Pest Megyei Hirlap, 1957. május (1. évfolyam, 1-26. szám)

1957-05-01 / 1. szám

/ ELJEN MÁJUS 1 I. ÉVFOLYAM. 1. SZÄM ÁRA 00 FILLÉR 1957. MAJÜS 1. MÁJUSI BEKÖSZÖNTŐ y .mZET . ^ \%VVTÍ^>> Az ünnepeknek is megvan maga sajátos élete. A tör- ■nelem fénytöréseiben más- as oldaluk kerül fénybe, i eg int mások árnyékba me­llnek. A felszabadulás előtt il­legális röpcédulákkal, ösz- szevillanó szemekkel ün­nepelt az öntudatos munkás­ság szerte az országban, de az egyszerű embereket is felvillanyozta az ünnep har­ci feszültsége. Azután a felejthetetlen 1945-03 május 1, a felszaba­dult ország áradó, melegszí- üű, lelkesedéstől túlcsorduló ünnepe... A későbbi május elsejék egyre nagyobb em­bertömeget vittek az utcák­ra, terekre, gazdagodott, színesedett a dekoráció, nőtt a vidámság. A győzelmes nép harsogó, örömteli ünne­pélyeivé vált a munkásosz­tály ünnepnapja. Az utóbbi években inkább a dekorá­ció szélesedett. Az idei május 1 akusztiká­ja, csengése egészen más. Ismét ünnepibb az ünnep. A halálos veszélyből való sza­badulás, a megmentett mun­káshatalom. a megmentő proletárnemzetköziség nagy memantója. A pokol útja jószándékkal van kikövezve — mondja a közmondás. A politikai po- kré-a-iu+fe útja a naciona- / iiin üs-oKvacsk&köveivel kira­kott — korszerűsíthetnénk kissé az ódon népi bölcsessé­get. A nacionalista ködök­ben eltévedt százezrek szá­mára csak a proletárnemzet­köziség jelentette és jelenti a biztos utat. Ismét bebizonyo­sodott, hogy a nemzeti érdek, az i-naz haznfiság elválasztha­tatlan a helyesen értelmezett nemzetköziségtől és minden kísérlet, amely elválasztja, vagy éppen szembe állítja vele, halálos veszélyt jelent, Nemzeti függetlenségünket, amelyet a titkos diplomácia zsibvásárain már elkótya­vetyéltek a hazaárulók, a szovjet hadsereg fegyverei mentették meg. Hová let­tünk volna a szocialista tá­bor katonai. anyagi, erkölcsi és elméleti segítsége nélkül? • „A magyar ügy“ a nemzet­közi imperialista összeeskü­vés nagy hadjáratának csúcsakciója, legmagasabb felfutása és tegyük hozzá, legnagyobb kudarca is. Kezdete a nagy ellentáma­dásnak és a szocialista erők védelmi harcának nagy győ­zelme. Égő figyelmeztetés a magyar ellenforradalom, ria­dó és emlékeztető az egész munkásmozgalom számára és ugyanakkor a „nagy öt­let“, a nemzeti kommuniz­mus trójai falovának fiaskó­ja. A megtévesztő manőver nem sikerült. Az őrzők még éberebben vigyáznak a strá- zsán, „Az “uszuló ordas esz­mék“ rohama megtört. A párizsi kommün elbu­kott annak idején. Hiába volt a francia proletárok eget ostromló hősiessége. A francia és a porosz bur­zsoázia nemzetközi össze­fogása fegyverrel döntötte meg. Ez volt a sorsa az 1919-es magyar proletár­hatalomnak is. A magyar burzsoáziát már legyőzte munkásosztályunk, de a nemzetközi burzsoázia egye­sült ellenforradalmi had­seregeivel szemben a szo­cializmus erői akkor még gyengéknek bizonyultak. Az 1956-os magyar ellen- forradalom kudarca meg­mutatja, milyen erős a szo­cialista világtábor és le­leplezi a kommunista mozga­lom válságáról kitalált áb­rándokat. Először a történe­lemben kénytelenek voltak fogcsikorgatva tűrni zsol­dosaik szétverését, sok mil­liós befektetéseik