphadsereg napja alkalmából A Bp. Honvéd szeptember 29-én a néphadsereg napja al­kalmából nagyszabású sport- találkozókat bonyolít le, amelynek műsorán a hadsereg­bajnokság döntőjén kívül tor­nában, kosárlabdában, atléti­kában, labdarúgásban nemzet­közi találkozók szerepelnek. A sportesemények tulajdon­képp már csütörtökön meg­kezdődnek, amikor a Sport- csarnokban fél 7 órai kezdet­tel a Bp. Honvéd férfi kosár­labda-csapata a kínai főisko­lás válogatottal méri össze tu­dását. 1 Váci SE edzömérközése Budapesten A Váci SE labdarúgó-csapa­ta szerdán délután a Buda­pesti Honvéddal játszott edző- mérkózést a kispesti sporttele­pen. A Honvéd 13:0 (4:0) arányban győzött. A tartalé­kosán felálló Vác egy percig bem volt egyenrangú ellenfe­le az NB I-es csapatnak. A Honvéd góllövői: Tichy (7), Bányai (3), Machos, Timér és Budai III. A Honvédből külö­nösen Tichy és Budai II. ját­szott lendületesen, a váciak közül Jeszenszky és Szokol érdemel dicséretet. A LABDARÚGÓBAJNOKSÁGOK ÁLLÁSA NB n. KELETI CSOPORT Televízión közvetítik a franciák a budapesti válogatott mérkőzést?! A L’Equipe című francia sport­láp egyik legutóbbi számában mér bőségesen foglalkozik az október 6-1 Magyarország—Franciaország válogatott labdarúgó mérkőzéssel. A cikkből megállapítható, hogy a francia válogatott már kialakuló­ban van s mindössze néhány posz­ton vitás a Budapesten pályára lépő együttes. Miután Remetter, a sokszoros válogatott kapus jelenleg másod- osztályú csapatban szerepel és ezen a napon bajnoki mérkőzést játszik, nem veszik számításba Magyarország ellen. A francia vá­logatott kapuját Colonna védi majd. Kailbel lesz a jobbhátvéd, Ferveme pedig a balfedezet. A csatársorban Újlaki, Marcel és Wisnievszki helye biztos. A többi posztra a vasárnap sorrakerülő négy bajnoki mérkőzés után jelö­lik ki a játékosokat. Érdekes az a párizsi hír, amely szerint a franciák televíziós köz­vetítést akarnak készíteni a buda­pesti válogatott mérkőzésről. A Jön! Jön! Budapest Nagycirkusz VILÁGVÁROSI IMÜSOB Csak 4 napig! CEGLÉDEN, SZEFT. 27-30-ig Francia Labdarúgó Szövetség vi­szont tiltakozik ellene, mert ezen. a napon bajnoki találkozók Is sze­repelnek Franciaországban. Köz­tudomású ugyanis, hogy a tele­vízió nagy konkurenciája a mér­kőzéseknek, illetve ebben az eset­ben sokan inkább a válogatott találkozót néznék végig a tele­vízión keresztül. Döntés még nincs. DÉLI CSOPORT 1. Spartacus 6 5 — 1 24: 7 10 2. Bp. Előre 6 4 1 1 17: 4 9 1. KISTEXT 6 4 1 1 19: 8 9 3. Debr. VSC 6 4 1 1 14: 4 9 2. Bp. V. Meteor 6 4 1 1 12: 8 9 4. Nyíregyháza 6 3 1 2 9: 5 7 3. BVSC 6 3 2 1 14: 4 8 5. Egyetértés 6 2 3 1 11: 9 7 4. UTTE 6 S 2 1 8: 5 8 6. Bükkalja 6 3 1 2 10:14 7 5. Pénzügyőrök 6 g 4 7: 5 8 7. Ózd 5 2 2 1 10: 5 6 6. Jászberény 6 2 4 9: 7 8 ?. Szállítók 6 2 2 2 7: 6 6 7. Szegedi VSE 5 3 1 1 5: 4 7 9. Salg. SE 6 2 2 2 9:10 6 8. Baja. 5 2 2 1 10: 7 6 10. Miskolci VSC 5 2 2 1 5: 6 6 9. Vác 5 2 2 1 9: 8 6 11-12. Baglyasalja 6 3 — 3 8:10 6 10. Kecskemét 6 3 — 3 12:12 6 11-12. Misk. MTE 5 2 2 1 4: 5 6 H. Pesterzsébet 5 2 1 2 11:10 5 13. Csepel Autó 6 2 1 3 8: 6 5 12-13.' Szolnok 5 1 3 1 9: 9 5 14. Eger 1 TUT A \T A 6 2 1 i 3 8: 7 0.14 5 c 18-18. Cegléd 5 1 3 1 9: 9 5 J.J. ÍVJ.A. V Alj 16. Nagybátony 5 1 1 2 2 O .13 7:12 0 4 14. Békéscsaba 5 2 “T. 3 7: 9 4 17. Hatvan 6 1 — 5 10:15 2 15. Makó 6 1 2 3 4: 9 4 18. Pereces 5 — 1 4 3:15 1 16. Gyula 6 1 2 3 6:14 4 18. Debr. Honvéd 5 — 1 4 1:19 1 17. K. Lombik 5 1 — 4 4:15 2 TTT 18. VKSE 6 — 1 5 9:14 1 Ind 111. 19. Gázgyár 6 — 1 5 6:13 1 KOZEP-DUNAI CSOPORT Ósai saállitásra ajánlunk. 