A Pécsi Magyar Királyi Középiskolai Tanárképzőintézeti Gróf Széchenyi István Gyakorló Reáliskola 1930-31. Tanévi Értesítője

Az Iskolatársak Szövetségének megalakulása

7 nyomdatulajdonos; főtitkár Fürst Gyula kereskedelmi tanácsos, igaz­gató, titkár Käufer Imre dr. ügyvéd és Király Dezső dr. orvos, jegyző Balla Ignác dr. ügyvéd és Kari Lajos dr. könyvkereskedő, pénztáros Árvay József takarékpénztári tisztviselő, ellenőr Lamparter József ta­karékpénztári cégjegyző, jogtanácsos Büchler Dávid dr. ügyvéd. A számvizsgáló bizottság tagjai lettek Eötvös Jenő takarékpénztári igaz­gató, Kisasszondy Géza banktisztviselő és Siptár Lajos takarékpénz­tári ügyvezető igazgató. A választmány a következőképen alakult meg: Felkérés folytán a választmány tagjai Horváth Viktor dr. gyakorló reáliskolai igazgató, Szilárd Leó dr. és Vende Ernő gyak. reáliskolai tanárok. Választott rendes tagok: Angster Oszkár gyárigazgató, Bolgár Tivadar a Pécsi Kereskedelmi és Iparbank vezérigazgatója, Dischka Győző a Magyar Posztógyár R. T. igazgatója (Budapest), Erreth Ede bőrgyárigazgató, Fejér Lipót dr. egyetemi tanár, (Budapest), Fodor Leó dr. klinikai fő­orvos, Greiner József dr. ügyvéd, Hamerli József vasnagvkereskedő, vitéz Horváth Kázmér dr. városi aljegyző (Mohács), Krasznay Mihály ny. főszolgabíró, Krigl Nándor kir. ítélőtáblái bíró, Krisztián György városi tb. műszaki főtanácsos, Mattyasovszky-Zsolnay Zsolt vegyész- mérnök, gyáros, kaposmérői Mérey Árpád ny. huszárezredes, Misángyi Vilmos műegyetemi tanár (Budapest), Perlaki György ny. kir. főmér­nök, országgyűlési képviselő (Budapest), Pfeiffer Gyula m. kir. min. főtanácsos (Budapest), Rónaky Kálmán dr. ny. árvaszéki elnökhelyet­tes, Solymár László postahivatali igazgató, Szigriszt Lajos ny. pénzinté­zeti főtisztviselő, ingatlan forgalmi ügynök, Tooth Miksa ny. posta­számvevőségi tanácsos, lovag Vasváry Ferenc dr. egyetemi tanár, Vis- nya Ernő felsőházi tag, takarékpénztári elnök-vezérigazgató, Walek Károly dr. főiskolai tanár (Sopron). A választmány póttagjai: Dizseri Sándor ref. hitoktató-lelkész, Egry László csendőrszázados, Elek Pál dr. orvos, Hoffmann László oki. építészmérnök. Tepes Ferenc oki. építész, Zsábokrszky Jenő oki. mérnök. A választás után Kiss József, a Szövetség első elnöke, meghatottam keresetlen szavakban mondott köszönetét a maga és tisztviselőtársai nevében a megnyilvánult osztatlan bizalomért. Szavaiban főként a további szervezkedés fontosságát 'hangsúlyozta, és a jelenvoltaknak lelkére kötötte a további lelkes taggyííjtést. Utána Horváth Viktor dr. gyakorló reáliskolai igazgató, az intézet nevében meleg szeretettel üdvö­zölte a megalakult Szövetséget, és Isten bőséges áldását kérte áldozatos, emberszerető, nemes működésére. Nemzeti imádságunknak, a Himnusznak eléneklésével fejeződött be az Iskolatársak Szövetségének első közgyűlése. A Szövetségnek elfogadott alapszabályait az elnökség azóta már felterjesztette a belügyminisztériumhoz jóváhagyás végett. Munkássá­gát teljes erővel a Szövetség az alapszabályok megerősítése után a jövő iskolai évben fogja megkezdeni. Áldja meg a Mindenható a megalakult Szövetség munkásságát. Adja, hogy az elvetett kis magból az emberszeretetnek, a testvéri együtt­érzésnek hatalmas, terebélyes fája nőjön ki, amelynek jótékony enyhet adó lombsátora alatt pihenést és felüdülést találjon az intézetnek sok ezer volt tanulója, egykori növendéke. Éljen, viruljon és növekedjék a pécsi reáliskolába járt Iskolatársak Szövetsége az idők végezetéig!

Next

/
Oldalképek
Tartalom