elveszté­sét. Ezért vált az idei má­jus 1 a nemzetközi munkás- mozgalom harci összefogásá­nak nagy emlékeztetőjévé. Századok szenvedése, har­ca és áldozata kellett, hogy kiszenvedje a munkásosztály a maga legyőzhetetlen fegy­verét, a marxizmus—leniniz- must, amelynek igazságait új­ra igazolta a törtéjielem. Párt nélkül nincs proletárdiktatú­ra, proletárhatalom nélkül nincs szocializmus. Ezeknek az alapvető elveknek grá- nitszilárdságát akaratlanul, de napnál fényesebben iga­zolta az ellenforradalom. A párt újjászületett, ki­sebb, de erősebb, egysége­sebb, mint valaha. Az októbe­ré ellenforradalom kigyógyí­totta népünket az illúziókból. A munkásosztály az idei má­jus elsején, saját hatalmát, erejét, pártját ünnepli, a sza­bad munkát, az alkotást, a maga gazda voltát. A dolgo­zó nép előtt világossá vált a nagy választás: Szocializ­mus. vagy kapitalizmus. A dolgozó nép hatalma, vagy tőkés elnyomás, szocialista demokrácia, vagy fasizmus. Harmadik út nem létezik. Ünnepel a munkásosztály. A gyárainkra áhítozó tőké­sek vad reményeit letörtük, ünnepelnek e dolgozó pa­rasztok, akiknek földje után már kinyúlt a gróf takách- tolvayok. a mindszentyk ke­ze. Ünnepel a haladó értel­miség, akiknek álmait a megszerkesztett szép harmó­nia világáról, a szocialista jövőről csaknem szétfűjta az ellenforradalom. Május elseje a jóra, a szép­re, a békére, a jólétre áhítozó ember ünnepe. A szocialista törvényesség megsértése, a múltban mély erkölcsi lel­kiismereti válságot okozott és megsértette a becsületes emberekben a humanizmus élő eszméit. Ezt használta ki az ellenforradalom demagó­giája, amely a természetes | felháborodást a rendszer el­len fordította és huma­nizmusról szájait, miközben a társadalomra szabadította a börtönök alvilágát, a gyil­kosokat, a horthysta böllér- bicskások modern géppisz­tolyom utódait. A láz elmúlt. A májusi napfényben újra tündöklik a kommunista humánum. A mi társadalmi rendünk a ki­zsákmányolást. az elnyo­mást. a félelmet a szé­gyent akarja és fogja szám­űzni örökre. A forradalmi munkás-paraszt kormánv ke­ménysége és határozottsága az igazi humanitás jegyében fogant. A kommunista moz­galom erkölcsi alapja újra szilárdul. A bizalom megint szárba szökkent. Ennek a bizalomnak, az éledő opti­mizmusnak, a szocialista em­berségnek ünnepe az idei május 1. A mi lapunk ma indul út­jára. Büszkék vagyunk arra, hogy az idei május 1 szülöt­teként kezdjük munkánkat. Az ünnepi tanulságok egy­ben a mi programunk. És olvasóink előtt fogad­juk. hogy tántoríthafat’an harcosai leszünk a pro’e- tárnemzetköziségnek, amely megóvta a magyar proletárok hatalmát. Minden sorunkkal a pártot, a munkásosztályt, a dolgozó népet fogjuk szol­gálni. minden erőnkkel a kommunista humanizmus tiszta elvűt fogjuk védeni. A május elsejei budapesti seregszemle Kibővített ülést tartott alermelöszövetkezetilanács elnöksége Impozáns felvonulással, ün­nepi nagygyűléssel köszönti a főváros népe az idei május el­sejét. A seregszemle már a reggeli órákban megkezdődik. Az egyes kerületi üzemek, vál­lalatok, intézmények dolgo­zói a részükre kijelölt útsza­kaszon gyülekeznek. Tíz óra előtt indul meg a felvonulók serege a nagygyűlés