A Pécsi Magyar Királyi Középiskolai Tanárképzőintézeti Gróf Széchenyi István Gyakorló-Reáliskola 1927-28. Tanévi Értesítője

Iskolánk az 1927/28. tanévben

37 A szemvizsgálatot a tanév első napjaiban, a himlőoltást május hónapban végezte el az iskolaorvos. Az ő véleményezése alapján a tanév folyamán a testgyakorlás alól 19, a finomabb rajzolás alól 1 tanulót mentett fel az iskola igazgatósága. Épület. Köztudomású, hogy ideiglenes otthonunk, a pécsi püspöki jogliceum épülete középiskola céljaira alkalmatlan. Nincs kellő számú helyisége, a meg­levők is kisméretűek és sok helyen sötétek. Nincs megfelelő rajzterme, torna­terme s az egész ifjúságot magába fogadó nagyobb helyisége. Néhány osz­tályban a tanári katedra és az első pad között a távolság alig 1 méter. Sokban javítana a helyzeten, ha az épület földszintjén lévő üzlethelyiségek felszaba­dulnának s az intézet rendelkezésére bocsáttatnának. Ezekhez az intézetnek meg is van a jogcíme, mert a m. kir. államkincstár és a liceum-alapítvány között létrejött szerződés 4. pontja kimondja, hogy a földszinten levő üzletek bérlőivel kötött szerződések lejártával ezek a helyiségek is a reáliskola céljaira adandók át. A bérszerződések már lejártak, az iskola igazgatósága és tanári testületé több ízben kérelmezte is a nagyméltóságú minisztériumtól e helyi­ségek kiüríttetését, kérése azonban mindezideig eredménytelen maradt. Iskolai ünnepélyek. Szept. 15-én a „Veni Sancte“ után az intézet udvarán folyt le az évmegnyitó ünnepség, amelyen az intézet igazgatója figyelmeztette az ifjúságot kötelességeire. Október 6-án az emlékezés és hazafias érzés ápolására a következő mű­sorral tartottunk iskolai ünnepélyt: 1. Himnusz. Énekelte az ifjúsági énekkar. 2. Ünnepi beszéd. Mondotta Armbruszt József Vili. oszt. tanuló. 3. Kiss Menyhért: Magyar Miatyánk. Szavalta Ambrus József VI. o. tanuló. 4. Boldog­asszony Anyánk. Énekelte az énekkar. 5. Krüger Aladár: Mozdonyok beszél­getnek Aradon, szavalta Éltető Ödön VII. oszt. tanuló. 6. Hoppe Rezső: Magyar Ima. Énekelte az énekkar. Március 15-én a magyar sajtószabadság emléknapját ünnepeltük meg. Műsorunk a következő volt: 1. Luspay: Imádkozzunk a hazáért. Énekelte az intézet énekkara. 2. Petőfi: Nemzeti dal. Szavalta Misángyi Sándor VI. o. tanuló. 3. Jósvay: Szabadság Istene. Énekelte az intézeti énekkar. 5. Sajó Sándor: Magyar fiúk éneke. Szavalta Gyarmathy Tihamér III. B oszt. tanuló. 6. Beethoven: F-dur románc. Schubert: Bölcső dal. Hubay: Fonóban. Hegedűn játszotta Kugler István Vili. o. tanuló, zongorán kísérte Deutsch Tibor VIII. o. tanuló. 7. Sajó Sándor: Rendületlenül. Szavalta Réti István Vili. o. tanuló. 8. Hoppe: Magyar Ima, Egressy B.: Szózat. Énekelte az intézeti énekkar. Június hó 18-án a Pécsi Sport Club pályán tornaünnepélyt rendeztünk a következő műsorral. 1. Felvonulás. 2. Himnusz. 3. Szabadgyakorlatok. 4. Az intézeti sport klub alsó osztályos tagjainak gyakorlatai tornapadon. 5. Alsó oszt. tanulók bakugró versenye. 6. Az intézeti sport klub felső osz­tályos tagjainak plint-korlát gyakorlatai. 7. A felső oszt. tanulók gyakorlatai két lovon. 8. Staféta verseny. 9. Az intézeti sport klub minta csapata a magas­nyújtón. 10. Szózat. 11. Elvonulás. A szergyakorlatok befejeztével gúlák. Az egyes számok között külföldi játékok bemutatása. Június hó 29-én Te Deum és évzáró ünnepély. Ezen az intézet igaz­gatója kiosztotta a jutalmakat, az ifjúságot a további kitartásra buzdította és az iskolai évet bezárta. Adományok. A Tulipán Asztaltársaság volt elnöke, néhai Simon Béla nyugalmazott reáliskolai tanár emlékére 64 pengőt juttatott az intézet igazgató­ságához azzal, hogy egykori elnöke halálának évfordulóján jutalmazzunk meg egy VII. vagy VIII. oszt. tanulót, aki az iskolai év folyamán a legszebb ered­ményt mutatta fel a történelemből. A Pécsi Takarékpénztár a megváltozott pénzügyi viszonyok miatt átmenetileg szüneteltetett Gründler-féle reáliskolai

Next

/
Oldalképek
Tartalom