A Pécsi Állami Főreáliskola Értesítője az 1915-1916. iskolai évről

Iskolánk és a háború

- 35 ­a két évi adomány összege 2099 korona 89 fillérre emelkedett. Ezen kívül megvettek 50 korona értékű „Vörös Kereszt” jótékonysági bélyeget s a bolgár „Vörös Kereszt” támogatását célzó 60korona értékű hadi levelező­lapot. Gyűjtöttek 20 kg. csalánt s teapótló szer gyanánt 3 zsák szeder­cserje levelet. S az intézeti épületben elhelyezett, kellően fel nem szerelt halicsi tartalék-kórházban elhelyezett 200 sebesült, beteg katona részére különböző fehérneműeket, párnákat, takarókat, illetve különféle étel­félét oly nagy mennyiségben juttattak GaUovich János igazgató nejéhez, mint nevezett kórház főápolónőjéhez, hogy nevezett tartalék-kórházat a fentebb felsorolt szükséges felszerelési tárgyakkal bőven ellátták. Majd gyűjtöttek nagy számú hadibélyeget s a beteg katonák részére adomá­nyozlak még 55 kötet könyvet s 112 füzet folyóiratot. E mellett a „Se- g'élyző-Egyesület” javára az 1914—15. iskolai évben 200 K. értékű, az 1915—16. évben pedig 315 K. hadikölcsönt jegyeztek s adtak át az inté­zet igazgatójának. Ezenkivül az intézet több növendéke összesen 6350 K. hadikölcsönt jegyzett, a társadalom részéről pedig a tanári kar buzdítá­sára 811,100 K. hadikölcsön jegyeztetett. Akadlak oly növendékeink is, akik a „Vörös Kereszt-Egyesület ”- ben fejtettek ki jelentékeny szolgálatokat, ilyenek voltak : a II. B osz­tályból Berger Béla, Jakubovils Miklós, a III. A osztályból : Büchler An­dor, Brüszt! Dezső, Hauk Sándor, Elesz Károly, Köhler Lajos, Kümmel­berg Károly, Nagy Kálmán, Schulhof László, Tóka Imre, a III. B osz­tályhói : Gyulai Ferenc, Krámer János, Maderspach Béla, Pálfi László és Schiron Alajos, a VI. osztályból : Csányi Tibor, Garai Károly, Hirsch Károly, Käufer Imre és Käufer József. Majd akadlak, akik a hadbavo- nultak hátramaradottjainak segélyezését célzó hangversenyeken működ­tek közre, ilyenek voltak : az I. A osztályból Krausz István, az I. B osz­tályból Fürst János, a II. A osztályból Füchsl Elemér és Kelemen Sándor, a II. B osztályból Erdély Zoltán, Súly Antal, Erdélyi László, a III. A osz­tályból Vida Dávid és Vida László, a III. B osztályból Diamant Gyula és Haasz László s a IV. A osztályból Adorján György. Ami a háborúnak az ifjúságra való hatását illeti, ez kedvezőtlen volt úgy a tanulmányi előmenetel, mint a tanulók magaviseleté tekintetében. A tanulmányi előmenetelt, mint már fentebb is jeleztem, az 1914—15. iskolai évben mindenek előtt az előadásoknak közel egy hóval később tör­tént megkezdése s a tanévnek korai befejezése s az egész idő alatt az ifjú­ságnak a hadi események iránti nagy fokú érdeklődése s az ebből származó mohó újságolvasás, mely a tanulók jelentékeny idejét a tanulástól vonta el, befolyásolta. Ugyancsak ezen utóbbi s az utca káros befolyása nem hagyhatta érintetlenül az ifjúság erkölcsét és magatartását sem, ami az igazgató és tanárok fokozott éberségét s a szülőkkel való gyakoribb érint­kezést tette szükségessé s ily módon különben is szigorú fegyelmet tartó intézetünkben sikerült elérni azt, hogy nagyobb bajok e tekintetben sem merültek fel. Itt említjük még fel, hogy a jótékonyság terén az intézeti „Segélyző- Egyesület” is kivette a maga részét, amennyiben az 1914—15. iskolai év­ben gyapjúfonálra 80 koronát, a hadbavonultak özvegyei és árvái javára 100 koronát s a halicsi tartalékkórházban elhelyezett sebesült katonák részére szintén 100 koronát, az 1915 — 16. évben pedig az ifjúság hasonló célú gyűjtésének kiegészítésére 27 korona 84 fillért, a Kárpátok­ban elpusztított falvak felépítésére pedig 100 K-t adományozott s e mel­lett 5000 K. értékű hadikölcsönt jegyzett. 3*

Next

/
Oldalképek
Tartalom