színhelye, a Hősök tere felé. A Hősök terén az ünnepi emelvényt a Milienniufni em­lékművel szemközt, a Magyar Ifjúság útja torkolatánál állí­tották fel. Ezen foglalnak he­lyet a nagygyűlés meghívott vendégei. Tíz órától kezdve a felvonulás befejezéséig kato­nazenekar. továbbá a Vándor­kórus és az Acélhang dalárda szórakoztatja a dolgozókat. A gyűlés a Himnusz hangjai­val kezdődik, majd a -megnyitó után Kádár János elvtárs mond ünnepi beszédet. Ünnepség lesz a Köztársaság téren is. Itt a budapesti kom­munista fiatalok átveszik a párt ajándékát, egy vörös se­lyem zászlót, amelyen ez a jelmondat áll: Hűséggel a párthoz, hűséggel a nephez. A zásizlóátadást íogadalomté­tel követi, majd a fiatalok együtt vonulnak az ünneplő budapesti dolgozókkal. A KISZ-isták és az úttörők me­nete a negyedik oszlopban, a VIII. kerületiek után halad majd. Kedden az Országházban a Termelőszövetkezeti Tanács elnöksége kibővített ülést tar­tott. Az ülésen megtárgyalták a forradalmi munkás-paraszt kormány mezőgazdasági prog­ramtervezetének a terrtíéloszo- vetkezeti mozgalom fejleszté­séről szóló részét. A tanácsko­zást Dobi István, az Elnöki Ta­nács elnöke, a Termelőszövet­kezeti Tanács elnöke nyitotta meg. Az előterjesztés alapján élénk vita alakult ki, s a ta- náéskozás részvevői legtöbb kérdésben egységes álláspont­ra jutottak. (MTI) Aláírták a magyar-jugoszláv gazdasági megállapodást Kedden délelőtt' a Külke­reskedelmi Minisztériumban aláírták a magyar—jugoszláv gazdasági -szerződést. A jegy­zőkönyveket a Magyar Nép- köztársaság kormánya nevé­ben Incze Jenő. a Külkereske­delmi Minisztérium megbízott vezetője, a Jugoszláv Szövet­ségi Népköztársaság kormá­nya nevében Ivies Gretics, a jugoszláv külkereskedelmi bizottság elnökhelyettese írta alá. Ebből az alkalomból Incze Jenő. a magyar küldöttség ve­zetője többek között a követ­kezőket mondotta' — A Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság kormánya ele­get téve a Magyar Népköztár­saság forradalmi munkás-pa­raszt kormánya kérésének, kész volt arra. hogy 1957. év­ben felhasználható és két év alatt törlesztendő kétmillió dolláros áruhitelt nyújtson igen kedvező feltételekkel. Milyen gabonatermésre számíthatunk a megyében? Két hónap múlva itt az ara­tás ideje. Sokan érdeklődnek, hogy milyen gabonatermés várható. Az idén, ha az időjá­rás nem szól közbe, aggoda- ai lomra nincs ok. Igaz, hogy az őszi száraz időjárás, és az ok-1 tóberi események miatt a ve- § tés ideje elhúzódott. A kedve-1 ző tél következtében azonban f az ősziek jól teleltek. A hó- | takaró idejében érkezett, igy | fagykárok nem voltak. A ta- 1 vaszi időjárás jó hatással van | a búza bokrosodására. a le- 1 hullott csapadék elegendő a | gaDonák fejlődéséhez. A növények fejlődését segí- | tette az is. hogy az idén négy- | szer annyi műtrágyát kaptak a | gazdák, mint az elmúlt évben. | A gabonák jól fejlődnek és a | megyei tanács szakemberei | szerint az idén jó közepes ter- 1 més várható. A kenyérgabona vetésterüle- | tének megszabása, a vetés kö- | telezővé tétele megszűnt. Ez | azzal járt. hogv a megyében | 10 százalékkal kevesebb föl- | dön vetettek kenyérgabonát. | mint az elmúlt