400 db. Hybiscus syr 250 db. Tamarix galliea 110 db. Aesculus hyp. suháng 300 db. Populus pyr 200 db. Populus can 500 db. Populus can suháng 100 db. Spohora jap. 200 db. Mórus, 500 db. Asparagus spr. 3 éves ä 8,50 Ft 3 éves „ 3,— Ft • 8 éves „ —,40 Ft 6 éves „ 12,— Ft 4 éves „ 12,— Ft 3 éves „ 8,— Ft S éves „ 8,— Ft 99 6,— Ft 4 éves ,, 12,— Ft 4 éves „ 8,— Ft 2 éves „ 10,— Ft cseréppel. II j' 1 1 || R| |>A ■■ Nagykőrösi Községgazdálkodási V. Nagykörös Kőműves szakmunká­sokat azonnal felve­szünk Budapest, vagy Nagykőrös területén levő építkezéseinkre, festő és asztalos szak­munkásokat pedig változó munkahe­lyekre . E. M. Bács megyei Építőipari Vállalat. Kecskemét, Bánk bán utca 1, Bu­dapest. XIV.. Erzsébet királyné útja 14, Ceg­léd. Rákóczi úti bér­ház építkezés: Altis V. új Sinusz ha- gyítógép eladó. Cegléd. Pesti út 13. Figyelem! Kétszemé­lyes rekamiék. főtér lek. székek, sezlonok nagy választékban kaphatók. -1 Vidékre szállítok. Rex kárpi­tos. II.. Mártírok útja 1. (Margit-hidfőnél.) Mozaiklap, színes, mintás, T. o. kivitel­ben, azonnal kapható és megrendelhető a készítőnél. Kaba, Bu­dapest; XI., Bartók Béla út-7«. 256—211. Csőbútor. vasbútor, ágysodronyok, össze- csukós vaságyak ké­szítése, javítása. Vincze, Bpest, Nép­színház u.' 26. 1. Viscosa 5 4 1 _ 19: 4 9 2. Pécel 5 4 1 — 22: 5 9 3. Esztergom 5 3 1 1 11: 6 7 4. Balinka 8 3 1 1 12:11 7 5. Mgrtonvásár 5 3 — 2 7: 4 6 6. Pilisi B. 5 3 —i 2 11: 7 6 7. Sz. MÁV 5 3 — 2 12: 8 6 8. Annavölgy 5 3 — 2 11:12 6 9. Tokod 5 2 1 2 12: 9 5 10-11. Vác 4 2 1 1 6: 6 5 10-11. Sz. Petőfi 5 2 1 2 7: 7 5 12. Nagykőrös 4 1 2 1 9: 5 4 13. Gödöllő 5 1 2 2 9:12 4 14. Pilisi K. 5 1 1 3 4:10 3 15. Adony 3 1 — 2 3: 7 2 16. Sz. Honvéd 5 1 — 4 8:18 2 17. Szentendre 8 •— —* 5 3:19 — 18. Ercsi 5 — — 5 1:17 — Sz. = Székesfehérvári Szombaton délután agyag- galamb-lövő verseny lesz a Margitszigeten, 5 órakor pe­dig nemzetközi tornaviadalt bonyolítanak le a Sportcsar­nokban. A Bp. Honvéd férfi­együttese a prágai Dukla, a nők pedig a varsói CWKS tornászaival mérkőznek. A vasárnap legérdekesebb eseményének a Bp. Honvéd— Dukla labdarúgó-mérkőzés Ígérkezik. Előtte tartják a kis­pesti Honvéd-stadionban a hadseregbajnokság atlétikai döntőit. Érdekesség, hogy a televízió teljes egészében köz­vetíti a labdarúgók találkozó­ját, valamint a 400 és 1500 mé­teres síkfutást, amelynek ke­retében külföldi atléták is rajthoz állnak. A fővárosi eseményeken kí­vül vidéken is több versenyt bonyolítanak le. így a járőrök hadseregbajnokságát a pilisi hegyekben rendezik meg. Újabb magyar vívósiker Párizsban Kedden késő éjjel fejeződött be Párizsban a párbajtőrvívó egyéni világbajnokság. Ez a szám újabb szép magyar sikert hozott. Bárány Árpád, akinek e£ volt eddigi első jelentősebb nemzetközi szereplése, a világ legjobb vívóinak versenyé­ben a második helyet szerezte meg. Bárány Árpád 26 éves, s mind­össze 2 éve foglalkozik a párbaj- tőrvívással. Rendkívül tehetséges, nemzetközi eredményt azonban eddig még nem ért el. Ezzel a si­kerével mindjárt a világ legjobb vívói közé verekedte fel magát. Az 1957. évi egyéni párbajtőrvfvó világbajnokság végeredménye: 1. Mouyal (francia) 6 győzelem, 2. Bárány Árpád (magyar) 5 győ­zelem, 3. Bertinetti (olasz) 4 győ­zelem, 24 kap. tál., 4. Delfino (olasz) 4 győzelem, 25 kap. tal„ 5. Jay (angol) 4 győzelem, 32 kap. taL PEST MEGYEI HÍRLAP A Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megyei bizottsága é9 o megyei tanács lapja. Szerkeszti a szerkesztő bizottság. Kiadla a HfrV'okladó Vállalat. Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest vili.. Blaha Lul2atér& Telefon: 343-100. 142-220. Szikra Lapnyomda. Felelős vezető* Kulcsár Mihály. Capt. BUNTE nyugatnémet MARTINI GARBUN nyugatnémet GABRIELLÓ A BUDAPEST NAGYCIRKUSZ ATTRAKCIÓI CEGLÉDEN, SZEPTEMBER 27-30.IG

Next

/
Oldalképek
Tartalom