esztendőben. A | területcsökkentést a hozamok | növelésével akarják pótolni a I gazdák. A terméskilátások azt | mutatják, hogy erre meg is | van a lehetőség. Sokan aggódnak a gabona f vetésterület csökkenése miatt | Aggodalomra nincs ok. hiszen | a vetésterület jelenlegi csők- § kenése nem rejt magában ve- | szélyt, mert vele egyenes | arányban növekedik a takar- | mánytermelés. s ez elősegíti az | állatállomány növekedését.. A | jó gazda tudja, hogy a több § állat, több trásva. nagyobb | termés- E nagyobb termés le- 1 hetősóge a kenyérgabonára is § vonatkozik. Minden rémé- 1 nyűnk megvan tehát, hogy | a kisebb területen termelt ke- f nyérgabona mennyisége eléri, = sőt túlhaladja az előző évek termésátlagát. Jó közmondás­sal élve — amit elvesztettünk a vámon, behozzuk a réven. ­Magyarország korábbi köte­lezettségeiből fennálló és 1957- ben esedékes tartozásokat is árukkal egyenlíthetjük ki- Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy az országaink között 1954 óta évről évre fejlődő árucsere-forgalom Magyaror­szág átmeneti gazdasági ne. hézségei ellenére is bővüljön. — A mast megkötött egyez­mények aláírásával egyidő- pen kezdődött meg Belgrád- ban a magyar—jugoszláv mű- saaki és tudómáhyos együtt­működés első ülésszaka. Együttműködésünk elvi alap­jait még a múlt évben lefek­tettük és ezek most' fognák reális formát öltem. Ezzel mód nyílik arra. hogy azt az igen nagy számú és változatos lehetőséget, amely a két szom­szédos ország érintkezésében fennáll, mindkét nép javára kihasználjuk. Ivies Gretics a következők­ben nyilatkozott az ünnepélyes szerződéskötés után: — Másodszor vagyok a ba­ráti Magyarországon és ez al­kalommal is könnyen sikerült megegyezésre jutnunk. Azt hiszem, hogy ez azoknak a fá­radozásainknak visszatükrö­ződése, amelyek arra irányul­tak, hogv ilyen viszony orszá­gaink között kialakuljon és továbbra is erősödjön. Mun­kánk annál is könnyebb volt, mert Kádár és Tito elvtársak már előzőleg leveleztek a tár­gyalásom anyagáról és az a vé­leményem, hogy ez tulajdon­képpen befejezése egy megin­dult folyamatnak. A tárgyalások befejezéséről a következő közleményt adták ki: „A Magyar Népköztársa­ság és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság kormánydele­gációi 1957. április 19-től ápri­lis 30-ig tárgyalásokat folytat­tak Budapesten jugoszláv áruk beszerzése céljából Magyar­országnak nyújtott kétmillió dolláros, két évre szóló, jugo­szláv áruhitel felhasználásáról; Megbeszélték az 1956. május 2D-i esvezménv alapján r Mo­sva;' Népköztársaság áltat a Jugoszláv Sző etségi Népköt. társaság részére 1057-ben teljesítendő áruszuk.. -..-ok megkönnyítésének kérdéseit és a két ország közötti ren­des árucsereforgalom további fejlesztését célzó egyéb kérdé­seket. A tárgyalások baráti légkör­ben és a kölcsönös megértés szellemében folytak és sr er­re vonatkozó megállapodások aláírásával 1957. április 30-án eredményesen befejeződtek; (MTI) Itt a tavasz Visegrádi látkép. Az üdülők kapui megnyíltak. Az üdülők között vannak, akik szeretnek festeni és a művészek szivesen tanítják őket PEST MEET El VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK!

Next

/
Oldalképek
Tartalom